Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 507/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu

Částka 176/2004
Platnost od 30.09.2004
Účinnost od 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

507

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. září 2004,

kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu

Vláda nařizuje podle § 133 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


§ 1

Rozsah poskytovaných údajů

(1) Bezpečnostní sbor, s výjimkou Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, poskytuje do informačního systému o služebním příjmu (dále jen "informační systém") údaje o fyzických osobách, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu (dále jen "příslušník"), v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a údaje o bezpečnostním sboru v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace poskytuje do informačního systému údaje o bezpečnostním sboru v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 2

Způsob poskytování údajů

(1) Bezpečnostní sbor poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen "sledované období") vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období údaje podle

a) § 1 odst. 1 správci kapitoly státního rozpočtu1) (dále jen "správce kapitoly"),

b) § 1 odst. 2 Ministerstvu financí.

(2) Správce kapitoly poskytne údaje podle § 1 odst. 1 za sledované období Ministerstvu financí vždy do pátého dne druhého kalendářního měsíce, který následuje po skončení sledovaného období.

(3) Pokud poslední den lhůty stanovené v odstavcích 1 a 2 připadne na sobotu, neděli, státní nebo ostatní svátek2), je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

(4) Bezpečnostní sbor předává údaje v bezpečné elektronické podobě za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem3).

(5) Bezpečnostní sbor, který poskytne chybné údaje, předá opravené údaje do informačního systému do 2 pracovních dnů ode dne, kdy zjistil chybu nebo na ni byl upozorněn.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 507/2004 Sb.

Datová struktura údajů o příslušníkovi

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor
a) identifikační údaje
1.Sledované obdobíAA0226
2.Identifikační číslo osoby (IČO)AA0017
3.Fyzická osoba - kódAA0126
4.Rok - ročník (rok narození)AA0231
5.Pohlaví osoby - kódAA0211
6.Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kódAA0223
7.Stupeň invalidityAA0085
8.Kód státuAA0033
9.Místo obvyklého výkonu službyAA0690
10.Kód zařízení bez vlastního IČOAA0113
b) údaje o právním vztahu
11.Kód postavení v zaměstnáníAA0091
12.Zaměstnání příslušníka - kódAA0013
13.Druh právního vztahu - kódAA0130
14.Základní doba služby v týdnuAA0131
15.Doba trvání služebního poměruAA0225
c) údaje o době služby
16.Evidenční dny ve služběAA0218
17.Počet hodin nepřítomnosti ve služběAA0744
18.Vykonaná doba služby včetně služby přesčasAA0132
19.Doba služby přesčasAA0133
20.Neodsloužená doba s poskytnutím služebního příjmu celkemAA0134
21.Neodsloužená doba s poskytnutím služebního příjmu - dovolenáAA0135
22.Koeficient průměrného evidenčního stavu příslušníka přepočtenýAA0136
23.Kód evidenčního stavu příslušníka k poslednímu dni sledovaného obdobíAA0137
24.Datum vynětí z evidenčního stavuAA0568
d) údaje o neschopnosti ke službě a karanténě
25.Počet hodin neschopnosti ke službě a karantényAA0745
26.Počet hodin neschopnosti ke službě bez nemocenskéhoAA1587
e) údaje o přiznaných složkách služebního příjmu
27.Tarifní třída příslušníkaAA0127
28.Tarifní stupeň příslušníkaAA0128
29.Druh základního tarifu - kódAA0129
30.Stupeň řízeníAA1591
31.Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínekAA1594
32.Základní tarif přiznanýAA0138
33.Příplatek osobní přiznanýAA0139
34.Příplatek za vedení přiznanýAA0140
35.Příplatky zvláštní přiznanéAA0142
36.Příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí přiznanýAA1595
37.Příplatky ostatní přiznanéAA0749
f) údaje o vyplacených prostředcích
38.Celkový služební příjem zúčtovaný k výplatěAA0144
39.Základní tarif zúčtovaný k výplatěAA0145
40.Služební příjem za službu přesčas zúčtovaný k výplatěAA0147
41.Služební příjem za dobu, kdy nelze vykonávat službuAA0148
42.Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k výplatěAA0162
43.Příplatky celkem zúčtované k výplatěAA0150
44.Příplatek za vedení zúčtovaný k výplatěAA0151
45.Příplatek osobní zúčtovaný k výplatěAA0153
46.Příplatky zvláštní zúčtované k výplatěAA0154
47.Příplatky ostatní zúčtované k výplatěAA0156
48.Odměny zúčtované k výplatěAA0157
49.Ostatní složky služebního příjmu jinde nespecifikované zúčtované k výplatěAA0163
50.Odměna za služební pohotovost celkem zúčtovaná k výplatě celkemAA0161
51.Odměna za služební pohotovost na služebně zúčtovaná k výplatěAA0237
52.Odměna za služební pohotovost mimo služebnu zúčtovaná k výplatěAA0238
53.Služební příjem ve zvláštních případech zúčtovaný k výplatěAA0158
54.Služební příjem při zastupování na jiném služebním místěAA0152
55.Služební příjem při zařazení do činné zálohy zúčtovaný k výplatěAA0710
56.Služební příjem při zařazení do zálohy pro studující zúčtovaný k výplatěAA0711
57.Služební příjem při zařazení do zálohy zvláštní zúčtovaný k výplatěAA0712
58.Služební příjem při neschopnosti ke službě zúčtovaný k výplatěAA0713
59.Služební příjem při zproštění výkonu služby zúčtovaný k výplatěAA0714
60.Služební příjem za dobu dovolené zúčtovaný k výplatěAA0159
61.Služební příjem za dobu služebního volna zúčtovaný k výplatěAA0715
62.Průměrný hodinový výdělek pro pracovně právní účelyAA0165

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 507/2004 Sb.

Datová struktura údajů o bezpečnostním sboru

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor
a) identifikační údaje
1.Sledované obdobíAA0226
2.Identifikační číslo osoby (IČO)AA0017
3.Kód zařízení bez vlastního IČOAA0113
4.Právní forma ekonomického subjektuAA0019
5.NUTS okresuAA0179
6.Kolektivní smlouvaAA0676
7.Datum (sběru dat)AA0110
b) údaje stanovené
8.Počet příslušníků rozpočtovanýAA0116
9.Objem prostředků na služební příjmy příslušníkůAA0123
c) údaje o počtu příslušníků
10.Průměrný evidenční počet příslušníků přepočtenýAA0114
11.Evidenční počet příslušníků - fyzických osobAA0115
d) údaje o vyplacených prostředcích
12.Služební příjmy příslušníků včetně mimorozpočtových zdrojůAA0118
13.Mimorozpočtové zdroje na platby celkemAA0119

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 507/2004 Sb.

Datová struktura údajů o bezpečnostním sboru

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor*)
a) údaj stanovený
1.Objem prostředků na služební příjmy příslušníkůAA0123
b) údaj o počtu zaměstnanců
2.Průměrný evidenční počet příslušníků přepočtenýAA0114
c) údaje o vyplacených prostředcích
3.Služební příjmy příslušníků včetně mimorozpočtových zdrojůAA0118
4.Mimorozpočtové zdroje celkemAA0119

Vysvětlivka:

Poznámky pod čarou

*) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný v Informačním systému o datových prvcích vedeném Ministerstvem vnitra.

1) § 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.

3) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Přesunout nahoru