Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 548/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se porávějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Částka 186/2004
Platnost od 29.10.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

548

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2004,

kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 písm. b) se číslo "15," zrušuje.

2. V § 3 odst. 5 se slova "podle § 6 odst. 3" nahrazují slovy "podle § 6 odst. 2".

3. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Za dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se považují kromě pozemků, uměleckých děl, předmětů a sbírek i církevní stavby, například kostely, kaple, kláštery a galerie, za podmínky, že jsou tyto stavby uvedeny v základním dokumentu církve nebo náboženské společnosti, kterým je statut, řád nebo stanovy, a to v souladu se zásadami hospodaření církve nebo náboženské společnosti.".

Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 4 až 13.

4. V § 18 odst. 1 větě čtvrté se slovo "převzatého" nahrazuje slovem "nabytého".

5. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 20a zní:

"(2) Položka "A.I.2. Fondy" obsahuje účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, nebo zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou převodem, anebo přechodem aktiv v souladu se zvláštními právními předpisy20a) od jiných osob. Uvádí se zde rovněž část výtěžku veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu určená k použití na předem stanovený účel a hodnota bezúplatně nabytých zásob. Položka rovněž obsahuje zdroje účetní jednotky vytvářené podle zvláštních právních předpisů21), stanov, statutů, nebo jiných zřizovacích listin, zakladatelských listin, interních předpisů účetní jednotky, nebo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky.

20a) Například podle § 628 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.".

6. § 31 zní:

"§ 31

(1) Směrná účtová osnova je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Uspořádání směrné účtové osnovy je členěno na účtové třídy a účtové skupiny.

(3) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy.

(4) V rámci syntetických účtů účetní jednotky vytvářejí analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů například podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky.".

7. V § 38 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) Pokud účetní jednotka tvoří fond reprodukce investičního majetku jako peněžní fond, a nezajistí ke dni účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí fondu reprodukce investičního majetku finančními prostředky, sníží se výsledkově o tento rozdíl fond reprodukce investičního majetku.".

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

8. Poznámka pod čarou č. 33 zní:

"33) § 580 zákona č. 40/1964 Sb.".

9. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

Směrná účtová osnova

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

Účtové skupiny:

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 06 – Dlouhodobý finanční majetek 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová třída 1 – Zásoby Účtové skupiny:

11 – Materiál 12 – Zásoby vlastní výroby 13 – Zboží

Účtová třída 2– Finanční účty Účtové skupiny:

21 – Peníze 22 – Účty v bankách 23 – Krátkodobé bankovní úvěry 24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci 25 – Krátkodobý finanční majetek 26 – Převody mezi finančními účty

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy Účtové skupiny:

31 – Pohledávky 32 – Závazky 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 35 – Pohledávky za sdružením 36 – Závazky ke sdružením a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 37 – Jiné pohledávky a závazky 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 – volná

Účtová třída 5 – Náklady Účtové skupiny:

50 – Spotřebované nákupy 51 – Služby 52 – Osobní náklady 53 – Daně a poplatky 54 – Ostatní náklady 55 – Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 58 – Poskytnuté příspěvky 59 – Daň z příjmů

Účtová třída 6 – Výnosy Účtové skupiny:

60 – Tržby za vlastní výkony a za zboží 61 – Změny stavu vnitroorganizačních zásob 62 – Aktivace 64 – Ostatní výnosy 65 – Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 68 – Přijaté příspěvky 69 – Provozní dotace

Účtová třída 7 a 8 Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 podle vnitřního předpisu.

Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty Účtové skupiny:

90 – Vlastní jmění 91 – Fondy 92 – Oceňovací rozdíly 93 – Výsledek hospodaření 94 – Rezervy 95 – Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky 96 – Závěrkové účty 97 – 99 – Podrozvahové účty".


Čl. II

Ustanovení přechodná

Ustanovení § 38 odst. 7 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, účetní jednotky použijí již při sestavování účetní závěrky za účetní období započatá v roce 2004.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru