Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 614/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 208/2004
Platnost od 08.12.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.01.2006 (541/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

614

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb. a vyhlášky č. 459/2003 Sb., se mění takto:

1. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) aukcí – tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě požadavků účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita,

b) decentrální výrobou – výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy,

c) diagramem dodávek a odběrů elektřiny (dále jen "diagram") – sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo,

d) dvoustrannými obchody – obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované u operátora trhu kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou nebo vyrovnávacím trhu s elektřinou,

e) lokální distribuční soustavou – distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,

f) normálními klimatickými podmínkami – třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny,

g) obchodní hodinou – základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování,

h) obchodním dnem – 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin; první obchodní hodina obchodního dne začíná v 00:00:00 hodin a končí v 01:00:00 hodin,

i) odchylkou subjektu zúčtování – součet rozdílů mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a mezi skutečným množstvím elektřiny a sjednaným množstvím elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy při zohlednění poskytnuté regulační energie,

j) organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou – trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování; jeho součástí jsou organizovaný denní trh s elektřinou (dále jen "denní trh") a organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou (dále jen "vnitrodenní trh"),

k) předávacím místem – místo předání a převzetí elektřiny mezi dvěma účastníky trhu s elektřinou,

l) přeshraničním obchodem – obchod realizovaný prostřednictvím smluvního dovozu elektřiny a smluvního vývozu elektřiny,

m) regionální distribuční soustavou – distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě,

n) registračním číslem – číslo přidělené operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou k zajištění vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek a k zajištění procesu změny dodavatele elektřiny (dále jen "dodavatel"),

o) regulační energií – elektřina sloužící k vyrovnání nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou,

p) samovýrobcem – výrobce 2. kategorie, který vyrábí elektřinu především pro svou potřebu a který dodává po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla méně než 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny jinému účastníkovi trhu,

q) sjednaným množstvím elektřiny subjektem zúčtování v obchodní hodině – množství elektřiny smluvené tímto subjektem zúčtování s ostatními subjekty zúčtování v dané obchodní hodině a oznámené operátorovi trhu,

r) skutečným množstvím elektřiny subjektu zúčtování v obchodní hodině – souhrn množství elektřiny vyhodnocený podle zvláštního právního předpisu1) na základě údajů získaných z měření a s využitím typových diagramů v odběrných nebo předávacích místech subjektu zúčtování a v odběrných a předávacích místech účastníků trhu, za které převzal subjekt zúčtování závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy nebo odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, a předaný operátorovi trhu,

s) skutečnými klimatickými podmínkami – celostátní průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny,

t) smluveným saldem zahraničních výměn – rozdíl mezi smluvním dovozem elektřiny a smluvním vývozem elektřiny; saldo je záporné, pokud je smluvní vývoz elektřiny větší než smluvní dovoz elektřiny, a v opačném případě je saldo kladné,

u) smluvním dovozem elektřiny do České republiky (dále jen "smluvní dovoz elektřiny") – elektřina sjednaná v celých MWh a dopravená na základě smlouvy o dodávce elektřiny do elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu ze sousedních přenosových soustav v daném období,

v) smluvním vývozem elektřiny z České republiky (dále jen "smluvní vývoz elektřiny") – elektřina sjednaná v celých MWh a dopravená na základě smlouvy o dodávce elektřiny z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav v daném období,

w) subjektem zúčtování – účastník trhu s elektřinou, pro kterého operátor trhu na základě smlouvy o zúčtování provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,

x) systémovou odchylkou – součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování,

y) třídou typového diagramu – typový diagram dodávek elektřiny pro danou skupinu konečných zákazníků s měřením typu C1) s definovaným charakterem odběru,

z) typovým diagramem – relativní hodnoty, charakterizující průběh spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C, používané pro vyhodnocování odchylek.

(2) Dále se pro účely této vyhlášky rozumí:

a) účastníkem krátkodobého trhu – subjekt zúčtování odchylek, který se na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou zúčastňuje tohoto trhu,

b) vyhodnocením odchylek – zjištění velikosti odchylky subjektů zúčtování operátorem trhu v dané obchodní hodině v MWh s rozlišením na jedno desetinné místo,

c) vypořádáním odchylek – provedení plateb a úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování prováděné denně, za nepracovní dny v následující pracovní den,

d) výrobcem 1. kategorie – výrobce, který elektřinu vyrobenou ve vlastním zařízení po odečtení vlastní spotřeby na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla z výrobny dodává do přenosové soustavy nebo do regionálních distribučních soustav ve výši nejméně 80 % ročního objemu vyrobené elektřiny,

e) výrobcem 2. kategorie – výrobce, který není výrobcem 1. kategorie,

f) vyrovnávacím trhem – trh s regulační energií organizovaný a vypořádaný operátorem trhu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování,

g) závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy – závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy,

h) závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy – závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení konečného zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy.

1) Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.".

2. V § 4 písmena a) a b) znějí:

"a) smlouvy o přenosu elektřiny, která obsahuje závazek platit cenu za přenos a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátorem trhu; tuto smlouvu uzavírají provozovatel přenosové soustavy na straně jedné a provozovatel distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, nebo obchodník s elektřinou k zajištění dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, na straně druhé, pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o přenosu elektřiny,

b) smlouvy o distribuci elektřiny, která obsahuje závazek platit cenu za distribuci a systémové služby, cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátorem trhu; tuto smlouvu uzavírá provozovatel distribuční soustavy na straně jedné a provozovatel jiné distribuční soustavy nebo oprávněný zákazník, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, nebo obchodník s elektřinou k zajištění dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, na straně druhé, pro každé odběrné místo se uzavírá pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny; v případě, že se jedná o oprávněného zákazníka s měřením typu C podle zvláštního právního předpisu1), je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu pro jednotlivá odběrná místa,".

3. V § 5 odstavec 11 zní:

"(11) Sjednávání smluv o přenosu a distribuci se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k odběrnému místu nebo jejich souhrnu a v případě provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. Ve vztahu k jednotlivým odběrným místům jsou smlouvy provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vyhodnocovány a fakturovány, a to pro každou napěťovou hladinu zvlášť. Rezervovaná kapacita je sjednávána, vyhodnocována a fakturována jednotlivě pro každé odběrné místo.".

4. § 5a včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

"§ 5a

Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou

(1) Přeshraniční obchod s elektřinou je uskutečňován podle zvláštního právního předpisu4) a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy vydaných provozovatelem přenosové soustavy podle § 24 odst. 10 písm. f) zákona (dále jen "Pravidla provozování přenosové soustavy") na základě smlouvy uzavřené mezi subjektem zúčtování a provozovatelem přenosové soustavy.

(2) Přeshraniční obchod s elektřinou přes jednotlivé přeshraniční profily je uskutečňován nejvýše v rozsahu kapacity rezervované na základě výsledků přidělování přeshraničních přenosových kapacit organizovaných provozovatelem přenosové soustavy nebo kapacity získané převedením rezervované přeshraniční přenosové kapacity od jiné fyzické nebo právnické osoby za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy. Je-li kapacita přidělována v aukci, je přidělena v pořadí podle cenových nabídek účastníků aukce. Aukční cena je rovna nejnižší ceně z přijatých nabídek.

(3) Kapacita přidělená v aukci je rezervována okamžikem uhrazení aukční ceny v termínu stanoveném pravidly příslušné aukce. Kapacita je rezervována pouze do uzávěrky příjmu realizačních diagramů. Pro využití rezervované kapacity pro přeshraniční obchod s elektřinou je žadatelem předložen provozovateli přenosové soustavy realizační diagram přeshraničního obchodu podle Pravidel provozování přenosové soustavy. Část rezervované kapacity nevyužitá fyzickou nebo právnickou osobou je nabídnuta subjektům zúčtování v denních aukcích.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1228/2003/ES o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou.".

5. V § 6 odst. 3 a odst. 8 se slova "Kč/kWh" nahrazují slovy "Kč/MWh".

6. V § 9 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

"b) smlouva o dodávce elektřiny chráněnému zákazníkovi; smlouvu s chráněným zákazníkem uzavírá provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné zařízení chráněného zákazníka připojeno; dodávka elektřiny zahrnuje také přenos, distribuci, systémové služby, vícenáklady spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a zúčtování operátorem trhu,

c) smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník na straně jedné, výrobce nebo obchodník s elektřinou na straně druhé; smlouva zahrnuje také přenos, distribuci, systémové služby, převzetí závazku oprávněného zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (spolu s odpovědností za odchylku) a závazek platit cenu na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a cenu za zúčtování operátorem trhu,".

7. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova "pro odběrná nebo předávací místa vybavená měřením typu A nebo B podle zvláštního právního předpisu1)".

8. V § 9 odst. 1 písmeno i) zní:

"i) smlouva o náhradní dodávce; smlouva zahrnuje přenos, distribuci, systémové služby, vícenáklady spojené s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, zúčtování operátorem trhu a převzetí závazku oprávněného zákazníka odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; smlouvu uzavírá oprávněný zákazník na jedné straně a provozovatel distribuční soustavy, ke které je zařízení oprávněného zákazníka připojeno, na straně druhé,".

9. V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) smlouva na operativní výměny regulační energie v průběhu dne; smlouvu uzavírá se souhlasem provozovatele přenosové soustavy držitel licence na výrobu elektřiny na straně jedné a provozovatel zahraniční přenosové soustavy na straně druhé; smlouva obsahuje závazek držitele licence na výrobu elektřiny dodat regulační energii provozovateli zahraniční přenosové soustavy.".

10. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou obsahuje:

a) identifikační údaje účastníka krátkodobého trhu,

b) podmínky a způsob zadávání nabídek a poptávek,

c) způsob určení zúčtovací ceny,

d) způsob jištění plateb,

e) způsob krácení souhrnu nabídek nebo souhrnu poptávek v případech, kdy nelze uspokojit celý souhrn nabídek nebo souhrn poptávek za zúčtovací ceny,

f) způsob finančního vypořádání a lhůty splatnosti,

g) způsob stanovení limitu obchodování.".

11. V § 9 odst. 10 v úvodní větě se slova "písm. k)" nahrazují slovy "písm. j)".

12. V § 9 odst. 10 písm. b) se slovo "předpise" nahrazuje slovem "předpisu".

13. V § 9 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:

"m) způsob užití typových diagramů platných pro příslušný kalendářní rok v systému zúčtování odchylek,

n) podrobnosti způsobu tvorby typových diagramů a jejich aktualizace.".

14. V § 9 odstavec 11 zní:

"(11) Návrhy na změnu obchodních podmínek jsou operátorem trhu zveřejňovány k připomínkování účastníkům trhu po dobu nejméně 21 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně do 35 kalendářních dnů od zveřejnění předkládány spolu s vyhodnocením došlých připomínek ke schválení Úřadu. Normalizované typové diagramy nepodléhají připomínkování účastníků trhu.".

15. V § 9 se doplňují odstavce 13 a 14, které znějí:

"(13) Úřad se vyjádří ke změně obchodních podmínek do 14 kalendářních dnů po předložení návrhu na změnu obchodních podmínek podle odstavce 11.

(14) Po schválení obchodních podmínek nebo jejich změn je operátor trhu do 2 pracovních dnů zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu o schválení obchodních podmínek nebo jejich změn ty účastníky trhu s elektřinou, kteří mají právo přístupu k jeho informačnímu systému.".

16. V § 10 odst. 4 se slovo "devět" nahrazuje číslem "5".

17. V § 12 odstavec 3 zní:

"(3) Podpůrné služby jsou provozovatelem přenosové soustavy nakupovány prostřednictvím víceletých, ročních nebo měsíčních smluv nebo denního trhu s podpůrnými službami. Rozsah poptávaných podpůrných služeb pro následující kalendářní rok je zveřejňován provozovatelem přenosové soustavy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.".

18. V § 12 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

19. V § 12 odstavec 5 zní:

"(5) Vyhodnocení podaných nabídek je provozovatelem přenosové soustavy prováděno pro každou nabízenou službu zvlášť a při nedostatku nabídek může být poptávka opakována. Všichni nabízející musí být informováni o výsledku ve vztahu ke své nabídce neprodleně po vyhodnocení nabídek a následně jsou uzavřeny smlouvy o poskytování podpůrných služeb. Není-li ani po opakované poptávce zajištěn dostatek podpůrných služeb, jsou provozovatelem přenosové soustavy poptávány přímo konkrétní subjekty.".

20. V § 14 odst. 3 písm. a) se za slovo "základě" vkládá slovo "víceletých,".

21. V § 16 odst. 3 se slova "průběžných hodnotách" nahrazují slovy "o předběžných hodnotách podle § 17".

22. V § 17 odstavce 6 až 16 znějí:

"(6) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatele přenosové soustavy přijímány za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny skutečné hodnoty

a) dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu A,

b) odběrů elektřiny jednotlivých oprávněných zákazníků vybavených měřením typu A,

c) dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami vybavených měřením typu A,

d) množství jím opatřené regulační energie,

e) dovozů a vývozů jednotlivých subjektů zúčtování, kterými jsou sjednané hodnoty.

(7) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatelů distribučních soustav přijímány

a) za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny skutečné hodnoty

1. dodávek a odběrů elektřiny z předávacích míst jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu A,

2. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech oprávněných zákazníků vybavených měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele,

3. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu A,

4. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků vybavená měřením typu A v součtu za distribuční soustavu,

b) za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny předběžné hodnoty

1. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech oprávněných zákazníků vybavených měřením typu B, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele,

2. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu B,

3. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků vybavená měřením typu B v součtu za distribuční soustavu.

(8) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin jsou operátorem trhu od provozovatelů distribučních soustav přijímány předběžné hodnoty měsíčních dodávek a odběrů elektřiny pro následující měsíc v předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu C.

(9) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 7 písm. b), jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty a provozovatelé distribučních soustav nezašlou předběžné hodnoty podle odstavce 7 písm. b), jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 8, jsou pro vypořádání odchylek použity již dříve zadané předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu C pro předcházející měsíc. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné předběžné hodnoty, jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule.

(10) Každý pracovní den nejpozději do 11.00 hodin jsou operátorem trhu od jednotlivých subjektů zúčtování přijímány za každou obchodní hodinu předcházejícího pracovního dne, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

(11) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin jsou operátorem trhu od jednotlivých subjektů zúčtování přijímány předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny pro následující měsíc v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C, za něž subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

(12) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 10, jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období čtyř posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 11, jsou pro vypořádání odchylek použity již dříve zadané předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C pro předcházející měsíc. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné předběžné hodnoty, jsou pro vypořádání odchylek použity hodnoty rovny nule.

(13) Do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce jsou operátorem trhu přijímány od provozovatelů distribučních soustav

a) za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce skutečné hodnoty

1. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu B,

2. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech oprávněných zákazníků, vybavených měřením typu B, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele,

3. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B,

4. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků vybavených měřením typu B v součtu za distribuční soustavu,

b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc

1. z předávacích míst výroben elektřiny vybavených měřením C,

2. z předávacích míst mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu C.

(14) Na základě předaných údajů podle odstavce 13 provede operátor trhu úpravu hodnot předaných podle odstavce 7 písm. b), případně stanovených podle odstavců 9 a 10, případně stanovených podle odstavce 12, a hodnot hodinových diagramů vzniklých lineárním rozdělením předběžných hodnot předaných podle odstavců 8 a 11.

(15) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k jeho odběrnému místu, v případě výrobce k předávacímu místu každé jednotlivé výrobny, případně k souhrnu předávacích míst, a v případě provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst, dohodnutých ve smlouvě o předávání údajů.

(16) Údaje zasílané operátorovi trhu podle odstavců 6, 7, 8, 10, 11 a 13 nejsou operátorem trhu přijímány

a) mezi 18.00 hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou čtvrtého pracovního dne měsíce,

b) mezi 18.00 hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého pracovního dne měsíce,

c) mezi 18.00 hodinou sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou osmého pracovního dne měsíce,

d) mezi 18.00 hodinou posledního kalendářního dne měsíce a 6.00 hodinou prvního pracovního dne následujícího měsíce.

(17) Držitelům licence na distribuci elektřiny, k jejichž distribuční soustavě jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben, která jsou vybavena měřením typu C, je umožněn zjednodušený způsob registrace údajů uvedených v § 16 a 17. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace jsou definovány v obchodních podmínkách operátora trhu.

(18) Při předávání skutečných hodnot z měření typu A nebo B jsou operátorem trhu předávané hodnoty označeny následujícím způsobem:

a) platná hodnota – jde o skutečnou hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) a odstavce 13 a příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky poruchy,

b) náhradní platná hodnota – jde o náhradní hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle odstavce 6 písm. a), odstavce 7 písm. a) a odstavce 13 za dobu trvání poruchy měřicího zařízení; provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné nebo předávací místo připojeno, předávané náhradní platné hodnoty označí způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu,

c) náhradní předběžná hodnota – jde o předběžnou hodnotu, kterou operátor trhu přijal nebo stanovil podle odstavce 7 písm. b) a odstavců 8, 9, 10, 11 a 12,

d) nulová hodnota – jde o nulovou hodnotu odběru elektřiny z odběrného místa, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně nezasílá skutečné hodnoty; o této skutečnosti informuje daný provozovatel operátora trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu.".

23. § 17a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

"§ 17a

Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů

(1) Typové diagramy slouží pro vyhodnocování odchylek odběru elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní, pokud pro tyto odběry elektřiny není zvláštním právním předpisem1) stanovena povinnost instalovat průběhové měření.

(2) Normalizovaným typovým diagramem je posloupnost relativních hodnot průměrných hodinových odběrů elektřiny, vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového diagramu a přepočtených na normální klimatické podmínky. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(3) Normalizované typové diagramy jsou operátorem trhu vytvářeny pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav a jsou platné jednotně pro celou elektrizační soustavu; podrobnosti tvorby typových diagramů a jejich aktualizace jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(4) Přepočtené typové diagramy jsou normalizované typové diagramy přepočtené na skutečné klimatické podmínky v obchodním dni.

(5) Pro každý obchodní den je operátorem trhu stanoven zbytkový diagram zatížení v jednotlivých obchodních hodinách za jednotlivé distribuční soustavy, který se určí jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do distribuční soustavy s měřeními typu A, B a C a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny s měřeními typu A a B a hodnoty ztrát stanovené Úřadem v souladu se zvláštním právním předpisem10). V případě dodávek elektřiny s měřením typu B nebo C a odběrů elektřiny s měřením typu B se použijí hodnoty a postupy podle § 17. Energie neměřených odběrů je považována za nulovou; podrobnosti stanovení zbytkového diagramu zatížení jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(6) Hodnoty ztrát podle odstavce 5 jsou pro provozovatele lokálních distribučních soustav stanoveny na základě měrné hodnoty ztrát provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož soustavě je zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy připojeno, pokud provozovatel lokální distribuční soustavy neprokáže Úřadu hodnotu ztrát stanovenou v souladu se zvláštním právním předpisem9). V případě, že zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy je připojeno k více regionálním distribučním soustavám, stanoví se hodnota ztrát podle odstavce 5 pro provozovatele lokální distribuční soustavy na základě vyšší z měrných hodnot ztrát v příslušných regionálních distribučních soustavách.

(7) Plánovanou roční spotřebu elektřiny zákazníků s měřením typu C stanovují provozovatelé distribučních soustav na základě metody uvedené v příloze č. 3.

(8) Hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny jsou provozovateli distribučních soustav stanovovány a zasílány operátorovi trhu

a) jednotlivě pro odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele podle § 21 odst. 1,

b) souhrnně za ostatní konečné zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů.

(9) Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 8 písm. a) je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu v případě, že byl v odběrném místě proveden odečet a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny uplynulo nejméně 100 dnů. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 8 písm. b) je provedena provozovateli distribučních soustav a zaslána operátorovi trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc první pracovní den následujícího kalendářního měsíce, a to pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 8 zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatelem distribuční soustavy byla akceptována reklamace odečtu zákazníkem, na základě které došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C.

(10) Pro finanční vypořádání odchylek podle § 18 odst. 12 písm. a) je operátorem trhu použita poslední aktuální hodnota plánované roční spotřeby elektřiny, která byla provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu zaslána podle odstavců 8 a 9. Pro finanční vypořádání odchylek podle § 18 odst. 12 písm. b) a c) jsou operátorem trhu použity poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které byly provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu zaslány podle odstavců 8 a 9.

(11) Hodnoty odběrů elektřiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, v jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne jsou stanoveny operátorem trhu na základě jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových diagramů. Součty hodnot odběrů elektřiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří nezměnili dodavatele, v jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne jsou po jednotlivých třídách typových diagramů a distribučních soustavách stanoveny operátorem trhu na základě jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových diagramů.

(12) Zbytkový diagram zatížení v každé obchodní hodině se rozpočítává na odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, a v souhrnu na ostatní odběrná místa oprávněných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů, úměrně velikostem jejich odběrů elektřiny v dané hodině, stanovených podle odstavce 11. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny oprávněných zákazníků s měřením typu C pro zúčtování odchylek.

(13) Hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 12 jsou přiřazeny subjektům zúčtování operátorem trhu, a to po jednotlivých třídách typových diagramů a distribučních soustavách. Takto stanovené hodnoty odběru elektřiny jsou operátorem trhu použity pro výpočet odchylek. Hodnoty podle odstavce 12 jsou operátorem trhu sděleny příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího pracovního dne po obchodním dnu nebo za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny; podrobnosti stanovení hodnot jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(14) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů k odběrným místům konečných zákazníků s měřením typu C je prováděno provozovateli distribučních soustav při připojení konečných zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa. Přiřazení odběrných míst k jednotlivým třídám typových diagramů je založeno na charakteru odběru elektřiny podle přílohy č. 2. Přiřazení třídy typových diagramů k odběrným místům je účinné okamžikem zaregistrování přiřazení u operátora trhu. Operátor trhu vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů nejméně za období posledních tří let.

(15) Změna přiřazení třídy typových diagramů v důsledku změny charakteru odběrného místa je zasílána operátorovi trhu příslušnými provozovateli distribučních soustav nejpozději 3 pracovní dny před dnem, ve kterém požaduje změnu přiřazení třídy typových diagramů. Provozovateli distribučních soustav jsou provedeny odečty spotřeby elektřiny k datu uskutečnění změny přiřazení třídy typových diagramů a zaslány operátorovi trhu nejdéle do 10 pracovních dnů od data změny přiřazení třídy typových diagramů.

(16) Skutečné hodnoty odběru elektřiny včetně data odečtu jednotlivě po odběrných místech pro oprávněné zákazníky s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, jsou zasílány provozovateli distribučních soustav operátorovi trhu do 10 pracovních dnů po odečtu. Podrobnosti způsobu předání skutečných hodnot jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(17) Operátorem trhu jsou zveřejňovány

a) normální klimatické podmínky, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku,

b) normalizované typové diagramy, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku,

c) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději první pracovní den po dni, jehož se týkají,

d) koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav a teplotní koeficient, a to nejpozději první pracovní den po dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(18) Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech oprávněných zákazníků, kteří změnili dodavatele, je operátorem trhu provedeno vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami skutečné spotřeby elektřiny získané na základě odečtů a hodnotami stanovenými podle odstavce 13 za stejné období. Pro zúčtování těchto rozdílů je použita vyrovnávací cena stanovená Úřadem.

(19) Operátorem trhu jsou jednotlivým subjektům zúčtování zúčtovány rozdíly určené podle odstavce 18 za vyrovnávací cenu regulovanou Úřadem.

(20) Operátorem trhu jsou sečteny rozdíly podle odstavce 18 za jednotlivé distribuční soustavy a tento součet s opačným znaménkem je operátorem trhu zúčtován vyrovnávací cenou příslušnému subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku v příslušné distribuční soustavě.

(21) U odběrných míst s měřením typu C oprávněných zákazníků, kteří změnili dodavatele a u kterých byly v daném měsíci provedeny odečty spotřeb elektřiny a hodnoty těchto odečtů jsou zaslány operátorovi trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce, je operátorem trhu do šestého pracovního dne třetího měsíce po zaslání hodnot odečtů provedeno zúčtování rozdílů podle odstavce 19. Odečty spotřeb elektřiny odběrných míst oprávněných zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, zaslané po termínu stanoveném v předchozí větě jsou operátorem trhu zúčtovány až v následujícím měsíci.

(22) Zúčtování rozdílů podle odstavců 19 a 20 není součástí zúčtování odchylek podle § 18.

(23) Na zúčtování rozdílů podle odstavců 19 a 20 jsou vystavovány samostatné daňové doklady.

(24) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 19 a 20 provádí operátor trhu. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

9) Vyhláška č. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie.

10) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.".

24. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který včetně nadpisu zní:

"§ 17b

Výpočet a vyhodnocování odchylek

(1) Úplnost předaných údajů podle § 17 a 17a je prověřena operátorem trhu a v případě nedostatků jsou provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav vyzváni k doplnění.

(2) Skutečná dodávka elektřiny a skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování v každé obchodní hodině v MWh je stanovena operátorem trhu jako souhrn dodávek elektřiny subjektu zúčtování do přenosové soustavy a distribučních soustav a souhrn odběrů elektřiny subjektu zúčtování z přenosové soustavy a distribučních soustav, zjištěný na základě údajů o skutečných dodávkách elektřiny, skutečných odběrech elektřiny podle § 17 a typových diagramů podle § 17a. Smluvená dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a smluvený odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem. Skutečná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a skutečný odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem.

(3) Odchylkou subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu je součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.".

Dosavadní § 17b se označuje jako § 17c.

25. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

"§ 19a

Vyhodnocování a zúčtování odchylek ve stavech nouze

(1) Ve stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přenosové soustavy v souladu se zvláštním právním předpisem7) se zúčtování odchylek provádí ve zvláštním režimu zúčtování ve všech hodinách obchodního dne.

(2) Ve zvláštním režimu zúčtování se neprovádí zúčtování odchylek podle § 18.

(3) Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování.

(4) Ve zvláštním režimu zúčtování pro vyhodnocení a zúčtování odchylek jsou rovna nule sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy subjektů zúčtování stanovená podle § 17, včetně sjednaného a skutečného množství regulační energie.

(5) Ve zvláštním režimu zúčtování se neorganizuje krátkodobý trh a pro již provedené platby se použijí ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.

(6) Jednotkové ceny elektřiny pro zvláštní režim zúčtování podléhají regulaci Úřadem.

(7) Zúčtování elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny.

(8) Průměrná cena dodávky elektřiny pro každou hodinu je stanovena operátorem trhu jako vážený průměr na základě cen stanovených Úřadem podle odstavce 6.

(9) Agregace skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny je provedena pro jednotlivé subjekty zúčtování podle platného předání odpovědnosti za odchylku.

(10) Zaokrouhlení skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny je provedeno podle pravidel, která jsou uplatňována při agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny pro zúčtování odchylek mimo zvláštní režim zúčtování.

(11) Skutečná dodávka elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného dovozu elektřiny, je operátorem trhu zúčtována za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou operátorem trhu podle odstavce 8 a uhrazena způsobem podle odstavce 13. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu.

(12) Skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného vývozu elektřiny, je operátorem trhu zúčtován za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou operátorem trhu podle odstavce 8 a uhrazena způsobem podle odstavce 13. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu.

(13) Vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování je prováděno operátorem trhu. Operátorem trhu jsou nejdříve přijímány platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu. Závazky operátora trhu ze zvláštního režimu zúčtování vůči subjektům zúčtování jsou uhrazeny až do výše plateb přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků vůči operátorovi trhu a přijatého finančního zajištění subjektu zúčtování. Úhrada pohledávek subjektů zúčtování operátorem trhu je realizována poměrným způsobem podle velikosti jednotlivých pohledávek subjektů zúčtování. Podrobnosti vypořádání plateb jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(14) Pro vypořádání stavu nouze se vystavují samostatné daňové doklady.".

26. V § 20 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

27. V § 20 písm. a) úvodní větě se slova "subjektu zúčtování" zrušují.

28. V § 20 písm. a) bod 3 zní:

"3. ceny za zúčtování v Kč/MWh vztažené na veškerou elektřinu skutečně dodanou do odběrných míst oprávněným zákazníkům, včetně lokální spotřeby výrobců; u chráněných zákazníků je tato cena součástí tarifů,".

29. V § 20 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno d), které zní:

"d) ceny za činnosti operátora trhu jsou uhrazeny příslušnými účastníky trhu s elektřinou přímo operátorovi trhu, s výjimkou ceny podle písmene a) bodu 3, která je uhrazena účastníky trhu s elektřinou provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno, a to nejméně jednou měsíčně; platby za zúčtování stanovené na základě ceny podle písmene a) bodu 3 obdržené provozovatelem lokální distribuční soustavy jsou dále uhrazeny provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy připojeno; v případě, že zařízení provozovatele lokální distribuční soustavy je připojeno k více regionálním distribučním soustavám, uhradí obdržené platby pouze jednomu z provozovatelů regionálních distribučních soustav; platby za zúčtování stanovené na základě ceny podle písmene a) bodu 3, obdržené provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy, jsou dále uhrazeny operátorovi trhu, a to nejméně jednou měsíčně.".

30. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Za změnu dodavatele podle odstavce 1 písm. a) se nepovažuje převedení zákazníků k novému dodavateli, který vznikl v důsledku právního oddělení provozovatele distribuční soustavy.".

Dosavadní odstavce 2 až 15 se označují jako odstavce 3 až 16.

