Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 56/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejích předpisů

Částka 18/2004
Platnost od 10.02.2004
Účinnost od 10.02.2004
Zrušeno k 29.07.2016 (242/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

56

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. února 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:


Čl. I

Nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů, se mění takto:

1. V příloze č. 1 kapitole 15 doplňková poznámka 2 zní:

2. A. Čísla 1509 a 1510 zahrnují pouze oleje získané výhradně zpracováním oliv, které mají následující analytické charakteristiky obsahu mastných kyselin a sterolů:

Tabulka I

Podíl mastných kyselin v % z celkového množství mastných kyselin

mastné kyselinyprocentuální zastoupení
Kyselina myristová≤ 0,05
Kyselina palmitová7,5 - 20,0
Kyselina palmitoolejová0,3 - 3,5
Kyselina heptadekanová≤ 0,3
Kyselina heptadekenová≤ 0,3
Kyselina stearová0,5 - 5,0
Kyselina olejová55,0-83,0
Kyselina linolová3,5-21,0
Kyselina linolenová≤ 1,0
Kyselina arachová≤ 0,6
Kyselina ikosenová≤ 0,4
Kyselina behenová (1)≤ 0,3
Kyselina lignocerová≤ 0,2
(1) ≤ 0,2 pro oleje čísla 1509.

Tabulka II

Podíl sterolů v % z celkového množství sterolů

sterolyprocentuální zastoupení
Cholesterol≤ 0,5
Brasikasterol (1)≤ 0,1
Kampesterol≤ 4,0
Stigmasterol (2)< Kampesterol
Betasitosterol (3)≥ 93,0
Delta-7-stigmasterol≤ 0,5
(1)  ≤ 0,2 pro oleje čísla 1510.
(2)  Neplatná podmínka pro panenský olivový olej na svícení (podpoložka 1509 10 10) a pro surový olivový-zbytkový olej (podpoložkal 510 00 10).
(3)  Delta-5,23-stigmastadienol + Chlerosterol + Betasitosterol + Sitostanol + Delta-5-avenasterol + Delta-5,24-stigmastadienol.

Do čísel 1509 a 1510 nepatří chemicky změněný olivový olej (zejména reesterifikovaný olivový olej) a směsi olivového oleje s jinými oleji.

B. Položka 1509 10 zahrnuje pouze olivové oleje definované níže v odstavcích I a II, získané výhradně mechanickými nebo fyzikálními postupy, za podmínek, které nezpůsobí změnu oleje, a které nebyly podrobeny jinému zpracování než praní, dekantaci, odstřeďování nebo filtraci. Olivové oleje získané pomocí rozpouštědel nebo pomocných látek majících chemické nebo biochemické účinky nebo reesterifikačním procesem a jakékoliv směsi s jinými druhy olejů jsou z této položky vyloučeny.

I. Ve smyslu podpoložky 1509 10 10 je za "olivový olej na svícení" považován, nezávisle na jeho kyselosti, olivový olej:

a) s obsahem vosku nepřesahujícím 300 mg/kg;

b) s obsahem erythrodiolu a uvaolu (urs-12-en-3,28-diol) nepřesahujícím 4,5 %;

c) s obsahem nasycených mastných kyselin ve 2. pozici triglyceridů nepřesahujícím 1,5 %;

d) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,10 % a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,10 %;

e) s obsahem stigmastadienu nepřesahujícím 0,5 mg/kg;

f) s rozdílem mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 0,3 nebo menším;

g) s jednou nebo více z následujících charakteristik:

1. obsah těkavých halogenovaných rozpouštědel vyšší než 0,2 mg/kg nebo vyšší než 0,1 mg/kg pro kterékoli z těchto rozpouštědel;

2. organoleptické vlastnosti vykazující střední vady převyšující 2,5.

II. Ve smyslu podpoložky 1509 10 90 je za "panenský olivový olej" považován olivový olej, který má následující vlastnosti:

a) obsah kyseliny, vyjádřené jako kyselina olejová, nepřesahující 2,0 g/100 g;

b) peroxidové číslo nepřesahující 20 milimolů aktivního kyslíku na kg;

c) obsah vosku nepřesahující 250 mg/kg;

d) obsah těkavých halogenových rozpouštědel nepřesahující celkem 0,2 mg/kg a nepřesahující 0,1 mg/kg u každého z nich;

e) koeficient extinkce K270 nepřesahující 0,25;

f) odchylka koeficientu extinkce ( ΔK) v oblasti 270 nanometrů nepřesahující 0,01;

g) organoleptické vlastnosti vykazující střední vady nepřesahující 2,5;

h) obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahující 4,5 %;

ij) obsah nasycených mastných kyselin ve 2. pozici triglyceridů nepřesahující 1,5 %;

k) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,05 % a suma trans-izomerů kyseliny linolové a linolenové nepřesahující 0,05 %;

l) obsah stigmastadienů nepřesahující 0,15 mg/kg;

m) rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,2 nebo méně.

C. Do položky 1509 90 patří olivový olej získaný zpracováním olivových olejů zařazených do podpoložky 1509 10 10 nebo 1509 10 90, též smíšený s panenským olivovým olejem, mající následující vlastnosti:

a) obsah kyseliny, vyjádřené jako kyselina olejová, nepřesahující 1,0 g/100 g;

b) obsah vosku nepřesahující 350 mg/kg;

c) koeficient extinkce K270 nepřesahující 0,90;

d) odchylku koeficientu extinkce (K) v oblasti 270 nm nepřesahující 0,15;

e) obsah erythrodiolu a uvaolu (urs-12-en-3,28-diolu) nepřesahující 4,5 %;

f) obsah nasycených mastných kyselin ve 2. pozici triglyceridů nepřesahující 1,8 %;

g) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20 % a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,30 %;

h) rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,3 nebo méně.

D. Za "surové oleje" podpoložky 1510 00 10 se považují oleje získané zejména z olivových pokrutin, které vykazují tyto vlastnosti:

a) obsah erythrodiolu a uvaolu (urs-12-en-3,28-diolu) vyšší než 4,5 %;

b) obsah nasycených mastných kyselin ve 2. pozici triglyceridů nepřesahující 2,2 %;

c) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20 % a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,10 %;

d) rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 je 0,6 nebo méně.

E. Do podpoložky 1510 00 90 patří oleje získané zpracováním olejů podpoložky 1510 00 10, též s přimísením panenského olivového oleje, a oleje, které nemají vlastnosti olejů uvedených v doplňkových poznámkách 2B, 2C a 2D. Oleje této podpoložky musí mít obsah nasycených mastných kyselin ve 2. pozici triglyceridů nepřesahující 2,2 %, sumu trans-izomerů kyseliny olejové nižší než 0,40 %, sumu trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nižší než 0,35 % a rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 nepřesahující 0,5.".

2. V příloze č. 1 kapitole 15 sloupci 2 se u podpoložky celního sazebníku 1509 10 10 slova "Panenský olivový" nahrazují slovem "Olivový".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. února 2004.


Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Místopředseda vlády a ministr financí:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru