Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 553/2004 Sb.Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Částka 188/2004
Platnost od 08.11.2004
Účinnost od 01.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

553

VYHLÁŠKA

ze dne 26. října 2004

o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 36 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb., (dále jen "zákon"):


Podmínky pro vypracování plánu

§ 1

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě

(1) Plán mysliveckého hospodaření v honitbě (dále jen "plán") je písemně vypracovaný záměr uživatele honitby, jak bude od 1. dubna do 31. března roku následujícího (dále jen "hospodářský rok") v honitbě myslivecky hospodařit. Plán obsahuje cíle uživatele honitby zajišťující ochranu zvěře, cílevědomý chov a lov zvěře, včetně vývojových stádií zvěře.

(2) Plán podle povahy honitby se může skládat z těchto částí:

a) plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 1),

b) plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 2),

c) plán lovu ostatních druhů zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 3),

d) plán péče o zvěř (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 4),

e) plán společných lovů zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 5) a

f) plán počtu loveckých psů (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 6).

(3) Přílohou plánu podle povahy honitby jsou zejména:

a) výsledky sčítání zvěře (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 7),

b) měsíční hlášení o plnění plánu (§ 36 odst. 4 zákona) (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 8),

c) evidence výše škod způsobená zvěří v předchozím období na lesních a zemědělských porostech,

d) výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích ploch,

e) porovnání vypracovaného plánu se záměry uvedenými v návrhu na uznání honitby a

f) závěry a doporučení pro hospodaření se zvěří v oblasti chovu vypracované orgánem státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu zvěře (§ 36 odst. 2 zákona),

doložené příslušnými doklady.

(4) Uživatel honitby poznamená v plánu, pokud mu držitel honitby ve lhůtě alespoň 15 dnů před termínem pro zpracování příslušné části plánu nesdělí výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, neoznámí škody způsobené zvěří na lesních a zemědělských porostech za uplynulý rok a nesdělí záměr uvedený v návrhu na uznání honitby. Uživatel honitby rovněž v plánu poznamená, pokud mu orgán státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu, v případě honitby, která byla zařazena do této oblasti, nesdělí závěry a doporučení.

(5) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) spárkatou zvěří – jelen evropský, daněk skvrnitý, muflon, srnec obecný, kamzík horský, jelenec běloocasý, sika Dybowského, sika japonský, prase divoké,

b) drobnou zvěří – zajíc polní, bažant obecný, bažant královský, kachna divoká z voliérového chovu, krocan divoký,

c) vzácnými a ohroženými druhy zvěře – koroptev polní, jeřábek lesní, tetřev hlušec, tetřívek obecný,

d) ostatními druhy zvěře – králík divoký, holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, pokud nepochází z voliérového chovu, lyska černá, polák chocholačka, polák velký.

§ 2

Druhy zvěře a termíny pro vypracování plánu

(1) Plán každoročně vypracovává uživatel honitby v souladu se zvláštními právními předpisy1),2)

a) pro všechny druhy zvěře, pro které byla honitba nebo její část zařazena do jakostních tříd a pro které byly stanoveny minimální a normované stavy zvěře a určeny jakostní třídy honitby nebo jejích částí,

b) pro následující druhy, které hodlá lovit: králík divoký, bažant královský, holub hřivnáč, husa běločelá, husa polní, husa velká, kachna divoká, kachna divoká z voliérového chovu, lyska černá, polák chocholačka, polák velký,

c) pro všechny druhy zvěře, které hodlá vypouštět do honitby (§ 5 odst. 2 zákona),

d) pro vzácné a ohrožené druhy zvěře.

(2) Plán společných lovů zvěře je vypracováván pouze pro zajíce polního, bažanta obecného, bažanta královského, husu velkou, husu polní, husu běločelou, kachnu divokou a krocana divokého.

(3) Plán je vypracováván pro období hospodářského roku kromě selete a lončáka prasete divokého a krocana divokého, pro které se plán vypracovává od 25. dubna do 24. dubna roku následujícího.

(4) Jednotlivé části plánu se vypracují

a) do 25. dubna u plánu chovu a lovu pro zvěř spárkatou, plánu péče o zvěř a plánu počtu loveckých psů,

b) do 25. července u plánu lovu ostatních druhů zvěře a u plánu chovu a lovu pro zvěř drobnou a plánu společných lovů zvěře.

