Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 592/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.

Částka 203/2004
Platnost od 29.11.2004
Účinnost od 01.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

592

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


Čl. I

Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

"i) zóna rozvolnění – zóna, kde pevnostní parametry horninového masivu jsou vlivem přírodních procesů ve svrchní části zemské kůry sníženy oproti primárním horninám,

j) jámová zátka – betonový blok v jámovém stvolu, který úplně přehrazuje jámu.".

2. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které včetně poznámky pod čarou č. 4a znějí:

"(2) Jámu, u níž není zaručeno úplné a spolehlivé zasypání jámového stvolu, nebo jámu, u níž se předpokládá jiné využití, lze v příznivých geologických poměrech okolního horninového masivu a na základě povolení obvodního báňského úřadu likvidovat umístěním jámové zátky pod zónou rozvolnění4a).

(3) Jámu nad jámovou zátkou lze zasypat pouze zpevněným zásypovým materiálem.

(4) Zóna rozvolnění je stanovena v dokumentaci podle § 3 v závislosti na místních geologických poměrech.

(5) Jámová zátka v místě založení musí být zakotvena do horninového masivu. K založení jámové zátky je možné využít patrových průniků (náraží pater). Odolnost jámové zátky proti předpokládanému tlaku zásypového materiálu musí být v dokumentaci doložena výpočtem.

4a) § 2 písm. i) vyhlášky č. 52/1997 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 7 až 10.

3. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 7a znějí:

"(2) V jámě, u které nelze z báňsko-technických důvodů zhotovit opěrnou hráz v důlních dílech do nich ústících, se provede vyplnění jámového stvolu ve stanoveném pásmu patrového průniku z tříděného kameniva o frakci 63 – 125 mm, doplněného popřípadě o ostrý štětový kámen nejvýše do velikosti 250 mm7a).

(3) Zásyp dle odstavce 2 musí přesahovat výšku patrového průniku o čtyřnásobek průměru nebo největšího rozměru jámy a musí začínat minimálně v hloubce dvojnásobku průměru nebo největšího rozměru jámy pod úrovní příslušného patra.

7a) ČSN – EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
ČSN – EN 13 139 Kamenivo pro malty.
ČSN – EN 13 242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
ČSN – EN 12 620 Kamenivo do betonu.
ČSN – EN 13 383 – 1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace.".

4. V § 10 odst. 5 větě druhé se slova "Rovněž je" nahrazují slovy "U plynujících dolů je rovněž".

5. V § 10 odst. 7 věta první se nahrazuje větou "U jam plynujících dolů musí být plyny migrující mezi horninovým masivem a jámovým zdivem odváděny odfukovým komínkem.".

6. V § 16 odstavec 2 zní:

"(2) Výška zásypu se změří vždy po zasypání objemu, který odpovídá přepočtené výšce 50 m důlního díla. V případě, že rozdíl mezi naměřenou výškou zásypu a výškou 50 m důlního díla je větší než 20 %, měření se opakuje a stanoví se další postup pro zasypávání hlavního důlního díla. U jam likvidovaných podle § 14 odst. 4 se výška zásypu změří nejméně jednou denně.".

7. V § 16 odst. 5 se za slovo "kontroly" vkládá slovo "jam".

8. V § 16 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "U ostatních hlavních důlních děl budou kontroly prováděny podle harmonogramu zpracovaného organizací; časové rozmezí kontrol nesmí být delší než 24 měsíců.".

9. V § 17 odst. 2 se slova "výsledky zjišťování metanu, barometrického tlaku," zrušují.

10. V § 17 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "U uhelných dolů se rovněž zaznamenávají výsledky zjišťování metanu a barometrického tlaku.".

11. V § 18 odst. 1 se slova "do 31. prosince 2004" nahrazují slovy "do 31. prosince 2010.".

12. V příloze č. 1 v části Mapové přílohy se v bodě 1. za závorkou zrušuje tečka a doplňují se slova "a základní důlní mapa důlních děl, bezprostředně navazujících na jámu se zakreslením způsobu jejich likvidace.".

13. V příloze č. 3 se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňuje se bod 2., který zní:

"2. Pro jámy s dřevěnou výztuží a pro jámy, u nichž betonový límec ohlubně jámy již nedosedá celou svojí plochou na pevné horniny, se nejmenší rozměr uzavíracího ohlubňového povalu Dmin stanoví ze vztahu:

Dmin ≥ 1,5 (d + 2 p) (m),

kde d – je největší ražený rozměr jámy (m) p – je pásmo možného narušení horniny, která po zborcení výztuže vypadne po obvodu jámy (m).".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2004.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Přesunout nahoru