Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 532/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří

Částka 182/2004
Platnost od 20.10.2004
Účinnost od 20.10.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

532

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Orlické Záhoří (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho biotop.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druh ptáka podle odstavce 2 v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Královéhradeckého kraje, v katastrálních územích Bedřichovka, Jadrná, Kunštát u Orlického Záhoří a Trčkov.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 10 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Krajském úřadu Královéhradeckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí,

a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,

b) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4).

(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) není třeba, jde-li o postup v souladu se schválenými manipulačními řády vodních děl5).


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 532/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Orlické Záhoří

Hranice Ptačí oblasti Orlické Záhoří vede od Divoké Orlice v Trčkově od hraničního mezníku č. 118/16 směrem na jihovýchod po hranici lesa až ke hranici PR Trčkovská louka do místa, kde vodoteč vychází na okraj lesa. Odtud pokračuje proti proudu vodoteče až k mostku, kde končí asfaltová cesta*) od Bedřichovky do Trčkova na hranici NPR Trčkov. Tam se pravoúhle lomí na jihovýchod a sleduje cestu okrajem lesa až k silnici**) č. II/311 Šerlich - Bedřichovka. Hranice pokračuje po této silnici až k odbočce na polní cestu cca 200 m nad chatou Luna. Dále pokračuje po této polní cestě kolem kapličky sv. Václava, přetíná lyžařskou sjezdovku, pokračuje podél chalup e.č. 0120 a 0121 dále až k chalupě e.č. 0113 na Zelence. Odtud sleduje okraj lesa až k lyžařskému vleku v Jadrné. V polovině délky vleku po svahu prochází hranice výběžkem lesa po linii staré vozové cesty zvýrazněné kamennými snosy. U dolního stanoviště vleku se hranice pravoúhle lomí na jihovýchod a pokračuje dále po kraji lesa až po asfaltovou komunikaci***) od zemědělského střediska v Orlickém Záhoří směrem na Pěticestí. Odtud vede po této komunikaci směrem na hřeben, probíhá lesíkem až k lomovému bodu nad vyústěním potoka T-11 z lesa. Dále se hranice stáčí podle okraje lesa k východu a sleduje okraj lesa až k místu, kde překračuje vodoteč T 12 a po cestě podél lesa směřuje kolem chalupy e.č. 010 k silnici č. II/311 Orlické Záhoří - Bartošovice. Hranice pokračuje 40 m po silnici na severozápad k Orlickému Záhoří a pak odbočuje na východ polní cestou přes louku k Hraničnímu lesu. Odtud sleduje okraj lesa až k Divoké Orlici k hraničnímu mezníku č. 111/6. Severovýchodní ohraničení ptačí oblasti tvoří státní hranice s Polskou republikou vedená středem řeky Divoké Orlice mezi hraničníky 118/16 a 111/6.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po pozemní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 532/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Orlické Záhoří

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

3) § 139a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

4) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
§ 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

5) § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Přesunout nahoru