Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 577/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka 197/2004
Platnost od 25.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

577

VYHLÁŠKA

ze dne 9. listopadu 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb. a vyhlášky č. 413/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno a) zní:

"a) železničním spodkem zemní těleso, stavby a zařízení železničního spodku a veřejně přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy,".

2. V § 1 písmeno e) zní:

"e) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevnou vodicí linií s funkcí varovného pásu a hmatově vnímatelnou např. slepeckou holí a nášlapem,".

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova "doporučené technické normy, uvedené v příloze č. 5" nahrazují slovy "technických norem uvedených v příloze č. 5 pod položkami 157, 159, 166 a 176".

4. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb. a vyhlášky č. 176/2004 Sb.".

5. V § 4 se v odstavci 3 poslední věta zrušuje.

6. V § 4 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Přejezdy využívané pouze v určitém ročním období způsobem stanoveným ve smlouvě mezi provozovatelem dráhy a vlastníkem pozemní komunikace mohou být kromě označení zabezpečeny uzamykatelnou závorou.

(6) V místě křížení dráhy s komunikací pro pěší zabezpečeném světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se světelná signalizace doplňuje dálkově ovládanou zvukovou signalizací pro nevidomé. Provedení závorových břeven musí zajistit samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace2).".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

7. V § 4 odst. 7 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 165".

8. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo "provedení" vkládají slova "a vyhodnocení".

9. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) prokázání přechodnosti.".

10. V § 6 písm. a) bod 2 zní:

"2. ověřením geometrické polohy koleje měřicím vozem pro geometrické parametry koleje nebo zkušební jízdou hnacího drážního vozidla v obou směrech rychlostí nepřekračující traťovou rychlost nebo zkušební jízdou pro měření bezpečně relevantních veličin z hlediska vztahů vozidla a dopravní cesty dráhy vybaveným drážním vozidlem nebo jednotkou v obou směrech jízdy zkušební rychlostí, odpovídající traťové rychlosti, zvýšené o 10 % za podmínky, že nedostatek převýšení v obloucích nepřesahuje mezní hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou v příloze č. 5 položka 160 o více než 10 % a nejsou nutná další omezení vzhledem k činnosti zabezpečovacího zařízení; při jízdě se současně ověřuje funkční součinnost jízdy drážního vozidla a zabezpečovacího zařízení,".

11. V § 6 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení,".

12. V § 6 písm. d) se slovo "silových" nahrazuje slovem "silnoproudých" a na konci písmene d) se čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta "Technicko bezpečnostní zkouška se uskutečňuje v rámci technické prohlídky a zkoušky nebo bezprostředně po jejím provedení,".

13. V § 6 písm. e) se věta třetí zrušuje, ve větě čtvrté se zrušuje slovo "doporučené" a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 149".

14. V § 6 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) u tunelů prokázáním prostorové průchodnosti podrobným fotogrammetrickým zaměřením a provedením prohlídky (hlavní prohlídky).".

15. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) dobu jeho trvání podle povahy stavby,".

16. V § 9 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) pozemky v obvodu dráhy s výjimkou pozemků v obvodech dep a dílen kolejových vozidel, přístupové komunikace pro cestující a pro přepravu věcí včetně veřejně přístupných dopravních ploch.".

17. V § 11 odst. 1 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 142, 155, 157 a 175".

18. V § 11 odst. 3 se slova "v doporučené technické normě uvedené v příloze č. 5" nahrazují slovy "v doporučených technických normách uvedených v příloze č. 5 pod položkami 159 a 160".

19. V § 11 odst. 8 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 157".

20. V § 11 odst. 10 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 166".

21. V § 12 odstavec 1 zní:

"(1) Tratě dráhy celostátní, dráhy regionální a vlečky se zařazují do traťových tříd zatížení. Traťové třídy zatížení jsou definovány pomocí maximálních parametrů modelového drážního vozidla: hmotností na nápravu, hmotností na jednotku délky a uspořádáním náprav podvozku. Hodnoty pro určování traťových tříd jsou obsaženy v příloze č. 6.".

22. V § 13 odst. 8 čtvrté větě se za slovo "stání" vkládají slova "a odstavování" a v poslední větě se slovo "doporučená" zrušuje.

23. V § 13 odst. 13 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 159 pro projektování a pod položkou 160 pro stavbu, přejímku, provoz a údržbu".

