Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 534/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí

Částka 182/2004
Platnost od 20.10.2004
Účinnost od 20.10.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

534

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Podyjí (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Čížov, Havraníky, Hnanice, Horní Břečkov, Konice u Znojma I, Lesná u Znojma, Lukov nad Dyjí, Mašovice u Znojma, Onšov na Moravě, Podmolí, Podmyče, Popice u Znojma, Sedlešovice, Vranov nad Dyjí, Znojmo-Hradiště a Znojmo-město.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 25 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Národního parku Podyjí, Krajském úřadu Jihomoravského kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 534/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Podyjí

Hranice prochází cca severovýchodním směrem od objektu hraničního přechodu Hnanice -Mitterretzbach po silnici*) II/413 směrem do obce Hnanice. V místě křížem silnice stokem Daníž pokračuje východním směrem po této vodoteči po proudu až k objektu čistírny odpadních vod. Odsud pokračuje po místní komunikaci**) vedoucí směrem do obce Hnanice. Po 100 metrech odbočuje SV směrem po hranici sadu (V hranice parcely č. 397 a S hranice parcel č. 397, 396, 130, 127, 126 a 125, k.ú. Hnanice) až k silnici II/413 Hnanice -Havraníky. Odsud po silnici 11/413 k obci Havraníky, kde odbočuje 500 ni před křižovatkou se silnicí III/41320 směr Havraníky - Šatov jižním směrem a včleňuje tak do ptačí oblasti oba řídce zalesněné výchozy a po jejich jižním okraji (po jižní hranici parcely 410/1 a 410/2, k.ú. Havraníky) pokračuje k pozemní komunikaci III/41320 Havraníky - Šatov, po které jde hranice jižním směrem zhruba 500 m k první odbočce s místní komunikací odbočující na východ, po které jde 400 m a poté odbočuje S směrem po hranici PP Skalky a pokračuje na S (po hranici parcely 423/1, k.ú. Havraníky) až k místní komunikaci. Po ní pak vede směrem do obce Havraníky a po 100 m odbočuje SV směrem po hranici zahrad (JV hranice parcely č. 303, k.ú. Havraníky) a pokračuje k odvodňovacímu příkopu. Po korytě odvodňovacího příkopu po 300 m pokračuje SSV směrem po hranici zemědělských pozemků (po Z hranici parcely č. 431, k.ú. Havraníky) až k plotu hospodářského dvora (zemědělského areálu). Tento areál obchází z východní strany a na jeho severní straně se odděluje severním směrem v místě objektu čtvrté stáje od východu. Pokračuje po Z hranici parcely 433/1, k.ú. Havraníky k silnici II/413 do Nového Šaldorfa. Po ní pokračuje až po křížení se železniční tratí Šatov -Znojmo. Po této trati pokračuje až k železničnímu mostu přes řeku Dyji, takže do ptačí oblasti není zahrnut akátový les mezi zahrádkami a tratí (po SZ okraji parcely 864/1, k.ú. Sedledšovice) a dále pokračuje přes most a na levém břehu Dyje se odděluje a pokračuje SZ směrem po břehu Dyje až po ústí Gránického potoka. Pokračuje tokem Gránického potoka až po most na silnici III/40819 vedoucí ze Znojma na Hradiště. Po této silnici dále hranice pokračuje do místní části Hradiště až na křižovatku se silnicí III/40819 vedoucí do Mašovic (po hranici OP NP). Po ní jde hranice zhruba 750 m na okraj zahrádkářské kolonie (okraj parcely č. 685/1, k.ú. Hradiště), kde odbočuje J směrem po hranici zahrádkářské kolonie a pole (V okraj parcely č. 685/1, k.ú. Hradiště) a pokračuje až k polní cestě***) vedoucí od zahrádkářské kolonie J směrem (parcela č. 805, k.ú. Hradiště). Hranice vede 80 m po této cestě a poté se láme V směrem a jde po jižní hranici parcely 688/2, k.ú. Hradiště a po 160 m se hranice lomí J směrem po a jde po Z hranici parcely č. 491/4, k.ú. Hradiště. Po 170 m se hranice lomí V směrem a jde po J hranici parcel č. 491/4 a 485/1, k.