Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 601/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

601

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Lednické rybníky (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), husy velké (Anser anser), lžičáka pestrého (Anas clypeata) a zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Charvátská Nová Ves, Hlohovec, Lednice na Moravě, Sedlec u Mikulova a Valtice.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě ochrany přírody, Krajském úřadu Jihomoravského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 60I/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Lednické rybníky

Ptačí oblast Lednické rybníky zahrnuje soustavu rybníků na potoku Včelínek, jmenovitě Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský a v lednickém parku ležící rybník Zámecký.

Rybník Nesyt

Hranice této části ptačí oblasti začíná na severním okraji hráze rybníka Nesyt (severovýchodní cíp rybníka). Přechází po hrázi jižním směrem a dále vede po cestě*) podél východního břehu rybníka nejprve podél severního okraje objektu Rybárny a dále po cestě při východním okraji rybníka Nesyt k jihu, po polní cestě mezi rybníky Nesyt a Výtopa až k mostku přes Valtický potok. Z místa, kde hranice překračuje Valtický potok, pokračuje po hranici katastru obcí Valtice a Hlohovec severozápadním a poté jihozápadním směrem až na silnici**) č. II/414 z Valtic do Mikulova. Po této silnici vede západně. Po asi 320 m přechází severně na polní cestu, která tvoří současně hranici katastrů obcí Valtice a Hlohovec. Po této cestě vede zhruba severozápadním směrem při jižním břehu rybníka Nesyt. V místě, kde se dotýkají hranice katastrů obcí Valtice, Hlohovec a Sedlec u Mikulova pokračuje po stejné cestě po hranici katastrů obcí Valtice a Sedlec u Mikulova. Po cca 800 m hranici opouští a po této cestě pokračuje západním směrem až ke slanisku u obce Sedlec u Mikulova. Odtud pokračuje po rozhraní louky a břehových porostů západně k vodoteči tekoucí od propustku u železniční zastávky Sedlec u Mikulova do Nesytu, přičemž sleduje značení NPR Lednické rybníky. Z místa, kde hranice kříží vodoteč vede hranice stále po značení NPR po přímce v délce 190 m napříč rákosinou a porostem dřevin na panelovou cestu, směřující od železniční stanice k obci Sedlec a pokračuje po ní až k lávce přes potok Včelínek. Od této lávky jde hranice po proudu po levém břehu potoka a po zhruba 120 metrech se kolmo obrací k severu a přechází na zemní val vedoucí břehovými porosty k východní části obce. Po tomto valu vede až na cestu při okraji obce a po této cestě dále vede východním směrem na jižním okraji obce Sedlec. Hranice vede na rozhraní břehového porostu, záhumenků a zahrad až k jejich styku s polní cestou vedoucí od zemědělského družstva v Sedleci. Dále vede po této cestě po severním okraji rybníka až k závlahové čerpací stanici. Za objektem čerpací stanice cestu opouští a dále sleduje rozhraní břehových porostů a pole až k objektu bývalé odchovny vodní drůbeže. V úrovni odchovny vede hranice přímo po hranici pozemku rybníka, na konci oplocení objektu se lomí severním směrem a vrací se zpět na polní cestu a pokračuje po ní až k výchozímu bodu na hrázi rybníka.

Rybníky Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský

Hranice této části ptačí oblasti začíná u Hraničního zámečku u obce Hlohovec. Po nezpevněné cestě vede podél severního břehu Hlohoveckého rybníka, na jeho konci překračuje silnici č. II/422 z Lednice do Valtic a pokračuje po nezpevněné cestě po severním břehu Prostředního rybníka na jehož konci překračuje těleso železniční trati č. 247 Břeclav Lednice a vede stále po nezpevněné komunikaci podél severního okraje Mlýnského rybníka až k silnici III. třídy z Břeclavi do Lednice. Po jejím okraji vede jihovýchodním směrem až k nejvýchodnějšímu cípu Mlýnského rybníka. Zde zatáčí k jihovýchodu a vede po nezpevněné cestě podél východního a dále podél jižního břehu Mlýnského rybníka. Na jižním okraji hráze Mlýnského rybníka opět překračuje těleso železniční trati č. 247 Břeclav-Lednice a přechází na nezpevněnou cestu, vedoucí podél jižního břehu Prostředního rybníka, znovu kříží silnici č. II/422 Lednice-Valtice a pokračuje stále po nezpevněné cestě podél jižního břehu Hlohoveckého rybníka zpět k výchozímu bodu u Hraničního zámečku.

Zámecký rybník

Hranice této části ptačí oblasti začíná na mostu přes Starou Dyji na silnici č. II/422 Lednice-Podivín. Od mostu vede hranice podél pravého břehu Staré Dyje po severním okraji areálu Zámeckého parku východním a později jižním směrem až k soutoku s Lednickým náhonem Po jeho levém (západním) břehu pokračuje hranice proti proudu většinou jihozápadním a nakonec západním směrem až k mostu pod zámeckými jízdárnami na silnici č. II/422 Lednice-Podivín. Po této silnici pak hranice vede k severu až po výchozí bod na mostu přes Starou Dyji.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu uvedeno, že hranice ptačí oblasti vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 601/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Lednické rybníky

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Přesunout nahoru