31. V § 21 odst. 4 se první věta nahrazuje větou "Před první změnou dodavatele je mezi držitelem licence na distribuci nebo oprávněným zákazníkem, který získá oprávnění podle § 21 odst. 2 zákona a nemá uzavřenou smlouvu o připojení, a provozovatelem příslušné přenosové nebo distribuční soustavy uzavírána nová smlouva o připojení oprávněného zákazníka nebo smlouva o připojení distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu3).".

32. V § 21 odst. 5 písm. b) se slova "§ 9 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy "§ 9 odst. 1 písm. c), f) a i)".

33. V § 21 odst. 6 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se věta "v případě, že se jedná o první změnu dodavatele, je oprávněným zákazníkem nebo novým dodavatelem požádán příslušný provozovatel distribuční soustavy o registraci odběrných míst podle písmene b),".

34. V § 21 odst. 6 písmeno b) zní:

"b) registrace odběrných míst oprávněného zákazníka provozovatelem distribuční soustavy u operátora trhu nejpozději 3 pracovní dny po podání žádosti na registraci odběrných míst podle písmene a), pokud ještě nejsou zaregistrována; podrobnosti registrace jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu,".

35. V § 21 odst. 6 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C k datu uskutečnění změny dodavatele a předání těchto hodnot provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data uskutečnění změny dodavatele; stanovení stavu měřicího zařízení provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu uskutečnění změny dodavatele nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu uskutečnění změny dodavatele na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených novým dodavatelem nebo zákazníkem k datu uskutečnění změny dodavatele.".

36. V § 21 odst. 8 se číslo "10" nahrazuje číslem "12" a slova "6 a 9" slovy "7 a 10".

37. V § 21 odst. 9 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".

38. V § 21 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

"(11) V případě, že se jedná o první změnu dodavatele elektřiny oprávněného zákazníka, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, jsou provozovatelem příslušné distribuční soustavy registrována současně i předávací místa nebo souhrn předávacích míst všech výroben elektřiny připojených do této distribuční soustavy.".

Dosavadní odstavce 11 až 16 se označují jako odstavce 12 až 17.

39. V § 21 odst. 12 se číslo "9" nahrazuje slovy "10 a 11".

40. V § 21 odstavce 13 a 14 znějí:

"(13) Pokud nahlášené údaje podle odstavců 10 a 11 neobsahují všechny náležitosti, může být změna dodavatele oprávněného zákazníka provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy odmítnuta. Odmítnutí je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nahlášeno operátorovi trhu a operátorem trhu pak příslušnému dodavateli, který změnu požadoval. Uskutečnění změny dodavatele je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nahlášeno operátorovi trhu a operátorem trhu předešlému a novému dodavateli do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku na změnu. Zamítnutí změny je provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy nahlášeno spolu s důvodem zamítnutí do 3 pracovních dnů po obdržení požadavků na změnu oprávněnému zákazníkovi a operátorovi trhu a operátorem trhu předešlému a novému dodavateli. Uskutečnění změny počtu dodavatelů je nahlášeno operátorem trhu subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo zodpovědnost za odchylku, a novému dalšímu dodavateli do 3 pracovních dnů po obdržení požadavku na změnu.

(14) Změna dodavatele je uskutečněna vyrozuměním podle odstavce 13 ze strany provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o novém smluvním vztahu mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem a zaregistrováním tohoto vztahu u operátora trhu. K datu uskutečnění změny dodavatele je proveden odečet podle zvláštního právního předpisu1) a u odběrných míst s měřením typu C je stanoven stav měřicího zařízení podle odstavce 6 písm. d) a údaje zaslány provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy operátorovi trhu a operátorem trhu stávajícímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Po zaregistrování nového smluvního vztahu jsou údaje o skutečných množstvích elektřiny předávány operátorem trhu novému dodavateli podle zvláštního právního předpisu1).".

41. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

Vyúčtování dodávky elektřiny

(1) Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nad 1 kV, obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce nebo přenosu elektřiny, o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, o ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst. 1 písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny.

(2) Součástí vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi obsahuje vždy samostatně vyčíslený údaj o ceně za službu distribuce, o ceně systémových služeb, o ceně na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, o ceně za činnost zúčtování operátorem trhu a v případě, že je uzavřena smlouva podle § 9 odst. 1 písm. c), i samostatně vyčíslený údaj o ceně silové elektřiny.

(3) Součástí vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí, je hodnota hlavního jističe před elektroměrem a množství dodané elektřiny, včetně počátečního a konečného stavu elektroměru za dané období. Vyúčtování dodávky elektřiny chráněnému zákazníkovi obsahuje vyčíslený údaj o ceně za dodávku elektřiny ve složení stálého měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, platu za elektřinu ve vysokém tarifu a platu za elektřinu v nízkém tarifu.

(4) Po skončení kalendářního měsíce jsou do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce provozovateli distribučních soustav zaslány účastníkům trhu s elektřinou, kteří mají se svými zákazníky, jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B, uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny, prostřednictvím operátora trhu údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2. Údaje jsou předávány na základě smlouvy o předávání údajů podle § 16 odst. 3. Údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2 jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(5) Po provedení odečtu spotřeby elektřiny v odběrném místě s měřením typu C, u kterého byla provedena změna dodavatele, jsou příslušným provozovatelem distribuční soustavy předávány operátorovi trhu do 10 pracovních dnů údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2. Údaje jsou předávány na základě smlouvy o předávání údajů podle § 16 odst. 3. Údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2 jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.".

42. V § 23 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

43. V § 23 odst. 3 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

44. V § 24 se slova "a platí do 31. prosince 2004" zrušují.

45. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodě 2, písm. b) bodě 2 a odstavci 4 se číslo "1 600" nahrazuje číslem "1 800".

46. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 373/2001 Sb.

Třídy typových diagramů

TřídaTyp
konečného
zákazníka
Charakter odběru elektřiny a přiznané distribuční sazbyTarif podle cenového rozhodnutí Úřadu
1Podnikatel- odběr bez tepelného využití elektřiny- B3, B4, B5, B13, C 01, C 02, C03
2Podnikatel- odběr s akumulačním spotřebičem- B11, C 24, C 25, C 26, C 34, C 35,C 36
- odběr s hybridním vytápěním
3Podnikatel- odběr s přímotopným systémem vytápění- B12, C 45, C 46, C 55
- odběr s tepelným čerpadlem
4Domácnost- odběr bez tepelného využití elektřiny- D 01, D 02, D 61
5Domácnost- odběr s akumulačním spotřebičem- D 24, D 25, D 26
6Domácnost- odběr s hybridním vytápěním- D 34, D 35, D 36
7Domácnost- odběr s přímotopným systémem vytápění- D 45, D 46, D 55
- odběr s tepelným čerpadlem
8Podnikatel- odběr pro veřejné osvětlení- C 62

Přiřazení třídy typového diagramu ke stávajícím odběrným místům je provedeno provozovateli distribučních soustav podle stávajícího tarifu a této přílohy.“.

47. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 373/2001 Sb.

Metodika stanovení plánované roční spotřeby elektřiny

(1) Stanovení plánované roční spotřeby elektřiny pro odběrné místo s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující období nejméně 100 předcházejících dnů a u kterého nebyla v tomto období provedena změna přiřazení třídy typových diagramů.

a) Vypočte se suma relativních hodnot Kpříslušného přepočteného typového diagramu platného pro dané kalendářní období v trvání ode dne počátečního odečtu do dne konečného odečtu podle vztahu

kde

Kf sumární objem relativních hodnot za fakturační období,
dpoden počátku odečtového období,
dkoden konce odečtového období,
kTDDn,d,htp relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d, v hodině h.

b) Vypočte se suma relativních hodnot Kr příslušného normalizovaného typového diagramu pro kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek, podle vztahu

kde

Krsumární objem relativních hodnot za ucelený kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek,
akraktuální kalendářní rok,
kTDDn,d,hnormrelativní hodnota n-tého normalizovaného typového diagramu ve dni d, v hodině h.

c) Pro dané odběrné místo se použije hodnota spotřeby elektřiny z posledního odečtového období, označená jako Efak. Plánovaná roční spotřeba elektřiny platná pro dané odběrné místo Eplan je pak úměrná poslední hodnotě mezi odečty v poměru příslušných sum relativních hodnot typových diagramů podle vztahu:

(2) Plánovaná roční spotřeba elektřiny pro odběrné místo konečného zákazníka s měřením typu C, pro jejíž stanovení se nepoužije postupu podle odstavce 1, je rovna průměrné spotřebě odběrů elektřiny se stejným typovým diagramem a stejnou velikostí jističe jako u daného odběru elektřiny. Průměrná spotřeba elektřiny je určena na základě tarifní statistiky, zpracované Úřadem na základě podkladů předaných provozovateli distribučních soustav.

(3) V případě, že odběrné místo je osazeno měřicím zařízením s více číselníky (vícetarifní měření), je pro odhad spotřeby elektřiny použit součet naměřených odběrů elektřiny ze všech číselníků.

(4) Plánovaná roční spotřeba elektřiny jednotlivých zákazníků určená a přepočtená na normální klimatické podmínky je stanovována provozovatelem distribuční soustavy jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Operátorovi trhu jsou předávány tyto informace jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, a agregované za ostatní zákazníky s měřením typu C po třídách typových diagramů. Plánovaná roční spotřeba elektřiny je udávána v kWh.

(5) Na žádost subjektu zúčtování, který nese odpovědnost za odchylku v odběrných místech s měřením typu C, pro která byla stanovena plánovaná roční spotřeba elektřiny, ve které tento subjekt zúčtování prokáže skutečnosti, na základě kterých lze očekávat změnu plánované roční spotřeby elektřiny o více než 50%, je provozovatelem distribuční soustavy proveden nový výpočet plánované roční spotřeby elektřiny, který zohlední skutečnosti předložené subjektem zúčtování.

(6) Stanovení plánované roční spotřeby elektřiny pro stávající odběrná místa s měřením typu C je provedeno provozovateli distribučních soustav podle této přílohy.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení bodu 44, které nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

Přesunout nahoru