Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 599/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

599

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Jeseníky (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a chřástala polního (Crex crex) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, v katastrálních územích Adolfovice, Andělská Hora ve Slezsku, Bukovice u Jeseníka, Česká Ves, Dolní Lipová, Dolní Moravice, Dolní Údolí, Domašov u Jeseníka, Heřmanovice, Horní Lipová, Horní Moravice, Horní Údolí, Janovice u Rýmařova, Janušov, Jeseník, Karlov pod Pradědem, Karlova Studánka, Klepáčov, Kociánov, Kouty nad Desnou, Ludvíkov pod Pradědem, Malá Morávka, Mikulovice u Jeseníka, Mnichov pod Pradědem, Nová Rudná, Nová Ves u Rýmařova, Nové Losiny, Ondřejovice v Jeseníkách, Ostružná, Písečná u Jeseníka, Podlesí pod Pradědem, Přemyslov, Rejhotice, Rejvíz, Rudoltice u Sobotína, Rýmařov, Seč u Jeseníka, Sobotín, Stará Rudná, Stará Ves u Rýmařova, Stará Voda v Jeseníkách, Stříbrné Hory, Studený Zejf, Suchá Rudná, Světlá ve Slezsku, Široký Brod, Vernířovice u Sobotína, Vrbno pod Pradědem, Žďárský Potok a Železná pod Pradědem.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Krajském úřadu Olomouckého kraje a Krajském úřadu Moravskoslezského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a) vyznačovat nové turistické, cyklistické, lyžařské trasy a jezdecké stezky4),

b) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

c) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití5).

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem podle odstavce 1 písm. b) není třeba, jde-li o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl6).


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 599/2004 Sb.

Uzemní vymezení a popis hraniče Ptačí oblasti Jeseníky

Hranice Ptačí oblasti Jeseníky vede od křižovatky silnice*) č. I/60 a č. I/44 v Jeseníku-Bukovicích směrem do Jeseníku po silnici č. I/44, na první křižovatce odbočuje vpravo na most č.33 přes řeku Bělou a pokračuje po silnici č. II/453 směrem na Rejvíz. V místní části Dětřichov odbočuje za pilou vlevo na silnici č. III/45320 do osady Pasička, kde se napojí na lesní cestu**) Selská a po ní pokračuje na hranici k.ú. Česká Ves. Od této hranice vede dál po stejné cestě a po 150 metrech se u pramene bezejmenného potoka prudce stáčí doleva z kopce a kopíruje tok severním směrem k hranici pozemku p.č. 2350 v k.ú. Česká Ves. Dále pokračuje severovýchodně v tomtéž k.ú. po vnější hranici pozemků p.č.: 1258, 2355, 2354, 1260, 1253, 2550, 1201, 1198, 1197, 1193, 2551, 2367, 2551, 2980, 970, 966, 965, 2546, 962/1, 2386, 949, 953, 952 a zde v místě styku s bezejmenným potokem zabočuje prudce doleva a souběžně s ním vede na hranici CHKO Jeseníky. Zde navazuje na hranici CHKO Jeseníky po toku řeky Bělé přes Českou Ves a Písečnou do Širokého Brodu. V Širokém Brodu hranice uhýbá prudce vpravo na k.ú. Mikulovice u Jeseníka a tuto hranici kopíruje k osadě Salisov, kde se znovu napojí na hranici CHKOJ a přechází na železniční trať, kterou sleduje až k severnímu okraji obce Ondřejovice, kde od železničního přejezdu pokračuje po silnici č. III/45711 k jihu přes Ondřejovice do Dolního Údolí, na křižovatce přechází na silnici č. II/453 přes Horní Údolí do Heřmanovic, kde již navazuje na silnici č. II/445. Jižně za obcí Heřmanovice opouští u kóty 704 hranici CHKO a odbočuje vpravo po účelové komunikaci***) na bývalou osadu Drakov. Z Drakova po lesní silnici směrem na jih, kde navazuje na silnici č. III/44521 souběžně s pravým břehem Černé Opavy, po ní vede k mostu přes Černou Opavu, od mostu po toku Černé Opavy k jejímu přemostění silnicí č. III/44520 a po této silnici k okraji sídelní zástavby, kde uhýbá vpravo a navazuje na vnější hranice pozemků p.č.411, 614 a 609 v k.ú.Mnichov pod Pradědem, dále vede po vnějších hranicích pozemků k.ú. Železná pod Pradědem p.č. 447, 448, 401, 398, 396/1-2, 395/2, 453/1, 453/3, 453/2, 392/2-3, 374, 375, 376, 358/1, 363, 367, 454/1, 519, 511, 512/2, 515, 524, 525, 534, 533, 531, 318, 313/1, 314, 315, 320, 32I/1, 322/1, 335/2, 334, 336, 337, 339, 30I/1, 307, 601, 590, 104 a zde navazuje na pěší lávku přes Střední Opavu a stýká se se silnicí II/451. Pokračuje po této silnici doleva na Vrbno pod Pradědem, za mostem č.026 přes Bílou Opavu ji opouští a navazuje na vnější hranice pozemků k.ú. Vrbno pod Pradědem p.č. 89, 1572, 1570, 1567, 156I/1, 1560/3, 1560/1, 1559, 1558, 1535, 1534, 1532, 1530, 1527/1, 1528, 1526, 1509, 1508, 1496, 1506, 1505, 1407, 1498, 1494, 1479, 1469, 1464, 1808, 1814, 1820, 1819, 1821, 1829, 1831, 1827, 906, kde navazuje na hranici lesa a pokračuje jižním směrem po hranici lesa až k Sokolské chatě, od níž vede po okraji lesa severozápadně nad Vrbno pod Pradědem k lesní cestě Poštovská. Pokračuje stejným směrem po lesní cestě Prostřední, po níž se vrací nad Ludvíkov, prudkou serpentinou se dostává na lesní cestu Spodní a pokračuje po ní nad Ludvíkovem až po lesní cestu Ludvíkovská po níž klesá k Bílé Opavě. Vede dál po řece Bílá Opava proti směru toku a přechází silnici č. II/445 v místech, kde odbočuje traktorová přibližovací cesta směrem na kótu 847 Na Vyhlídce s napojením na lesní cestu Čtverková, po ní dále jihozápadně na lesní cestu Hromniční s připojením k první velké serpentině nad Karlovou Studánkou na silnici č. II/450, kterou sleduje do Karlovy Studánky a zde se opět vrací na silnici č. II/445 a pokračuje jižním směrem do obce Malá Morávka. Za budovou základní školy (cca 200m) prudce odbočuje vlevo na lesní cestu vyznačenou červenou turistickou značkou, z níž po cca l,5km uhýbá vpravo a kopíruje hranici lesa až k osadě Podlesí, kterou po severní straně obchází po vnějších hranicích pozemků k.ú. Podlesí pod Pradědem p.č. 152/1, 655, 144/2, 150/2, 158/2, 158/4, 158/3, 158/1, 148/2, 719/1-2, 144/6, 50, 653/2, 140/1, 48, 646/1 kde navazuje na hranici lesa a severním směrem pokračuje okrajem lesa po jeho hranici k Pusté Rudné, kde se kolmo napojuje na hranici CHKO Jeseníky tvořenou silnicí č. II/452 v jižním směru.

Před obcí Andělská Hora odbočí vpravo na vnější hranici pozemků k.ú. Andělská Hora ve Slezsku p.č. 1147, 157/3, 30, 1150/1, 159, 1217/1, 153/3, 232/1, 1152/1, 230, 222, 221, 220, 217/1, 216/1, 216/3, 206, 205, 202/1-2, 200/1, 238, 71, 239, 243, 25I/1, 253, 257/2, 268/1, 266, 258, 217/3, 264, 306/5, 306/7, 306/10, 306/8, 299, 365/2, 1217/9, dále navazují v k.ú. Světlá Hora ve Slezsku p.č. 1820, 1263/2, 1260/2, 1292/3, 1862 a hranice pokračuje polní cestou zpět na hranici CHKO Jeseníky, vede po ní k okraji lesa před Světlou Horou a dál okolo závodního jezdeckého oválu po vnějších hranicích pozemků ve stejném katastru st. p.č. 184, p.p.č. 1543/3, 1543/2, 1543/6, 1549/9, 1564/2, 30I/1, 2064/1, 2066 k železniční stanici Světlá Hora. Zde se napojuje opět na hranici CHKO Jeseníky, která vede souběžně s železniční tratí až do Rudné pod Pradědem. Zde na křižovatce u železniční zastávky souběžně s hranicí CHKO Jeseníky přechází na silnici č. III/44515 do Malé Morávky, kde se na rozcestí stáčí po silnici č. II/445 kjihu stále po hranici CHKO Jeseníky. Na rozcestí k Horní Moravici odbočuje stále po silnici č. II/445 směrem na osadu Harrachov a do Rýmařova, kde prudce přechází doprava na silnici č. I/11 a v místní části Janušov odbočuje doleva na silnici č. III/37010. Západním směrem sleduje stále hranici CHKO Jeseníky do osady Ferdinandov, zde hranici CHKO Jeseníky opouští a severním směrem sleduje hranici lesa, navazuje na lesní cestu vyznačenou žlutou turistickou značku, po ní pokračuje k turistickému informačnímu místu Pod Výhledy, dále vede po lesní cestě značené zelenou turistickou značkou k silnici č. I/11 a tuto sleduje po pravé straně až k hranici NPR Rašeliniště Skřítek, kterou sleduje po západním okraji. V místě lomu hranice NPR přechází silnici č. I/11 a za motorestem Na Skřítku pokračuje západním směrem po lesní cestě značené červenou turistickou značkou až k ostré zatáčce silnice č. I/11, kde přechází na vnější hranice pozemků k.ú. Rudoltice u Sobotína p.p.č. 1114/8, 329/2, 1037/2, 812, 8II/2, 797/2, 794, 791, 790, 781, 780, 770/3, 769, 771, 1037/1, 1122, 745/3, 1037/1, 739/1, 1037/1, 694, 689, 685/1, 683, 648/2-3, 644, 645/1, 636, 611, 601, 599/6, 1037/1, st.p.č. 64/1, p.p.č. 538 a v k.ú. Sobotín navazuje po vnějších hranicích pozemků p.č. 993, 1550, 1042, 1068, 1069, 1550, 1556, 1112/4, 1112/3, 1112/1, 1112/2, 1555/4, 1555/7, 1555/6, 1555/3, 1555/5, 1555/2, 7I/2, 7I/1, 1577/1, 85, 86, 104, 87, 90 a 150I/4. Zde v místní části Štětínov přechází na silnici III/4502 souběžně s hranicí CHKO Jeseníky, navazuje na tok Merty a přes Vernířovice a Kosaře pokračuje proti jejímu toku. Přechází na lesní cestu Hrázová, po ní k přírodní památce Hutisko a dále k Brance. Odsud sleduje lesní cestu Sedmidvorskou po křižovatku s lesní cestou Hučivá. Zde se vrstevnicí po spojovací lesní cestě vrací a napojí se na lesní cestu Z vlčího sedla. V tomto místě pokračuje vpravo po lesní cestě Z vlčího sedla a po cca lOOm odbočuje kolmo z cesty na sever do průseku mezi lesními porosty 705B a 705C k lesní cestě Doleva, po ní pokračuje na křižovatku s lesní cestou K Margaretě, odsud sleduje severním směrem lesní cestu Panelová k Tetřeví chatě u lesní cesty Nová uhlířská, kterou přechází na průsek mezi lesními porosty 520E a 520A, zatáčí na tok Borového potoka a po cca lOOm odbočí vpravo na lesní cestu Do Borové doliny, po této cestě pokračuje až k toku Divoké Děsné na účelovou komunikaci Údolní a po ní pokračuje k místu napojení na silnici č. I/44 v osadě Kouty nad Děsnou. Tuto silnici sleduje severním směrem na Červenohorské sedlo, kde silnici opouští kolmo vlevo a vede po okraji lesa až k lesní cestě Suchostránská a dále po ní pokračuje souběžně s hranicí II. zóny CHKO Jeseníky k Hučivé Děsné, po jejím toku klesá k soutoku s Poniklým potokem, kde se vrací severním směrem po lesní cestě Na 7. skládku ke křižovatce s lesní cestou Přes paseky, kde odbočí vlevo na lesní cestu Osmičková, z níž po cca 300m odbočí severně průsekem mezi lesními porosty 102B a 103B, překoná lesní cestu K Furmance a dál pokračuje průsekem mezi lesními porosty 103A a 103C na sever k hranici mezi LHC Loučná nad Děsnou a Hanušovice. Zde se po této hranici vrací a cca po 200m odbočí vpravo severozápadním směrem průsekem lesními porosty 213F a 214C k místu křižovatky cest zvané Sestadvacítka. Z tohoto místa sleduje lesní cestu KVolské louce a od Volské louky pokračuje po traktorové přibližovací cestě na lesní cestu Pod Jelení chatu, kterou protíná a pokračuje po lesní cestě Spojka, po přechodu toku Branné se prudce stáčí před chatou Dembauda na západ a pokračuje na rozcestí dále po lesní cestě Spojka ke stanici lanové dráhy na Čerňavě. Od stanice sleduje po bezejmenném toku průsek mezi lesními porosty 658A a 659A, v ostré zatáčce navazuje na lesní cestu Horská, po ní pokračuje na sever a kolmo se napojí na lesní cestu Do Vražedného potoka. V tomto místě odbočí v pravém úhlu na východ a dál pokračuje po lesní cestě Do Vražedného potoka severním úbočím Šeráku, vrstevnicí obtáčí kótu Pod Sněhulákem a napojuje se na lesní cestu Horní Miroslav, kterou sleduje nad sjezdovkami a vede po ňí severním směrem okolo chaty Na Miroslavi do Lipové-lázní, kde se napojí na tok Staříče, který současně tvoří hranici CHKO Jeseníky. Souběžně s hranicí CHKO Jeseníky pokračuje po toku Staříče, který sleduje východním směrem k autokempinku v Lipové-lázních, zde opouští tok Staříče a v pravém úhlu pokračuje 200m po místní komunikaci, která se napojí na silnici č. I/60. Tuto silnici sleduje do Jeseníku-Bukovic na křižovatku se silnicí Č. I/44, odkud popis hranice ptačí oblasti vychází.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 599/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Jeseníky

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

5) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

6) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Přesunout nahoru