Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 582/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Částka 200/2004
Platnost od 26.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.12.2018 (195/2018 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

582

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 12 odst. 1, § 16 odst. 2, § 18 odst. 3 a 10 a § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Touto vyhláškou se stanoví

a) tvar a obsah registračních čísel,

b) náležitosti osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen "registr"),

c) seznam dokladů, kterými se prokazuje ukončení odborného studia,

d) způsob vykonání odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti,

e) rozsah odborného minima znalostí pro základní, střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti,

f) způsob složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře včetně podmínek, za kterých lze tyto zkoušky vykonat,

g) podrobnosti a forma ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře.

§ 2

Tvar a obsah registračních čísel

(1) Registrační číslo má tvar tvořený kombinací číslic a písmen.

(2) Registrační číslo obsahuje

a) pořadí, ve kterém je osoba zapsána do registru, vyjádřené šestimístným číslem počínaje číslem 000001,

b) písmenné vyjádření části registru, ve kterém je registrovaná osoba zapsána, složené z písmen

1. "VPZ", které vyjadřuje registraci vázaného pojišťovacího zprostředkovatele,

2. "PPZ", které vyjadřuje registraci podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele,

3. "VPA", které vyjadřuje registraci výhradního pojišťovacího agenta,

4. "PA", které vyjadřuje registraci pojišťovacího agenta,

5. "PM", které vyjadřuje registraci pojišťovacího makléře,

6. "PZ-..."které vyjadřuje registraci pojišťovacího zprostředkovatele z jiného členského státu, přičemž se za pomlčkou uvede mezinárodní značka státu sídla zprostředkovatele,

7. "SLPU", které vyjadřuje registraci samostatného likvidátora pojistných událostí.

§ 3

Náležitosti osvědčení o zápisu do registru

(1) Osvědčení o zápisu do registru fyzické osoby obsahuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, akademický titul, a jde-li o podnikatele, též obchodní firmu,

b) datum narození,

c) adresu místa bydliště a místo podnikání, je-li odlišné od bydliště,

d) datum zápisu do registru,

e) označení registru a registrační číslo, pod kterým je fyzická osoba registrována,

f) předmět podnikání, pro který byla fyzická osoba registrována,

g) uvedení adresy, na které je možno si ověřit registraci.

(2) Osvědčení o zápisu do registru právnické osoby obsahuje

a) obchodní firmu, popřípadě název,

b) sídlo a identifikační číslo,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa bydliště odpovědného zástupce, je-li právnická osoba povinna tohoto zástupce jmenovat,

d) datum zápisu do registru,

e) označení registru a registrační číslo, pod kterým je právnická osoba registrována,

f) předmět podnikání, pro který byla právnická osoba registrována,

g) uvedení adresy, na které je možno si ověřit registraci, a

h) adresu organizační složky podniku umístěné v České republice, jde-li o pojišťovacího zprostředkovatele se sídlem v jiném než členském státě.

(3) Osvědčení o zápisu do registru se opatří otiskem kulatého razítka České národní banky a podpisy dvou pověřených zaměstnanců České národní banky s uvedením jejich jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce. Vzor osvědčení o zápisu do registru podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Vzor osvědčení o zápisu do registru podle odstavce 2 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Seznam dokladů prokazujících ukončení odborného studia

Dokladem prokazujícím ukončení odborného studia je

a) vysokoškolský diplom o ukončení studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, nebo

b) doklad o ukončení odborného studia na vyšší odborné škole nebo střední škole.

§ 5

Způsob a podmínky vykonání odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

(1) Odborná zkouška pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti se skládá z písemného testu, jehož obsah vychází z požadavků odborného minima znalostí stanoveného touto vyhláškou pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti, a z ústní části.

(2) Uchazeč o složení odborné zkoušky (dále jen "uchazeč"), který správně odpověděl nejméně 80 % otázek písemného testu, v odborné zkoušce uspěl a nepodrobuje se ústní části odborné zkoušky.

(3) Uchazeč, který správně odpověděl nejméně 60 % otázek písemného testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu, se podrobuje ústní části odborné zkoušky a na základě jejího výsledku u odborné zkoušky celkově uspěl nebo neuspěl.

(4) Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného testu, v odborné zkoušce neuspěl a nepodrobuje se ústní části odborné zkoušky.

(5) Uchazeč, který odstoupil od zkoušky nebo u zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat v některém z dalších termínů.

(6) Škola, školicí zařízení, specializovaná profesní instituce nebo pojišťovna, u které uchazeč vykonal odbornou zkoušku pro základní stupeň odborné způsobilosti, vystaví uchazeči jako doklad o vykonané odborné zkoušce osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí podle vzoru uvedeného ve vzoru č. 1 přílohy č. 8 k této vyhlášce, a to ve dvou vyhotoveních. Osvědčení opatří svým razítkem a podpisem oprávněné osoby.

