Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 545/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.

Částka 186/2004
Platnost od 29.10.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

545

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2004,

kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

"3) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.".

2. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

"4) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.".

3. Poznámka pod čarou č. 7 zní:

"7) § 16 zákona č. 189/2004 Sb.".

4. V § 9 odst. 1 větě druhé se slova "určené jak k obchodování, prodeji, tak i" nahrazují slovy "oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, realizovatelné,".

5. V § 9 odst. 1 větě druhé se slova " , dluhové cenné papíry zajištěné aktivy" zrušují.

6. V § 10 odst. 1 větě první se slova "určeny k obchodování nebo k prodeji" nahrazují slovy "oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, realizovatelné".

7. V § 10 odst. 1 větě třetí se slova "v položce "8. Základní kapitál" " nahrazují slovy "v podpoložce "8b) Vlastní akcie" ".

8. V poznámce pod čarou č. 9 se slova "č. 87/1997 Sb." nahrazují slovy "č. 87/1995 Sb.".

9. V § 18 odst. 1 větě druhé se za slova "repo obchodů" vkládá čárka.

10. V § 24 odst. 2 se slovo "základního" zrušuje.

11. V § 25 odst. 1 se slova "k okamžiku sjednání prodeje" nahrazují slovy "při prodeji".

12. V § 25 odst. 2 se slova "k okamžiku sjednání odkupu" zrušují.

13. V § 29 odst. 1 se za slova "při ocenění" vkládají slova "realizovatelných cenných papírů a".

14. V § 29 odst. 1 se za slova "kurzové rozdíly zejména" vkládají slova "z realizovatelných akcií, z realizovatelných podílových listů a".

15. V § 29 odstavec 2 zní:

"(2) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy, investiční fondy a penzijní fondy v položce "13. Oceňovací rozdíly" dále vykazují rozdíly z ocenění neprovozního dlouhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou podle zvláštních právních předpisů.".

16. Na konci § 33 se doplňuje věta "Majetek a jiná aktiva, která účetní jednotka poskytla jako zajištění za vlastní závazky nebo pro třetí strany, se nadále vykazují v příslušných rozvahových položkách.".

17. § 34 se zrušuje.

18. V § 40 větě druhé se slova "vypůjčené cenné papíry" nahrazují slovy "cenné papíry, které si účetní jednotka půjčila,".

19. V § 44 odst. 1 větě první se slova "s úroky z repo obchodů" nahrazují slovy "s úroky z úvěrů v rámci repo obchodů".

20. V § 44 odst. 2 větě první se za slova "běžných účtů," vkládají slova "úvěrů v rámci".

21. V § 44 odst. 2 větě první se za slova "z přijatých úvěrů včetně" vkládají slova "úvěrů v rámci".

22. V § 44 odstavec 4 zní:

"(4) Účetní jednotka vykazuje naběhlé příslušenství vztahující se k majetku a závazkům ve výnosech nebo nákladech od okamžiku vypořádání obchodu, zpravidla za použití úrokové míry, kterou se diskontují očekávané budoucí peněžní toky až do splatnosti nebo nejbližšího data změny úrokové sazby (dále jen "efektivní úroková míra"). Efektivní úrokovou míru nemusí účetní jednotka použít u položek oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů se zbytkovou splatností kratší než jeden rok v okamžiku vypořádání koupě, u realizovatelných cenných papírů se zbytkovou splatností kratší než jeden rok v okamžiku vypořádání koupě, u cenných papírů držených do splatnosti se zbytkovou splatností kratší než jeden rok v okamžiku vypořádání koupě, u cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování se zbytkovou splatností kratší než jeden rok v okamžiku vypořádání koupě a u emitovaných krátkodobých cenných papírů. V těchto případech může účetní jednotka použít lineární metodu. Lineární metodu může účetní jednotka použít také pro vykázání úrokových výnosů pohledávek a úrokových nákladů závazků, a to v obdobích mezi jednotlivými splátkami, pokud tato období jsou kratší než jeden rok, pro vykázání úrokových výnosů z cenných papírů nakoupených s prémií či diskontem a v dalších odůvodněných případech.".

23. § 47 včetně nadpisu zní:

"§ 47

Zisk nebo ztráta z finančních operací

(1) Položka "6. Zisk nebo ztráta z finančních operací" obsahuje zejména zisk nebo ztrátu z operací s cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, s realizovatelnými cennými papíry, které jsou vykázány v položkách "2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování", "5. Dluhové cenné papíry" a "6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly", z krátkých prodejů, oceňovací rozdíly cenných papírů. Položka dále obsahuje zisk nebo ztrátu ze zajišťovacích derivátů s výjimkou úrokových derivátů, zisk nebo ztrátu z pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, zisk nebo ztrátu z prodeje ostatních podílů k prodeji v jiných než akciových společnostech, které nejsou účastmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem spolu s opravnými položkami vytvořenými k těmto ostatním podílům, zisk nebo ztrátu z cenných papírů držených do splatnosti spolu s opravnými položkami vytvořenými k těmto cenným papírům, zisk nebo ztrátu z devizové činnosti, zisky a ztráty z ostatních operací nákupu a prodeje souvisejících s finančními nástroji k obchodování včetně drahých kovů a zisky nebo ztráty z jiných než zajišťovacích derivátů. Oceňovací rozdíly z ocenění realizovatelných cenných papírů reálnou hodnotou jsou vykázány v této položce až v okamžiku úbytku těchto cenných papírů a dále v případech, kdy je prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) realizovatelného cenného papíru.

(2) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy, investiční fondy a penzijní fondy vykazují v položce "6. Zisk nebo ztráta z finančních operací" oceňovací rozdíly neprovozního dlouhodobého hmotného majetku oceňovaného reálnou hodnotou až v okamžiku jeho úbytku.".

24. V § 48 větě první se slova "výnosy z převodu účasti" nahrazují slovy "zisky z převodu účastí".

25. V § 48 větě první se slova "výnosy z převodu pohledávek" nahrazují slovy "zisky z převodu pohledávek".

26. V § 48 větě druhé se slova "náklady z převodu účastí" nahrazují slovy "ztráty z převodu účastí".

27. V § 50 odst. 4 se slovo "neoceňovaných" nahrazuje slovem "neoceňovaným".

28. V § 50 odst. 5 se slovo "neoceňovaných" nahrazuje slovem "neoceňovaným".

29. V § 56 písm. b) bodě 4 se za slova "členění majetku" vkládají slova "a závazků".

30. V § 57 písm. a) bodě 2 se slova "zejména použití pro tvorbu trhu, spekulace, zajišťování," zrušují.

31. V § 57 písm. b) bodě 1 se slova "na deriváty sjednané za účelem zajišťování, tvorby trhu nebo spekulace," nahrazují slovy "podle účelu jejich použití".

32. V § 57 písm. b) bodě 2 se slova "na deriváty sjednané za účelem zajišťování, tvorby trhu nebo spekulace" nahrazují slovy "podle účelu jejich použití".

33. V § 60 odst. 1 písm. e) se slova "určené k obchodování, prodeji" nahrazují slovy "oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, realizovatelné".

34. V § 60 odst. 1 písm. e) větě druhé se slova "k obchodování nebo prodeji" nahrazují slovy "oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů nebo realizovatelných cenných papírů".

35. V § 60 odst. 1 písm. f) se slova "a určené k obchodování a k prodeji a emitovaných dluhových cenných papírech se splatností do jednoho roku" nahrazují slovy " , oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů a realizovatelné".

36. V § 60 odst. 1 písm. o) se za slova "zajišťovacích derivátů," vkládají slova "realizovatelných cenných papírů,".

37. V § 60 odst. 1 písm. o) se slova "majetku a závazků" nahrazují slovy "neprovozního dlouhodobého hmotného majetku".

38. Poznámka pod čarou č. 12 zní:

"12) § 129 zákona č. 256/2004 Sb.".