§ 3

(1) Při posuzování celkového stavu ekosystému se vychází z porovnání skutečného a cílového stavu ekosystému. Plán lovu zvěře se v návaznosti na toto posouzení upraví tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy (§ 3 odst. 2 zákona) blíže té hranici, která má odpovídat cílovému stavu ekosystému. Při splnění § 1 odst. 3 se k výsledkům tohoto porovnání nepřihlédne, pokud nejsou takové údaje uživateli honitby prokazatelně známy3).

(2) Podle výsledku porovnání1) kontrolních a srovnávacích ploch se upraví plán lovu zvěře tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy v takové výši, která bude odpovídat zajištěnému lesnímu porostu4). Při splnění § 1 odst. 3 písm. d) se k výsledkům tohoto porovnání nepřihlédne, pokud nejsou takové údaje uživateli honitby prokazatelně známy3).

(3) Na základě údajů o výši škod způsobených zvěří v uplynulém období na lesních a zemědělských porostech se upraví plán lovu zvěře tak, aby se skutečné početní stavy zvěře po provedeném odlovu pohybovaly mezi minimálními a normovanými stavy v takové výši, která nebude příčinou nepřiměřeného poškozování lesních a zemědělských porostů. Při splnění § 1 odst. 3 písm. c) se k výši škod v uplynulém období na lesních a zemědělských porostech nepřihlédne, pokud není uživateli honitby prokazatelně známo3), že v průběhu uplynulého období k takovým škodám došlo.

(4) V případě honitby, která je zařazena do oblasti chovu zvěře, se k závěrům a doporučením orgánu státní správy myslivosti, který příslušnou oblast chovu vymezil, přihlédne, pokud jsou uživateli honitby prokazatelně známy3).

§ 4

(1) Pokud není dále stanoveno jinak, v plánu se uvádějí počty zvěře, mysliveckých zařízení a loveckých psů v kusech, výměry honitby v celých hektarech.

(2) Pro účely vypracování plánů se samci dále uvedených druhů zvěře rozdělují vždy do tří věkových tříd takto:

a) jelen evropský (příslušníci rodu Cervus):

jelen ve stáří od 1 roku do 4 let – I. věková třída,
jelen ve stáří od 5 do 8 let – II. věková třída a
jelen ve stáří od 9 let a více – III. věková třída,

b) daněk skvrnitý:

daněk ve stáří od 1 roku do 3 let – I. věková třída,
daněk ve stáří od 4 do 6 let – II. věková třída a
daněk ve stáří od 7 let a více – III. věková třída,

c) muflon:

muflon ve stáří od 1 roku do 3 let – I. věková třída,
muflon ve stáří od 4 do 6 let – II. věková třída a
muflon ve stáří od 7 let a více – III. věková třída,

d) srnec obecný:

srnec ve stáří od 10 měsíců do 2 let – I. věková třída,
srnec ve stáří od 3 do 4 let – II. věková třída a
srnec ve stáří od 5 let a více – III. věková třída,

e) kamzík horský:

kamzík ve stáří od 1 roku do 3 let – I. věková třída,
kamzík ve stáří od 4 do 7 let – II. věková třída a
kamzík ve stáří od 8 let a více – III. věková třída,

f) jelenec běloocasý:

jelenec ve stáří od 1 roku do 3 let – I. věková třída,
jelenec ve stáří od 4 do 6 let – II. věková třída a
jelenec ve stáří od 7 let a více – III. věková třída,

g) sika Dybowského:

jelen ve stáří od 1 roku do 4 let – I. věková třída,
jelen ve stáří od 5 do 8 let – II. věková třída a
jelen ve stáří od 9 let a více – III. věková třída,

h) sika japonský:

jelen ve stáří od 1 roku do 4 let – I. věková třída,
jelen ve stáří od 5 do 8 let – II. věková třída a
jelen ve stáří od 9 let a více – III. věková třída,

i) prase divoké:

kňour ve stáří od 1 do 2 let (lončák) – I. věková třída,
kňour ve stáří od 3 do 4 let – II. věková třída a
kňour ve stáří od 5 let a více – III. věková třída.

(3) V rámci schváleného plánu mysliveckého hospodaření se plánuje pro úpravu početních stavů zvěře lov takových jedinců samčího a samičího pohlaví daného druhu zvěře, jejichž odstranění z populace povede k udržování přírodní kvality genofondu zvěře a k cílenému zvyšování chovné kvality zvěře (§ 3 odst. 1 zákona).


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 24 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

4) § 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.

Přesunout nahoru