Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 506/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení

Částka 176/2004
Platnost od 30.09.2004
Účinnost od 01.01.2007
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

506

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. září 2004,

kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:


§ 1

Způsob přípravy na služební zkoušku

Fyzická osoba, která v bezpečnostním sboru vykonává službu ve služebním poměru na dobu určitou (dále jen "příslušník"), se může připravit na složení služební zkoušky (dále jen "zkouška") v délce základní doby služby v týdnu vzděláváním v kurzu stanoveném ředitelem bezpečnostního sboru nebo jím pověřeným služebním funkcionářem (dále jen "ředitel").

§ 2

Obsah zkoušky

(1) V písemné části zkoušky se ověřují znalosti příslušníka ze všech témat uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) V ústní části zkoušky se ověřují znalosti z právních předpisů a služebních předpisů upravujících postupy a činnost příslušníka, jimiž je charakterizováno služební místo, na které je příslušník ustanoven v době konání služební zkoušky, a znalosti poskytování první pomoci. Není-li příslušník v této době ustanoven na služebním místě, ověřují se jeho znalosti uvedené ve větě první potřebné pro výkon služby na služebním místě, na které byl naposledy ustanoven.

(3) V praktické části zkoušky se ověřuje schopnost příslušníka aplikovat teoretické znalosti ze všech témat uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Průběh zkoušky

(1) Ředitel stanoví a zveřejní termín, místo konání zkoušky a složení zkušební komise (dále jen "komise") ve služebním předpisu nejpozději 1 měsíc před termínem konání zkoušky.

(2) Zkouška může být rozložena do více dnů.

(3) Zadání zkušebních otázek (dále jen "otázka") pro písemnou a ústní část zkoušky, případně praktickou část zkoušky stanoví ředitel.

(4) Předseda komise obdrží otázky od ředitele v den konání zkoušky.

(5) Písemnou část zkoušky tvoří test, který obsahuje 24 otázky. Doba na zpracování testu je 60 minut.

(6) V ústní části zkoušky si příslušník vytáhne jeden soubor obsahující 3 otázky ze 30 stanovených souborů. Doba přípravy na ústní část zkoušky trvá nejdéle 30 minut. Doba ústní části zkoušky trvá zpravidla stejnou dobu jako příprava na ústní část zkoušky.

(7) Je-li součástí zkoušky též praktická část zkoušky, prodlouží se doba přípravy na zkoušku přiměřeně podle obtížnosti zadání praktické části zkoušky. Doba praktické části zkoušky trvá zpravidla stejnou dobu jako příprava na praktickou část zkoušky. Otázky praktické části zkoušky nahrazují jednu ze třech otázek ústní zkoušky.

(8) O průběhu zkoušky se pořizuje protokol. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(9) Příslušníkovi, který se ke zkoušce nemůže dostavit z důvodu závažné překážky, se stanoví náhradní termín jejího konání.

§ 4

Hodnocení zkoušky

(1) Každá část zkoušky se hodnotí samostatně.

(2) Hodnocení každé části zkoušky se vyjádří výrokem

a) "vyhověl(a)", jestliže příslušník zkoušku úspěšně vykoná,

b) "nevyhověl(a)", jestliže příslušník zkoušku nevykoná.

Stejným způsobem se provede i celkové hodnocení příslušníka.

(3) Výrokem "nevyhověl(a)" je hodnocen také příslušník, který použije u zkoušky jiné pomůcky než ty, které mu dá komise k dispozici, odstoupí v průběhu zkoušky nebo se ke zkoušce nedostaví, s výjimkou případu uvedeného v § 3 odst. 9.

(4) Příslušník, který při písemné části zkoušky správně odpoví minimálně tři čtvrtiny otázek, je hodnocen výrokem "vyhověl(a)"; v opačném případě je hodnocen výrokem "nevyhověl(a)".

(5) Příslušník, který při ústní části zkoušky prokáže znalosti, případně při praktické části zkoušky dovednosti a návyky, je hodnocen výrokem "vyhověl(a)"; v opačném případě je hodnocen výrokem "nevyhověl(a)".

(6) Předseda komise seznámí příslušníka s hodnocením zkoušky v den jejího ukončení.

§ 5

Opakování zkoušky

(1) Ředitel stanoví a zveřejní termín, místo konání opakované zkoušky a složení nové zkušební komise způsobem uvedeným v § 3 odst. 1.

(2) Pro konání opakované zkoušky platí ustanovení § 3 odst. 3.

(3) Příslušník opakovaně koná jen tu část zkoušky, v níž byl hodnocen výrokem "nevyhověl(a)".

(4) Předseda komise seznámí příslušníka s hodnocením opakované části zkoušky v den jejího ukončení.

§ 6

Osvědčení o zkoušce

(1) Příslušníkovi, který ukončí zkoušku s celkovým hodnocením "vyhověl(a)", vystaví předseda komise písemné osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky do 10 dnů ode dne jejího ukončení.

(2) Osvědčení obsahuje tyto náležitosti:

a) název bezpečnostního sboru,

b) číslo protokolu nebo číslo jednací,

c) služební hodnost, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“), jméno, popřípadě jména, příjmení, označení absolventa vyšší odborné školy nebo vědeckou hodnost příslušníka,

d) den, měsíc, rok a místo narození příslušníka,

e) osobní evidenční číslo příslušníka,

f) výrok o hodnocení příslušníka,

g) místo a den vykonání služební zkoušky,

h) otisk kulatého razítka bezpečnostního sboru a

i) podpisovou doložku předsedy zkušební komise (služební hodnost, titul, jméno, popřípadě jména, příjmení, označení absolventa vyšší odborné školy nebo vědeckou hodnost).


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Bublan v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 506/2004 Sb.

TÉMATA PRO PÍSEMNOU ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

a) právní síla ústavních předpisů,

b) moc zákonodárná, výkonná a soudní,

c) rozbor základních lidských práv a svobod významných pro činnost příslušníků bezpečnostních sborů a

d) ochrana základních lidských práv a svobod z hlediska mezinárodního a vnitrostátního.

2. SLUŽEBNÍ POMĚR PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

a) vznik, změna a skončení služebního poměru,

b) základní povinnosti příslušníka a omezení jeho některých práv,

c) kázeňské odměny a kázeňské tresty,

d) úprava doby služby, služební pohotovosti a doby odpočinku,

e) povinnosti v oblasti péče o příslušníky,

f) podmínky výkonu služby,

g) práva a povinnosti příslušníka a

h) náhrada škody.

3. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

a) použití integrovaného záchranného systému,

b) složky integrovaného záchranného systému,

c) operační a informační střediska integrovaného záchranného systému,

d) zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému,

e) bezpečnostní systém České republiky a

f) principy krizového řízení.

4. TRESTNĚ PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

a) základy trestní odpovědnosti, zánik trestnosti a trestu,

b) skutková podstata trestných činů proti republice, trestných činů veřejných činitelů, trestných činů úplatkářství, zločinného spolčení, neoprávněného nakládání s osobními údaji, neuposlechnutí rozkazu, násilí vůči nadřízenému, porušování povinnosti strážní služby, porušování povinností dozorčí služby a porušování služebních povinností,

c) základní zásady trestního řízení,

d) zajišťovací úkony v trestním řízení,

e) základní pravidla správního řízení, zahájení správního řízení, přerušení správního řízení, náležitosti rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, řádné a mimořádné opravné prostředky a

f) pojem přestupku, zavinění, pachatel přestupku, poškozený a zánik odpovědnosti za přestupek.

5. OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

a) utajované informace a

b) povinnosti při ochraně utajovaných informací.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

7. ZÁKLADNÍ ZNALOSTI O EVROPSKÉ UNII

a) základní principy Evropské unie,

b) členění orgánů Evropské unie a jejich úkoly,

c) význam Schengenské dohody a

d) formy policejní a justiční spolupráce v Evropské unii.

8. ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI PŘI

a) selhání základních životních funkcí,

b) zevním krvácení,

c) zlomeninách,

d) poškození zraku,

e) šoku,

f) intoxikaci a

g) popálení a poleptání.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 506/2004 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 506/2004 Sb.

Přesunout nahoru