Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 602/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

602

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Novohradské hory (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany druhů podle odstavce 2 je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy těchto ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje v katastrálních územích Bělá u Malont, Benešov nad Černou, Dolní Příbraní, Hojná Voda, Lužnice u Pohorské Vsi, Pivonice u Pohorské Vsi, Pohoří na Šumavě, Rapotice u Malont, Staré Hutě u Horní Stropnice a Velký Jindřichov.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Krajském úřadu Jihočeského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2), mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí, lze v ptačí oblasti

a) vytyčovat nové turistické, cyklistické, lyžařské a jezdecké stezky4),

b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

c) udržovat na pozemcích určených k plnění funkcí lesa odvodňovací systémy,

d) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5).

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jedná-li se o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl6),

b) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), jedná-li se o údržbu lesní odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo lesní odvozní cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 602/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Novohradské hory

Z obce Hojná Voda vede hranice ptačí oblasti po lesní cestě*) s názvem „Dolní Hospodárná“ směrem východním a později jižním ke křižovatce s tzv. “Spodní“ cestou, odtud v přímce ke státní hranici, do místa, kde se vodní tok Stropnice odklání od státní hranice směrem k severu. Hranice ptačí oblasti dále sleduje státní hranici směrem na jih, později na západ až ke hranici k. ú. Mikulov-Dolní Přibraní. Hranice ptačí oblasti kopíruje tuto hranici k. ú. na lesní cestu “Přibraní“, po této cestě pokračuje na sever na lokalitu „Skládka“. Odtud krajem lesa na sever přes silnici**) Janova Ves-Leopoldov, dále po okraji lesa až k lesnímu průseku “U pěti kulí“, průsekem na lesní svážnici “Švejďák“ a odtud severovýchodním směrem až klesni cestě “Jednoty“. Po této lesní cestě k hájovně “Jednoty“, dále podél lesa až do místa, kde z luk na Jednotách vytéká Rapotický potok. Od tohoto místa jde hranice středem vodoteče až k soutoku s Pohořským potokem pod Rapoticemi. Od soutoku přechází hranice na střed vodoteče Pohořský potok a vede proti proudu, tedy směrem jihovýchodním po Pohořském potoce až k soutoku s bezejmenným levostranným přítokem Pohořského potoka. Středem tohoto přítoku vede hranice až k mostku přes silnici č. III/158. U mostku přechází hranice na tuto silnici a vede po této silnici až do Pohorské Vsi a odtud dále středem obce po silnici směrem na Černé Údolí, Starý Holand, Staré Hutě a Hojnou Vodu.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 602/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Novohradské hory

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

5) § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.
§ 32 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

6) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Přesunout nahoru