Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 598/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady

Částka 205/2004
Platnost od 06.12.2004
Účinnost od 06.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

598

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. října 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace jeřába popelavého (Grus grus), motáka pochopa (Circus aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), skřivana lesního (Lullula arborea) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany druhů ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Libereckého a Středočeského kraje, v katastrálních územích Bezděz, Boreček, Brenná, Doksy u Máchova Jezera, Heřmaničky u Dobranova, Hradčany nad Ploučnicí, Jestřebí u České Lípy, Kuřivody, Provodín, Srní u České Lípy, Veselí nad Ploučnicí, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vrchbělá, Zahrádky u České Lípy a Žizníkov.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, na Krajském úřadu Libereckého kraje a Krajském úřadu Středočeského kraje, Vojenském lesním úřadu a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. března do 31. července, s výjimkou vlastníků a nájemců pozemků a uživatelů honiteb za účelem péče o vypuštěné kachny,

b) odstraňovat litorální porosty,

c) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

d) provádět leteckou aplikaci biocidů,

e) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4),

f) vytyčovat nové turistické a cyklistické trasy5),

g) organizovat sportovní soutěže a jiné akce s hromadnou účastí, realizované mimo stálé sportovní areály a vyznačené turistické trasy,

h) provádět celoplošnou přípravu půdy (včetně mechanické přípravy půdy v pruzích), před umělou výsadbou shrnováním svrchní humózní vrstvy v období od 1. dubna do 31. července, pozemků určených k plnění funkcí lesa,

i) zavádět intenzivní chovy zvěře,

j) vypouštět uměle odchované kachny,

k) měnit výši vodní hladiny na rybnících v době od 1. března do 31. července o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dnů.

(2) Předchozího souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody není třeba

a) k činnostem prováděným podle odstavce 1 písm. c), jde-li o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl6),

b) k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. k) v případě povodňové, havarijní nebo mimořádné klimatické situace,

c) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace7),

d) k činnostem podle odstavce 1 písm. a) a b) v ochranném pásmu dráhy podle zvláštního právního předpisu8),

e) k činnostem podle odstavce 1 písm. h), jestliže byly ohlášeny nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany přírody.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 598/2004 Sb.

Uzemní vymezení a popis hraniče Ptačí oblasti Českolipsko - Dokeskťépískovče a mokřady

Za mostem železniční trati Česká Lípa - Zákupy vede hranice ptáčí oblasti přes. řeku Ploučnici cca 290m po trati severovýchodním směrem. Pokračuje na jihovýchod po cestě*) k osadě Vítkov a dále po místní komunikaci**) do Heřmaniček. Asi 90m před mostem přes Ploučnici pokračuje hranice ptačí oblasti východně po cestě lesem směrem na osadu Vlčí Důl. Vede po cestě po jižním okraji osady na západ od obce (kóta 269). Odtud jde dále po cestě jihovýchodním směrem, nejdříve po loukách a pak lesem až k mostu přes říčku Svitavku a dále na silnici Zákupy - Srní u České Lípy7). Po této silnici***) jde na jihozápad ke křižovatce se silnicí od osady Brenná a následně pokračuje jihozápadně asi lOOm k odbočce polní cesty na jihovýchod. Po této cestě jde směrem k nivě řeky Ploučnice, dále přes Ferdinandovu strouhu, jihovýchodně lesem, loukami a dále pokračuje po lesní cestě při okraji nivy na jihovýchod necelých 5 km. V místě U papírny u mostku přes Ploučnici se stáčí k severovýchodu a po cestě při okraji nivy Ploučnice na jejím pravém břehu vede k osadě Boreček. Odtud jde hranice po silnici č. II/270 cca 500m na jihozápad přes most přes Ploučnici a poté na lesní cestu vedoucí jihozápadním směrem k okraji nivy Ploučnice na jejím levém břehu.

