Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 573/2004 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka 194/2004
Platnost od 22.11.2004
Účinnost od 01.12.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

573

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2004,

kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) se zřetelem na § 35 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Hojná voda (dále jen "národní přírodní památka").

(2) Předmětem ochrany je dochovaný zbytek původního pralesovitého lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji, který je ukázkou horských smíšených jedlo-bučin typických pro oblast Novohradských hor a společenstev montánních lesních pramenišť.

§ 2

Vymezení národní přírodní památky

(1) Národní přírodní památka se rozkládá v katastrálním území Staré Hutě u Horní Stropnice. Hranice národní přírodní památky je stanovena uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v souřadnicovém systému S-JTSK1). Seznam souřadnic jednotlivých vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Mapové podklady, v nichž je zakresleno území národní přírodní památky, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 zákona).

§ 3

Bližší ochranné podmínky pro národní přírodní památku

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody [§ 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona] lze v národní přírodní památce

a) provádět změny druhu nebo způsobu využití pozemků2),

b) upravovat povrch pozemních komunikací3) s použitím jiného než místního přírodního materiálu,

c) vyznačovat cyklotrasy a turistické stezky,

d) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných služeb, obrany státu a veterinární služby, vozidel potřebných pro zajištění péče o lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území národní přírodní památky; souhlas se dále nevyžaduje pro jízdu jízdními koly na cyklotrasách vyznačených v terénu,

e) zřizovat skládky dřeva a jiných materiálů, a to i přechodně,

f) provádět geologické práce4) spojené se zásahem do zemského povrchu,

g) přikrmovat zvěř,

h) zřizovat myslivecká zařízení,

i) tábořit,

j) rozdělávat ohně.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

§ 4

Ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2004 Sb., se v příloze č. V v seznamu národních přírodních památek slova "Hojná voda CB Staré Hutě Rozhodnutí vlastníka r. 1838" zrušují.


ČÁST TŘETÍ

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2004.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 573/2004 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Hojná voda

číslo bodusouřadnice - Ysouřadnice - Xpořadí bodu v obrazci
1739639.691198653.091
2739620.661198639.902
3739528.581198675.313
4739510.821198628.624
5739504.691198603.515
6739430.951198609.876
7739423.931198582.967
8739415.451198544.358
9739415.261198484.749
10739423.471198434.1410
11739433.221198407.4611
12739441.691198381.4312
13739484.191198356.6213
14739532.671198302.2914
15739560.001198292.5815
16739587.101198294.2416
17739573.421198214.4817
18739558.931198185.5918
19739556.161198157.6819
20739600.011198155.7720
21739671.731198154.8921
22739670.531198290.8722
23739667.441198336.0323
24739656.331198401.4924
25739664.621198500.7725
26739680.451198598.0326
27739700.971198628.7127
28739674.991198652.1528

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 573/2004 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

2) Například vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., vyhlášky č. 113/2000 Sb. a vyhlášky č. 163/2001 Sb.

3) Například § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

4) § 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 369/1992 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 18/2004 Sb.

Přesunout nahoru