Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 610/2004 Sb.Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Částka 206/2004
Platnost od 07.12.2004
Účinnost od 07.12.2004
Zrušeno k 29.12.2014 (313/2014 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

610

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2004

o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 1 písm. g) a § 6 odst. 9 zákona:


ČÁST PRVNÍ

OZNAČOVÁNÍ A PASY PSŮ, KOČEK A FRETEK V ZÁJMOVÉM CHOVU PŘI JEJICH NEOBCHODNÍCH PŘESUNECH

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2)

a) označování psů, koček a fretek v zájmovém chovu (dále jen "zvíře v zájmovém chovu") při jejich neobchodních přesunech3),

b) způsob vydávání a číslování pasů4) zvířat v zájmovém chovu,

c) vedení evidence pasů zvířat v zájmovém chovu a vzor pasu zvířete v zájmovém chovu.

§ 2

Přesun zvířat v zájmovém chovu

(1) Zvířata v zájmovém chovu starší tří měsíců mohou být přesunuta,

a) jsou-li označena5) identifikačními prostředky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských společenství6) a

b) jsou-li v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství7) doprovázena pasem, vystaveným soukromým veterinárním lékařem splňujícím požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství pro odběr vzorku pro provedení sérologického testu prokazujícího titr protilátky proti vzteklině8) a schváleným pro tuto činnost v souladu s § 49 odst. 1 písm. h) bodem 4 zákona krajskou veterinární správou (dále jen "schválený veterinární lékař"), ve kterém je zejména potvrzeno očkování, popřípadě opětovné očkování zvířete proti vzteklině.

(2) Zvířata v zájmovém chovu mladší tří měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, mohou být přesunuta z území jiných členských států Evropské unie na území České republiky, jsou-li splněny podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství9).

§ 3

Označení zvířete v zájmovém chovu tetováním a elektronickým čipem

(1) Označení zvířete v zájmovém chovu tetováním10) a označení zvířete v zájmovém chovu elektronickým čipem11) provádí soukromý veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 zákona.

(2) Zřetelné a čitelné tetování zvířete v zájmovém chovu musí být provedeno v souladu s řádem ochrany zvířat při chovu12).

(3) Před označením zvířete v zájmovém chovu tetováním se musí dezinfikovat části tetovacích kleští, které přicházejí do styku s tkání zvířete, a místo tetování.

Pasy a jejich evidence

§ 4

(1) Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství podle § 44 odst. 1 písm. h) zákona

a) vede databázi o přidělených pasech zvířat v zájmovém chovu a

b) přiděluje evidenční čísla13) pasů.

(2) Evidenční číslo pasu obsahuje

a) na prvních dvou místech písmena "CZ",

b) na následujících místech nejvýše patnáctimístný alfanumerický kód.

(3) Podkladem pro vedení evidence pasů zvířat v zájmovém chovu jsou údaje poskytované schváleným veterinárním lékařem, obsahující

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa trvalého pobytu majitele zvířete v zájmovém chovu, popřípadě pobyt majitele zvířete v zájmovém chovu v cizině,

b) způsob označení zvířete v zájmovém chovu,

c) evidenční číslo pasu a

d) údaje o zvířeti v zájmovém chovu – jeho druh, plemeno, datum narození, pohlaví, barva.

§ 5

(1) Majitel zvířete v zájmovém chovu předává osobě uvedené v § 4 odst. 1 údaje o úhynu nebo utracení zvířete v zájmovém chovu, o změně místa svého trvalého pobytu, popřípadě pobytu v cizině, a o změně v osobě majitele zvířete v zájmovém chovu, a uvádí přitom:

a) evidenční číslo pasu,

b) datum, kdy k úhynu nebo utracení zvířete v zájmovém chovu nebo ke změně v osobě majitele zvířete v zájmovém chovu došlo,

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě pobytu v cizině nového majitele zvířete v zájmovém chovu,

d) změnu místa trvalého pobytu, popřípadě pobytu v cizině majitele zvířete v zájmovém chovu.

(2) Hlášení o úhynu nebo utracení zvířete v zájmovém chovu, o změně místa svého trvalého pobytu, popřípadě pobytu v cizině, nebo o změně v osobě majitele zvířete v zájmovém chovu předává majitel zvířete v zájmovém chovu do 7 dnů ode dne, kdy k úhynu, utracení, změně místa trvalého pobytu, popřípadě pobytu v cizině, nebo změně v osobě majitele zvířete v zájmovém chovu došlo.

§ 6

(1) Pas vystavuje v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství7) schválený veterinární lékař, který má k dispozici čtecí zařízení14) a přístup na internet.

(2) Schválený veterinární lékař vede po dobu šesti let evidenci jím vydaných pasů.

(3) Vzor15) pasu zvířete v zájmovém chovu je uveden v příloze.


ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 7zrušeno


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou § 7, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS, v platném znění.

3) Článek 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

4) Článek 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

5) § 7 odst. 3 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb.

6) Článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

7) Článek 5 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

8) Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

9) Článek 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

10) Článek 4 odst. 1 první pododstavec písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

11) Článek 4 odst. 1 první pododstavec písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

12) § 21 odst. 3 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.
§ 5 vyhlášky č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu.

13) Příloha II část B bod 2 písm. c) rozhodnutí Komise 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství.

14) Článek 4 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

15) Rozhodnutí Komise 2003/803/ES.


Příloha k vyhlášce č. 610/2004 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 610/2004 Sb.

Přesunout nahoru