Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Částka 190/2004
Platnost od 10.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška stanovuje organizaci školního roku konce školního roku 2021/2022.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2019 pod číslem 217/2019 Sb. s účinností od 01.09.2022

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, a nařízení vlády o stan

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství je nutné specifikovat pro základní školy, speciální školy a střední školy vzdělávacího oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Dále bude stanoveno pravidlo snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy tak, aby bylo zajištěno efektivní čerpání finančních prostředků státního rozpočtu a kompetence rozložení počtu snížení hodin přímé pedagogické činnosti a určení počtu zástupců ředitele školy byla ponechána řediteli školy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.08.2019 pod číslem 195/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Návrh se věnuje problematice působení logopedů a asistentů pedagogů při výuce a v rámci školní družiny.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.08.2019 pod číslem 196/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 04.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela zákona ukládá ředitelům škol nové povinnosti.

Poslední změna: 05.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela umožňuje, aby do přípravných tříd základních škol byly kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, přijímány také další děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské zařízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 46/2019 Sb. s účinností od 15.02.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela přidává k cílům vzdělávání také plnění občanských a společenských povinností a odlišuje úroveň dosaženého cíle u světových a evropských kulturních hodnot a tradic.

Poslední změna: 14.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákonpředpisů

Novela posunuje účinnost náběhu reformy financování regionálního školství o 1 rok, tj. na 1. 9. 2019.

Návrh neprošel 08.02.2019 (Projednávání ukončeno)

Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon přesunuje sídla některých ústředních správních úřadů z Prahy do krajských měst.

Poslední změna: 12.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela umožňuje zřizovateli školy ovlivňovat záměry počtu přijímaných uchazečů v jím zřizovaných středních školách a tím zabezpečit naplňování jeho zřizovatelských záměrů.

Poslední změna: 05.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi

Cílem návrhu zákona je úprava osobní působnosti zákona o hmotné nouzi a úprava souvisejících zákonů.

Poslední změna: 24.10.2018 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)

Návrh vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Novela souhrnně zpracovává ustanovení technického charakteru, jejichž cílem je zpřehlednit, sjednotit a zkvalitnit proces ukončení vzdělávání žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.10.2018 pod číslem 232/2018 Sb. s účinností od 01.11.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela ruší povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhly pátého roku věku, v rozsahu jednoho školního roku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 167/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh vyhlášky o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Novela zajišťuje stanovení podrobností k předkládání údajů nezbytných pro určení výše finančních prostředků, jež vyplývá ze změny financování regionálního školství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.08.2018 pod číslem 161/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Nařízení vlády stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.06.2018 pod číslem 123/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Cílem návrhu zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.

Poslední změna: 13.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela si klade za cíl odložit účinnost zákona, který mění financování a ohrožuje stabilitu financování regionálního školství.

Návrh neprošel 18.04.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)

Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Vyhláška umožňuje v dostatečném rozsahu nakládání s vybranými chemickými látkami, směsmi a prachy v rámci praktického vyučování.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.04.2018 pod číslem 61/2018 Sb. s účinností od 27.04.2018

Návrh poslanců na vydání zákona proti inkluzi ve školství

Omezení vlivu školského poradenského zařízení ve věcech inkluze.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Rozšíření obecných cílů vzdělávání o plnění občanských a společenských povinností a upřesnění úrovně cíle v oblasti světových a evropských kulturních hodnot a tradic.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Podrobnější úprava podmínek, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 303/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a další související zákony

Novela zavádí efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich ohodnocení.

Návrh neprošel 12.07.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon

Předmětem změny školského zákona je oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí s prostředků státního rozpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.04.2017 pod číslem 101/2017 Sb. s účinností od 01.09.2018

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb.

Novela zavádí nový typ školského zařízení - vzdělávací zařízení v zahraničí.

Návrh neprošel 05.04.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)

Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matermatika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem sppolečné části maturitní zkoušky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.12.2016 pod číslem 445/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Navazuje na novelu školského zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.10.2016 pod číslem 353/2016 Sb. s účinností od 31.10.2016

Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Přizpůsobení nabídky a prodeje potravin prostřednictvím prodeje výživovým požadavkům dětí, žáků a studentů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.09.2016 pod číslem 282/2016 Sb. s účinností od 20.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a některé další zákony

Návrh zákona především zavádí mistrovskou kvalifikaci a ukotvuje spolupráci při tvorbě standardů profesních kvalifikací.

Poslední změna: 30.08.2016 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony

Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je strategické řízení podpory sportu. Zákon přináší nové vymezení koncepčních dokumentů v oblasti sportu jak na celostátní úrovni, tak na úrovni územní samosprávy. Cílem novely je přispět ke zvýšení transparentnosti poskytování podpory sportu z veřejných prostředků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 22.07.2016 pod číslem 230/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Návrh novely přináší zejiména zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky, úpravu systému přijímacího řízení do oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou, úpravu modelu a hodnocení maturitní zkoušky a některých náležitostí přezkumného řízení výsledků maturitní zkoušky; dále zahrnuje zřízení Národní rady pro vzdělávání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 08.06.2016 pod číslem 178/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016

Návrh vyhlášky o státních zkouškách grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Návrh vyhlášky stanoví rozsah a obsah zkoušek a jejich zkušební řád, pravidla konání zkoušek, přihlašování ke zkouškám, pravidla hodnocení zkoušek a úplatu za zkoušky. Současně je novelizována vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.02.2016
22.02.2016 pod číslem 58/2016 Sb. s účinností od 22.02.2016

Návrh vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)

Vyhláška nově upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.01.2016 pod číslem 27/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a některé další zákony

Novela se týká těchto oblastí: vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, registr pedagogických pracovníků, povinná školní docházka a spádové školy, ukončování středního vzdělávání, pracovní poměr ředitelů škol a správní řízení v působnosti škol a školských zařízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.04.2015 pod číslem 82/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015