24. V § 14 odst. 2, 3 a 4 se věta poslední zrušuje.

25. V § 14 odst. 5 se slovo "doporučené" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 173".

26. V § 15 odst. 5 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 107 až 136 a 141 až 158".

27. Nadpis § 16 zní: "Uspořádání dopravních ploch".

28. V § 16 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami "Nástupiště a alespoň jedna přístupová cesta na ně musí být bezbariérově přístupná a použitelná i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace2). Nová a rekonstruovaná ostrovní a vnější nástupiště musí být opatřena bezpečnostním pásem a vodicí linií s funkcí varovného pásu.".

29. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

"2) Vyhláška č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.".

30. V § 16 odst. 3 se za slovo "zřizovaných" vkládají slova "a rekonstruovaných", v poslední větě se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 139".

31. V § 16 odst. 4 se za slova "železniční stanici" vkládají slova "veřejně přístupné dopravní plochy pro vykládku a nakládku a".

32. V § 16 odst. 5 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 137, 139, 155, 156, 158 a 173".

33. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Přejezd musí svým provedením vyhovovat bezpečnému provozování drážní dopravy a musí zajistit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace2); zejména musí být podle projektové dokumentace zajištěno označení a zabezpečení přejezdu, rozhledové poměry, odvodnění a sjízdnost přejezdové vozovky. Na nových a rekonstruovaných přejezdech, kde se dráha kříží s pozemní komunikací pro pěší, se pro nevidomé a slabozraké hmatově vyznačuje hranice nebezpečného prostoru a směr přecházení. Požadavky na tyto úpravy obsahuje technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 165.".

34. V § 17 odst. 2 se slovo "prostoru" nahrazuje slovy "přejezdové vozovky", v poslední větě se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 165".

35. V § 17 odst. 4 prvá věta zní: "Tvar železničního svršku na přejezdu musí být stejný jako v přilehlé koleji." a ve druhé větě slovo "Přejezd" se nahrazuje slovy "Přejezdová konstrukce".

36. V § 18 odst. 3 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 108".

37. V § 18 odst. 8 se slovo "silová" nahrazuje slovem "silnoproudá".

38. V § 18 odst. 9 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 159 pro projektování a pod položkou 160 pro stavbu, přejímku, provoz a údržbu".

39. V § 18 odst. 10 se poslední věta zrušuje.

40. V § 20 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Hraniční znaky (mezníky) se umisťují v lomových bodech hranice obvodu pozemků, které tvoří železniční dopravní cestu. V přímých úsecích hranice obvodu pozemků mohou být mezníky vzdáleny nejvýše 200 m.

(4) Staničníky s lichým číselným údajem o kilometráži se osazují v tělese dráhy vlevo ve směru staničení tratě, staničníky se sudým číselným údajem se osazují vpravo. Staničníky se mohou upevňovat i jako tabulové na nosné konstrukce, u vícekolejných elektrizovaných tratí zpravidla oboustranně.".

41. V § 21 odst. 4 se slovo "doporučená" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 167".

42. V § 22 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

"(5) Zásady zřizování a provozování drážních elektrických zařízení obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 1, 3 až 5, 15 až 39, 43, 45 až 73, 89, 90, 93 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a).

2a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb.".

43. V § 23 odst. 1 písm. b) body 2 a 3 znějí:

"2. do rychlosti 100 km.h-1 zabezpečovací zařízení nesmí dovolit jízdu vlaků nebo posunu povolující návěstí nebo přenesením informace o povolení jízdy na vedoucí drážní vozidlo, pokud by tato jízda byla ohrožena jinou jízdou vlaků, posunu nebo posunu mezi dopravnami, jejichž jízda byla při činnosti zabezpečovacího zařízení povolující návěstí nebo přenesením informace o povolení jízdy na vedoucí drážní vozidlo umožněna; povolení k jízdě vlaku smí zabezpečovací zařízení vydat za normální činnosti jen při správné poloze pojížděných a odvratných výhybek a výkolejek a každý zařízením provedený závěr prvků pro zajištění jízdy vlaku nesmí zařízení dovolit obsluhou zrušit bez:

2.1. uskutečnění jízdy vlaku, 2.2. evidované nouzové obsluhy, 2.3. zjištění zařízením, že drážní vozidlo další jízdou neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení, 2.4. uplynutí stanovené doby za podmínky, že drážní vozidlo bude zastaveno zakazující návěstí nebo přenesením informace o zákazu jízdy a neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení, nebo 2.5. přijatého potvrzení od zabezpečovacího zařízení na vedoucím drážním vozidle, že obdrželo informaci o zákazu jízdy a neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení.

