Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 531/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

Částka 182/2004
Platnost od 20.10.2004
Účinnost od 20.10.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

531

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2004,

kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky

Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Vymezuje se Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky (dále jen "ptačí oblast").

(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace bukáčka malého (Ixobrychus minutus) a chřástala kropenatého (Porzana porzana) a jejich biotopy.

(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

§ 2

Vymezení ptačí oblasti

(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Středočeského a Královéhradeckého kraje, v katastrálních územích Běrunice, Dlouhopolsko, Hradčany u Žehuně, Choťovice, Kněžičky, Končice, Lovčice u Nového Bydžova, Opočnice a Žehuň.

(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 10 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě ochrany přírody, na krajských úřadech Středočeského a Královéhradeckého kraje a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází.

§ 3

Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti, mimo území národní přírodní rezervace,

a) hnojit rybníky a trvalé travní porosty kejdou,

b) odstraňovat litorální porosty,

c) vstupovat do litorálních porostů rybníků v době od 1. dubna do 31. července, s výjimkou vlastníků nebo nájemců pozemků a uživatelů honiteb za účelem péče o vypuštěné kachny,

d) zavádět faremní chovy vodní drůbeže,

e) vypouštět uměle odchované kachny.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr životního prostředí:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 531/2004 Sb.

Územní vymezení a popis hranice Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

Z obce Žehuň vede hranice ptačí oblasti na sever po hrázi Žehuňského rybníka a dále po silnici*) č. II/328 ke Staré Báni, odtud po polní cestě**) k západu směrem k obci Hradčany. Po cca 350 metrech se v pravém úhlu odklání severně a po okraji lesa vede přímo k jižní hranici PP Báň. Po hranici přírodní památky vede západně, severně a východně až k místu, kde se hranice PP dotýká jihozápadního cípu Báňského lesa. Po jeho okraji vede k severovýchodu až na silnici I/11. Po silnici I/11 na východ přes obec Dlouhopolsko a dále k osadě Na Kopičáku až k místu, kde silnici přetíná hranice katastrů obcí Běrunice a Kněžičky. Po této hranici vede jižně až k oplocení Obory Kněžičky severně od Kopičáckého rybníka. Po oplocení vede hranice přibližně jihovýchodním směrem až k Bludské bráně. Odtud na východ po zpevněné cestě alejí až na křižovatku cest, odkud pokračuje k jihozápadu po zpevněné cestě západně od zemědělského objektu Bludy až k železniční trati. Po trati cca 50 m východně, poté přechází jižním směrem po lávce při hranicích katastrů Choťovice a Končice přes pravobřežní rameno Cidliny a zaplavovanou louku. Po mostku přes Cidlinu vede do obce Zbraň a poté jižně po silnici až na křižovatku s místní komunikací***) Žiželice-Choťovice. Po této komunikaci západním směrem podél usedlosti Korecký Dvůr, obcí Choťovice do výchozího bodu v obci Žehuň.

Vysvětlivky:

*) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po silnici, je tím vyjádřeno, že vede po hraně silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

**) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po cestě, je tím vyjádřeno, že vede po okraji cesty, a to okraji směřujícím dovnitř ptačí oblasti.

***) Je-li v textu přílohy uvedeno, že hranice vede po místní komunikaci, je tím vyjádřeno, že vede po okraji silničního pomocného pozemku, a to po hraně směřující dovnitř ptačí oblasti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 531/2004 Sb.

Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Žehuňský rybník – Obora Kněžičky

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

2) § 77a odst. 3 písm. v) a § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

Přesunout nahoru