Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 605/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

605

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Jizerské hory (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix), sýce rousného (Aegolius funereus) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Libereckého kraje, v katastrálních územích Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Bílý Potok pod Smrkem, Desná III, Frýdlant, Hejnice, Jizerka, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Lázně Libverda, Oldřichov v Hájích a Raspenava.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Krajském úřadu Libereckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a) provádět činnost vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

c) udržovat na pozemcích určených k plnění funkcí lesa odvodňovací systémy,

d) používat chemické prostředky na hubení hlodavců při lesním hospodaření, mimo lesní školky,

e) vytyčovat nové turistické, cyklistické a lyžařské trasy5).

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba k činnostem

a) prováděným podle odstavce 1 písm. a), postupuje-li se podle schválených manipulačních řádů vodních děl6),

b) uvedeným v odstavci 1 písm. c), jedná-li se o údržbu lesní odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 605/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Jizerské hory

Hranice Ptačí oblasti Jizerské hory vede od hraničního mezníku VI/63 jihovýchodním směrem po státní hranici s Polskem (od hraničního mezníku VI/62 současně středem řeky Jizery) až k soutoku s potokem Jizerkou. Zde se obrací k severozápadu, vede asi 400 m proti proudu Jizerky a po lesní cestě*) na Panelovou cestu, po které pokračuje západním směrem do osady Jizerka. U penzionu Stará pila překračuje potok Jizerku a po místní silnici**) vede k rozcestí s Jizerskou silnicí u Panského domu, po které pokračuje jihovýchodním směrem k parkovišti pod Bukovcem. Dále vede po Promenádní cestě k rozcestí U bunkru, kde odbočuje západním směrem po Jezdecké cestě, po které pokračuje po překročení silnice č. II/290 (Soušská silnice) a potoka Černé Děsné k Protržené přehradě. Přechází potok Bílou Děsnou a po turistické stezce stoupá stále západním směrem na zpevněnou lesní cestu a po ní na enklávu Mariánskohorské boudy. Odtud vede na jihozápad po lesní silnici na okraj osady Antonínov, kde se obrací na sever, po lesní cestě přechází potok Jedlovou a po jejím pravém břehu pokračuje nejdříve asi 150 m po hranici Přírodní rezervace Jedlový důl a později asi 450 m po hranici jejího ochranného pásma. Dále se napojuje na Zámeckou cestu, po které vede severozápadním směrem na okraj osady Peklo, zde se obrací na jihozápad a vede po místní silnici na západní okraj obce Josefův Důl. Odtud směřuje po zpevněné lesní cestě severozápadním směrem nejprve k severnímu okraji hráze vodní nádrže Josefův Důl a dále až do osady Kristiánov, přičemž v posledním úseku od Velkého Kamenického potoka vede po turistické stezce. Z Kristiánova pokračuje západním směrem po Kristiánovské lesní silnici na rozcestí u Blatného rybníka, dále po lesní cestě k zámečku Nová Louka a odtud vede po Hejnické cestě na rozcestí Hřebínek. Z Hřebínku směřuje po lesní silnici severním směrem a asi 400 m před odbočkou turistické stezky na Ptačí kupy odbočuje po hranici lesních oddělení k hranici NPR Jizerskohorské bučiny. V další části je hranice ptačí oblasti shodná s hranicí Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny (NPR), resp. jejího ochranného pásma (OP NPR). Nejprve vede po hranici NPR ke skalnímu masivu Jizerský kostelík (kóta 713,5 m) a dále pokračuje po hranici OP NPR do Oldřichova v Hájích. Obchází zastavěné území obce a střídavě sleduje hranici OP NPR (v částech, kde je vyhlášeno) a hranici NPR (části Stržový vrch a Špičák). Dále se napojuje na lesní cestu, vedoucí ze sedla u Hřebenového buku, a po ní pokračuje severním směrem k hájovně Zátiší, zde se obrací na východ a po hranici OP NPR pokračuje až k silnici č. III/2904 (Oldřichov v Hájích - Raspenava). Po ní vede k odbočce k Šolcově rybníku, po jeho hrázi a zpevněné lesní cestě k hájovně Na Hrázi, přetíná železniční trať Liberec - Frýdlant a vstupuje do lesního porostu, stále po hranici OP NPR. Po ní směřuje stále přibližně východním směrem, prochází jižně od osady V Lukách, dále kopíruje hranici lesa jižně od osady Ferdinandov, přechází toky Malého a Velkého Štolpichu a pokračuje po hranici lesa a OP NPR jižně od Hejnic. Přetíná Černý potok a Bílý potok a jižně od obce Bílý Potok vede dále po hranici lesa k silnici č. II/290 (Bílý Potok - Smědava). Zde přechází říčku Smědou a po této silnici pokračuje k odbočce k Bártlově boudě. Po této Smuteční cestě vede na sever, přechází Hájený potok, opouští lesní silnici a směřuje na západ po hranici OP NPR, kde opět většinou kopíruje hranici lesa, přetíná potok Velkou Rybí vodu a pokračuje kolem chaty Hubertka na rozcestí U Křížového buku. Odtud vede jihovýchodním směrem k vrcholu Tišiny (kóta 873 m). Z Tišiny pokračuje po Francouzské cestě na východ, dále sestupuje po hranici NPR k Hájenému potoku, po kterém se vrací západním směrem. Po lesním průseku stoupá na jih po vrchol Paličníku (kóta 944 m). Zde opouští hranici NPR, resp. OP NPR. Po zpevněné lesní cestě pokračuje na východ k rozcestí Na Písčinách a po krátkém úseku po Smrkové cestě odbočuje lesní cestou k toku Jizery, po kterém pokračuje ke státní hranici.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 605/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Jizerské hory

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 86/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
§ 32 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

6) § 59odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Přesunout nahoru