ú. Hradiště až k cestě od zahrádkářské kolonie k okraji sadu (parcela č. 608, k.ú Hradiště), kde pak pokračuje po hranici sadu a pole západním směrem až k hranici lesa (SV hranice parcely č. 608, k.ú Hradiště) a dále cca západním směrem stále po hranici lesa až do Mašovic po SV roh hranice parcely č. 665, k.ú. Mašovice. V tomto místě se hranice láme JZ směrem a jde 100 m po koryto levé pramenné větve Mašovického potoka. Odsud pokračuje proti proudu údolnice levé pramenné větve Mašovického potoka a zahrnuje rybníček „Na Prádlech" (parcela č. 664/3, k.ú. Mašovice). V místě zemědělského areálu pokračuje od údolnice potoka západním směrem po odvodňovacím příkopu až ke zpevněné cestě směřující k bývalé Mašovické střelnici. Pokračuje po této cestě směrem ke střelnici, přičemž zahrnuje i náletový remíz na SZ okraji cesty (parcela č. 550, k.ú. Mašovice). Od první křižovatky cest u prvního obslužného objektu střelnice pokračuje po severním okraji areálu dřevoskladu až k hranici lesa. Tento les obchází po jeho západním a jižním okraji až ke křižovatce cest. Odsud pokračuje 80 metrů jižním směrem, až k hranici lesa. Tam se stáčí západním směrem a pokračuje po hranici lesa, přičemž zahrnuje zatravněný pozemek prameniště u rybníčka Pod Čerchovem (parcely 732/1, 732/2, 735, k.ú. Podmolí). Odsud pokračuje západním směrem po asfaltové komunikaci podél bývalé signálky až do údolí Žlebského potoka. Odsud stále po bývalé signálce (po asfaltové komunikaci) až do Lukova. Dále pokračuje stále po bývalé signálce až k okraji lesa „Na Pyramidě". Tady opouští asfaltovou komunikaci a směřuje na sever po hranici lesa a k Hornímu Břečkovu. Mezi Horním Břečkovem a Lesnou pokračuje hranice ptačí oblasti stále po hranici lesa (hranici NP Podyjí). V místě křížení hranice lesa s údolnicí Klaperova potoka se stáčí západním směrem a pokračuje po hranici lesa až hájovně, kde je do ptačí oblasti zahrnuta i enkláva bezlesých pozemků u hájovny (parcely č. 684, 683, k.ú. Lesná, 350, 349/2, 341, k.ú. Onšov). Od rohu parcely č. 339/1, k.ú. Onšov jde hranice po okraji lesa a 480 m západně od křižovatky s místní komunikací vedoucí k výše zmíněné hájovně se připojuje k silnici II/398 Znojmo - Vranov. Pokračuje po ní až do Vranova nad Dyjí až po SV roh parcely č. 335/10, k.ú. Vranov, kde se lomí J směrem a jde S okraji zastavěného území (po J hranici parcely 335/10, k.ú. Vranov až po její JZ roh. Odtud jde S směrem po hranici lesa (J okraj lesních pozemků č. 335/13 a 335/1, k.ú. Vranov a Z okraj lesního pozemku č. 151, k.ú. Čížov) až po místní komunikaci. Hranice kříží tuto komunikaci a jde po levém břehu řeky Dyje proti proudu až k jezu v Zadních Hamrech, kde překračuje řeku a od břehu pokrčuje 100 m JZ směrem k okraji lesa. Odsud jde západním směrem po okraji lesa, až k pravému břehu řeky pod Zámkem Vranov nad Dyjí v místě jezu Formóza. Po pravém břehu pokračuje 470 metrů proti proudu. Potom se odpojuje západním směrem po hranici lesa až k protnutí se silnicí II/398 Vranov - Podmýče (u Vranovské školy). Dále pokračuje po silnici směrem k Vranovskému zámku. Od brány Vranovského zámku pokračuje po této silnici 600 m SZZ směrem až ke křižovatce s místní komunikací. Odsud hranice vede JV směrem po hranici lesa (hranici NP), přičemž zahrnuje do ptačí oblasti rybníky U Jejkala (parcely 229/1, 229/2, 230, 228/1, 228/2, 232/1, 233/1, 231, k.ú. Podmýče). Od těchto rybníku stále po hranici lesa až k průsečíku okraje lesa se státní hranicí s Rakouskem. Odsud až k hraničnímu přechodu Hnanice - Mitterretzbach vede hranice ptačí oblasti po státní hranici se Spolkovou republikou Rakouska.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 534/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Podyjí

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Přesunout nahoru