Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 61/2004 Sb.Nařízení vlády o stanovení množstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z České republiky

Částka 20/2004
Platnost od 13.02.2004
Účinnost od 13.02.2004
Zrušeno k 01.05.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. února 2004

o stanovení množstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z České republiky

Vláda nařizuje podle § 65 písm. a), § 69 odst. 2 a § 70 odst. 2 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:


§ 1

(1) Obiloviny a výrobky z obilovin, uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, mohou být vyváženy z České republiky jen na základě neautomatické licence.

(2) Na obiloviny a výrobky z nich podle odstavce 1 se vztahuje množstevní omezení; výše množstevního omezení je pro každý jednotlivý druh obiloviny nebo výrobku z ní uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

(1) Žádost o udělení neautomatické licence se předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") počínaje dnem následujícím po dni vyhlášení tohoto nařízení.

(2) Ministerstvo rozhoduje podle časového pořadí došlých žádostí, přičemž žádosti doručené v jednom dni se považují za žádosti doručené ve stejný okamžik. Neautomatické licence se udělují do vyčerpání stanoveného množství vývozu výrobku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Převýší-li žádosti doručené v tentýž den dosud nevyčerpané množství určeného výrobku, uspokojí se požadavky jednotlivých žadatelů o udělení neautomatické licence poměrně, nejvýše však do výše množství požadovaného příslušným žadatelem.

(4) Neautomatická licence se uděluje na období ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. dubna 2004. Při vývozu výrobků se předkládá celnímu úřadu originál licence.

§ 3

Vzor žádosti o udělení neautomatické licence je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 4

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. dubna 2004.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Urban v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 61/2004 Sb.

Seznam obilovin, které mohou být vyváženy z České republiky pouze na základě neautomatické licence

Číslo, položka nebo podpoložka celního sazebníku Název Množství v tunách
100190 99 Pšenice a sourež
Ostatní
20 000
1003 00 90 Ječmen
Ostatní
100 000
1005 Kukuřice20 000
1101 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži15 000
1103 11 Krupice, krupička a pelety z obilovin
Krupice a krupička
Z pšenice
10 000
Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, rozválcovaná, ve vločkách, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené10 000
Z ostatních obilovin
1104 19 10 Z pšenice
1104 29 11 Z pšenice
1104 29 31 Z pšenice
1104 29 51 Z pšenice
1104 29 81 Z pšenice

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 61/2004 Sb.

Přesunout nahoru