Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 571/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence

Částka 193/2004
Platnost od 19.11.2004
Účinnost od 01.12.2004
Zrušeno k 01.01.2007 (527/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

571

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2004,

kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence

Ministerstvo financí stanoví podle § 46 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

Kupóny prokazující zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice se liší podle délky své platnosti a podle celkové hmotnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen "vozidlo"). Vzory kupónů platných pro kalendářní rok pro vozidla o celkové hmotnosti do 12 tun jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Rozměry a tvary kupónu

(1) Část kupónu, která se umisťuje ve vozidle, má tvar

a) nepravidelného osmiúhelníku se zaoblenými rohy u kupónu s platností na kalendářní rok; vzdálenost protilehlých vodorovných a svislých stran je 61mm,

b) čtverce se zaoblenými rohy u kupónů s platností na dva měsíce, patnáct dnů nebo jeden den. Vzdálenost protilehlých stran je 61mm.

(2) Druhá část kupónu má pro všechny druhy tvar obdélníku o rozměrech 32 x 77 mm (na výšku).

§ 3

Prvky kupónu

(1) Na přední straně první části všech druhů kupónů viditelné z vnitřní strany vozidla a na zadní straně viditelné z vnější strany vozidla jsou tyto prvky:

a) piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,

b) číslo označující rok platnosti,

c) doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u dvouměsíčního písmenem M, u patnáctidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,

d) údaj o celkové hmotnosti vozidla, pro které je kupón určen,

e) na horní a obou bočních částech kupónu s platností na dva měsíce, na patnáct dnů nebo jeden den číslice 1až 31pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a slovo "DEN" a na spodní části kupónu římské číslice I až XII pro vyznačení příslušného měsíce a slovo "MĚSÍC",

f) celoplošný ochranný násek,

g) holografický prvek, který je na přední straně kupónu přetištěný dvoupísmennou sérií označenou velkými písmeny a šestimístným pořadovým číslem. Roční kupón má z obou stran holografický prvek barvy stříbrné; dvouměsíční, patnáctidenní a jednodenní kupón mají na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné,

h) symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice",

i) originální gilošové rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,

j) plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu.

(2) Na přední straně první části kupónu viditelné z vnitřní strany vozidla je rámeček pro zápis státní poznávací značky nebo registrační značky vozidla (dále jen "registrační značka") a písmena RZ.

(3) Na přední straně druhé části kupónu jsou tyto prvky:

a) číslo označující rok platnosti,

b) doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u dvouměsíčního písmenem M, u patnáctidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,

c) nápis "KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE (2. ČÁST)",

d) údaj o celkové hmotnosti vozidla, pro které je kupón určen,

e) piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,

f) holografický prvek přetištěný shodnou dvoupísmennou sérií a shodným šestimístným pořadovým číslem jako na první části kupónu. Roční kupón má z obou stran holografický prvek barvy stříbrné; dvouměsíční, patnáctidenní a jednodenní kupón mají na přední straně holografický prvek barvy zlaté a na zadní straně barvy stříbrné,

g) symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice",

h) originální gilošové rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,

i) plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu.

(4) Na papírovém nosiči zadní strany druhé části kupónu je rámeček pro zápis registrační značky a písmena RZ.

§ 4

Barevné provedení kupónů

(1) Barvy prvků kupónů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až e) a odst. 3 písm. a) až e), § 5 odst. 1až 4 a 7 a § 6 odst. 1až 4 a 8 jsou voleny tak, aby byla zaručena jejich snadná čitelnost a vzájemná rozpoznatelnost. Pro barevný podklad kupónu jsou použity originální giloše ve dvou barvách s ochranným irisovým přechodem odstínů v jedné z nich.

(2) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónu platného pro:

a) kalendářní rok barvy fialová a okrová,

b) dva měsíce barvy fialová a hnědá,

c) patnáct dnů barvy zelená a hnědá,

d) jeden den barvy žlutá a hnědá.

§ 5

Plošné řešení první části kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je vysoký 5 mm a široký pro vozidla

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny 12 mm,

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 13 mm,

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 mm.

(2) Piktogram podle odstavce 1je umístěn na části kupónu viditelné z vnitřní strany vozidla v pravé spodní části kupónu ve vzdálenosti 7 mm od spodního okraje kupónu a na části viditelné z vnější strany vozidla v levé spodní části kupónu ve vzdálenosti 7 mm od spodního okraje.

(3) Nápisy vyjadřující údaje o celkové hmotnosti vozidla "do 3,5 tuny", "nad 3,5 do 12 tun" a "nad 12 tun" jsou vysoké 3,3 mm a jsou umístěny šikmo v horní části kupónu.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno vpravo pod nápisem uvedeným v odstavci 3 a písmenem uvedeným v odstavci 5. První a poslední číslice jsou vysoké 8 mm, ostatní číslice jsou vysoké 6 mm.

(5) Písmena označující dobu platnosti jsou na vnitřní straně kupónu umístěna vpravo a na zadní straně kupónu vlevo od holografického prvku nad údajem označujícím rok platnosti. Písmena jsou vysoká 20 mm.

(6) Holografický prvek je umístěn na přední straně kupónu v levé spodní části a na zadní straně kupónu v pravé spodní části. Holografický prvek je odlišný tvarem podle celkové hmotnosti vozidla uvedené v odstavci 1a podle barevnosti uvedené v § 4 odst. 2.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je umístěn na přední straně kupónu v jeho horní části a je 6 mm vysoký a 42 mm široký. Jeho spodní okraj je vzdálen 48 mm od spodního okraje kupónu.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu přes holografický prvek. Série je umístěna nad šestimístným číslem.

(9) Ve spodní části kupónu je tmavomodře vytištěn třináctimístný čárový kód.

(10) Symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice" jsou na přední straně kupónu umístěny v jeho levé horní části a na zadní straně kupónu v jeho pravé horní části. Oba symboly jsou 5 mm vysoké a 4 mm široké.

§ 6

Plošné řešení druhé části kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii vozidla je vysoký 5 mm a široký pro vozidla

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny 12 mm,

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 13 mm,

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 mm.

(2) Piktogram podle odstavce 1je umístěn v pravé spodní části kupónu. Od spodního okraje kupónu je vzdálen 12 mm.

(3) Nápisy vyjadřující údaje o celkové hmotnosti vozidla "do 3,5 tuny", "nad 3,5 do 12 tun" a "nad 12 tun" jsou vysoké 2,3 mm a jsou umístěny pod holografickým prvkem.

(4) Číslo označující rok platnosti je umístěno vpravo ve střední části kupónu. První a poslední číslice jsou vysoké 3,5 mm, ostatní číslice jsou vysoké 3 mm.

(5) Písmeno označující dobu platnosti je umístěno v levé horní části kupónu nad holografickým prvkem podle odstavce 6 a je vysoké 9 mm.

(6) Holografický prvek, jehož tvar je stranově zúžen, je umístěn v levé spodní části kupónu a tvarem odpovídá holografickému prvku na první části kupónu.

(7) Rámeček pro zápis registrační značky je vysoký 6 mm a široký 42 mm a je umístěn na papírovém nosiči zadní strany kupónu.

(8) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny přes holografický prvek. Série je umístěna nad šestimístným číslem na jeho středové ose.

(9) Nápis "KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE (2. ČÁST)" je umístěn v horní části kupónu. Výška písmen v nápisu je 2 mm.

(10) Symboly dopravních značek "dálnice" a "rychlostní silnice" jsou na přední straně kupónu umístěny v jeho levé horní části a na zadní straně kupónu v jeho pravé horní části. Oba symboly jsou 5 mm vysoké a 4 mm široké.

§ 7

Způsob vyplňování kupónu

(1) Údaj o registrační značce se vyplní na obou částech kupónu v místech k tomu určených, jak je uvedeno v § 3 odst. 2 a 4. Údaj se vyplní čitelně tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný, například propisovací tužkou.

(2) Případná změna registrační značky se na kupónu nevyznačuje.

§ 8

Způsob vyznačování doby platnosti kupónu

Vyznačení doby platnosti kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na dva měsíce, patnáct dnů nebo jeden den provádí prodejce při prodeji kupónu děrovacími kleštěmi na první části kupónu v místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne [§ 3 odst. 1 písm. e)].

§ 9

Způsob evidence kupónů

(1) Kupóny se evidují podle hmotnosti vozidel, podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny.

(2) Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.

(3) Evidenci podle odstavců 1a 2 vede právnická nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem financí činnostmi spojenými s vydáváním a prodejem kupónů a prodejce kupónů. Tyto osoby poskytují evidenci kupónů na vyžádání Ministerstvu financí.


§ 10

Přechodné ustanovení

(1) Platnost kupónů vzoru 2004 vydaných podle dosavadních právních předpisů není dotčena u kupónů na jeden den do 31. prosince 2004, na kalendářní měsíc do 1. ledna 2005, na deset dnů do 10. ledna 2005 a na kalendářní rok do 31. ledna 2005.

(2) Kupóny s platností na dva měsíce a kupóny s platností na patnáct dnů lze použít od 1. ledna 2005.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška č. 486/2002 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence,

2. vyhláška č. 404/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 486/2002 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2004.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 508/2006 Sb. Čl. II

Pro kupóny označené rokem 2006 platí vzory stanovené touto vyhláškou ve znění účinném do 1. prosince 2006.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


Příloha k vyhlášce č. 571/2004 Sb.

Vzory ročních kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice pro motorová vozidla nebo jízdní soupravu o celkové hmotnosti do 12 tun

Roční kupóny pro motorová vozidla nebo jízdní soupravu:

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny,

b) do celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun.

Přesunout nahoru