39. Poznámka pod čarou č. 13 zní:

"13) Zákon č. 189/2004 Sb.".

40. § 68 včetně nadpisu zní:

"§ 68

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u cenných papírů

(K § 27 odst. 6 zákona)

(1) Oceňovací rozdíly z ocenění cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů se vykazují v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.

(2) Oceňovací rozdíly realizovatelných cenných papírů se vykazují v příslušné položce pasiv. V okamžiku realizace, zejména prodeje, se souhrnná hodnota oceňovacích rozdílů vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Je-li prokázáno, že došlo k trvalému snížení hodnoty (znehodnocení) realizovatelného cenného papíru, musí být tato ztráta bez zbytečného odkladu vykázána v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.".

41. § 68a včetně nadpisu zní:

"§ 68a

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku

(1) Investiční společnosti za jimi obhospodařované podílové fondy, investiční fondy a penzijní fondy oceňují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zvláštního právního předpisu. Změny ocenění tohoto majetku se vykáží v příslušné položce pasiv. Při úbytku tohoto majetku se výsledná změna vykáže v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.

(2) V případě, že dojde k trvalému snížení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, vykáže se toto snížení hodnoty v příslušné položce výkazu zisku a ztráty.".

42. V § 70 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud v důsledku zajištěné očekávané transakce dojde následně k vykázání nefinančního aktiva, nefinančního závazku nebo pevného závazku, u kterého je zajištěna reálná hodnota, mohou být související zisky nebo ztráty vykázány společně s nefinančním aktivem nebo závazkem.".

43. V § 70 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.

44. V § 70 odst. 5 písmeno c) zní:

"c) zajištění je efektivní; zajištění je efektivní, jestliže na počátku a v průběhu zajišťovacího vztahu budou změny reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťovacích nástrojů odpovídající zajišťovanému riziku, popřípadě celkové změny reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťovacích nástrojů v rozmezí osmdesát procent až jedno sto dvacet pět procent změn reálných hodnot nebo peněžních toků zajišťovaných položek odpovídajících zajišťovanému riziku. Účetní jednotka zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále alespoň k okamžiku sestavení řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrky a k okamžiku sestavení výkazů podle zvláštních právních předpisů.".

45. V § 70 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

46. V § 79 odst. 5 se slova "určených k obchodování nebo prodeji" nahrazují slovy "oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů a realizovatelných".

47. V § 79 se odstavec 7 zrušuje.

48. V části páté se hlava IV zrušuje.

49. V příloze č. 4 účtové třídě 3 účtové skupině 36 se slova "Cenné papíry k prodeji" nahrazují slovy "Realizovatelné cenné papíry".

50. V příloze č. 4 účtové třídě 3 účtové skupině 38 se slova "k obchodování" nahrazují slovy "oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Od 1. ledna 2005 se dosavadní cenné papíry k prodeji považují za realizovatelné cenné papíry a dosavadní cenné papíry k obchodování se považují za cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Účetní jednotka je oprávněna k 1. lednu 2005 provést přesun ze skupiny realizovatelných cenných papírů do skupiny cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Účetní jednotka je oprávněna zařadit k 1. lednu 2005 do těchto skupin cenných papírů i dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování obchodované na regulovaném trhu.

2. Investiční fond, penzijní fond nebo podílový fond obhospodařovaný investiční společností vykáže v položce "14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období" v prvním dni účetního období započatého 1. ledna 2005 a později změny reálné hodnoty cenných papírů, změny reálné hodnoty derivátů, změny reálné hodnoty zajištěných položek aktiv a pasiv a kurzové rozdíly, které byly vykazovány prostřednictvím rozvahových položek a budou podle § 68 a 70 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky vykazovány prostřednictvím položek výkazu zisku a ztráty.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru