Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 536/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

Částka 183/2004
Platnost od 20.10.2004
Účinnost od 01.01.2005
Zrušeno k 01.08.2009 (230/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

536

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2004,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. p) a q) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější pravidla pro

a) vymezení pojmu vnitřní informace,

b) uveřejňování vnitřní informace podle § 124 odst. 1 zákona a její zasílání České národní bance emiten-tem finančního nástroje (dále jen „emitent“),

c) odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace,

d) vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřní informaci včetně podrobností o tom, které osoby mají být vedeny na tomto seznamu,

e) oznamování transakcí s cennými papíry emitenta nebo finančními nástroji odvozenými od těchto cenných papírů České národní bance osobami podle § 125 odst. 5 zákona, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje,

f) posuzování manipulace s trhem,

g) oznamování důvodného podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení České národní bance.

ČÁST DRUHÁ

PODROBNĚJŠÍ VYMEZENÍ POJMU VNITŘNÍ INFORMACE A NAKLÁDÁNÍ S VNITŘNÍMI INFORMACEMI

§ 2

Podrobnější vymezení pojmu vnitřní informace

(1) Informace je přesná, jestliže

a) je jejím obsahem skutečnost, která nastala, nebo skutečnost, kterou lze v budoucnu důvodně očekávat, a

b) je natolik určitá, že je na jejím základě možné učinit závěr o vlivu skutečnosti podle písmene a) na kurz, cenu nebo výnos příslušného finančního nástroje nebo od něho odvozeného derivátu.

(2) Informace, která by mohla poté, co se stane veřejně známou, významně ovlivnit kurz nebo výnos finančního nástroje, je taková informace, o které lze předpokládat, že by ji rozumný investor vzal v úvahu při investičním rozhodování.

(3) Za vnitřní informaci ve vztahu ke komoditnímu derivátu se považuje přesná informace, která se přímo nebo nepřímo týká komoditního derivátu, není veřejně známá a o které mohou účastníci regulovaného trhu, na kterém se s takovým derivátem obchoduje, v souladu s obvyklou praxí obchodování na tomto trhu očekávat, že jim bude sdělena. Takovou informací je zejména informace, která

a) je účastníkům regulovaného trhu obvykle k dispozici, nebo

b) je uveřejňována podle právních předpisů, pravidel organizátora regulovaného trhu, smluvních závazků nebo zvyklostí vztahujících se k regulovanému trhu, na kterém se obchoduje s takovým komoditním derivátem, nebo trhu, na kterém se obchoduje s podkladovou komoditou takového komoditního derivátu.

§ 3

Uveřejňování vnitřní informace

(1) Vnitřní informaci, kterou musí emitent podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní emitent v úplném znění na své internetové adrese neprodleně poté, co se o ní dozvěděl, a to způsobem, kterým emitenti obvykle uveřejňují informace o své činnosti. Přitom zajistí zejména, aby

a) internetová adresa byla veřejnosti bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby ji bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy nebo názvu emitenta a aby obsah internetové adresy byl emitentem poskytován bezplatně,

b) uveřejňovaná vnitřní informace měla podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,

c) uveřejňovaná vnitřní informace byla uvedeným způsobem dostupná nepřetržitě od uveřejnění alespoň po dobu 5 let, případně po dobu, kdy je finanční nástroj přijat k obchodování na regulovaném trhu členského státu Evropské unie, je-li tato doba kratší než 5 let.

(2) Současně emitent zajistí uveřejnění vnitřní informace v úplném znění nebo odkazem na svou internetovou adresu, na které je vnitřní informace uveřejněna, prostřednictvím hromadně a pravidelně navštěvovaného finančního serveru, který se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu; seznam serverů uveřejní Česká národní banka ve Věstníku České národní banky a na své internetové adrese. To neplatí, jestliže emitent vnitřní informaci vedle způsobu uvedeného v odstavci 1 současně uveřejnil

a) alespoň v jednom celostátně distribuovaném deníku, nebo

b) jako zprávu agentury, která se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu.

(3) Jestliže dojde k významné změně již uveřejněné vnitřní informace nebo jestliže emitent zjistí, že uveřejněná vnitřní informace obsahuje chybné údaje, jde o novou vnitřní informaci, kterou musí emitent neprodleně uveřejnit stejným způsobem, jakým byla uveřejněna původní vnitřní informace; v případě opravy chybných údajů uvede důvod opravy.

(4) Emitent odliší vnitřní informaci od svých obchodních a propagačních informací tak, aby s nimi nemohla být zaměněna, zejména v jejím názvu zřetelně užije slovního spojení "vnitřní informace".

(5) Pokud emitent uveřejňuje vnitřní informaci také v jiném členském státě Evropské unie podle právních předpisů tohoto jiného členského státu, zajistí, aby uveřejnění proběhlo současně.

§ 4

Zasílání vnitřní informace České národní bance

(1) Emitent zašle vnitřní informaci České národní bance na adresu uveřejněnou ve Věstníku České národní banky elektronickou poštou neprodleně poté, co se o ní dozvěděl; v položce zprávy elektronické pošty předmět uvede text "emitentinfo".

(2) Zprávu obsahující vnitřní informaci opatří emitent zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb3).

§ 5

Odklad uveřejnění vnitřní informace

(1) Závažnými důvody, pro které emitent může odložit uveřejnění vnitřní informace, jsou zejména

a) probíhající jednání a s nimi související skutečnosti, pokud by výsledek nebo řádný průběh těchto jednání mohl být uveřejněním vnitřní informace nepříznivě ovlivněn, zejména jde-li o jednání vedená za účelem dlouhodobého finančního ozdravení emitenta, jehož finanční situace je závažně a bezprostředně ohrožena,

b) rozhodnutí učiněná nebo smlouvy sjednané vedoucím zaměstnancem nebo orgánem emitenta, k jejichž účinnosti je třeba schválení jiným orgánem emitenta, jestliže by uveřejnění vnitřní informace před tímto schválením spolu se současným prohlášením, že rozhodnutí či smlouva dosud schváleny nebyly, ohrozilo správné posouzení vnitřní informace ze strany investorů.

(2) Emitent může odložit uveřejnění vnitřní informace pouze v případě, že přijme opatření, která mu umožní uveřejnit vnitřní informaci neprodleně poté, co přestane být schopen nadále zabezpečovat její důvěrnost, a zajistí kontrolu přístupu k takové informaci alespoň tím, že

a) zavede účinná opatření k zabránění v přístupu k vnitřní informaci jiným osobám, než které vnitřní informaci nezbytně potřebují k řádnému výkonu svých funkcí v rámci emitenta,

b) podnikne opatření nezbytná k tomu, aby každá osoba s přístupem k vnitřní informaci byla poučena o povinnostech plynoucích z právních předpisů ve vztahu k vnitřní informaci a o sankcích spojených se zneužitím či neoprávněným šířením vnitřní informace.

(3) Přestane-li být splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1 nebo 2 nebo byla-li porušena důvěrnost vnitřní informace, je emitent povinen vnitřní informaci uveřejnit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

§ 6

Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace

Emitent neprodleně oznámí České národní bance elektronickou poštou na formuláři, jehož vzor obsahuje příloha č. 1 této vyhlášky, odklad uveřejnění vnitřní informace spolu s uvedením důvodů odkladu a opatření přijatých podle § 5 odst. 2. Toto oznámení opatří emitent zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb3).

