Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 607/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

607

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace výra velkého (Bubo bubo) a kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a případně obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského a Středočeského kraje, v katastrálních územích Bohostice, Borečnice, Branice, Cerhonice, Dědovice, Dolní Ostrovec, Držov, Holušice u Kozárovic, Horní Ostrovec, Chrást u Zahořan, Jetětice, Jickovice, Kamenná u Bohostic, Klučenice, Kostelec nad Vltavou, Kozárovice, Kožlí u Orlíka, Kučeř, Květov, Louka nad Otavou, Malčice u Mirotic, Nevězice, Nová Ves u Čížové, Orlické Zlákovice, Orlík nad Vltavou, Osek u Milevska, Oslov, Podskalí I, Podskalí II, Probulov, Rukáveč, Smetanova Lhota, Sobědraž, Stehlovice, Těchnice, Tukleky u Oslova, Varvažov, Vlastec, Voltýřov, Vráž u Písku, Vůsí, Zahrádka u Kovářova, Zbenické Zlákovice, Zbonín, Zlivice a Zvíkovské Podhradí.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Jihočeského kraje a Krajském úřadu Středočeského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a) provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. února do 30. května ve vzdálenosti menší než 200 m od známého hnízdiště výra velkého,

b) měnit druh pozemků a způsob jejich využití4),

c) provádět leteckou aplikaci biocidů,

d) nově umisťovat stavby a myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízdišť výra velkého,

e) vytyčovat mimo stávající komunikace nové turistické stezky5),

f) provádět horolezeckou činnost.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k opatřením, jimiž se předchází nebo brání působení škodlivých činitelů na les, a k opatřením při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese podle zvláštního právního předpisu6),

b) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace7).

(3) Lokalizaci známých hnízdišť uvedených v odstavci 1 písm. a) sdělí písemně vlastníkům dotčených lesních pozemků příslušný orgán ochrany přírody před počátkem nebo v průběhu doby omezení těžební činnosti.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 607/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hraniče Ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy

Od levého břehu Otavy vede hranice ptačí oblasti po potoce přitékajícího z obce Borečnice až do centra obce Borečnice. Odtud pokračuje severním směrem po polní cestě*) a po přibližně 300 metrech odbočuje západně po hranici lesního porostu až k železniční trati Vráž - Čížová, po které pokračuje jižním směrem až k hrázi rybníka Křivolák u Zlivic. Hranice obchází po hranici parcely severní břeh rybníka a pokračuje dále po potoce, obchází po hranicích parcel severní břehy rybníků Makov a Nesejd a po potoce dále pokračuje severozápadním směrem až k silnici**) II. tř. Čížová - Podolí II. Po ní pokračuje severozápadním směrem zhruba 900 m na okraj lesního porostu, kde přechází na hranici k.ú. Nová Ves u Čížové, po které vede východním a severním směrem až k hrázi rybníka Skaličný. Od hráze vede hranice severním směrem po Jesenickém potoku až k jeho ústí do rybníka Nový a dále pokračuje po hranici jeho parcely ze severní strany a poté po hrázi, kde přechází na hranici na hranici k.ú. Cerhonice. Po hranici k.ú. vede hranice ptačí oblasti severním směrem až k řece Lomnici, po ní odbočuje východním směrem a po zhruba 250 m přechází u mostku na místní komunikaci***) po které pokračuje severním směrem přes osadu Karlov až k silnici II. třídy Mirotice - Zvíkovské Podhradí.

Po této silnici vede hranice ptačí oblasti východním směrem, kříží železniční trať a následně odbočuje po silnici jižním směrem do obce Ostrovec. Zobce Ostrovec pokračuje hranice severním směrem po komunikaci k obci Varvažov až na křižovatku se silnicí Mirotice - Zvíkovské Podhradí, po které pokračuje východním směrem a po přibližně 2 000 m odbočuje severním směrem po hranici k.ú. Zbonín. Po této hranici vede až k silnici Varvažov - Nevězíce a po ní severním směrem pokračuje zhruba 2 000 m k odbočce polní cesty, kterou sleduje východním a severním směrem až k jejímu křížení s Jelením potokem. Po tomto potoku pokračuje hranice východním směrem přibližně 800 m a dále pokračuje severním směrem po polní cestě až k potoku přitékajícím z obce Nevězíce. Po potoku pokračuje východním směrem až k jeho vtoku do Orlické údolní nádrže a dále po hranici parcely vodní nádrže severním směrem až k ústí Probulovského potoka. Probulovský potok sleduje hranice severozápadním směrem až k soutoku dvou potoků přibližně 500 m východně od obce Probulov, kde přechází na hranici lesa. Po okraji lesa vede severním směrem, kříží silnici I. třídy Mirovice - Milevsko a pokračuje západním a severním směrem stále po okraji lesa až k místní komunikaci na východním okraji obce Orlík nad Vltavou a dále pokračuje přibližně 700 m severním a severozápadním směrem po místní komunikaci k odbočce místní komunikace k zámku Orlík.

Z tohoto místa vede hranice východním směrem po toku potoka k hranici parcely Orlické přehradní nádrže a dále sleduje hranice ptačí oblasti severním směrem hranici parcely Orlické přehradní nádrže až k místu, kde je křížena hranicí k.ú. obce Podskalí I. Po této hranici pokračuje západním směrem až k rybníku Trnovec a od jeho severozápadního okraje pokračuje severním směrem po hranici k.ú. obce Podskalí I až k samotě Strašné. Od této samoty pokračuje hranice severozápadním směrem po okraji lesa přibližně 200 m, kde se napojuje na polní cestu a po ní pokračuje dále severozápadním směrem zhruba 800 m až k parcele rybníka. Zde hranice odbočuje severovýchodním směrem po hranici parcely rybníka po jeho jižním okraji až k potoku a po jeho toku až k okraji lesa. Po okraji lesa okraji vede hranice ptačí oblasti severním směrem do osady Podholušice. Zde přechází na místní komunikaci, po které vede severovýchodně přibližně 300 m a dále odbočuje severním směrem po hranici k.ú. Těchnice k samotě Niva. Od této samoty pokračuje hranice severním směrem zhruba 700 m po místní komunikaci a dále odbočuje na lesní cestu, po které pokračuje východním směrem až do osady Lavičky. V osadě Lavičky hranice ptačí oblasti přechází na místní komunikaci, po které pokračuje severním a dále východním směrem k hranici parcely vodní plochy Orlické přehradní nádrže, kterou překračuje nejkratší vzdáleností k pravému břehu.

Po východní hranici parcely Orlické přehradní nádrže pokračuje hranice ptačí oblasti jižním směrem až k místu jižně od osady Trhovky, kde přechází na hranici k.ú. Těchnice. Po táto hranici a. následně po hranici k.ú. obce Klučenice pokračuje přibližně 2 000 m východním směrem až ke křižovatce lesních cest severovýchodně od samoty Trepanka. Zde přechází hranice na lesní cestu a po ní vede jižním směrem zhruba 1 100 m a na okraji lesa u osady Na Ovčíně pokračuje po lesní cestě zhruba 250 m západně. V těchto místech přechází na lesní cestu, po které pokračuje jižním a jihozápadním směrem až ke Klučenickému potoku a po jeho toku vede západně k hranici parcely Orlické přehradní nádrže.

Po východní hranici parcely přehradní nádrže pokračuje hranice jižním směrem až do místa jižně od osady Podskalí, kde přechází na hranici k.ú. obce Voltýřov, po které pokračuje východním směrem ke křižovatce místních komunikací přibližně 300 m východně od vrchu Žíkov. Z tohoto místa hranice pokračuje jižním směrem po toku potoka k hranici parcely Orlické přehradní nádrže. Po této hranici vede hranice ptačí oblasti východním a dále jižním směrem do míst, kde v blízkosti zámku Orlík odbočuje od břehu nádrže místní komunikace do obce Chrást. Po této komunikaci vede hranice východním směrem, prochází osadou Chrást a přibližně po 1 000 m přechází na hranici k.ú. obce Chrást, po které pokračuje jižním směrem, kříží Žebrákovský potok a pokračuje dále jižním směrem na okraj stávajícího lesního porostu k lokalitě U Černého kříže. Z tohoto místa pokračuje hranice jižním a západním směrem po okraji lesa k samotě V Jivinách, kde přechází na místní komunikaci, po které pokračuje jižním směrem do obce Kostelec nad Vltavou.

Z této obce vede hranice ptačí oblasti jihozápadním směrem po polní cestě k okraji lesa u vrchu Doubrava, a z tohoto místa sleduje okraj lesa jižním směrem až samotě Panský les. Zde hranice přechází na místní komunikaci, vede po ní přibližně 250 m východně a poté pokračuje jižně po místních komunikacích a lesních cestách sledujících okraj lesa na jižní okraj hráze rybníka Sobík. Z tohoto místa vede hranice jižním směrem přibližně 1 200 m na okraj lesa, který následně sleduje jihozápadním a jižním směrem až k osadě Varta. Zde hranice přechází na místní komunikaci, po které pokračuje východním směrem, prochází obcí Jickovice a přibližně 200 m za východním okrajem obce odbočuje jižním směrem po polní cestě, po které pokračuje až do obce Kučeř a následně vede po silnicích III. třídy do obce Květov a Osek.

Z obce Osek vede hranice ptačí oblasti jihovýchodním směrem k okraji lesa a dále jižním směrem po lesní cestě k okraji lesa severozápadně od obce Rukáveč. Podél okraje lesa pokračuje hranice jižním směrem až k silnici III třídy, po které pokračuje jižním směrem k silnici III. třídy Květov - Bránice. Po silnici vede hranice dále jižním a následně východním směrem do obce Bránice a dále po silnicích pokračuje přes obce Stehlovice a Jetětice do osady Jetětické samoty, kde přechází na železniční trať Jetětice - Vlastec. Po trati pokračuje západním směrem, křižuje údolní nádrž Orlík a na okraji lesa zhruba 900 m východně od osady Červený Újezdec přechází na hranici lesa, po které pokračuje severním a dále západním směrem k silnici II tř. Záhoří - Zvíkovské Podhradí jižně od rybníka Dejmov. Po silnici hranice pokračuje severním směrem přibližně 300 m a pod hrází rybníka Dejmov přechází na tok potoka, po kterém pokračuje západně přibližně 1 200 m až k okraji lesa. Po tomto okraji vede hranice jižním směrem, míjí samotu U Chyšáků a dále pokračuje podél okraje lesa až do obce Tukleky.

Z obce Tukleky vede hranice ptačí oblasti po místní komunikaci jihozápadním a dále západním směrem přes osadu Spolí do obce Louka. Z obce Louka pokračuje hranice jižním směrem po místní komunikaci do obce Držov, a dále pokračuje jihozápadním směrem po toku potoka až k okraji pozemku řeky Otavy, kterou překračuje nejkratší vzdáleností k levému břehu do místa vtoku potoka z obce Borečnice.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 607/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

6) § 32 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

7) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Přesunout nahoru