Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Částka 190/2004
Platnost od 10.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
55 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 561/2004 Sb.

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

Návrh vyhlášky upravuje podrobnosti průběhu a organizace vzdělávání v oborech vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, v návaznosti na novelu nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, která nově zavádí obory vzdělání, v nichž je možné v rámci studia maturitního oboru vzdělání kategorie L0 dosáhnout také stupeň vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání H).

Poslední změna: 12.05.2021 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 29.04.2021 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi

Cílem novely zákona je úprava osobní působnosti zákona o hmotné nouzi a úprava souvisejících zákonů.

Poslední změna: 07.04.2021 (Proběhlo 2. čtení)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Cílem návrhu je upravit obsahové zaměření, způsob hodnocení studenta a délku trvání jednotlivých pololetí posledního roku studia středoškolských oborů zakončovaných maturitní zkouškou.

Poslední změna: 15.03.2021 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Cílem zákona je reagovat na dosavadní zkušenosti s epidemií onemocnění COVID-19 a upravit vymezení mimořádných opatření, která je v této souvislosti oprávněno vydávat Ministerstvo zdravotnictví a zejména pak reakce na neprodloužení nouzového stavu a potřebu zakotvení konsenzuálního "pandemického" zákona pro další reakci v boji s pandemií onemocnění COVID-19.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.02.2021 v částce č. 38 pod číslem 94/2021 Sb. s účinností od 27.02.2021
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o předškolním vzdělávání a vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Návrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s úpravou podmínek pro vzdělávání cizinců v mateřských a základních školách od roku 2021. Zároveň se doplňuje úprava limitu pro poskytování školních potřeb žákům 1. ročníků dle aktuálního záměru Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Poslední změna: 07.01.2021 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Novela směřuje k účelné podpoře vzdělávacích výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu, maximální podpoře rozvoje jejich vzdělávacího potenciálu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2020 v částce č. 245 pod číslem 606/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů. 

Poslední změna: 16.11.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela zakotuvje ve školském zákoně pravidla, kdy, komu a jak je škola povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.08.2020 v částce č. 140 pod číslem 349/2020 Sb. s účinností od 25.08.2020
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela školského zákona zakotvuje, že ministerstvo může stanovit vyhláškou konkrétní pravidla pro distanční a kombinovanou formu vzdělávání, a to především pro vzdělávání základní. 

Poslední změna: 20.07.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška navrhuje zavedení nového typu školského zařízení – tzv. školního střediska praktického vyučování, které by mělo sloužit k lepší praktické výuce žáků středních škol.

Poslední změna: 20.07.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon komplexně upravuje model a hodnocení maturitní zkoušky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.06.2020 v částce č. 108 pod číslem 284/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Návrh zákona je předkládán s účelem zlepšení školského systému ve vztahu k žákům, kteří potřebují k výuce speciálního pedagoga.

Poslední změna: 15.06.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh vyhlášky o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Vyhláška upravuje podrobnosti k přijímacímu řízení na střední školy, k ukončování vzdělání maturitní zkouškou a závěrečnou zkouškou v roce 2020, a to v návaznosti na zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.05.2020 pod číslem 232/2020 Sb. s účinností od 07.05.2020
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky upravující vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Návrh reaguje na situaci vzniklou na základních a středních školách v souvislostí s pandemií koronaviru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.05.2020 pod číslem 233/2020 Sb. s účinností od 07.05.2020
Návrh vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška speciálně upravuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 u základních a středních škol a konzervatoří.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.04.2020 pod číslem 211/2020 Sb. s účinností od 27.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Cílem novely je nastavení jednotného modelu řízení školských poradenských zařízení v krajích České republiky, redukce nejednotnosti a krajových rozdílů např. v počtu a druhu doporučovaných podpůrných opatření na jednoho žáka. 

Poslední změna: 03.02.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon přesunuje sídla některých ústředních správních úřadů z Prahy do krajských měst.

Návrh neprošel 03.12.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o organizaci školního roku

Vyhláška stanovuje organizaci školního roku konce školního roku 2021/2022.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2019 pod číslem 217/2019 Sb. s účinností od 01.09.2022
Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Návrh se věnuje problematice působení logopedů a asistentů pedagogů při výuce a v rámci školní družiny.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.08.2019 pod číslem 196/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, a nařízení vlády o stan

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství je nutné specifikovat pro základní školy, speciální školy a střední školy vzdělávacího oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga. Dále bude stanoveno pravidlo snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele školy tak, aby bylo zajištěno efektivní čerpání finančních prostředků státního rozpočtu a kompetence rozložení počtu snížení hodin přímé pedagogické činnosti a určení počtu zástupců ředitele školy byla ponechána řediteli školy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.08.2019 pod číslem 195/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela zákona ukládá ředitelům škol nové povinnosti.

Poslední změna: 15.04.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela přidává k cílům vzdělávání také plnění občanských a společenských povinností a odlišuje úroveň dosaženého cíle u světových a evropských kulturních hodnot a tradic.

Poslední změna: 04.03.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Novela umožňuje, aby do přípravných tříd základních škol byly kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, přijímány také další děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školské poradenské zařízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 46/2019 Sb. s účinností od 15.02.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákonpředpisů

Novela posunuje účinnost náběhu reformy financování regionálního školství o 1 rok, tj. na 1. 9. 2019.

Návrh neprošel 08.02.2019 (Projednávání ukončeno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela zákona zavádí bezplatné školní obědy.

Poslední změna: 07.01.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh novely vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Novela vyhláška reaguje na novelu školského zákona, která zavádí podstatné změny v normativním financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí, nebo svazkem obcí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 310/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela umožňuje zřizovateli školy ovlivňovat záměry počtu přijímaných uchazečů v jím zřizovaných středních školách a tím zabezpečit naplňování jeho zřizovatelských záměrů.

Poslední změna: 20.11.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh vyhlášky o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Novela souhrnně zpracovává ustanovení technického charakteru, jejichž cílem je zpřehlednit, sjednotit a zkvalitnit proces ukončení vzdělávání žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.10.2018 pod číslem 232/2018 Sb. s účinností od 01.11.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela ruší povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhly pátého roku věku, v rozsahu jednoho školního roku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 167/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh vyhlášky o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Novela zajišťuje stanovení podrobností k předkládání údajů nezbytných pro určení výše finančních prostředků, jež vyplývá ze změny financování regionálního školství.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.08.2018 pod číslem 161/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu

Nařízení vlády stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě a pro konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jeden ročník v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků v ročníku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.06.2018 pod číslem 123/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.

Cílem novely zákona je nově upravit předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků a stanovit pravidla profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém.

Návrh neprošel 18.06.2018 (Návrh vzat zpět předkladatelem před 1. čtením)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Novela si klade za cíl odložit účinnost zákona, který mění financování a ohrožuje stabilitu financování regionálního školství.

Návrh neprošel 18.04.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Vyhláška umožňuje v dostatečném rozsahu nakládání s vybranými chemickými látkami, směsmi a prachy v rámci praktického vyučování.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.04.2018 pod číslem 61/2018 Sb. s účinností od 27.04.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Rozšíření obecných cílů vzdělávání o plnění občanských a společenských povinností a upřesnění úrovně cíle v oblasti světových a evropských kulturních hodnot a tradic.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona proti inkluzi ve školství

Omezení vlivu školského poradenského zařízení ve věcech inkluze.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Podrobnější úprava podmínek, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 303/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a další související zákony

Novela zavádí efektivní kariérní řád pro učitele s jasnou motivační vazbou na jejich ohodnocení.

Návrh neprošel 12.07.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon

Předmětem změny školského zákona je oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí s prostředků státního rozpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 101/2017 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb.

Novela zavádí nový typ školského zařízení - vzdělávací zařízení v zahraničí.

Návrh neprošel 05.04.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je matermatika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem sppolečné části maturitní zkoušky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.12.2016 pod číslem 445/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Navazuje na novelu školského zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.10.2016 pod číslem 353/2016 Sb. s účinností od 31.10.2016
Návrh vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Přizpůsobení nabídky a prodeje potravin prostřednictvím prodeje výživovým požadavkům dětí, žáků a studentů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2016 pod číslem 282/2016 Sb. s účinností od 20.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a některé další zákony

Návrh zákona především zavádí mistrovskou kvalifikaci a ukotvuje spolupráci při tvorbě standardů profesních kvalifikací.

Návrh neprošel 31.08.2016 (Projednávání nepokračuje)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony

Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je strategické řízení podpory sportu. Zákon přináší nové vymezení koncepčních dokumentů v oblasti sportu jak na celostátní úrovni, tak na úrovni územní samosprávy. Cílem novely je přispět ke zvýšení transparentnosti poskytování podpory sportu z veřejných prostředků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.07.2016 pod číslem 230/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017