Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 606/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rozďalovické rybníky

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

606

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Rožďalovické rybníky (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace motáka pochopa (Circus aeruginosus) a jeřába popelavého (Grus grus) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Středočeského a Královéhradeckého kraje, v katastrálních územích Běchary, Brodek, Břístev, Budčeves, Činěves, Dymokury, Hasina, Cholenice, Chotěšice, Kopidlno, Křešice u Psinic, Ledečky, Malá Strana u Chotěšic, Městec Králové, Mlýnec u Kopidlna, Nečas, Nouzov u Dymokur, Nové Zámky, Podolí u Rožďalovic, Rožďalovice, Svídnice u Dymokur, Vinice u Městce Králové, Záhornice u Městce Králové a Zámostí u Rožďalovic.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Středočeského kraje a Krajském úřadu Královéhradeckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

b) vstupovat do litorálních porostů rybníků v období od 1. března do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za účelem péče o vypuštěné kachny,

c) měnit výši vodní hladiny rybníků, kromě rybníků Bílek a Nouzov, od 1. března do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dnů,

d) při obhospodařování rybníků používat biocidy,

e) odstraňovat litorální porosty,

f) zavádět faremní chovy vodní drůbeže,

g) hnojit rybníky a louky kejdou,

h) vytyčovat nové turistické, cykloturistické a jezdecké stezky5),

i) umisťovat turistická, sportovní a rekreační zařízení,

j) pořádat cyklistické, motocyklové a automobilové soutěže,

k) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena.

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. k), jde-li o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl6),

b) k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. c) v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace,

c) k činnostem podle odstavce 1 písm. b) a e) v ochranném pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu7).


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 606/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky

Od Brodku na východ po cestě*) k Novému Dvoru, odtud v přímce cca 650 metrů ve směru této cesty - východně - ke Křešickému (potok Záhubka) potoku. Podél potoka cca 1,5 km jižně k lesu a dále po severním a východním okraji lesa přes silnici**) Křešice - Hasina a dále po cestě a most přes Libáňský potok a dále lesním komplexem po správní hranici krajů a cestě až k vlakové zastávce Mlýnec, od ní jihovýchodně asi 150 metrů po cestě k řece Mrlině a proti proudu směrem východním cca 430 metrů k mostku a poté na jih přes mostek a po hranici k.ú. Kopidlno do Mlýnce. Dále po cestě severovýchodně od rybníka Zrcadlo a po silnici Břístev - Budčeves severovýchodně cca 950 metrů k Budčevsi, ke křižovatce se silnicí č. I/32 a po této silnici severně k hranici k.ú. Kopidlno. Po této hranici až k lomovému bodu jihovýchodně u kóty 265 m u Vinice, jižně od obce Cholenice, kde hranice v přímce pokračuje asi 500 jihovýchodně ke kótě 238 metrů u vodoteče a po hranici k.ú. Cholenice a Budčeves k lesu Perná. Les Perná hranice obchází z jihovýchodu k silnici č. I/32 a po ní vede až k Nouzovu. Odtud pokračuje hranice východně po cestě k Slavíkovu a jihovýchodně do Malé Strany na křižovatku se silnicí Záhornice - Chotěšice a po ní jižním směrem do Záhornic. Odtud po silnici asi 1500 metrů k jihu na Vinici, cca 1 km před Vinicí u křížku zahýbá na východ po cestě asi 340 metrů ke kótě 235 m u východního cípu Stítarského lesa, pokračuje po jeho východním okraji, dále po hranicích k.ú. Městec Králové na jihozápad přes Štítarský potok a železniční trať k okraji lesa Za mlýnem a po lesní cestě na hráz Krčského rybníka. Od hráze rybníka vede hranice na jih po cestě k silnici Městec Králové - Dymokury. Po této silnici na severozápad až na křižovatku se silnicí č. I/32. Po silnici č. I/32 na sever až ke křížení s železniční tratí č. 062 Městec Králové - Dymokury. Po železniční trati jde k vlakové zastávce Svídnice, dále po silnici Svídnice - Viničná Lhota směr Viničná Lhota, dále po silnici do Zámostí a Rožďalovic. Z Rožďalovic vede hranice dále po silnici do Hasiny. Cca 700 m po vstupu do lesa severně Hasiny odbočuje ze silnice k jihozápadu po cestě a po hranici k. ú. Hasina ke správní hranici krajů, po ní severozápadním směrem. Dále po hranici k.ú. Brodku na severní okraj lesa a po tomto okraji k Brodku.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 606/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

6) § 59odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

7) § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

Přesunout nahoru