§ 6

Rozsah odborného minima znalostí pro základní, střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti

Rozsah odborného minima znalostí pro

a) základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

b) střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce a

c) vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7

Způsob složení a rozsah odborných zkoušek pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře včetně podmínek, za kterých lze tyto zkoušky vykonat

(1) Účelem odborné zkoušky pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře je ověřit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost k výkonu zprostředkovatelské činnosti, pro kterou zákon stanoví střední nebo vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

(2) Zkoušku vykoná uchazeč, který České národní bance předloží písemnou přihlášku, a to nejpozději 40 dnů před řádným zkouškovým termínem a na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Řádnými zkouškovými termíny jsou 1. březen, 1. červen, 1. září a 1. prosinec; pokud toto datum připadne na den pracovního volna nebo pracovního klidu, je zkouškovým termínem první následující pracovní den. Přihlásí-li se k odborné zkoušce vyšší počet uchazečů, než by bylo možné v řádném zkouškovém termínu vyzkoušet, Česká národní banka vyhlásí mimořádný zkouškový termín. Místo konání řádné odborné zkoušky a místo a datum konání mimořádné odborné zkoušky uveřejní Česká národní banka nejpozději 25 dnů před zkouškovým termínem na svých webových stránkách.

(3) Uchazeč se k odborné zkoušce dostaví v termínu podle odstavce 2, který uvedl v přihlášce, nebo v mimořádném zkouškovém termínu; v takovém případě sdělí Česká národní banka uchazeči termín a místo konání zkoušky písemně nejpozději 15 dnů před jejím konáním.

(4) Odborná zkouška pro střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti se skládá z písemného testu, jehož obsah vychází z požadavků odborného minima znalostí stanoveného touto vyhláškou pro střední nebo vyšší stupeň odborné způsobilosti, a z ústní části.

(5) Uchazeč, který správně odpověděl nejméně 80 % otázek písemného testu, v odborné zkoušce uspěl a nepodrobuje se ústní části odborné zkoušky.

(6) Uchazeč, který správně odpověděl nejméně 60 % otázek písemného testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu, se podrobuje ústní části odborné zkoušky a na základě jejího výsledku u odborné zkoušky celkově uspěl nebo neuspěl.

(7) Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného testu, v odborné zkoušce neuspěl a nepodrobuje se ústní části odborné zkoušky.

(8) Uchazeč, který odstoupil od zkoušky nebo u zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat v některém dalším zkušebním termínu.

(9) Zkušební komise vystaví uchazeči, který úspěšně vykonal odbornou zkoušku, jako doklad o vykonané odborné zkoušce osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele podle vzoru č. 2 uvedeného v příloze č. 8 k této vyhlášce, a to ve dvou vyhotoveních. Osvědčení opatří kulatým razítkem České národní banky a podpisem předsedy zkušební komise. Česká národní banka odešle takto vyhotovené osvědčení do vlastních rukou uchazeče, a to do 15 dnů ode dne zaplacení správního poplatku1).

(10) Jedno vyhotovení osvědčení, vyplněné písemné testy opatřené podpisem předsedy zkušební komise a protokol o průběhu odborné zkoušky Česká národní banka archivuje.

§ 8

Instituce oprávněné poskytovat vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy, vzdělávací programy nebo programy celoživotního vzdělávání zaměřené na dosažení odborné způsobilosti poskytují školy, školicí zařízení nebo specializované profesní instituce uvedené v seznamu uveřejňovaném Českou národní bankou způsobem umožňujícím dálkový přístup na jejích internetových stránkách a dále pojišťovny, kterým bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování této činnosti jako činnosti související s povolenou pojišťovací činností.

§ 9

Podrobnosti a forma ročního výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře

(1) Roční výkaz činnosti (dále jen "výkaz činnosti") pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře, který je fyzickou osobou, s výjimkou výhradního pojišťovacího agenta, obsahuje

a) jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, a jde-li o podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, též obchodní firmu,

b) jeho bydliště a adresu místa podnikání, je-li odlišná od místa bydliště,

c) jeho registrační číslo,

d) seznam pojišťoven, pro které byl v uplynulém kalendářním roce činný, jde-li o pojišťovacího agenta,

e) seznam pojišťoven, kterým v uplynulém kalendářním roce zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy pro své klienty, jde-li o pojišťovacího makléře,

f) objem jím uzavřených obchodů za uplynulý kalendářní rok, a to v celkové výši a ve výši podle jednotlivých pojišťoven,

g) objem jím inkasovaného pojistného, popřípadě zprostředkovaného pojistného plnění, pokud byl v uplynulém kalendářním roce zmocněn k přenosu těchto finančních prostředků, a

h) seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě než České republice, pro které byl činný.

(2) Výkaz činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře, který je právnickou osobou, s výjimkou výhradního pojišťovacího agenta, obsahuje

a) jeho obchodní firmu, popřípadě jeho název,

b) jeho sídlo a adresy všech jeho poboček,

c) jeho registrační číslo, identifikační číslo,

d) seznam pojišťoven, pro které byl v uplynulém kalendářním roce činný, jde-li o pojišťovacího agenta,

e) seznam pojišťoven, kterým v uplynulém kalendářním roce zprostředkoval uzavření pojistné smlouvy pro své klienty, jde-li o pojišťovacího makléře,

f) objem jím uzavřených obchodů za uplynulý kalendářní rok, a to v celkové výši a ve výši podle jednotlivých pojišťoven,

g) objem jím inkasovaného pojistného, popřípadě zprostředkovaného pojistného plnění, pokud byl v uplynulém kalendářním roce zmocněn k přenosu těchto finančních prostředků, a

h) seznam pojišťovacích zprostředkovatelů s bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě než České republice, pro které byl činný.

(3) Objem uzavřených obchodů se ve výkazu vyjádří počtem pojistných smluv, jejichž uzavření pojišťovací zprostředkovatel ve sledovaném období za úplatu zprostředkoval, a výší předepsaného pojistného vztahujícího se k těmto pojistným smlouvám.

(4) Objem pojistného se ve výkazu vyjádří celkovou výší pojišťovacím zprostředkovatelem inkasovaného pojistného, které připadá na objem jím uzavřených obchodů.

(5) Objem pojistného plnění se ve výkazu vyjádří celkovou výší pojistných plnění, jejichž výplatu oprávněné osobě pojišťovací zprostředkovatel ve sledovaném období zprostředkoval.

(6) Výkaz činnosti se předkládá České národní bance v elektronické podobě prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Elektronickou podobu výkazu činnosti pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř opatří ověřovacím kódem, který mu Česká národní banka přidělí a oznámí do 30 dnů ode dne jeho registrace. Je-li registrován současně jako pojišťovací agent i jako pojišťovací makléř, přidělí mu Česká národní banka ověřovací kód zvlášť pro každou registraci.

(7) Pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř vyhotoví výkaz činnosti též v listinné podobě a opatří jej datem jeho vyhotovení a podpisem oprávněné osoby. Je-li pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř právnickou osobou, je výkaz podepsán též jejím odpovědným zástupcem. Výkaz činnosti v listinné podobě uchovává pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř pro potřeby výkonu dohledu nad provozováním činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 40/2006 Sb. Čl. II

Ministerstvo sdělí pojišťovacímu agentovi nebo pojišťovacímu makléři registrovanému přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky ověřovací kód do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti bodu 11 této vyhlášky.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Položka 64 písm. c) přílohy k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 písm. c) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

Vzor Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Vzor Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

Vzor Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Vzor Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A SAMOSTATNÝCH LIKVIDÁTORŮ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

I. Právní úprava soukromého pojišťovnictví

1. Základní pojmy

2. Státní dozor v pojišťovnictví (jeho výkon, formy a nástroje)

3. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce)

II. Právní úprava soukromého pojištění

1. Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, způsobilost k právním úkonům, odpovědnost)

2. Základní pojmy zákona o pojistné smlouvě

3. Pojištění, vznik, zánik, přerušení, pojistná smlouva

4. Škodové pojištění

5. Obnosové pojištění

6. Informace poskytované zájemci a pojistníkovi

7. Povinná pojištění

III a. Zprostředkování pojištění (jen pro pojišťovací zprostředkovatele)

1. Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

2. Předpoklady činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů (registrace, jednotný evropský trh)

3. Právní vztahy mezi pojišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem

4. Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)

5. Práva a povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele (vůči klientovi, pojišťovně, např. postup při sjednávání pojištění, informační povinnost, ale také odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností)

III b. Likvidace pojistných událostí (jen pro samostatné likvidátory pojistných událostí)

1. Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

2. Předpoklady činnosti samostatných likvidátorů pojistných událostí

3. Právní vztahy mezi pojišťovnou a samostatným likvidátorem pojistných událostí

4. Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)

5. Práva a povinnosti samostatného likvidátora pojistných událostí (vůči klientovi, pojišťovně, odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností apod.)

