Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 503/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Částka 175/2004
Platnost od 24.09.2004
Účinnost od 01.10.2004
Zrušeno k 01.04.2016 (93/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

503

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 5, § 55 odst. 6 a § 77 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu kvývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 4 slova "buď jako směs konkrétních druhů ostatních odpadů ze skupiny 20 v odhadnutém hmotnostním poměru nebo tuto směs zařadí pod katalogové číslo v ní převládajícího druhu odpadu této kategorie, pokud k upuštění od dalšího třídění tohoto odpadu získá souhlas okresního úřadu podle § 16 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad".

2. V § 3 odstavec 5 zní:

"(5) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné (označené *) označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), se označují jako "O/N". Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 této vyhlášky) se vždy přiřazuje kategorie "N".".

3. V § 4 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a v odstavci 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 5 zní:

"§ 5

Podrobnosti o náležitostech oznámení o přeshraničním pohybu odpadu

(1) Kromě náležitostí stanovených právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu2) a náležitostí stanovených v § 55 zákona musí být oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavcích 2 až 5. Tyto náležitosti jsou shodné pro případ jednotlivé přepravy odpadu i pro případ obecného oznámení3), které se týká více přeprav téhož odpadu přepravovaného za stejným účelem témuž příjemci po dobu nejvýše jednoho roku.

(2) Oznámení o plánované přepravě odpadu musí vždy obsahovat informaci o zajištění finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259//93 a § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

(3) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu, s výjimkou tranzitu přes Českou republiku, jsou:

a) informace o původu odpadu a o složení odpadu doložená druhu odpadu odpovídající analýzou, provedenou akreditovanou laboratoří. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím všechny příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit, dále jen "dotčené příslušné orgány",

b) kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona.

(4) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu do České republiky jsou:

a) kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, nebo kopie hlášení zasílaného obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 39 odst. 3 zákona, jedná-li se o zařízení, ve kterém jsou odpady využívány podle § 14 odst. 2 zákona,

b) kopie kolaudačního rozhodnutí zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, vydaného podle zvláštního právního předpisu4); tato náležitost se vyžaduje pouze v případě, že se jedná o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona,

c) údaj o kapacitě zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován,

d) informace o nákladech na využití odpadu a o nákladech na odstranění zbytkového odpadu, jedná-li se o přepravu za účelem využití,

e) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny příjemce,

f) v případě, že součástí předloženého záměru přeshraniční přepravy odpadu do České republiky jsou operace, které nevedou ke konečnému využití nebo odstranění odpadu (operace R12, R13, D13, D14, D15 podle příloh č. 3 a 4 zákona), je nutno doložit i následující náležitosti:

– jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich využití některým ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), c) a d) i pro zařízení, které využití některým ze způsobů R12 nebo R13 provede, nebo

– jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich odstranění některým ze způsobů D1 až D12 podle přílohy č. 4 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů D13 až D15 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které odstranění některým ze způsobů D13 až D15 provede, nebo

– je-li v oznámení uveden některý ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13, informace o způsobu následného využití (R1 až R11); v případě, že následné využití bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), b), c) a d) i pro zařízení, které následné využití provede, nebo

– je-li v oznámení uveden některý ze způsobů odstranění odpadu D13 až D15, informace o způsobu následného odstranění (D1 až D12); v případě, že následné odstranění bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které následné odstranění provede.

(5) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu z České republiky jsou:

a) adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy Evropských společenství2),

b) jeden z následujících dokladů:

– kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad,

– kolaudační rozhodnutí skladu uvedeného pod písmenem a), pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie ostatní odpad,

– kopie souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení např. ke sběru a výkupu odpadu, pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele,

c) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny oznamovatele.

(6) Doklady doprovázející přeshraniční přepravu odpadů, způsob vyplňování nákladního listu5) a jeho pohyb jsou uvedeny v příloze č. 3.

2) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

3) Článek28 Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.

4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Nákladním listem se pro účely vyhlášky rozumí doklad skládající se z formuláře oznámení a z formuláře pro pohyb/sledování odpadů. Uvedený název vychází z revidovaného a v databázi ISPAP uvedeného rozhodnutí Komise č. 94/774/ES.".

5. § 6 zní:

"§ 6

Vzor potvrzení o převzetí kauce celním úřadem podle § 77 odst. 9 zákona je uveden v příloze č. 4.". § 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují.

6. V příloze č. 1 v podskupině 10 08 se katalogové číslo druhu odpadu "10 05 11" nahrazuje číslem "10 08 11".

7. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu odpadu pod katalogovým číslem 13 01 01 za slovem "PCB" odkaz na poznámku pod čarou č. 1 zrušuje.

8. V příloze č. 1 v podskupině 10 12 pod katalogovým číslem 10 12 10 se v názvu druhu odpadu číslo "10 12 19" nahrazuje číslem "10 12 09".

9. V příloze č. 1 v podskupině 13 07 se katalogové číslo druhu odpadu "03 07 03*" nahrazuje číslem "13 07 03*".

10. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 v názvu podskupiny 14 06 se za slovem "Odpadní" zrušuje předložka "z".

11. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu podskupiny 16 02 doplňuje za slovem "zařízení" číslo poznámky pod čarou "1)".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.".

12. V příloze č. 1 v podskupině 16 05 pod katalogovým číslem 16 05 09 se v názvu druhu odpadu číslo "06 05 07" nahrazuje číslem "16 05 07".

13. V příloze č. 1 v podskupině 16 09 se v názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 16 09 04* slovo "neurčenáé" nahrazuje slovem "neurčená".

14. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01, 18 02 a 20 01 se u katalogových čísel 18 01 09, 18 02 08 a 20 01 32 doplňuje označení kategorie "*".

15. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci názvu druhů odpadů pod katalogovými čísly 18 01 01 a 18 02 01 doplňuje číslo poznámky pod čarou "3a".

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

"3a) Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona především s ohledem na šíření infekce.".

16. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci názvu druhu odpadu pod katalogovými čísly 18 01 03 a 18 02 02 za slovo "infekce" doplňuje číslo poznámky pod čarou "3b" .

Poznámka pod čarou č. 3b zní:

"3b) Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána.

17. V příloze č. 1 v podskupině 18 01 se na konci názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 18 01 04 vypouští závorka se slovy "(např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)".

18. V příloze č. 1 v podskupině 18 02 se v názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 18 02 08 číslo "18 01 07" nahrazuje číslem "18 02 07".

19. V příloze č. 1 se v poznámce pod čarou č. 5 doplňuje číslo vyhlášky "383/2001".

20. V příloze č. 2 v podskupině 13 07 se katalogové číslo 03 07 03* nahrazuje číslem "13 07 03*".

21. V příloze č. 2 se katalogová čísla včetně názvů druhů odpadů 10 12 11, 17 03 01, 18 01 03, 18 01 06, 18 02 02, celá podskupina 19 03 Stabilizované/solidifikované odpady4) zrušují.

22. Příloha č. 3 včetně nadpisu a poznámekpod čarou č. 1 až 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Podrobnosti o dokladech doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů.

I. Seznam dokladů, které doprovázejí zásilku odpadů po území České republiky

Zásilku odpadů po území České republiky doprovází:

1) Kopie vyhotovení formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem ministerstva.

Pokud nebyl tento souhlas vydán („tichý souhlas“), kopie vyhotovení formuláře oznámení s potvrzeným příjmem oznámení:

- v případě přepravy odpadu z České republiky a v případě tranzitu příslušným orgánem pro příjem,

- případě přepravy odpadu do České republiky ministerstvem.

2) Kopie rozhodnutí o vydání souhlasu, pokud bylo vydáno.

3) Vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů s podpisy provedenými v prvopisu; pokud bylo vyhotovení potvrzeno ministerstvem, s tímto potvrzením.

4) Doklady požadované přijímajícím státem a tranzitními státy.

Zásilku odpadů uvedených na zeleném seznamu (příloha č. II nařízení Rady (EHS) č. 259/93), jejichž přeshraniční přeprava nevyžaduje souhlas, doprovází doklad podle čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

II. Postup při vyplňování a pohyb nákladního listu1) (formulář oznámení a formulář pro pohyb/sledování odpadů):

1. při přepravě odpadů z České republiky

a) Oznamovatel vyplní:

1) ve formuláři oznámení kolonky 1 až 23, vyjma podpisu v kolonce č. 23. Z takto vyplněného formuláře zhotoví oznamovatel potřebný počet kopií a každou z těchto kopií podepíše v kolonce č. 23. Podpisy jsou tedy provedeny v prvopisu (nejsou fotografovány nebo propsány). Příslušný počet potřebných vyhotovení se pořídí oboustranným fotografováním.

2) ve formuláři pro pohyb/sledování odpadů kolonky 1, 2, 8, 9, 13 až 16, 19, 20. Prohlášení oznamovatele uvedené v kolonce 22 není podepsáno.

b) Formulář oznámení se dodává ve třech vyhotoveních pro příslušný orgán pro příjem, ve dvou vyhotoveních pro ministerstvo a v jednom vyhotovení pro příslušný orgán pro tranzit a příjemce. Formulář pro pohyb/sledování odpadů se dodává v jednom vyhotovení pro dotčené příslušné orgány a příjemce.

c) Jestliže ministerstvo v případě přepravy k využití nebo příslušný orgán pro příjem v případě přepravy podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 vydá písemný souhlas, rozmnoží ministerstvo vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, čímž pořídí tolik dalších vyhotovení, kolik činí celkový počet plánovaných přeprav uvedený v kolonce 4 formuláře oznámení, doplní pořadová čísla přeprav do kolonky 4 těchto vyhotovení a každé vyhotovení potvrdí razítkem. V případě přepravy k využití ministerstvo zašle oznamovateli rozhodnutí, vyhotovení formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a potvrzené kopie formuláře pro pohyb/sledování odpadů, příslušným orgánům pro příjem a pro tranzit zašle kopie formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí. V případě přepravy podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 zasílá ministerstvo oznamovateli potvrzené formuláře pro pohyb/sledování odpadů.

d) Jestliže oznamovateli nebyl doručen písemný souhlas ministerstva ve stanovené lhůtě („tichý souhlas“) a příslušný orgán pro příjem a příslušné orgány pro tranzit nevznesly námitky, oznamovatel sám pořídí tolik kopií vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, kolik činí plánovaný počet přeprav uvedený v kolonce 4 formuláře pro oznámení a doplní pořadová čísla plánovaných přeprav do položky 4 těchto vyhotovení formulářů pro pohyb/sledování odpadů.

e) Nejpozději tři pracovní dny před přepravou zásilky oznamovatel doplní ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů určeného pro příslušnou zásilku kolonky 5, 6, 7, 17, 18 a 21 a podepíše prohlášení uvedené v kolonce 22. Podílí-li se na přepravě více dopravců nežli tři, připojí k formuláři pro pohyb/sledování odpadů přílohu, na kterou se uvedou údaje požadované v kolonce 5 a 10. Jestliže byl oznamovateli doručen písemný souhlas ministerstva, použije vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů potvrzeného ministerstvem, v opačném případě použije vyhotovení, které sám pořídil podle bodu d). Toto vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů s podpisy provedenými v prvopisu bude doprovázet zásilku až do zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Kopie tohoto vyhotovení zašle nejpozději tři pracovní dny před přepravou zásilky všem dotčeným příslušným orgánům.

2. Při přepravě odpadů do České republiky:

a) Ministerstvo potvrdí příjem oznámení ve vyhotovení formuláře oznámení došlého ze zahraničí. Vyhotovení zašle oznamovateli, kopie tohoto vyhotovení příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit a příjemci.

b) Jestliže ministerstvo vydá písemný souhlas, vyznačí jej ve vyhotovení formuláře oznámení a zašle oznamovateli vyhotovení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu. Kopie formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu zašle příslušným orgánům pro odesílám a pro tranzit. V odůvodněných případech ministerstvo může uplatnit pro pohyb formuláře pro pohyb/sledování odpadů postup uvedený v odst. 1 písmeno c).

c) Příjemce v České republice potvrdí příjem odpadů ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů doprovázejícím zásilku odpadů. Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a zahraničnímu oznamovateli.

d) Příjemce v České republice potvrdí využití nebo odstranění odpadů na vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, které doprovázelo zásilku odpadů, a toto vyhotovení si ponechá. Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a oznamovateli.

3. Postup dopravců při vyplňování a pohybu formuláře pro pohyb/sledování odpadů

První dopravce zúčastněný na přepravě zásilky odpadů doplní a podepíše údaje v kolonce 10 a ponechá si kopii. Další dopravci podílející se na přepravě zásilky odpadů doplní a podepíší údaje postupně v kolonce 11 a 12 a ponechají si kopie. Podílí-li se na přepravě více dopravců nežli tři, další dopravci postupně vyplní a podepíší příslušné údaje na příloze k formuláři pro pohyb/sledování odpadů a ponechají si kopie formuláře včetně jeho příloh.

4.  Návod na vyplnění jednotlivých kolonek nákladního listu

a) Obecné pokyny pro vyplňování nákladního listu

1) Nákladní list (formulář pro oznámení a formulář pro pohyb/sledování odpadů) se vyplňuje strojem nebo hůlkovým písmem. Opravy mazáním, přepisováním apod. nejsou přípustné.

2) Datum se uvádí v šestimístné podobě, ve formě dd.mm.rr. (např. 29.03.02 - 29. březen 2002).

3) Adresy se uvádějí přesné a úplné (nikoliv pouze číslo poštovní schránky).

4) Název země: uvádí se kód podle normy ISO 3166. Kódy některých zemí jsou uvedeny na rubu formuláře pro oznámení i formuláře pro pohyb sledování odpadů. Kódy některých dalších zemí: Česká republika: CZ; Maďarsko: HU; Polsko: PL; Slovensko: SK.

5) Jako registrační číslo uvádějí české subjekty identifikační číslo.

6) V případech, kde se ve formuláři požaduje název, český subjekt uvede obchodní firmu nebo název právnické osoby.

7) Množství odpadů: uvádí se vždy hmotnost v kilogramech. Údaj o objemu v litrech není povinný.

8) Na přílohách se uvádí číslo nákladního listu a číslo kolonky, ke které se příloha vztahuje.

b) Návod na vyplnění jednotlivých kolonek formuláře oznámení

Kolonka 1

Oznamovatel je definován v čl. 2 písmeno g) nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

Kolonka 2

Příjemce je definován v čl. 2 písmeno h) nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

Údaj o příjemci je zpravidla totožný s údajem o zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v položce 8. Rozdíl může nastat např. v případě, kdy před aplikací způsobů využití R1 až R11 předchází aplikace způsobů využití R11 nebo R12 nebo v případě, kdy se adresa zařízení liší od adresy příjemce.

Kolonka 3

V případě oznámení jednorázové přepravy se označí možnost A(i), v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu - čl. 28 nařízení Rady (EHS) č. 259/93) se označí možnost A(ii). Označení možnosti C „zařízení k využití odpadů s paušálním povolením“ připadá v úvahu pouze při přepravě odpadu za účelem využití do některých členských zemí OECD, jejichž předpisy umožňují zjednodušené řízení při přepravě do takového zařízení. V České republice tato možnost není přípustná. Předtištěné číslo formuláře oznámení musí být shodné s předtištěným číslem formuláře pro pohyb/sledování odpadů.

Kolonka 4

V  případě jednorázového pohybu se uvede číslovka 1, v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu) počet plánovaných přeprav.

Kolonka 6

V případě jednorázového pohybu se vyplní levá část této kolonky předpokládaným datem přepravy jednorázového pohybu odpadů. V případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu) se vyplní obě části této kolonky.

Kolonka 9

Kódy způsobu odstranění (D) nebo využití (R) odpadů jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení i formuláře pro pohyb/sledování odpadů.

Kolonky 11 a 12

Kódy způsobů přepravy a druhů obalu jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení.

Kolonka 13 (Název a chemické složení odpadu)

Vedle označení odpadu se uvede druh odpadu a koncentrace jeho charakteristických součástí s ohledem na jejich nebezpečné vlastnosti.

Kolonka 14:

Kódy fyzikálních vlastností odpadu za standardního (normálního) tlaku 101,328 kPa a teploty 20 °C jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení i formuláře pro pohyb/sledování odpadů. Pokud odpad nebude přepravován za jiné teploty, uvede se kód fyzikální vlastnosti při teplotě, za které bude odpad přepravován, a doplní se údaj této teploty ve stupních Celsia.

Kolonka 15 (Identifikační kód odpadu):

Identifikační kód odpadu v České republice je kód Katalogu odpadů (příloha č. 1 této vyhlášky). Mezinárodní kód identifikace odpadů (IWIC) se uvádí u nebezpečných odpadů, pokud jej vyžaduje přijímající stát. Návod k jeho sestavení je uveden v části II-5 této přílohy.

Kolonka 16

Vyplňuje se u odpadů určených k využití. Týká-li se oznámení odpadu, který není zařazen ani na zeleném, ani na žlutém, ani na červeném seznamu odpadů (tj. ani v příloze II, ani v příloze III ani v příloze IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93), označí se kolonka ,jiný“ a v příloze se případně uvedou podrobnosti.

Kolonka 17

Vyplňuje se v případě nebezpečných odpadů. Kódy jsou uvedeny v dodatcích I a II Basilejské úmluvy2).

Kolonka 18

Vyplňuje se v případě nebezpečných odpadů. Jedná se o kódy nebezpečných vlastností podle Basilejské úmluvy2) (jsou odlišné od kódů nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona). Kódy nebezpečných vlastností jsou uvedeny na rubu formuláře, dále jsou uvedeny v dodatku III Basilejské úmluvy.

