Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 604/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko -Čejkovicko

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

604

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a strnada zahradního (Emberiza hortulana) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Čejč, Čejkovice, Hovorany, Kobylí na Moravě, Mutěnice a Vrbice u Velkých Pavlovic.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 10 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Jihomoravského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4).


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 604/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Hovoransko - Čejkovicko

Na severu začíná ptačí oblast na silnici*) č. II/419 Čejč-Násedlovice, na severním okraji vinohradu asi 200 m severoseverovýchodně od kóty Karlák (281,0 m n.m.). Odtud pokračuje po této silnici k jihu. Po cca 30 metrech jižně od kóty Karlák přechází na polní cestu**) východně, po ní vede asi 150 m jihovýchodním směrem až k místu, kde se cesta dotýká hranice PR Hovoranské louky. Dále vede po severozápadní, severní a východní hranici této PR až po křížení s polní cestou jižně od trati Jezovitka poblíž kóty 256 m n. m. Po této polní cestě vede asi 400 m východoseverovýchodním směrem. V místě křížení polních cest přechází na polní cestu vedoucí jihojihovýchodně. Po této cestě hranice pokračuje asi 400 m k jihojihovýchodu až po křižovatku polních cest (západně od trati Díly za humny). Odtud hranice pokračuje po polní cestě asi 750 m západojihozápadním směrem (severozápadně od trati Pod vinohrady) až ke křižovatce polních cest severně od kóty 246. Poté hranice vede po cestě 100 m jihovýchodně, pak 100 m východně a poté pokračuje po cestě na jihojihovýchod cca 830 m až do obce Hovorany. Při okraji obce mezi poli a zahradami vede po cestě asi 560 m k jihozápadu a 400 m k jihovýchodu. Zde hranice dochází k zatáčce na silnici č. II/380 Mutěnice-Čejč. Od této zatáčky vede hranice po silnici cca 1550 jihojihovýchodním směrem až k odbočce polní cesty na jihozápad. Tímto směrem jde cca 250 m ke křížku u kóty 208 m, odtud 750 m stále po polní cestě k jihozápadu a později k západu (severozápadním okrajem trati Bílý kámen) až po další křižovatku s polní cestou, po ní 250 m k jihojihovýchodu až k dalšímu rozcestí polních cest. Odtud po okraji pole při patě svahu asi 600 m k západu (přičemž hranice kříží dva elektrovody 22 kV a 400 kV), dále stále okrajem porostů (již nikoli po polní cestě) a pole 210 m k jihovýchodu (hranice opět kříží oba elektrovody), 180 m k východoseverovýchodu (potřetí kříží oba elektrovody) a poté asi 2600 m zhruba k jihovýchodu podél východního okraje lesíků, křovinatých strání a vinohradů a západního okraje pole; posledních 600 m pak po polní cestě podél oploceného vinohradu. Poté 510 m k jihu stále po polní cestě podél vinohradu a 70 m k východojihovýchodu (západně od další, jiné trati s názvem Úlehle), až hranice přichází k železniční trati č. 255 Mutěnice-Čejč. Po trati vede nejprve západně a poté severozápadně cca 3200 m až k místu křížení této trati s hluboce zaříznutou bezejmennou vodotečí.

Po jejím pravém (východním) břehu vede hranice 690 m proti jejímu proudu (tj. zhruba k jihu). Zde hranice ubíhá po hranici mezi katastrálními územími Čejkovice a Mutěnice 180 m k jihovýchodu, poté jde úvozem 30 m prudce do svahu k jihozápadu a zde se napojuje na jihovýchodní a jižní hranici východní části PR Špidláky. Po její jižní hranici vede k západu (severně od trati Kopec) až k místu napojení na zpevněnou úvozovou polní cestu, vedoucí kjihu. Po této cestě vede hranice asi 700 m zhruba k jihu, až dochází k silnici III. třídy Mutěnice-Čejkovice. Po této silnici vede hranice směrem k západu (k obci Čejkovice) až k východnímu okraji zastavěné plochy obce.

Naproti bráně zemědělského objektu hranice ubíhá k severu a kopíruje hranici komplexu vinohradů v trati Odměrky u včelína. Hranice tak jde stále po polních cestách 180 m k severozápadu, 60 m k jihozápadu, 230 m zhruba k severu, 400 m postupně k východoseverovýchodu, severovýchodu a severoseverovýchodu, poté 520 m k severovýchodu po jihovýchodním okraji pole, 50 m k severu a 190 m k severovýchodu (východně od trati Díly u Rašky). Dále hranice pokračuje asi 1600 m zhruba severozápadním směrem stále po polní cestě, přičemž po asi 190 m vede v délce asi 40 m po západním okraji západní části PR Špidláky, stále pokračuje po polní cestě a vede severně nad tratí Díly u Šibenice a jihozápadně pod kótou Padělky (246 m n. m.), až přichází k silnici č. II/422 Čejkovice-Čejč. Přechází tuto silnici a od křížku vede stále po polní cestě zhruba severozápadním směrem asi 800 m (severně od trati Kobylí a podél jihozápadní paty svahů trati Luka). Pak se hranice prudce stáčí a vede stále po polní cestě zhruba jihozápadním směrem 650 m až přichází k toku potoka Prušánka. Odtud hranice vede asi 1300 m zhruba jihovýchodním směrem po polní cestě podél levého (východního) břehu Prušánky, až přichází opět na silnici č. II/422 Čejkovice-Čejč. Po této silnici vede asi 50 m k jihu a u křížku přechází na polní cestu, která vede nejprve asi 400 m k severozápadu podél břehových porostů na pravém břehu Prušánky, pak asi 150 m k západu a později jihozápadu. Zde polní cesta a s ní i hranice ptačí oblasti ubíhá asi 320 m k severozápadů, odtud vede hranice 510 m k jihozápadu podél oplocení vinohradu, až přichází k severovýchodnímu okraji lesního komplexu Ochozy. Podél okraje tohoto lesa vede hranice po polní cestě nejprve 180 m k jihovýchodu a poté 580 m zhruba k jihozápadu. Zde se hranice stáčí a vede po polní cestě 190 m k jihovýchodu k rozcestí polních cest, zde přechází na jinou polní cestu a po ní postupně vede 580 m zhruba k severovýchodu a pak 610 m zhruba k jihovýchodu. Dále 340 m k jihozápadu (v posledních dvou úsecích kopíruje severní resp. východní hranici trati Novosady). Zde (naproti východnímu cípu hřiště na západním okraji obce Čejkovice) přechází hranice na polní cestu a po ní vede 260 m k severozápadu podél východního okraje řady vinných sklepů, dále 100 m k západu a 350 m k jihozápadu (severním okrajem trati Odměrky u Hlavin) až k rozcestí polních cest u křížku u kóty 256 m n. m. Zde hranice přechází na další polní cestu a po ní vede 600 m k jihovýchodu (západně od trati Hrubý újezd), 30 m k jihu, 270 m k jihovýchodu (podél jihozápadního okraje obce Čejkovice) až k rozcestí polních cest, odtud po jiné polní cestě 380 m zhruba k západu (severně od trati Díly v zápovědi) k dalšímu rozcestí polních cest. Odtud asi 1200 m stále po polní cestě zhruba k severoseverozápadu (východně od trati Odměry) až k rozcestí několika polních cest. Odtud hranice pokračuje po severnější ze dvou polních cest vedoucích k západu asi 230 m a poté se cesta a s ní i hranice ptačí oblasti stáčí zhruba severoseverozápadním směrem podél jihozápadního okraje lesa Ochozy a po asi 400 m dochází k rozcestí několika cest u křížku. Odtud vede hranice po polní cestě 320 m směrem jihozápadním až k severnímu okraji trati Babí hora, na rozcestí přechází na další polní cestu a vede 800 m severozápadním směrem (po 470 m míjí křížek a následně tvoří jihozápadní hranici trati Krátké), až dochází k dalšímu křížku u rozcestí polních cest na východním okraji obce Vrbice. Zde přechází na další polní cestu a vede 530 m severovýchodním směrem (podél severozápadního okraje trati Krátké) až k dalšímu křížku u kóty 254 m n. m. Odtud vede hranice po polní cestě 430 m zhruba k severozápadu podél západního okraje lesa Hájek (východně od trati U hájku; tato cesta tvoří zároveň hranici okresů Břeclav a Hodonín). Odtud hranice pokračuje 620 m zhruba severovýchodním směrem podél severního okraje lesa Hájek a přichází na polní cestu, po níž vede nejprve dalších 70 m podél okraje tohoto lesa směrem k jihovýchodu a poté 350 m k severovýchodu (podél severozápadního okraje vinohradů), 170 m k severozápadu (jihozápadní okraj vinohradů v trati Padělky v kontribuci), stále po této polní cestě (od tohoto místa opět totožné s hranici okresů Břeclav a Hodonín) 500 m k severovýchodu a 150 m k východojihovýchodu (severní okraj vinohradů v trati Padělky v kontribuci, jihovýchodně od kóty Kobylí vrch 334,9 m n.m.). V trati Nivky u zeleného kříže hranice prudce ubíhá k severu a vede 240 m podél západního okraje sadu, až přichází k jižnímu okraji malého lesíku. Dále hranice sleduje jihozápadní, západní a severní hranici tohoto lesíku (jižně od trati Klíny), až přichází na severní okraj teras. Dále hranice vede 410 m východním směrem podél severního okraje těchto teras, až přichází na polní cestu. Po ní vede 210 m k severu a tvoří východní hranici trati Klíny. Zde se u kóty 282 m n. m. prudce stáčí k západu a vede 700 m po zpevněné cestě podél jižního okraje sadu, která vede do obce Kobylí. Z východní a severní strany obchází v délce 110, resp. 60 m objekt skladu a přichází na polní cestu, po níž vede 800 m severovýchodním směrem (stále na rozhraní pole a sadu), souběžně s el. vedením 22 kV, až dochází k místu křížení s dalším vedením 22 kV. Zde hranice uhýbá a obchází lokalitu Kobylská skála - kóta 263,6 m n.m., včetně lesa a skalních útvarů. Hranice tak postupně vede 360 m zhruba k severozápadu, 90 m k východoseverovýchodu, 420 m k severovýchodu, 270 m zhruba k jihu, 250 m kjihozápadu a 290 m k jihovýchodu, načež opět přichází na polní cestu. Po ní vede severně od trati Ulehle na Kobylské skále v délce 640 m zhruba východním směrem a přichází na rozcestí polních cest. Odtud hranice vede asi 900 m zhruba jižním směrem stále po polní cestě podél východního okraje křovinatých porostů. Poté se prudce stáčí a vede asi 1000 m stále po polní cestě zhruba východním směrem podél severního okraje trati Nivky od močáru a pak dalších 100 m k jihu, až přichází k bezejmenné vodoteči. Odtud hranice obchází severní hranici malého prameniště s rozptýlenou zelení (trať Díly od močáru) a vede postupně 110 m k východu, 70 m k jihojihovýchodu a po levém (severním) břehu této vodoteče pak 510 m zhruba k východu, až přichází na silnici II. třídy č. 422 Čejkovice-Čejč. Po této silnici hranice pokračuje 700 m k jihozápadu, pak odbíhá na polní cestu a po ní vede asi 480 m zhruba východně (po úbočí svahu mezi tratí Nivky ze severní a vrchem Padělky 249,0 m n.m. z jižní strany) až k rozcestí s další polní cestou, po ní pak vede 130 m zhruba jižně až k severnímu okraji lesíka. Okrajem lesíka vede hranice v délce 70 m směrem k severovýchodu, načež přechází na bezejmennou vodoteč a vede podél jejího levého (tj. severního) břehu (stále zároveň po okraji menšího lesíku) postupně 20 m k severovýchodu, 180 m zhruba k jihovýchodu a 100 m k severovýchodu. Následně hranice překračuje a opouští vodoteč a vede dále okrajem tohoto lesíka - nejprve 50 m k jihovýchodu, pak 120 m k jihozápadu a nakonec 220 m zhruba k jihovýchodu. Na konci lesíka hranice pokračuje dalších 230 m opět jihovýchodním směrem podél východního okraje křovinatých porostů, až dochází k rozcestí polních cest. Odtud hranice pokračuje 800 m k severovýchodu po polní cestě lemované stromořadím, překračuje železniční trať č. 255 Čejč-Mutěnice a pokračuje stále po této polní cestě až k jihovýchodnímu okraji obce Čejč. Od místa křížení se železniční tratí tak hranice postupně vede asi 1750 m zhruba k severovýchodu (ze severní strany tak obchází nejprve kótu Špidlák 214,1 m n.m. a později trať Zadní úzké, z jižní strany pak oblast bývalého Čejčského jezera), pak se postupně plynule stáčí k severu a severozápadu a po asi 700 m dochází k jihovýchodnímu okraji zastavěného území obce Čejč. Odtud obchází západní hranici lesa a vede tak postupně 100 m k severovýchodu, 230 m zhruba k severoseverozápadu, 120 m k severovýchodu, 70 m k severozápadu, 50 m k jihozápadu, 30 m k severozápadu, 15 m k jihozápadu a 110 m k severoseverozápadu, až přichází na silnici č. II/380 Mutěnice-Čejč. Po této silnici hranice pokračuje 250 m k severovýchodu a pak se prudce stáčí a vede nejprve 320 m k severozápadu a potom 100 m k severovýchodu podél východního okraje trati Hrubé vinohrady, až dochází na polní cestu. Po ní vede hranice 230 m severozápadním směrem až po rozcestí s další polní cestou, po níž hranice vede 330 m jihozápadním směrem. Odtud se hranice stáčí a pokračuje mezi záhumenky a vinnými sklepy postupně: 50 m k severozápadu, až se napojuje na cestu podél vinných sklepů, po ní 175 m zhruba k severu po křižovatku se širší cestou, po této širší cestě 240 m opět zhruba k severu. Dále podél jižního okraje rozsáhlejších vinohradů (mezi tratěmi Staré hory ze severní a Ždáňský z jižní strany) postupně: 60 m k západojihozápadu, 50 m zhruba k jihu a 330 m k jihozápadu až po silnici č. II/419 Čejč-Násedlovice. Po této silnici vede hranice 740 m k severu ke kótě 251 m n.m. Odtud jde po cestě tvořící hranici katastru k jihozápadu cca 280m a poté pokračuje po polní cestě podél západního okraje rozsáhlého vinohradu 890 m k severozápadu, pak se prudce stáčí a dále vede po polní cestě severním okrajem téhož vinohradu 1100 m zhruba severovýchodním směrem, až přichází na silnici č. II/419 Čejč-Násedlovice, asi 200 m severoseverovýchodně od kóty Karlák (281,0 m n.m.).

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 604/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Hovoransko – Čejkovicko

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
§ 32 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Přesunout nahoru