Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 619/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Částka 210/2004
Platnost od 09.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.01.2014 (414/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

619

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

"(2) V listinné podobě se evidují veškerá pravomocná rozhodnutí vodoprávního úřadu vydaná podle vodního zákona (dále jen "rozhodnutí") v rozsahu údajů o jejich čísle jednacím, datu vydání, datu nabytí právní moci, místu a předmětu rozhodnutí. Rozhodnutí se včetně související dokumentace uchovávají v souladu se zvláštním právním předpisem1a).

1a) § 63 a násl. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.".

2. V § 2 odst. 3 se slova "odst. 2" zrušují.

3. V § 2 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

"(5) Vybrané údaje podle příloh č. 1 až 3 z rozhodnutí vydaných v přezkumném řízení správním a soudním podle zvláštních právních předpisů2) eviduje ve vodoprávní evidenci vždy ten vodoprávní úřad, který rozhodoval v prvním stupni.

2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 2 odstavec 6 zní:

"(6) Vodoprávní úřady, které rozhodovaly v prvním stupni, předávají rozhodnutí, včetně rozhodnutí uvedených v odstavci 2, v elektronické podobě do 2 měsíců ode dne nabytí jejich právní moci správcům povodí. Údaje podle odstavce 3 zpřístupňují prvoinstanční vodoprávní úřady správcům povodí a dalším subjektům uvedeným v § 21 odst. 4 vodního zákona, pokud o to požádají.".

5. V § 5 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Údaje týkající se dosud platných a využitelných rozhodnutí z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence převedou vodoprávní úřady do jimi vedené vodoprávní evidence v listinné podobě v rozsahu údajů podle § 2 odst. 2 postupně do 31. prosince 2009.

(2) Údaje týkající se dosud platných rozhodnutí z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence, jakož i údaje z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence, které byly vedeny okresními úřady, převedou vodoprávní úřady v rozsahu údajů podle příloh č. 1 až 3, pokud je vodohospodářská a souhrnná vodohospodářská evidence obsahují, do jimi vedené vodoprávní evidence v elektronické podobě postupně do 31. prosince 2009.".

6. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Údaje z dosavadní vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence převáděné podle odstavců 1 a 2 jsou do doby jejich převedení součástí vodoprávní evidence podle této vyhlášky. Po jejich převedení se s nimi naloží v souladu se zvláštním právním předpisem1a).".

7. V příloze č. 1 se položka 13 označuje jako položka 13a, která zní:

"13a 1. Fyzická osoba

a) Jméno, popřípadě jména

b) Příjmení

c) Adresa místa trvalého nebo přechodného pobytu

d) Datum narození

e) Telefon".

8. V příloze č. 1 se za položku 13a vkládá nová položka 13b, která zní:

"13b 2. Fyzická osoba – podnikající

a) Jméno, popřípadě jména

b) Příjmení

c) Název

d) Adresa místa trvalého nebo přechodného pobytu

e) Datum narození

f) Místo podnikání

g)

h) OKEČ

i) Telefon".

9. V příloze č. 1 položka 14 zní:

"14 3. Právnická osoba

a) Obchodní firma nebo název

b) Sídlo

c)

d) OKEČ

e) Telefon".

10. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 22 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".

11. V příloze č. 1 bodě 1 se položka 29 zrušuje.

12. V příloze č. 1 bodě 1 se položka 61 zrušuje.

13. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 64 zrušují slova "pod vodním dílem".

14. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 67 zrušují slova "pod vodním dílem".

15. V příloze č. 1 bodě 1b) [121] se slova "Položky 5. a 6." nahrazují slovy "Položka 5.".

16. V příloze č. 1 bodě 1b) [123] se slova "Položky 5. a 6." nahrazují slovy "Položka 5.".

17. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 85 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) Ncelk . . . . .".

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

18. V příloze č. 1 bodě 1 se v položce 86 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) Ncelk . . . . . . . . .".

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

19. V příloze č. 1 bodě 1. e) se číslo "17." nahrazuje číslem "14.".

20. V příloze č. 1 bodě 2 [205] se slovo "odstavných" nahrazuje slovem "odstavených".

21. V příloze č. 1 bodě 4 položka 105 zní: "105 8. Rybí přechod ANO/NE".

22. V příloze č. 1 bodě 4 se v položce 107 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".

23. V příloze č. 1 bodě 4 se položka 115 označuje jako položka 115a a doplňuje se za ni položka 115b, která zní:

"115b 19. Výškopisné údaje (m n. m.)".

24. V příloze č. 1 bodě 4 položka 123 zní: "123 8. Rybí přechod ANO/NE".

25. V příloze č. 1 bodě 4 se v položce 125 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".

26. V příloze č. 1 bodě 4 se položka 133 označuje jako položka 133a a doplňuje se za ni položka 133b, která zní:

"133b 19. Výškopisné údaje (m n. m.)".

27. V příloze č. 1 bodě 4 položka 159 zní:

"159. 4. Technické parametry:

a) Jez (Č 16)

b) Maximální kapacita jezu (m3/s)

c) Maximální konstrukční výška jezu (m)".

28. V příloze č. 1 bodě 4 položka 176 zní:

"176 6. Rozsah zásobování:

a) Počet zásobovaných obcí

b) Velikost zásobovaného spotřebiště".

29. V příloze č. 1 bodě 4 se položka 177 označuje jako položka 177a a vkládá se za ni nová položka 177b, která zní:

"177b 2. Hloubka objektu (m)".

30. V příloze č. 1 bodě 4 položka 200 zní: "200 Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE".

31. V příloze č. 1 položce 207 bodě 2 [442] se slovo "čištění" nahrazuje slovem "předčištění".

32. V příloze č. 1 bodě 4 se v položce 225 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) Ncelk . . . . . . . . .".

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

33. V příloze č. 1 se v položce 226 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) Ncelk . . . . . . . . .".

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

34. V příloze č. 1 bodě 4 se v položce 294 slovo "Povolená" nahrazuje slovem "Povolovaná".

35. V příloze č. 1 bodě 6 položce [750] se před slovo "stanovení" doplňuje slovo "od" a za slovo "stanovení" se doplňuje čárka.

36. V příloze č. 2 položka Č 09 zní:

"Č 09 Umístění objektu/jevu vůči břehu

01 levý břeh

02 pravý břeh

03 ostrov

04 vodní tok

99 jiné".

37. V příloze č. 3 bod 9 zní:

"Platnost rozhodnutí:

Uvede se datum ukončení platnosti vydaného rozhodnutí, datum zrušení rozhodnutí na základě mimořádného opravného prostředku v rámci správního řízení nebo rozsudku soudu;".

38. V příloze č. 3 se bod 13 označuje jako bod 13a, který zní:

"13a. Fyzická osoba:".

39. V příloze č. 3 se za bod 13a vkládá nový bod 13b, který zní:

"13b. Fyzická osoba – podnikající:

IČ – identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). OKEČ – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u fyzické osoby podnikající hlavní (převažující);".

40. V příloze č. 3 bod 14 zní:

"14. Právnická osoba:

IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu – přidělené právnické osobě (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). OKEČ – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby hlavní (převažující).".

41. V příloze č. 3 se v bodě 22 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".

42. V příloze č. 3 se v bodě 28 zkratka "JSTK" nahrazuje zkratkou "S-JTSK".

43. V příloze č. 3 se bod 29 zrušuje.

44. V příloze č. 3 se v bodě 32 slova "Současně povolovaná navazující" nahrazují slovem "Související".

45. V příloze č. 3 se bod 61 zrušuje.

46. V příloze č. 3 se v bodě 64 slova "pod vodním dílem" zrušují.

47. V příloze č. 3 se v bodě 67 slova "pod vodním dílem" zrušují.

48. V příloze č. 3 bodě 84 se slova "(viz nařízení vlády č. 82/1999 Sb.)" nahrazují slovy "(viz zvláštní právní předpis4))".