3. při rychlosti vyšší než 100 km.h-1 zabezpečovací zařízení nesmí dovolit jízdu vlaků, posunu a posunu mezi dopravnami povolující návěstí nebo přenesením informace o povolení jízdy na vedoucí drážní vozidlo, pokud by tato jízda byla ohrožena jinou jízdou vlaků, posunu nebo posunu mezi dopravnami, jejichž jízda byla při činnosti zabezpečovacího zařízení povolující návěstí nebo přenesením informace o povolení jízdy na vedoucí drážní vozidlo umožněna; povolení k jízdě drážního vozidla smí zabezpečovací zařízení vydat za normální činnosti jen při správné poloze pojížděných a odvratných výhybek a výkolejek a při volnosti vlakové či posunové cesty. Každý zařízením provedený závěr prvků pro zajištění jízdy vlaku, posunu a posunu mezi dopravnami smí být při činnosti zabezpečovacího zařízení zrušen:

3.1. po uskutečnění jízdy drážního vozidla, a to samočinně, 3.2. při použití evidované nouzové obsluhy, 3.3. obsluhou po zjištění zařízením, že drážní vozidlo další jízdou neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení, 3.4. obsluhou po uplynutí stanovené doby za podmínky, že drážní vozidlo bude zastaveno zakazující návěstí nebo přenesením informace o zákazu jízdy a neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost zařízení, nebo 3.5. obsluhou na základě přijatého potvrzení od zabezpečovacího zařízení na vedoucím drážním vozidle, že přijalo informaci o zákazu jízdy a neohrozí jízdu ostatních vozidel nebo činnost staničního zabezpečovacího zařízení,".

44. V § 23 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) přenášelo na vedoucí drážní vozidlo informace o povelech zakazujících, povolujících, případně omezujících jízdu, je-li traťová rychlost vyšší než 100 km.h-1 nebo bez ohledu na rychlost, jde-li o trať bez proměnných návěstidel nebo o trať zařazenou do evropského železničního systému,".

45. V § 23 odst. 1 v poslední větě se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 1, 15 až 31, 33 až 38, 43, 47 až 57, 73 až 92, 95 až 98, 102 až 104 a 177".

46. V § 23 odst. 2 v poslední větě se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 1, 3 až 5, 17 až 20, 22 až 24, 28 až 31, 38, 53, 77 až 89, 95 až 98, 102 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

47. V § 23 odst. 4 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 5, 18, 23, 24, 26, 33 až 36, 38, 53, 57, 73, 77 až 88, 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

48. V § 24 odst. 12 se slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 16, 17, 53, 56, 73 až 76, 85 až 90, 102 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

49. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

"3) Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb.".

50. V § 25 odst. 2 se slovo "doporučené" zrušuje a za slova "v příloze č. 5" se doplňují slova "pod položkou 160".

51. V § 25 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které znějí:

"(11) Pro zajištění bezpečného provozování dráhy musí být zatížitelnost stavebních prvků mostních objektů vyšší než účinky provozovaných kolejových vozidel. Zatížitelnost stavebních prvků se zjistí statickým přepočtem, který musí vzít v úvahu stav a míru degradace materiálu použitých prvků. Splnění těchto podmínek se uvede v posouzení přechodnosti vozidel.

(12) Provozně technický stav železničních přejezdů a přechodů musí zabezpečovat bezpečné provozování dráhy a bezpečný provoz na pozemní komunikaci; zejména musí být podle projektové dokumentace zajištěno označení a zabezpečení přejezdu, rozhledové poměry, odvodnění a sjízdnost přejezdové vozovky.".

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 13 a 14 a dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 16 a 17.

52. V § 25 odst. 13 se v poslední větě slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 3 až 5, 7 až 12, 15 až 39, 45 až 73, 93 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

53. V § 25 odst. 14 se v poslední větě slova "obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5" nahrazují slovy "obsahují technické normy uvedené v příloze č. 5 pod položkami 18 až 20, 22 až 24, 28 až 31, 33, 34, 38, 53, 55, 57, 73, 77 až 90, 95 až 98, 102 až 104 a jiné související harmonizované nebo určené normy2a)".

54. V § 25 se za odstavec 14 vkládá nový odstavec 15, který zní:

"(15) Provozně technický stav budov a sítí technického vybavení musí zabezpečovat jejich projektované vlastnosti a parametry, nesmí ohrožovat bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy a při pravidelném provozu omezovat plynulost drážní dopravy.".

55. V § 25 odst. 16 písm. h) se slovo "technických" zrušuje.

56. V § 25 odst. 16 se za písmenem k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l) stavebnětechnické parametry budov, určených technických zařízení a sítí technického vybavení, záznamy o provedených prohlídkách a revizích.".

57. V § 25 odst. 17 se za slovo "údaje" vkládají slova "včetně protokolů z měření a naměřených hodnot" a číslo "13" se nahrazuje číslem "16".

58. V § 26 odst. 2 se za písmenem m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

"n) prohlídkou přejezdů a přechodů, při níž se podle projektové dokumentace kontroluje stav označení a zabezpečení přejezdu a přechodu, rozhledové poměry, odvodnění a sjízdnost přejezdové vozovky.".

59. V § 26 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pro zajišťování provozuschopnosti dráhy a bezpečnosti drážní dopravy je vedle prohlídek a měření stavebnětechnického stavu nezbytné provádět v závislosti na změnách stavebnětechnických nebo provozních podmínek ověřování provozních parametrů staveb (zatížitelnost, přechodnost, prostorová průchodnost, dopravní moment a rozhledové poměry na železničních přejezdech).".

60. V § 27 písm. d) se za slovo "chodníky" vkládají slova " , dopravní zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, vyprošťovací štoly pro výtahy,".

61. V § 27 písm. e) se na konci textu písmene doplňují slova "zařízení pro odbavování cestujících, zařízení pro zvukovou signalizaci pro nevidomé, elektronické zabezpečovací systémy a zařízení pro automatizované systémy dispečerského řízení,".

62. V § 27 písm. f) se za slovo "zabezpečení" vkládají slova "a řízení" a za slovo "stanicích" se vkládá slovo "a".

63. V § 27 písm. i) se za slovo "výtahů," vkládají slova "dopravních zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu".

64. V § 35 odst. 1 v tabulce v řádce "třída 2" se do sloupce "typ prostoru" doplňují slova "výtahové šachty".

65. V § 38 odst. 1 prvá věta zní: "Stanice se zřizují v přímé koleji nebo v oblouku o poloměru minimálně 800 m.".

66. V § 38 odst. 2 se slova "být vybaveny bezbariérovým přístupem a stezkami pro nevidomé" nahrazují slovy "umožňovat přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace2)" a doplňuje se věta, která včetně poznámky pod čarou č. 2b zní: "Dopravní zařízení pro cestující a samostatná dopravní zařízení pro cestující s omezenou schopností pohybu umístěná ve stanicích musí splňovat podmínky podle následujících odstavců a dále podmínky stanovené zvláštními právními předpisy2),2b).

2b) Například nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.".

67. V § 38 odst. 3 se slovo "srážkové" zrušuje a slova "0,5 m nad hladinou stoleté vody" se nahrazují slovy "0,6 m nad úrovní nejvyšší dosažené povodňové hladiny v místě, nejméně však stoleté vody".

68. V § 38 odst. 5 se slovo "kontrastní" nahrazuje slovy "barevně a hmatově vnímatelné".

69. V § 38 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Je-li pevné schodiště pro cestující jedinou přístupovou cestou na nástupiště, musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace2).".

70. V § 38 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Výtahy pro cestující musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace2).".

71. V § 38 se doplňuje odstavec 18, který zní:

"(18) Pohyblivé schody a chodníky pro cestující musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností orientace2).".

72. V § 39 odst. 1 se slovo "označeny" nahrazuje slovy "vizuálně, hmatově, popř. zvukově vyznačeny2).".

73. V § 40 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Osvětlení veřejných staničních prostor se sdruženým (normálním a náhradním) osvětlením musí být automaticky ovládáno řídícím systémem osvětlení. Sdružené osvětlení veřejných prostor ve stanici, normální a nouzové osvětlení v tunelu musí umožňovat samostatné dálkové ovládání z místa určeného provozovatelem dráhy.".

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

74. V § 41 nadpis zní: "Technické parametry elektrických silnoproudých zařízení".

75. V § 41 odst. 1 se slovo "silová" nahrazuje slovem "silnoproudá" a v odstavci 13 se slovo "silových" nahrazuje slovem "silnoproudých".

76. V § 41 odst. 3 se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a doplňují se slova "kabely musí být bezhalogenové v provedení oheň retardující se zvýšenou odolností proti šíření plamene – R, nebo ohniodolné s funkční schopností při požáru – V.".

77. V § 41 odst. 6 se v první větě slova "pro osvětlení nebo ze společného hlavního rozvaděče" zrušují.

78. V § 43 odst. 4 se na konci věty doplňují slova "a minimální doba, po kterou musí tento zdroj zajistit plnou funkčnost zabezpečovacího zařízení, je 10 minut.".

79. V § 43 odstavec 6 zní:

"(6) Jednopásové i dvoupásové kolejové obvody musí mít šuntovou citlivost nejméně 0,1 Ohm. Dvoupásové kolejové obvody musí mít měrnou svodovou admitanci mezi dvěma kolejnicovými pásy téže koleje nejvýše 0,5 S.km-1 (Siemens na kilometr), jde-li o upevnění kolejnice na pražcích, a nejvýše 0,05 S.km-1, jde-li o bezpražcové upevnění kolejnic. Pro jednopásové kolejové obvody platí hodnoty dvounásobné.".

80. V § 46 odst. 5 se slova "mohou být umístěny jen" nahrazují slovy "se umísťují" a doplňuje se věta, která včetně poznámky pod čarou č. 3a zní: "Další vedení a zařízení lze do těchto prostor umístit za podmínek stanovených provozovatelem dráhy v souladu s ustanovením zvláštního právního předpisu3a); použité kabely musí být bezhalogenové v provedení oheň retardující se zvýšenou odolností proti šíření plamene – R, nebo ohniodolné s funkční schopností při požáru – V.

3a) § 5a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.".

81. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.".

82. V § 48 odst. 5 písm. b) se slova "první hákové stěžejky nebo spojovací tyče" nahrazují slovy "prvního závěru".

83. V § 48 odst. 5 písm. d) se na konci doplňuje věta "Podrobnosti stanoví technická norma uvedená v příloze č. 5 v položce 172.".

84. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

"5) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.".

85. V § 58 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami "Zastávky musí umožňovat přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace2). Vlastnosti těchto úprav obsahuje technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 171.".

86. V § 87 odst. 13 se na konci doplňují věty, které včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí: "Metody a přesnosti geodetických prací při výstavbě, montáži a kontrole geodetických parametrů lanové dráhy jsou obsaženy v technických normách uvedených v příloze č. 5 pod položkami 119 až 121. Porovnání testovaných parametrů se provádí s údaji zjištěnými v předcházející geodetické kontrole a současně s údaji zjištěnými při první geodetické kontrole. U první geodetické kontroly se zjištěné údaje porovnávají s údaji podle projektu. Technická zpráva o geodetické kontrole musí obsahovat:

a) údaje o všech testovaných parametrech a jejich vyhodnocení,

b) stanovení o způsobilosti nebo nezpůsobilosti lanové dráhy pro veřejný provoz na základě vyhodnocení testovaných parametrů,

c) ověření výsledku geodetických prací5a).

5a) § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

87. V příloze č. 1 části 1 "Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální" položce 14 ve druhém sloupci tabulky se za slova "nad 100 km.h-1" doplňují středník a slova "při každém druhém měření pro rychlosti nad 120 km.h-1 se měří dynamické účinky" a doplňují se položky 16 a 17, které znějí:

"16. Prohlídky přejezdy přejezdů a přechody 12 měsíců

17. Prohlídky budov provozní budovy 12 měsíců".

88. V příloze č. 1 části 1 "Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální" v položce 1 se za slova "určí provozovatel" doplňuje odkaz "1)" a za položku 17 se vkládá poznámka pod čarou č. 1, která zní:

"1) Na tratích, na kterých je zastavena pravidelná drážní doprava a na tratích s traťovou rychlostí menší než 60 km/h, na kterých se provozuje pouze nákladní doprava do objemu 0,5 mil.hrtkm ročně, lze nahradit pěší obchůzku kontrolní jízdou podle položky č. 2 prováděnou v časovém intervalu, který určí provozovatel dráhy.".

89. V příloze č. 1 části 2 "Prohlídky a měření na vlečce" se doplňuje položka 11, která zní:

"11. Prohlídka přejezdy přejezdů a přechody a přechodů na vlečce 12 měsíců".

90. V příloze č. 1 se za část 6 doplňují slova "Poznámka: Časové intervaly prohlídek lze jednotlivě prodloužit nebo zkrátit o 1/6 délky intervalu se zaokrouhlením na celé dny nahoru. Četnost prohlídek v průběhu roku musí být dodržena.".

91. V příloze č. 2 se za slova "Pohyblivé schody" doplňují slova "dopravní zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí" a za slova "Strojovna výtahu, pohyblivých schodů, vzduchotechniky" se doplňují slova "vyprošťovací šachta výtahu".

92. V příloze č. 3 tabulkách č. 2 a č. 3 ve druhém sloupci se hodnota "3x220/380 V" a hodnota "400/230 V" nahrazuje hodnotou "230/400 V" a za tabulku č. 3 se doplňují slova "Poznámka: U zařízení instalovaných do 31. 12. 1993 lze ponechat instalovanou ochranu před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí podle původního projektu do doby nejbližší rekonstrukce.".

93. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

Seznam souvisejících technických norem

1. ČSN EN 45014 (01 5259) Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

2. ČSN 02 4460 Šestipramenná ocelová lana - Splétání

3. ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení

4. ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení

5. ČSN EN 61508-1 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/ programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky

6. ČSN 27 3005 Visuté osobní lanové dráhy. Projektování, konstrukce a montáž

7. ČSN EN 81-1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -Část 1: Elektrické výtahy

8. ČSN EN 81-2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů -Část 2: Hydraulické výtahy

9. ČSN EN 81-70 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

10. ČSN ISO 9386-1 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 1: Svislé zdvihací plošiny

11. ČSN ISO 9386-2 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 2: Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy

12. ČSN EN 115 (27 4802) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

13. ČSN ISO 9589 (27 4810) Pohyblivé schody - Stavební rozměry

14. ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí

15. ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC

16. ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn.

17. ČSN EN 50160 (33 0122) Napěťové charakteristiky elektrické energie dodávané z veřejné sítě

18. ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

19. ČSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy. Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

20. ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

21. ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení - Část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52 : Výběr soustav a stavba vedení

22. ČSN 33 2000- 5-523 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 5: Výběr soustav a stavba elektrických zařízení. Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

23. ČSN 33 2000- 5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

24. ČSN 33 2000 - 7-707 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Část 7: Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory. Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat

25. ČSN 33 2000-7-714 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení

26. ČSN 33 2030 Bezpečnost strojních zařízení- Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

27. ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

28. ČSN EN 61000-6-1 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

29. ČSN EN 61000-6-3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

30. ČSN EN 61000-6-4 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí

31. ČSN P ENV 50141 (33 3449) Elektromagnetická kompatibilita. Základní norma odolnosti. Rušení indukovaná vysokofrekvenčními poli a šířená vedením. Zkouška odolnosti

32. ČSN EN 50 163 (33 3500) Drážní zařízení. Napájecí napětí trakčních soustav

33. ČSN EN 50 124-1 (33 3501) Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

34. ČSN EN 50 124-2 (33 3501) Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím

35. ČSN EN 50126 (33 3502) Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS)

36. ČSN EN 50 153 (33 3503) Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

37. ČSN EN 50 125-1 (33 3504) Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení -Část 1: Zařízení drážních vozidel

38. ČSN EN 50 125-3 (33 3504) Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení -Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení

39. ČSN 33 3505 Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice

40. ČSN 33 3510 Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční zařízení metra

41. ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

42. ČSN 33 3525 Trakční vedení metra

43. ČSN EN 50 155 (33 3555) Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

44. ČSN 33 3570 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků

45. ČSN EN 50152-1 (33 3580) Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 1 : Jednofázové vypínače s Um nad 1 kV

46. ČSN EN 50152-2 (33 3580) Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 2 : Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Um nad 1 kV

47. ČSN EN 50152-3-2 (33 3580) Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2 : Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Jednofázové transformátory proudu

48. ČSN EN 50152-3-3 (33 3580) Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-2-: Jednofázové induktivní transformátory napětí

49. ČSN EN 50 121-1 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita -Část 1: Všeobecně

50. ČSN EN 50 121-2 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita -Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí

51. ČSN EN 50 121-3-1 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita -Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

52. ČSN EN 50 121-3-2 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita -Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení.

53. ČSN EN 50 121-4 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita -Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

54. ČSN EN 50 121-5 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita -Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

55. ČSN EN 50 238 (33 3592) Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků

56. ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu

57. ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

58. ČSN 34 1500 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení

59. ČSN EN 50 122-1 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování

60. ČSN EN 50 122-2 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

61. ČSN 34 1530 Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

62. ČSN EN 50 119 (34 1531) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakční nadzemní trolejová vedení

63. ČSN IEC 913 (34 1540) Elektrotechnické predpisy. Elektrické trakčné nadzemné vedenia.

64. ČSN EN 50149 (34 1558) Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce -profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

65. ČSN EN 50123-1 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC -Část 1: Všeobecně

66. ČSN EN 50123-2 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC -Část 2: Jističe DC

67. ČSN EN 50123-3 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC -Část 3: Odpojovače a odpínače DC vnitřního provedení

68. ČSN EN 50123-4 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC -Část 4: Odpínače DC in-line a uzemňovače DC venkovního provedení

69. ČSN EN 50123-5 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC -Část 5: Svodiče přepětí a omezovače nízkého napětí pro zvláštní použití v sítích DC

70. ČSN EN 50123-6 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC -Část 6: Rozváděče DC

71. ČSN EN 50123-7-2 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC -Část 7: Měření, ovládání a ochrana trakčních sítí DC - Oddíl 2: Převodníky proudu

72. ČSN EN 50123-7-3 (34 1561) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC -Část 7: Měření, ovládání a ochrana trakčních sítí DC - Oddíl 3: Převodníky napětí

73. ČSN 34 2040 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

74. TNŽ 34 2090 Železniční sdělovací zařízení

75. ČSN 34 2100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení

76. ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

77. ČSN 34 2600 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení

78. TNŽ 34 2606 Rozbory bezpečnosti obvodů železničního zabezpečovacího zařízení

79. ČSN 34 2613 Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost.

80. ČSN 34 2614 Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody. Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů.

81. ČSN 34 2617 Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení

82. TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

83. TNŽ 34 2640 Železniční zabezpečovací zařízení. Předpisy pro vlakové zabezpečovací zařízení

84. ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení. Přejezdová zabezpečovací zařízení

85. ČSN EN 50159-1 (34 2670) Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech

86. ČSN EN 50159-2 (34 2670) Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech

87. ČSN EN 50 129 (34 2675) Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy

88. ČSN EN 50 128 (34 2680) Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

89. ČSN 34 3100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

90. ČSN 34 3109 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

91. TNŽ 34 5542 Značky pro situační schémata železničních zabezpečovacích zařízení

92. TNŽ 34 5543 Značky pro obvodová schémata železničních zabezpečovacích zařízení

93. ČSN EN 61466-1 (34 8054) Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury

94. ČSN EN 61466-2 (34 8054) Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky

95. ČSN EN 60146-1-1 (35 1530) Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

96. ČSN EN 60146-1-3 (35 1530) Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky

97. ČSN EN 60146-2 (35 1530) Polovodičové měniče - Část 2: Polovodičové měniče s vlastní komutací včetně přímých stejnosměrných měničů

98. ČSN IEC 146-1-2 (35 1530) Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-2: Aplikační návod

99. ČSN 36 0061 Osvětlování železničních prostranství

100. ČSN EN 12464-1 (36 0450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů -Část 1: Vnitřní pracovní prostory

101. ČSN EN 50 317 (36 2313) Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

102. ČSN EN 50272.2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky na akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie

103. ČSN EN 50091-1-1 (36 9065) Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používaných v prostorách přístupných obsluze

104. ČSN 37 6605 Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod

105. ČSN 37 6750 Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy

106. ČSN EN 13 145 (49 1410) Železniční aplikace - Tratě - Dřevěné příčné a výhybkové pražce

107. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

108. ČSN EN 13 450 (72 1506) Kamenivo pro kolejové lože

109. ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

110. ČSN P ENV 1991-2-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-1: Zatížení konstrukcí - Objemová tíha, vlastní tíha a užitečná zatížení

111. ČSN P ENV 1991-2-2 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-2: Zatížení konstrukcí - Zatížení konstrukcí namáhaným požárem

112. ČSN P ENV 1991-2-3 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-3: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem

113. ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

114. ČSN P ENV 1991-2-5 / 1999 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-5: Zatížení konstrukcí - Zatížení teplotou

115. ČSN P ENV 1991-2-6 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-6: Zatížení konstrukcí - Zatížení během provádění

116. ČSN P ENV 1991-2-7 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 2-7: Zatížení konstrukcí - Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

117. ČSN P ENV 1991-5 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 5: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

118. ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení

119. ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty.

120. ČSN ISO 4463-1 (73 0411) Měřící metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky

121. ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky

122. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

123. ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

124. ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení

125. ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

126. ČSN 73 1495 Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí

127. ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve

128. ČSN P ENV 1994-2 (73 2089) Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Část 2: Spřažené ocelobetonové mosty

129. ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí

130. ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

131. ČSN EN 206 -1 (73 2403), Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

132. ČSN 73 2430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu

133. ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

134. ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

135. ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí

136. ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí

137. ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

138. TNŽ 73 4955 Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD

139. ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

140. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technických vybavení

141. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

142. ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

143. ČSN P ENV 1991-3 (73 6203) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou

144. ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostů

145. ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

146. ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu

147. ČSN P ENV 1992-2 (73 6208) Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty

148. ČSN P ENV 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

149. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů

150. ČSN 73 6212 Navrhování dřevěných mostních konstrukcí

151. ČSN 73 6213 Navrhování zděných mostních konstrukcí

152. ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah

153. TNŽ 73 6260 Ocelové podlahy na mostních konstrukcích železničních mostů

154. ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace

155. ČSN 73 6301 Projektování železničních drah

156. ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic

157. ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu

158. TNŽ 73 6334 Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních

159. ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 1: Projektování

160. ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha. Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

161. ČSN EN 13 230-1 až 5 (73 6365) Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce, Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2: Předpjaté monoblokové pražce, Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce, Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce, Část 5: Zvláštní prvky

162. ČSN EN 13 481-1 až 5 (73 6370) Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění, Část 1: Definice, Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce, Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce, Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce, Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu

163. ČSN EN 13481 - 7 (73 6370) Železniční aplikace - Trať - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky, výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice

164. ČSN EN 13 146-1 až 8 (73 6375) Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení upevnění, Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice, Část 2: Stanovení odporu proti pootočení, Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení, Část 4: Účinek opakovaného zatížení, Část 5: Stanovení elektrického odporu, Část 6: Vliv extrémních okolních podmínek, Část 7: Stanovení upínací síly, Část 8: Provozní ověřování

165. ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

166. TNŽ 73 6388 Prostorové uspořádání vrat nad kolejemi rozchodu 1435 mm a 1520 (1524) mm

167. TNŽ 73 6390 Nápisy názvů železničních stanic a zastávek

168. TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky a mezníky ČSD. Tvary, rozměry a umístění

169. ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí

170. ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí

171. ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

172. ČSN 73 6430 Geometrické uspořádání kolejí metra.Kolejový svršek metra

173. TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

174. ČSN 73 7501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení

175. ČSN 73 7508 Železniční tunely

176. ČSN 73 7509 Průjezdný průřez metra

177. ČSN EN 457 (83 3291) Bezpečnost strojních zařízení. Akustické signály. Obecné požadavky, návrhy a zkušební metody.

Poznámka:

1. „TNŽ“ - technická norma železnic; vnitřní předpis provozovatele dráhy a dopravce

2. U nedatovaných technických norem platí poslední vydání příslušné normy popřípadě normy, která ji nahrazuje.“.

94. V příloze č. 6 části A bodu 3 v uvozovací větě se slovo "účinnost" nahrazuje slovy "maximální účinnost modelových železničních" a písmeno c) zní:

"c) uspořádáním náprav,".

95. V příloze č. 6 části A bod 5 a tabulka A1 znějí:

"5. Tratě se zařazují do traťových tříd A, B1, B2, C2, C3, (C4, D2), D3, D4, E4 a E5 uvedených v tabulce A1.

Z provozních důvodů se tratě bez odůvodnění nezařazují do tříd C4 a D2.

Tabulka A1

Dělící meze traťových třídHmotnost na nápravu
Hmotnost na běžný metr délky vozuA
16,0 t
B
18,0 t
C
20,0 t
D
22,5 t
E
25,0 t
15,0 t/bmAB1
26,4 t/bmB2C2(D2)
37,2 t/bmC3D3
48,0 t/bm(C4)D4E4
58,8 t/bmE5

96. V příloze č. 6 části A název obrázku č. 1 zní: "Modelové drážní vozidlo" a tabulka A2 a body 7 a 8 znějí:

"Tabulka A2:

TřídaHmotnost
na nápravu
[t]
Hmotnost
na jednotku délky
[t/m]
c
[m]
d
[m]
A165,06,2012,80
B1185,07,8014,40
B2186,44,6511,25
C2206,45,9012,50
C3207,24,5011,10
C4208,03,4010,00
D222,56,47,4514,05
D322,57,25,9012,50
D422,58,04,6511,25
E425,08,05,9012,50
E525,08,84,7511,35

7. Trať se zařadí do příslušné traťové třídy, pokud na ní může být provozován nejvyšší možný počet modelových drážních vozidel s hmotnostními a rozměrovými parametry uvedenými v tabulce A2 pro tuto traťovou třídu.

8. Účinnost modelových drážních vozidel charakterizujících traťovou třídu a reálných vozidel se porovnává vyčíslením hodnoty největších ohybových momentů a posouvajících sil na prostém nosníku o libovolné vzdálenosti podpěr při zatížení nejvyšším možným počtem takovýchto vozidel.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Stávající světelná přejezdová zabezpečovací zařízení se upraví podle požadavků § 4 odst. 6 a § 17 odst. 1 vyhlášky při nejbližší rekonstrukci nebo modernizaci.

2. Stávající prostory a zařízení sloužící cestujícím na dráze speciální podle ustanovení § 38 a 39 vyhlášky a zastávky na dráze tramvajové a dráze trolejbusové podle ustanovení § 58 vyhlášky se upraví pro umožnění přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace při nejbližší rekonstrukci nebo modernizaci.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru