Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 603/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

603

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Jaroslavické rybníky (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) a jeho biotop.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Hrádek u Znojma, Jaroslavice, Křídlůvky a Oleksovičky.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 10 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Jihomoravského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti

a) vstupovat na ostrůvek s kolonií kvakoše nočního v době od 1. dubna do 31. srpna,

b) zasahovat do porostů dřevin na ostrůvku s hnízdní kolonií kvakoše nočního,

c) odstraňovat litorální porosty Dolního Jaroslavického rybníka a Horního Jaroslavického rybníka,

d) odstraňovat litorální porosty výtažníků v období od 1. dubna do 31. července,

e) odstraňovat litorální porosty výtažníků ve vzdálenosti do 2 metrů od břehu, ze strany od hráze Dolního Jaroslavického rybníka pak do 4 metrů od břehu,

f) měnit výši vodní hladiny Dolního Jaroslavického rybníka v době od 1. dubna do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dní,

g) měnit výši vodní hladiny Horního Jaroslavického rybníka v době od 20. dubna do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dní,

h) vstupovat do litorálních porostů rybníků v období od 1. března do 31. července, kromě vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honitby za účelem péče o vypuštěné kachny,

i) zavádět faremní chovy vodní drůbeže,

j) měnit druh a způsoby využití pozemků3).

(2) Předchozí souhlas orgánu ochrany přírody k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. f) a g) není třeba v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 603/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky

Nejjižnějším bodem ptačí oblasti je jižní konec hlavní hráze Dolního Jaroslavického rybníka), mezi objekty drůbežárny a Rybníkářství Pohořelice, a.s. Odtud hranice pokračuje po vnější (východní) straně této hráze k severovýchodu, po cca 200 m za objektem Rybníkářství Pohořelice, a.s., odbočuje východním směrem a dále vede po cestě*) podél jižního břehu komor (příkopových rybníčků). Po cca 400 m v místě jihovýchodního cípu rybniční soustavy přechází hranice z cesty na obvodový kanál a vede k severovýchodu po jeho vnějším (východním) břehu podél východního okraje soustavy výtažníků až k jejímu východnímu cípu. Odtud v pravém úhlu po zpevněné komunikaci podél severního břehu výtažníků cca 300 m k severozápadu. V místě napojení této komunikace na hlavní (východní) hráz Dolního Jaroslavického rybníka se mírně odklání a vede dále po okraji lesa nejprve cca 400 m k severozápadu, od místa zářezu v lesním porostu stále po okraji lesa při pravém břehu řeky Dyje východním směrem až k mostu přes silnici**) č. II/397 Jaroslavice-Hrádek. Za tímto mostem vede západním a severozápadním směrem po okraji lesa při levém břehu řeky Dyje až k místu, kde se (asi 1 km západně od obce Křídlůvky) na pravém břehu řeky Dyje stýkají katastrální hranice k. ú. Slup a Oleksovičky. V tomto bodě hranice překračuje řeku Dyji, dále vede po západním okraji lesa jižním směrem po proudu řeky až k nejsevernějšímu cípu Horního Jaroslavického rybníka. Odtud po vnějším (severozápadním) břehu obvodového kanálu podél severozápadního břehu tohoto rybníka až k jeho ústí do Mlýnské strouhy. Dále tvoří hranici ptačí oblasti z jihozápadní strany Mlýnská strouha, po jejímž pravém břehu vede jihovýchodním směrem podél úrovně Horního Jaroslavického rybníka (počínaje jeho nejzápadnějším cípem) a Dolního Jaroslavického rybníka až k objektu drůbežárny. Před ním kříží Mlýnskou strouhu a vede jihovýchodně podél břehu Dolního Jaroslavického rybníka až na jižní konec jeho hlavní (východní) hráze.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 603/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Jaroslavické rybníky

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
§ 32 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

Přesunout nahoru