Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 515/2004 Sb.Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Částka 178/2004
Platnost od 01.10.2004
Účinnost od 01.10.2004
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

515

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2004

o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí

a) 300000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené ve zvýhodněné průmyslové zóně schválené vládou podle zákona o investičních pobídkách,

b) 200000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice,

c) 100000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti1) s podílem nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice.

(2) Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa zřízená za podmínek uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 6 zákona.

§ 2

(1) Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek činí

a) v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, 50 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2),

b) v územní oblasti s podílem nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnanosti v České republice, 25 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců2).

(2) Jestliže v době podání žádosti o hmotnou podporu organizaci určené podle zákona o investičních pobídkách je žadatelem

a) malý podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavce 1 o 20 procentních bodů,

b) střední podnik3), navyšuje se výše hmotné podpory podle odstavce 1 o 10 procentních bodů.

(3) V případě rekvalifikace nebo školení zaměstnanců se zdravotním postižením nebo znevýhodněných zaměstnanců se výše hmotné podpory podle odstavce 1 navyšuje o 10 procentních bodů, nejvýše však na 70 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení těchto zaměstnanců2).

(4) Při stanovení výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení se vychází z předpokládaných nákladů uvedených v dohodě sjednané podle § 111 odst. 7 zákona.

§ 3

(1) Novými pracovními místy se rozumí pracovní místa

a) vytvořená zaměstnavatelem na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 zákona,

b) na nichž jsou umístěni státní občané České republiky nebo státní příslušníci jiného členského státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci, a tyto osoby mají u zaměstnavatele uvedeného pod písmenem a) sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou.

(2) Počet nových pracovních míst v případě zavádění nové výroby, vybudování technologického centra nebo zahájení činnosti centra strategických služeb se zjišťuje podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v posledním kalendářním měsíci, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst. Nebude-li v tomto období zjištěn dohodnutý počet vytvořených pracovních míst, zjišťuje se počet nových pracovních míst v případě zavádění nové výroby, vybudování technologického centra nebo zahájení činnosti centra strategických služeb podle průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za období 3 kalendářních měsíců následujících po termínu, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst.

(3) Počet nových pracovních míst v případě rozšíření dosavadní výroby, rozšíření technologického centra nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb se zjišťuje jako rozdíl mezi průměrným přepočteným počtem zaměstnanců v posledním kalendářním měsíci, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, a průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za období 12 kalendářních měsíců předcházejících předložení investičního záměru zaměstnavatelem. Nebude-li uvedeným způsobem zjištěn dohodnutý počet vytvořených pracovních míst, zjistí se počet nových pracovních míst v případě rozšíření dosavadní výroby, rozšíření technologického centra nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb jako rozdíl mezi průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za 3 kalendářní měsíce následující po termínu, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, a průměrným přepočteným počtem zaměstnanců za období 12 kalendářních měsíců předcházejících předložení investičního záměru zaměstnavatelem.

(4) Při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců se postupuje podle zvláštního právního předpisu4).

§ 4

Průměrným podílem nezaměstnanosti se pro účely tohoto nařízení rozumí průměrný podíl nezaměstnanosti za dvě pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat investiční pobídky podle zákona o investičních pobídkách. Při zjišťování průměrného podílu nezaměstnanosti se vychází ze statistických údajů Ministerstva práce a sociálních věcí.

§ 5

(1) Hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení poskytuje Úřad práce na základě dohody sjednané podle § 111 odst. 6 a 7 zákona a bezhotovostně ji převede ve lhůtách uvedených v této dohodě na účet zaměstnavatele vedený u peněžního ústavu.

(2) Má-li být jednotlivému zaměstnavateli poskytnuta hmotná podpora rekvalifikace nebo školení (§ 2), jejíž hodnota na jeden projekt přesahuje v době podání záměru získat investiční pobídky v českých korunách částku odpovídající 2000000 EUR, vyžaduje se k jejímu poskytnutí předchozí oznámení a schválení Evropskou komisí6).


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 578/2004 Sb. Čl. II

Hmotná podpora podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, se vztahuje na investiční záměry podané po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 338/2006 Sb. Čl. II

Hmotná podpora podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., a ve znění tohoto nařízení, se vztahuje na investiční záměry podané nejdříve v den, kdy toto nařízení nabývá účinnosti.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 68/2008 Sb. Čl. II

Výše hmotné podpory podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se vztahuje na záměry získat investiční pobídky, podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 97/2010 Sb. Čl. II

Podle § 3 odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje také,

a) připadne-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, do období po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo

b) připadl-li termín, který byl podle dohody stanoven pro vytvoření pracovních míst, do období přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li zjištěn dohodnutý počet pracovních míst podle nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 10/2014 Sb. Čl. II

Na záměry získat investiční pobídku podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se vztahuje výše hmotné podpory podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 173/2015 Sb. Čl. II

Pro příslib investiční pobídky poskytnutý v řízení podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Škromach v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 111 odst. 11 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

2) Čl. 31 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

3) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

4) § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

6) Čl. 4 odst. 1 písm. n) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Přesunout nahoru