ČÁST TŘETÍ

VEDENÍ SEZNAMU OSOB, KTERÉ MAJÍ PŘÍSTUP K VNITŘNÍM INFORMACÍM

§ 7

Osoby vedené na seznamu

V seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím (dále jen "seznam"), se uvedou všechny osoby, které mají pravidelně nebo i příležitostně přístup k vnitřním informacím, týkajícím se přímo nebo nepřímo emitenta, a které

a) jsou orgány nebo členy orgánů emitenta,

b) jsou zaměstnanci emitenta,

c) vykonávají pro emitenta činnost na základě smlouvy, zejména osoby poskytující emitentovi poradenské či právní služby, nebo

d) jsou zaměstnanci nebo jinými osobami, které mají u osoby podle písmene c) přístup k vnitřním informacím.

§ 8

Pravidla vedení seznamu

(1) V seznamu se uvedou alespoň

a) údaje o každé osobě4) podle § 7, s výjimkou bydliště nebo sídla,

b) důvod uvedení této osoby v seznamu, zejména k jaké vnitřní informaci nebo k jakému okruhu vnitřních informací má tato osoba přístup,

c) datum vytvoření seznamu a datum každé aktualizace seznamu.

(2) Emitent zajistí bez zbytečného odkladu aktualizaci seznamu,

a) dojde-li ke změně údajů uvedených v odstavci 1 písm. a) nebo b),

b) má-li být na seznam doplněna další osoba,

c) jestliže některá z osob uvedených v seznamu přestane mít přístup k vnitřním informacím.

(3) Jestliže osoba uvedená v seznamu získá přístup nebo přestane mít přístup k vnitřním informacím, musí být ze seznamu patrné, kdy tato skutečnost nastala.

(4) Seznam vede emitent v elektronické podobě.

(5) Seznam uchovává emitent alespoň po dobu pěti let od jeho vytvoření a od každé jeho aktualizace.

(6) Emitent zajistí, aby osoby uvedené v seznamu byly seznámeny s povinnostmi stanovenými právními předpisy pro nakládání s vnitřními informacemi a sankcemi, které právní předpisy spojují se zneužitím nebo neoprávněným rozšiřováním vnitřních informací.

ČÁST ČTVRTÁOZNAMOVÁNÍ TRANSAKCÍ POVINNÝMI OSOBAMI

§ 9

Podrobnější vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje

(1) Oznamovací povinnosti podle § 125 odst. 5 zákona podléhají transakce s akciemi nebo zatímními listy vydanými emitentem a transakce s finančními nástroji, jejichž hodnota je od těchto akcií nebo zatímních listů odvozena.

(2) Osoba uvedená v § 125 odst. 5 zákona plní oznamovací povinnost, jestliže součet hodnot transakcí v kalendářním roce přesáhne částku odpovídající 5 000 eur, a to ohledně všech transakcí uskutečněných v kalendářním roce.

(3) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě vedoucí osoby emitenta nebo osoby, která je členem dozorčího orgánu emitenta, hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet

a) manželem,

b) nezaopatřeným dítětem,

c) jiným příbuzným, který s ní žije ve společné domácnosti po dobou nejméně jednoho roku,

d) jinou osobou, která je k vedoucí osobě emitenta nebo osobě, která je členem dozorčího orgánu emitenta, v poměru obdobném rodinnému, žije s ní ve společné domácnosti po dobu nejméně jednoho roku a újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, by druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, nebo

e) právnickou osobou podle § 125 odst. 5 zákona.

(4) K hodnotám transakcí se pro účely posouzení, zda je splněna podmínka podle odstavce 2, přičítají v případě osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až e) hodnoty transakcí provedených v témže kalendářním roce na vlastní účet vedoucí osobou emitenta nebo osobou, která je členem dozorčího orgánu emitenta.

(5) Hodnotou transakce podle odstavce 2 se rozumí tržní hodnota předmětu transakce ke dni uskutečnění transakce; v případě opcí se hodnotou rozumí tržní hodnota podkladového aktiva.

§ 10

Způsob oznamování

(1) Oznámení obsahuje alespoň

a) obchodní firmu či název emitenta,

b) identifikační číslo emitenta, je-li přiděleno,

c) údaje o osobě4) s povinností podle § 125 odst. 5 zákona, s výjimkou adresy bydliště fyzické osoby,

d) důvod, proč je oznamovatel osobou podle písmene c),

e) datum uskutečnění transakce,

f) druh finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), bylo-li přiděleno,

g) povahu transakce (nákup, prodej nebo jiná transakce),

h) trh, na kterém byla transakce uskutečněna, a byla-li transakce uzavřena mimo trh, podrobnosti o způsobu provedení transakce,

i) objem a jednotkovou cenu transakce.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. c) zašle České národní bance oznámení neprodleně po provedení transakce na datových formulářích podle typu oznamované transakce, jejichž vzor obsahují přílohy č. 2 až 4 této vyhlášky.

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. c) zašle České národní bance oznámení

a) elektronickou poštou na adresu uveřejněnou ve Věstníku České národní banky ve formátu .xls s tím, že v položce zprávy elektronické pošty předmět uvede text "Oznameni o transakci“ a

1. opatří oznámení zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb3), nebo

2. zašle tentýž den oznámení Komisi písemně opatřené vlastnoručním podpisem, anebo

b) písemně opatřené vlastnoručním podpisem s tím, že k oznámení přiloží datový nosič (disketa, CD, DVD) s elektronickou podobou oznámení ve formátu .xls.

ČÁST PÁTÁ

POSUZOVÁNÍ MANIPULACE S TRHEM

§ 11

Podrobnější pravidla pro posuzování manipulace s trhem

Při posuzování, zda došlo k manipulaci s trhem (§ 126 odst. 1 zákona), se vezme v úvahu zejména

a) zda podíl zadaných pokynů k obchodům nebo uskutečněných obchodů na celkovém denním objemu obchodování s předmětným finančním nástrojem na příslušném regulovaném trhu je významný, zejména pokud vede k významné změně ceny tohoto finančního nástroje,

b) rozsah, v jakém zadané pokyny k obchodům nebo uskutečněné obchody osob s významnou kupní nebo prodejní pozicí vedou k podstatným změnám kurzu finančního nástroje, jeho podkladového aktiva nebo od něj odvozeného derivátu,

c) zda uskutečněný obchod vede ke změně osoby, která má z finančního nástroje prospěch,

d) zda zadané pokyny k obchodu nebo uskutečněné obchody obsahují změny pozice (zejména koupě – prodej) v krátkém časovém období a zda rozsah takových pokynů nebo obchodů odpovídá významnému podílu na celkovém denním objemu obchodování s předmětným finančním nástrojem na příslušném regulovaném trhu a zda vede k významné změně ceny tohoto finančního nástroje,

e) zda se zadané pokyny k obchodu nebo uskutečněné obchody soustřeďují v krátkém časovém úseku během obchodního dne a zda vedou ke změně ceny předmětného finančního nástroje, jejíž tendence se následně obrátí,

f) rozsah, v jakém zadané pokyny mění nejlepší vyhlášené ceny nabídky nebo poptávky předmětného finančního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu nebo mění účastníkům regulovaného trhu přístupný seznam pokynů, a v jakém jsou takové pokyny následně před provedením zrušeny,

g) rozsah, v jakém jsou zadávány pokyny k obchodu nebo uskutečňovány obchody v době, kdy se stanovují referenční ceny nebo vypořádací ceny, a v jakém vedou k významné změně ceny finančního nástroje, která má vliv na takové stanovení cen,

h) zda zadání pokynů k obchodu nebo uskutečnění obchodů předcházelo nebo po nich následuje šíření nepravdivých, klamavých či zavádějících informací osobou, která zadala pokyny nebo uskutečnila obchod, nebo osobou s ní propojenou

i) zda zadání pokynů k obchodu nebo uskutečnění obchodů předcházelo nebo po nich následuje vytvoření nebo šíření chybných, klamavých nebo zjevně materiálním zájmem ovlivněných investičních doporučení podle § 125 odst. 6 zákona osobou, která zadala pokyny nebo uskutečnila obchod, nebo osobou s ní propojenou, a

j) zda postup nebo obchod splňoval podmínky pro uznání tržního postupu podle § 126 odst. 8 zákona.

ČÁST ŠESTÁ

OZNAMOVÁNÍ O PODEZŘENÍ ZE ZNEUŽITÍ TRHU

§ 12

Podrobnější pravidla plnění oznamovací povinnosti

(K § 124 odst. 5 a § 126 odst. 5 zákona)

(1) Při posuzování, zda se jedná o využití vnitřní informace nebo manipulaci s trhem pro účely plnění oznamovací povinnosti podle § 124 odst. 5 anebo § 126 odst. 5 zákona, osoba uvedená v § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5 zákona (dále jen "oznamovatel") zhodnotí, zda konkrétní okolnosti obchodu rozumně odůvodňují podezření na využití vnitřní informace nebo manipulaci s trhem; přitom hodnotí skutečnosti, které jsou jí při její činnosti běžně dostupné, a vychází zejména z hodnocení faktorů podle § 11.

(2) Oznamovatel oznámí podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem

a) zprávou elektronické pošty na elektronickou adresu, kterou Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky,

b) faxem na faxové číslo, které Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky,

c) písemně na adresu České národní banky, nebo

d) výjimečně, hrozí-li nebezpečí z prodlení, telefonicky České národní bance na telefonní číslo, které Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky; oznamovatel poté oznámí do 5 dnů podezření jedním ze způsobů podle písmen a) až c).

(3) Oznámení obsahuje alespoň

a) údaje o oznamovateli,

b) důvod, proč je oznamovatel povinnou osobou podle § 124 odst. 5 nebo § 126 odst. 5 zákona,

c) datum uskutečnění transakce, jestliže již byla uskutečněna,

d) označení finančního nástroje, jehož se oznámení týká, a jeho ISIN, byl-li přidělen,

e) povahu transakce (nákup, prodej nebo jiná transakce) a popis pokynu k transakci (cenově omezený pokyn, pokyn uskutečnit transakci za aktuální tržní cenu nebo jiná charakteristika pokynu),

f) trh, na kterém byla transakce uskutečněna, a byla-li transakce uzavřena mimo trh, podrobnosti o způsobu provedení transakce,

g) objem a jednotkovou cenu transakce,

h) údaje o účastnících transakce,

i) důvody, které vedou oznamovatele k podezření, že při transakci došlo k využití vnitřní informace nebo k manipulaci s trhem, a jakékoli další informace, které mohou mít význam pro prověřování oznámení.

(4) Pokud nemá oznamovatel v době podání oznámení k dispozici údaje podle odstavce 3 písm. c) až h), oznámí je České národní bance neprodleně poté, kdy se je dozví, a to způsobem podle odstavce 2.


ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 379/2004 Sb., o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 92/2007 Sb. Čl. II

Emitent přizpůsobí vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím, vyhlášce č. 536/2004 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu, ve znění účinném ode dne účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Člen prezídia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Komise 2003/124/ES ze dne 22. prosince 2003, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o definici a uveřejňování důvěrných informací a definici manipulace s trhem. Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí osob s řídicí odpovědností a oznamování podezřelých transakcí.

3) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.

4) § 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

Vzor Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace

Vzor Oznámení o odkladu uveřejnění vnitřní informace

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

Vzor Oznámení transakce s akciemi a zatímními listy

Vzor Oznámení transakce s akciemi a zatímními listy

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

Vzor Oznámení transakce s opcemi

Vzor Oznámení transakce s opcemi

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 536/2004 Sb.

Vzor Oznámení transakce s ostatními finančními nástroji

Vzor Oznámení transakce s ostatními finančními nástroji

Přesunout nahoru