IV. Další požadavky

1. Daňová úprava pojištění z hlediska klienta

2. Etika při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO STŘEDNÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ

I. Právní úprava soukromého pojišťovnictví

1. Základní pojmy

2. Základní podmínky provozování životního a neživotního pojištění

3. Státní dozor v pojišťovnictví (působnost, opatření)

4. Základní kritéria hodnocení stability pojišťovny

5. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce)

6. Vybrané právní předpisy: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zákon o veřejných zakázkách, vybraná ustanovení obchodního zákoníku (hospodářská soutěž) a vybraná ustanovení trestního zákona (pojistný podvod).

II. Právní úprava soukromého pojištění

1. Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, způsobilost k právním úkonům, odpovědnost)

2. Základní pojmy zákona o pojistné smlouvě

3. Pojištění, vznik, zánik, přerušení, pojistná smlouva

4. Škodové pojištění

5. Obnosové pojištění

6. Pojištění věci a jiného majetku

7. Pojištění odpovědnosti za škodu

8. Pojištění právní ochrany

9. Životní pojištění, pojištění úrazu a pojištění nemoci

10. Povinná pojištění

11. Informace poskytované zájemci a pojistníkovi

III. Zprostředkování pojištění

1. Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

2. Předpoklady činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů (registrace, jednotný evropský trh)

3. Právní vztahy mezi pojišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem

4. Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)

5. Analýza pojistných produktů, výběr pojistného produktu a zásady výpočtu pojistného

6. Práva a povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele (vůči klientovi, pojišťovně, např. postup při sjednávání pojištění, informační povinnost, ale také odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností)

IV. Další požadavky

1. Zásady posuzování rizik pro účely pojištění

2. Daňová úprava pojištění z hlediska klienta

3. Etika při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

ROZSAH ODBORNÉHO MINIMA ZNALOSTÍ PRO VYŠŠÍ KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI POJIŠŤOVACÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ

I. Právní úprava soukromého pojišťovnictví

1. Základní pojmy

2. Základní podmínky provozování životního a neživotního pojištění

3. Základní podmínky provozování zajištění

4. Velká pojistná rizika

5. Jednotný trh Společenství z hlediska soukromého pojišťovnictví

6. Základní kritéria hodnocení stability pojišťovny a zajišťovny

7. Státní dozor v pojišťovnictví (působnost, opatření)

8. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů (povinnosti, sankce)

9. Vybrané právní předpisy: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zákon o veřejných zakázkách, vybraná ustanovení obchodního zákoníku (hospodářská soutěž) a vybraná ustanovení trestního zákona (pojistný podvod).

II. Právní úprava soukromého pojištění

1. Obecné právní pojmy (právní subjektivita, právní úkony, způsobilost k právním úkonům, odpovědnost)

2. Základní pojmy zákona o pojistné smlouvě

3. Pojistná smlouva a pojistka

4. Pojištění, vznik, přerušení a zánik pojištění

5. Škodové pojištění

6. Obnosové pojištění

7. Pojištění věci a jiného majetku

8. Pojištění odpovědnosti za škodu

9. Pojištění právní ochrany

10. Životní pojištění, pojištění úrazu a pojištění nemoci

11. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla a jiná povinná pojištění

12. Soupojištění

13. Volba práva v pojistných smlouvách

14. Informace poskytované zájemci a pojistníkovi

III. Zajištění v soukromém pojišťovnictví

1. Základní pojmy

2. Zajištění proporciální a neproporcionální

3. Zvyklosti při sjednávání zajištění a základní obsah zajišťovacích smluv

IV. Zprostředkování pojištění a zajištění

1. Základní pojmy zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

2. Předpoklady činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů (registrace, jednotný evropský trh)

3. Právní vztahy mezi pojišťovnou, resp. zajišťovnou a pojišťovacím zprostředkovatelem

4. Státní dozor nad provozováním činnosti (působnost, opatření)

5. Analýza pojistných a zajišťovacích produktů, výběr pojistného nebo zajistného produktu a zásady výpočtu pojistného nebo zajistného

6. Práva a povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele (vůči klientovi, pojišťovně, např. postup při sjednávání pojištění, informační povinnost, ale také odpovědnost za škodu, důsledky porušení povinností)

V. Další požadavky

1. Zásady posuzování rizik pro účely pojištění

2. Daňová úprava pojištění z hlediska klienta

3. Etika při výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a samostatného likvidátora pojistných událostí (Kodexy etiky)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

VZOR PŘIHLÁŠKY Přihláška k odborné zkoušce pojišťovacícho agenta nebo pojišťovacího makléře

VZOR PŘIHLÁŠKY Přihláška k odborné zkoušce pojišťovacícho agenta nebo pojišťovacího makléře

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 582/2004 Sb.

VZORY OSVĚDČENÍ

VZORY OSVĚDČENÍ

Přesunout nahoru