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.".

49. V příloze č. 3 bodě 85 písmeno d) zní:

"d) N-NH4 – amoniakální dusík uvedený v souladu se zvláštním právním předpisem4)".

50. V příloze č. 3 se v bodě 85 za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) Ncelk – celkový dusík".

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

51. V příloze č. 3 se v bodě 85 písm. h) za slova "další ukazatele" doplňují slova "podle zvláštního právního předpisu4)".

52. V příloze č. 3 se v bodě 86 slova "s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod" nahrazují slovy "se zvláštním právním předpisem4)".

53. V příloze č. 3 se v bodě 86 za slova "pro rozbory směsných vzorků" vkládají slova "– hodnota "průměr" pro ukazatele dusík celkový a fosfor celkový (aritmetický průměr koncentrací za posledních 12 kalendářních měsíců)".

54. V příloze č. 3 se v bodě 86 slova "– hodnota "m" maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků" nahrazují slovy "– hodnota "m" maximální koncentrace. Stanovení se provede typem vzorku A podle poznámky č. 3) k tabulce 1 přílohy č. 4 zvláštního právního předpisu4).".

55. V příloze č. 3 bod 105 zní:

"105. Rybí přechod ANO/NE:

Vzhledem k ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona nesmějí vodní díla vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. Toto ustanovení se týká jen napříště povolovaných vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstraňování. Netýká se existujících vodních děl. Další výjimky jsou stanoveny pod písmeny a) až c) tohoto ustanovení;".

56. V příloze č. 3 se v bodě 107 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".

57. V příloze č. 3 se bod 115 označuje jako bod 115a a vkládá se za něj nový bod 115b, který zní:

"115b. Výškopisné údaje (m n. m.):

Uvede se nadmořská výška ve výškovém baltském systému – po vyrovnání;".

58. V příloze č. 3 bod 123 zní:

"123. Rybí přechod ANO/NE:

Viz 105;".

59. V příloze č. 3 se v bodě 125 slovo "Identifikátor" nahrazuje slovy "Číselný identifikátor".

60. V příloze č. 3 se v bodě 130 doplňují slova: "Konec stavby např. v případě vodních děl – staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody – se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu (tj. začátku stavby);".

61. V příloze č. 3 se v bodě 131 doplňují slova: "Začátek stavby např. v případě vodních děl – staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod – se stanoví jako vzdušnou čarou nejvzdálenější bod od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody (tj. konce stavby);".

62. V příloze č. 3 se bod 133 označuje jako bod 133a a slova "Viz 115" se nahrazují slovy "viz 115a".

63. V příloze č. 3 se za bod 133a vkládá nový bod 133b, který zní:

"133b. Výškopisné údaje (m n. m.):

Viz 115b;".

64. V příloze č. 3 bod 159 zní:

"159. Technické parametry:

Uvede se číselný kód podle příslušného číselníku v příloze č. 2, maximální průtok vody, který může přecházet přes jez, aniž by se vodní tok vybřežil, a maximální konstrukční výška jezu;".

65. V příloze č. 3 bod 176 zní:

"176. Rozsah zásobování:

Uvede se počet obcí a počet obyvatel zásobených vodovodem, který je předmětem rozhodnutí;".

66. V příloze č. 3 se bod 177 označuje jako bod 177a a vkládá se za něj nový bod 177b, který zní:

"177b. Hloubka objektu (m):

Uvede se hloubka objektu v m (svislá vzdálenost dna objektu od povrchu terénu);".

67. V příloze č. 3 bod 200 zní:

"200. Zpracování provozního řádu uloženo ANO/NE:".

68. V příloze č. 3 bodě 294 se slovo "Povolená" nahrazuje slovem "Povolovaná".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru