Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 608/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

608

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Bohdanečský rybník (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala kropenatého (Porzana porzana) a jeho biotop.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálním území Lázně Bohdaneč.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 10 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě ochrany přírody, Krajském úřadu Pardubického kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo území národní přírodní rezervace,

a) odstraňovat litorální porosty,

b) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za účelem péče o vypuštěné kachny,

c) zavádět faremní chovy vodní drůbeže,

d) vypouštět uměle odchované kachny,

e) měnit výši vodní hladiny na rybnících v době od 1. dubna do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dnů,

f) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

g) provádět terénní úpravy.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. f), jedná-li se o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl3),

b) k činnosti podle odstavce 1 písm. e) v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 608/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Bohdanečský rybník

Hranice ptačí oblasti Bohdanečský rybník celá ptačí oblast leží v katastrálním území Lázně Bohdaneč) vede od západního okraje hráze po vnější hranici parcely č. 1599 (koruna boční hráze rybníka) severním směrem až k lomovému bodu, který je tvořen jižní stranou mostku u čerpací stanice vody a ukončením kanálu přicházejícího od východu. Odtud pokračuje východním směrem po jižní hraně tohoto kanálu přibližně 400 m, kde přechází pravý (severní) břeh vodního toku Hlavnička. Proti jeho proudu vede až k místu, kde se Hlavnička odděluje od kanálu tekoucího východo-západním směrem a po levém (jižním) břehu se vrací zpět. V úseku dlouhém 50 m vede po východní hranici parcely č. 1616. Poté přechází na parcelu č. 1637/2 a po její východní hranici vede jižním směrem až do místa, kde se stýká s parcelou č. 1637/5. Po jejím severním okraji vede jihovýchodně, poté přechází na severní okraj parcely č. 1645 a stále jihovýchodním směrem pokračuje až do místa, kde se dotýká západní hranice parcely č. 1646. Po ní vede severně cca 90 metrů až k jižní hranici kanálu (parcela č. 1641/23). Po jižní hranici této parcely vede nejprve jihovýchodním a později jižním směrem až do místa, kde se dotýká jihovýchodního bodu parcely č. 1659/3 na okraji lesního remízu. Po okraji remízu směřuje jihozápadně ke kótě 220 m. n. m. Odtud pokračuje východně stále po okraji remízu až na jeho východní okraj, kde přechází na jižní hranici parcely č. 1657/3 a vede východním směrem po jižním okraji kanálu (1657/72). Z jihozápadní strany obchází parcelu č. 1774/2 a 1774/3 a dostává se ke kótě 220 m. n. m. Odtud se obrací v ostrém úhlu na severovýchod, přetíná cestu (1744/1) a pokračuje 90 metrů podél kanálu k jeho severní hranici, po níž vede až do jeho soutoku s Opatovickým kanálem. Odtud vede hranice po pravém břehu Opatovického kanálu jihovýchodním a poté jihozápadním směrem až na úroveň nejzápadnějšího bodu Dolního Zábranského rybníka (parcela č. 939), který obchází ze západní a severozápadní strany po hranici parcely až do místa, kde se hranice parcely dotýká nezpevněné cesty* vedoucí po jižním okraji lesního porostu (parcela č. 934/3). Po této cestě vede západním směrem po jižním okraji Bohdanečského rybníka postupně přes kóty 220,6 m n. m. a 221,3 m n. m., kde U druhé kóty překračuje po mostě výpust rybníka. Za mostkem se stáčí k severu a vede po obslužné cestě. Tuto cestu kopíruje k rybářskému zařízení, které obchází východním a severním směrem. Na severozápadním rohu objektu přechází na jižní hranici parcely č. 922/1, po které vede západně až do místa, Jede se dotýká nezpevněné cesty (parcela č. 923/3). Po cestě vede jižním směrem až k silnici**), kterou dále kopíruje po její severní straně do výchozího bodu k západní straně hráze rybníka.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 608/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Bohdanečský rybník

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 59odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Přesunout nahoru