Při okraji nivy vede po cestě směrem jihozápadním až k elektrovodu VN a v jeho trase přes nivu Hradčanského potoka až k samotnému potoku. Po jeho proudu cca 200 m západním směrem k cestě a po ní jižním směrem ke třem domům v nejzápadnější části osady Hradčany a zde hranice obchází nejzápadnější dům (čp. 404). Odtud dále po lesní cestě směrem jihovýchodním, přechází místní komunikaci Hradčany - Veselí na starou tankovou cestu a po ní obchází osadu Hradčany po její jihozápadní hranici, přechází silnici č. II/270 a pokračuje dále po staré tankové cestě podél elektrovodu VN cca 550 m, pak se připojuje k hranici PR Hradčansdké rybníky, po které jde na sever a východ. Dosahuje lesní cestu v lesním oddělení č. 63 Lesního hospodářského celku Hradčany, po níž jde severovýchodním směrem až na zpevněnou cestu vedoucí z Hradčan na jihovýchod lesem kolem Hradčanského rybníka a odtud na jihovýchod dále přes bývalé vojenské objekty u rybníka Držník na tzv. Starou lipskou cestu. Po této cestě na východ asi 1400m až k hrázi rybníka Vavroušek. Zde odbočuje po cestě k severu k východnímu okraji přistávacích drah bývalého Hradčanského letiště. Po kraji drah až k nejvýchodněji položeným bývalým hangárům a poté po lesní cestě zhruba 250m na jihovýchod, pak odbočuje na sever po lesní cestě a jde asi 300m. Zde přechází hranice ptačí oblasti na cestu vedoucí lesním průsekem na jihovýchod. Dosahuje silnice č. II/268, po níž pokračuje na jihovýchod asi 700m. Zde se napojuje na lesní cestu vedoucí na jih, po 500m dosahuje lesní cesty v průseku, kterou přetíná a pokračuje dále lesním průsekem až k východním cípu Černého rybníka a poté průsekem asi 270m na jihovýchod. Po komunikaci k bývalým vojenským objektům odbočuje na jihozápad ke kótě 283m a poté pokračuje dále cca 220m na jihozápad po okraji lesa podél bývalých vojenských objektů a dále stále po okraji lesa cca 500 m na jihovýchod ke kótě 289 m a cca 370 m na severovýchod až k lesní cestě u kóty 286 m. Pak jde hranice ptačí oblasti na jihovýchod po lesní cestě nad tzv. Lesním údolím. U kóty 298m se připojuje k Staré lipské cestě. Po této cestě jde jihovýchodním směrem až k začátku bezlesí u Kuřívod a dále podél východního okraje lesa na jih, vedle bývalých vojenských objektů. Pokračuje po okraji lesa (při okraji bezlesí) na lesní cestu, která se jihovýchodním obloukem dostává na silnici č. II/272 Kuřívody - Bělá pod Bezdězem. Po ní zhruba 4500m na jih směrem k Bělé pod Bezdězem až k odbočce k uprchlickém táboru (u kóty 301).

U kóty 301 lesní cestou na jihozápad ke kótě 315, dále lesním průsekem na západ asi 25Om dolů do údolí potoka Bělá k severnímu okraji nejvýše položeného rybníka. Po asfaltové komunikaci vedoucí na západ dnem údolí asi 500m směrem k Bělé pod Bezdězem, bočním údolím na severozápad po lesní cestě k okraji lesa. Po okraji lesa až ke kótě 284m v Selském dole. Po cestě vedoucí dnem Selského dolu na severozápad k okraji bývalé vojenské střelnice Vrchbělá. Odtud přímo na západ asi 900m k místu, kde tzv. Stará mělnická cestá vchází do lesního porostu. Na severozápad po cestě mezi polem a lesem ke kótě 348 a ke komunikaci od zemědělského areálu Dvůr-Bezděz. Po této silnici na západ lesem a mezi loukami do obce Bezděz. U školy odbočuje k severu a po cestě dosahuje lesa při úpatí hory Bezděz. Hranice vede po okraji lesa na západní okraj obce a dále po cestě, která je značenou turistickou stezkou na severozápad. Po této stezce cca 1300m, podél hájovny při západním úpatí Malého Bezdězu. Po lesní cestě na severozápad při úpatí Slatinných vrchů k hájovně U tří borovic a dál k hrázi Břehyňského rybníka. Po silnici č. 270 na západ cca 800m ke křížem s potokem Jordán, po proudu podél Jordánu a dál po hranici louky a lesa severozápadním směrem po hranici nivy Robečského potoka. Následně od hranice lesa a po lesní cestě lesem severozápadním směrem až k okraji lesa na břehu Máchova jezera na výběžku Klůček v úrovni Kachního ostrůvku. Odtud přímo na východ přes záliv Máchova jezera k severní hranici NPR Swamp.

Hranice pokračuje po cestě při hranicích NPR Swamp a dále po lesní cestě, vedoucí při silnici Staré Splavy - Břehyně u Robečského potoka, k myslivně. Překonává silnici Staré Splavy -Břehyně u Robečského potoka a jde lesní cestou na severním okraji nivy Robečského potoka do obce Břehyně na silnici č. II/270. Po této silnici severovýchodním směrem na Mimoň asi 1900m k hranicím NPR Břehyně - Pecopala k okraji skalního města Pecopala.

Po lesní silničce jižně od střelnice z místa zvaného Cikánský smrk cca 3400m při severním úpatí vrchu Malý Borný až na silnici Břehyně - Staré Splavy. U autokempu Borný odbočuje ze silnice a jde dále severozápadně po cestě pod elektrovodem směrem k Dvojdomí až ke kótě 263. Hranice vede jižně po lesní cestě a po 150m na západ po cestě a přes kótu 262 k železnici Provodín - Staré Splavy. Po železnici jde směrem ke Starým Splavům cca 220m, poté odbočuje podél vodoteče na jihozápad k Robečskému potoku, po jehož proudu jde severozápadním směrem asi 160m. Poté odbočuje lesním průsekem ke kótě 259m a po lesní cestě se stáčí nejdříve k severozápadu a poté k jihozápadu k silnici č. I/38. Po silnici vede na severozápad asi lkm. Pak odbočuje k severu podél odvodňovacího kanálu. Po 400m dosahuje okraje lesa a pokračuje stále podél vodoteče na severozápad až k severovýchodnímu okraji zástavby obce Jestřebí. Po cestě při okraji NPR Novozámecký rybník jde k hřišti na severozápadním konci obce. Za hřištěm na jih k silnici č. I/9, po ní jde na severozápad za Mnichovskou průrvu přes Bobří potok. Za ní u kóty 257m vede podél severozápadní hranice NPR Novozámecký rybník do Zahrádek.

Za hrází Novozámeckého rybníka pokračuje hranice ptačí oblasti východním směrem při jeho břehu na komunikaci Karasy - Provodín až ke statku Za Vízkem a po polní cestě na sever k úpatí Kraví hory do místa U rozcestí. Při jižním úpatí Kraví hory jde lesní cestou na východ až na místní komunikaci u železniční trati ze Srní u České Lípy do Provodína. Po tělese trati jižně asi 700m směrem k Provodínu, poté po cestě k hranicím rezervace Novozámecký rybník a dále podél rezervace. Souběžně s Robečským potokem k silnici Jestřebí - Provodín, po ní na severovýchod 280m do Provodína. Odbočuje na jihovýchod po místní komunikaci k objektu Slunečního dvora. Hranice objektu obchází z jihu, přechází železnici a lesní cestou, která je hranicí k.ú., vede na severovýchod po cestě k okraji lesa a pak k samotě Senná Brána. Od samoty pokračuje po lesní komunikaci na severovýchod až na lesní silnici vedoucí od Hradčan. Po ní jde k severozápadu cca 1100m, schází po cestě knivě řeky Ploučnice, ze severu míjí samoty Veselí až k silnici Srní u Č. Lípy - Brenná, kterou hranice přetíná. Areál vepřína v Brenné míjí ze severu, po lesní cestě jde na západ v komplexu Vřesoviště. Po 1600 m jde po cestě k severovýchodu a na sever, k západnímu konci hráze Heřmanického rybníka. Odtud po cestě na severozápad, pak na severovýchod k zastávce Žízníkov železniční trati Č. Lípa - Zákupy a po železnici k mostu přes řeku Ploučnici.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 598/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákona č. 120/2000 Sb.

5) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

6) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

7) § 34 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

8) § 9 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

Přesunout nahoru