Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 609/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

609

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Hlubocké obory (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany druhů podle odstavce 2 je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy těchto ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje v katastrálních územích Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad Vltavou, Poněšice a Vlkov u Drahotěšic.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Jihočeského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a) provádět leteckou aplikaci biocidů,

b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

c) provádět mýtní a předmýtní úmyslné těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením buku nebo dubu 50 % a více v období od 16. dubna do 31. července.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jestliže byly tyto těžby oznámeny nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 609/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Hlubocké obory

Z místa zvaného Červený kříž v severozápadní části vymezené oblasti jde hranice na východ podél plotu obory (jižně od silnice III. tř. spojující obce Chlumec-Purkarec) v délce asi 900 m. Cca 1500 m před obcí Purkarec uhýbá jihovýchodním směrem podél oplocení obory. Přechází přes tři menší levostranné přítoky Vltavy. Východně od vrchu Vrkoče (kóta 535 m) přechází na bezejmennou vodoteč. Po vodoteči pokračuje na východ až k jejímu ústí do vodní nádrže Hněvkovice na jejím západním břehu. Dále pokračuje hranice jižně podél západního břehu nádrže. Cca po 600 metrech přechází hranice kolmo na pravý břeh řeky Vltavy, kde navazuje na pravostranný bezejmenný přítok, který sleduje až ke kótě 421m, kde přetíná silnici*) a pokračuje severně po hranici obory rovnoběžně se silnicí směr Poněšice. Cca po 600 m se odklání od silnice a vede stále při oplocení obory severovýchodně podél okraje lesa a přes můstek nad vodotečí. Odtud pokračuje podél oplocené myslivny a přechází na okraj lesa, kde navazuje na oplocení obory. Podél oplocení pokračuje v jihovýchodním směru a protíná čtyři levostranné přítoky Kozlovského potoka jižně od obce Vlkov. Hranice ptačí oblasti přechází přes Kozlovský potok a pokračuje podél oplocení obory na severovýchod, po 900 m se stáčí na východ a cca po 600m na jih stále podél oplocení obory. Dále pokračuje hranice po lesní cestě**) podél oplocení obory východně od vrchu Baba (kóta 570 m) až k okraji lesa, severozápadně od obce Vitín. Dále jde západně podél oplocení obory a poté jihozápadně přes vodoteč Libochovka, její levostranný přítok a dále podél plotu obory severozápadně a západně po zpevněné cestě při oplocení obory. Asi 200 m západně od vrchu Pod Vysokou (kóta 422 m) přechází na silnici III. tř. Zámostí - Poněšice a jde po ní cca 300 m až k mostku přes Dobřejovický potok, kde hranice přechází na koryto potoka a po jeho středu směřuje až k vyústění do údolní nádrže Hněvkovice. Dále hranice ptačí oblasti pokračuje po východním břehu nádrže (hranice k.ú Dobřejovice u Hosínu) na severozápad a po cca 600 metrech přechází kolmo na západní břeh nádrže při vyústění vodoteče vytékající ze Zlatěšovického rybníka, kde se opět připojuje k plotu obory. Podél plotu prochází přes hájovnu U Janečků, a pod výpustí Starého rybníka pokračuje podél oplocení obory (souběžně se silnicí č. II/105). Cca 60 m za myslivnou U Cáby jde dále směrem severním při oplocení obory až k silnici Chlumec-Purkarec, kde navazuje na výchozí bod u myslivny Červený kříž.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 609/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Hlubocké obory

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
§ 32 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.

Přesunout nahoru