Kolonka 19

Vyplňuje se v případě, že se nebezpečné odpady přepravují jako nebezpečné věci podle mezinárodních předpisů o přepravě nebezpečných věcí (ADR, RID, IMDG Code aj.) Všechny údaje se vyplňují podle těchto předpisů, tj. UN číslo (UN Number), oficielní pojmenování pro přepravu (proper shipping name) a třída (Class).

Kolonka 20

Uvádějí se kódy zemí podle normy ISO 3166 a hraniční přechody. Pokud jsou v některých státech (např. v Německu) příslušné orgány označeny kódy, uvede se příslušný kód.

Kolonka 21

Vyplňuje se pouze v případě přeshraniční přepravy odpadů do, z a přes Evropské společenství.

Kolonka 24, 25 a 26

Vyplňují příslušné orgány. Podmínky souhlasu ministerstva se uvádějí v rozhodnutí, v položce 26 se učiní na ně odkaz.

c) Návod na vyplnění jednotlivých položek a pohyb formuláře pro pohyb/sledování odpadů

Kolonky 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19

Obsahují shodné údaje s odpovídajícími kolonkami formuláře pro oznámení.

Kolonka 3

Předtištěné číslo formuláře pro pohyb/sledování odpadů musí týt shodné s předtištěným číslem formuláře oznámení.

Kolonka 4

Uvede se pořadové číslo každé jednotlivé přepravy v. případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu). Číslování začíná číslovkou 1.

Kolonky 5, 6, 7

Je-li na přepravě zúčastněno více dopravců než tři, připojí se příloha, na které se uvedou údaje obsažené v těchto kolonkách.

Kolonky 10, 11, 12

Jako identifikace dopravního prostředku se uvádí státní poznávací značka motorového vozidla, číslo vlaku apod. Kolonku vyplňuje a podepisuje dopravce. Je-li na přepravě zúčastněno více dopravců než tři, doplní a podepíše přílohu.

Kolonka 20

Zde se uvedou bezpečnostní pokyny k manipulaci s odpadem, opatření při havárii apod. Při nedostatku místa se připojí příloha.

Kolonka 23

Jestliže při přepravě odpadů do České republiky k využití některým ze způsobů R1 až R11 nebo k odstranění některým ze způsobů D1 až D12 uvedeným v kolonce 9 musí předcházet aplikace některého ze způsobů využití R11 nebo R12 nebo odstranění D13 nebo D14 nebo D15, potvrdí příjemce v České republice převzetí odpadů k aplikaci těchto postupů v této kolonce.

V případě přepravy odpadů z České republiky nebo tranzitu přes Českou republiku tuto položku vyplňuje příjemce v přijímajícím státu.

Kolonka 24

V této položce potvrdí příjemce v České republice převzetí odpadů k aplikaci způsobu využití nebo odstranění uvedeného v kolonce 9.

V případě přepravy odpadu z České republiky nebo tranzitu přes Českou republiku tuto kolonku vyplňuj e příjemce v přijímajícím státu.

Kolonka 25

Příjemce v České republice potvrdí využití nebo odstranění odpadů způsobem uvedeným v kolonce 9.

V případě přepravy odpadů z České republiky nebo tranzitu tuto kolonku vyplňuje zahraniční příjemce v přijímajícím státu.

5. Návod na vyplnění mezinárodního identifikačního kódu odpadu (IWIC)

Mezinárodní identifikační kód odpadu (International Waste Identification Code, IWIC), se sestavuje v šesti krocích z jednotlivých dílčích kódů, které jsou od sebe odděleny dvojitou šikmou čarou. Dílčí kódy jsou vybírány z následujících šesti zdrojů:

1.Skupiny odpadů (příloha č. 1 zákona)
2.Způsoby využívání odpadů (příloha č. 3 zákona) a způsoby odstraňování odpadů
(příloha č. 4 zákona)
3.Odpady, které mohou být nebezpečné (tabulka č. 1 této přílohy)
4.Složky, které mohou činit odpad nebezpečným (tabulka č. 2 této přílohy)
5.Přehled nebezpečných vlastností odpadů (tabulka č. 3 této přílohy)
6.Činnosti, při kterých mohou vznikat nebezpečné odpady (tabulka č. 4 této přílohy)

Tabulky č. 1 až 4 této přílohy slouží pouze pro účel sestavení kódu IWIC. V zápisu IWIC pro konkrétní odpad se nehodící se symboly škrtnou.

1.Ze zdroje uvedeného pod bodem 1 se vybere jedna nebo nanejvýš dvě položky a ta (ty) se označí písmenem Q s příslušným číslem (čísly), čímž vznikne dílčí kód Q... +
2.Ze zdroje uvedeného pod bodem 2 se vybere jeden ze způsobů odstranění nebo využití odpadu a označí se písmenem D nebo R s příslušným číslem, čímž vznikne dílčí kód D... nebo R... Po 1. a 2. kroku obdržíme obecný zápis Q... + ...//D, R...
3.Je-li odpad kapalný, označíme jej písmenem L, má-li povahu kalu, písmenem P, a je-li tuhý (vč. prášku), písmenem S. Když pak k jednomu z uvedených písmen přidáme příslušné číslo typu odpadů ze zdroje uvedeného pod bodem 3, obdržíme dílčí kód L... nebo P...anebo S... Po třech krocích bude mít obecný zápis první části IWIC podobu: Q... + ...//D, R...//L, P, S...
4.Dále se uvede, zda odpad obsahuje jednu nebo více (maximálně tři) složek uvedených ve zdroji uvedeném pod bodem 4. Tyto složky se označí písmenem C s příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok má tvar: C... '+ ... + ... Jestliže odpad neobsahuje žádnou ze složek uvedených ve zdroji uvedeném pod bodem 4, označí se kódem “CO“. Po čtyřech krocích bude mít neúplný zápis IWIC obecnou podobu: Q... +...//D, R...//L, P, S...//C... + ... + ...
5.Ze zdroje uvedeného pod bodem 5 se vybere jedna nebo dvě rozhodující nebezpečné vlastnosti odpadu, které jsou označeny písmenem H a příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok bude mít tvar: H... + ... Zápis po pěti krocích bude: Q... + ...//D, R...//L, P, S...//C... + ... + ...//H... + ...
6.Ve zdroji uvedeném pod bodem 6 se vyhledá činnost, při které odpad vzniká, a ta bude označena dílčím kódem A a příslušným číslem. Po šesti krocích bude IWIC ve tvaru:
Q... + ...//D, R..//L, P, S...//C... + ... + ...//H... + ....//A...

Tabulka č. 1 Odpady, které mohou být nebezpečné
(ve formě kapaliny, kalu nebo pevné látky)3)

Kód
1Specifické odpady z nemocnic, klinik a ostatních zdravotnických zařízení
2Odpad z výroby a přípravy léčiv, léčivých přípravků a léčivých látek
3Nepoužitelná léčiva, léčivé přípravky a léčivé látky
4Odpad z výroby, přípravy a použití pesticidů a prostředků na ochranu rostlin
5Odpad z výroby, přípravy a použití chemických prostředků na ochranu dřeva
6Odpad z výroby, přípravy a použití organických rozpouštědel
7Odpad z tepelného zpracování a temperovacích operací s obsahem kyanidů
8Odpadní minerální oleje nevhodné pro jejich původní použití
9Odpadní směsi oleje a vody,,uhlovodíků a vody, emulze
10Odpadní látky a předměty s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) a/nebo polychlorovaných terfenylů (PCT) a/nebo polybromovaných bifenylů (PBB)
11Odpadní dehtové zbytky vznikající při čištění, destilaci a jakémkoliv pyrolytickém zpracování
12Odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků a nátěrů
13Odpad z výroby, přípravy a použití pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel
14Odpadní chemické látky vznikající při výzkumu a vývoji nebo výukové činnosti, které jsou nové a/nebo jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známé
15Látky výbušné povahy, které nepodléhají jiným právním předpisům
16Látky z výroby, přípravy a použití fotografických chemikálií a materiálů pro fotografické zpracování
17Odpad vznikající při povrchové úpravě kovů a plastů
18Zbytky vznikající při průmyslovém odstraňování odpadů
Materiály, které obsahují některou složku uvedenou ve v tabulce č. 2 této přílohy (Složky potenciálně nebezpečných odpadů)
19Živočišná nebo rostlinná mýdla, tuky a vosky
20Nehalogenované organické látky, nepoužívané jako rozpouštědla
21Anorganické látky bez obsahu kovů
22Popel a/nebo škvára
23Zemina, písek a jíl
24Temperovací soli bez obsahu kyanidů
25Kovový prach, prášek
26Upotřebené katalyzátory
27Kapaliny nebo kaly s obsahem kovů
28Zbytky z čištění, vyjma (29) a (30)
29Kaly z čištění plynů
30Kaly z úpravy vody a úpraven průmyslových odpadních vod
31Zbytky z dekarbonizace
32Zbytky iontoměničů
33Kaly z čištění městských odpadních vod
34Odpadní vody neuvedené v tabulce č. 1 v této příloze
35Zbytky z čištění nádrží a/nebo zařízení
36Znečištěná zařízení
37Znečištěné kontejnery, které obsahují jednu nebo více složek uvedených v příloze č. 5 k zákonu
38Baterie a akumulátory
39Rostlinné oleje
40Materiály, které byly vytříděny z komunálního odpadu a které mají některou z vlastností uvedených v tabulce č. 2 v této příloze
41Jakékoliv další odpady, které obsahují některou ze složek uvedených v příloze č. 5 k zákonu

Tabulka č. 2

Složky, které mohou činit odpad nebezpečným
(v závorce je uveden kód z dodatku I Basilejské úmluvy)

KódSložky
C1beryllium; sloučeniny beryllia (Y20)
C2sloučeniny vanadu
C3sloučeniny šestimocného chrómu (Y21)
C4sloučeniny kobaltu
C5sloučeniny niklu
C6sloučeniny mědi (Y22)
C7sloučeniny zinku (Y23)
C8arsen; sloučeniny arsenu (Y24)
C9selen; sloučeniny selenu (Y25)
C10sloučeniny stříbra
C11kadmium; sloučeniny kadmia (Y26)
C12sloučeniny cínu
C13antimon; sloučeniny antimonu (Y27)
C14tellur; sloučeniny telluru (Y28)
C15baryum; sloučeniny barya; s výjimkou síranu barnatého
C16rtuť; sloučeniny rtuti (Y29)
C17thallium; sloučeniny thallia (Y30)
C18olovo; sloučeniny olova (Y31)
C19anorganické sulfidy
C20anorganické sloučeniny fluoru s výjimkou fluoridu vápenatého (Y32)
C21anorganické kyanidy (Y33)
C22následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě
C23kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě (Y34)
C24zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě (Y35)
C25azbest (prach a vlákna) (Y36)
C26organické sloučeniny fosforu (Y37)
C27karbonyly kovů (Y19)
C28peroxidy
C29chlorečnany
C30chloristany
C31 azidy
C32Polychlorované bifenyly (PCB) a/nebo polychlorované terfenyly (PCT) a/nebo polybromováné bifenyly (PBB) (Y10)
C33léčiva, léčivé přípravky, léčivé látky nebo veterinární přípravky
C34biocidy a prostředky na ochranu rostlin
C35infekční látky
C36kreosoty
C37izokyanatany; thiokyanatany
C38organické kyanidy (Y38)
C39fenoly; sloučeniny fenolu včetně chlorfenolu (Y39)
C40ethery (Y40)
C41halogenovaná rozpouštědla (Y41)
C42organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel (Y42)
C43organohalogenové sloučeniny jiné než sloučeniny uvedené v této tabulce (Y45)
C44aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické organické sloučeniny
C45organické sloučeniny dusíku; zejména alifatické aminy
C46organické sloučeniny dusíku; zejména aromatické aminy
C47látky výbušné povahy (Y15)
C48organické sloučeniny síry
C49jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu (Y43)
C50jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu (Y44)
C51uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem a/nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této tabulce

Tabulka č. 3

Přehled nebezpečných vlastností odpadů
(Tato tabulka je převzata z Basilejské úmluvy (dodatek III) a slouží pouze pro sestavení Mezinárodního kódu odpadu IWIC)

KódVlastnost
H1.1Výbušnost
Výbušná látka nebo odpad je pevná nebo kapalná látka nebo odpad (nebo směs látek nebo odpadů), která je sama schopna chemické reakce produkující plyn při takové teplotě a tlaku a s takovou teplotou, tlakem a rychlostí, že může způsobit poškození okolí.
H3Hořlavost kapalin
Hořlavé kapaliny jsou kapaliny nebo směsi kapalin, popř. kapaliny obsahující pevné látky v roztoku nebo suspenzi (např. nátěrové hmoty apod., avšak nikoliv látky nebo odpady, které jsou jinak klasifikovány na základě jejich nebezpečných vlastností), které uvolňují hořlavé páry při teplotě nepřesahující 60,5 °C při zkoušce v uzavřeném kelímku a teplotě nepřesahující 65,6 °C při zkoušce v otevřeném kelímku. (Protože výsledky zkoušek v otevřeném kelímku a zkoušek v uzavřeném kelímku nejsou přesné, srovnatelné a dokonce jednotlivé výsledky stejné zkoušky jsou často rozdílné, předpisy odlišující se od výše uvedených hodnot, které berou v úvahu tyto rozdíly, jsou v souladu s touto definicí.)
H4.1Hořlavost pevných látek
Pevné látky nebo odpadní pevné látky jiné než ty, které jsou klasifikovány jako výbušniny, které jsou za podmínek, jimž jsou vystaveny při přepravě, snadno zápalné nebo které mohou třením způsobit požár, popř. k němu přispět.
H4.2Schopnost látek nebo odpadů se samovolně vznítit
Látky nebo odpady podléhající samovolnému ohřevu při normálních podmínkách, kterým jsou vystaveny při přepravě, nebo zahřívající se při styku se vzduchem, které jsou náchylné k samovolnému vznícení.
H4.3Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku s vodou hořlavé plyny
Látky nebo odpady, které reakcí s vodou jsou náchylné k samovolnému vznícení nebo uvolnění hořlavých plynů v nebezpečném množství.
H5.1Oxidační schopnost
Látky nebo odpady, které zatímco samy nemusí být zápalné, avšak uvolňováním kyslíku mohou zapálit jiné látky nebo k jejich zapálení přispět.
H5.2Tepelná nestálost organických peroxidů
Organické látky nebo odpady, které obsahují peroxidickou vazbu -O-O-, jsou tepelně nestálé látky, které mohou podléhat exotermickému samozrychlujícímu rozkladu.
H6.1Akutní toxicita
Látky nebo odpady, které mohou způsobit úmrtí nebo vážné poškození lidského zdraví, jestliže jsou požity nebo vdechovány nebo proniknou pokožkou.
H6.2Infekčnost
Látky nebo odpady obsahující živé mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční agens, které jsou známé nebo podezřelé z vyvolávání onemocnění u zvířat a lidí.
H8Zíravost
Látky nebo odpady, které chemickou aktivitou mohou způsobit těžké .poškození, jestliže přijdou do styku s živou tkání, nebo v případě úniku mohou poškodit nebo dokonce zničit ostatní zboží nebo dopravní prostředky. Rovněž mohou způsobovat jiná rizika.
H10Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny
Látky nebo odpady, které reakcí se vzduchem nebo vodou uvolňují jedovaté plyny v nebezpečném množství.
H11Chronická toxicita a pozdní účinek
Látky nebo odpady, které, když jsou vdechovány nebo požity nebo když proniknou pokožkou, mohou vyvolat opožděné nebo chronické účinky včetně karcinogenity.
H12Ekotoxicita
Látky nebo odpady, které, jsou-li uvolněny, představují okamžité nebo opožděné nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo jedovatými účinky na biotické systémy.
H13Následná nebezpečnost
Látky nebo odpady schopné jakýmkoli způsobem uvolňovat po odstranění nebo využití jiné látky, např. výluhy, které vykazují výše uvedené vlastnosti.

Tabulka č. 4

Činnosti, při kterých mohou vznikat nebezpečné odpady

Zemědělství

A100Zemědělství, lesnictví
A101 rostlinná výroba
A102 živočišná výroba
A103 lesnictví a těžba dřeva
A110Výroba potravin
A111 výroba masa a masných výrobků
A112 zpracování mléka
A113 výroba živočišných a rostlinných olejů a tuků
A114 výroba cukru
A115 ostatní
A120Výroba nápojů
A121 výroba destilovaných alkoholických nápojů
A122 výroba piva
A123 výroba jiných nápojů
A130Výroba krmiv

Dobývání energetických surovin, výroba elektřiny, výroba vody

A150Dobývání uhlí
A151 dobývání uhlí a výroba briket
A152 výroba koksu
A160Dobývání ropy
A161 dobývám ropy a zemního plynu
A162 rafinace ropy
A163 skladování ropy a produktů z rafinace zemního plynu
A170Výroba elektřiny
A171 centrální tepelné elektrárny
A172 centrální vodní elektrárny
A173 centrální jaderné elektrárny
A173 jiná centrální zařízení k výrobě elektrické energie
A180Výroba vody

Výroba kovů

A200Dobývání rud
A210Hutnictví železa
A211 výroba litiny (vysoké pece)
A212 výroba surové oceli (surové železo)
A213 primární přeměna oceli (válcovny)
A220Hutnictví neželezných kovů
A221 výroba oxidu hlinitého
A222 metalurgie hliníku
A223 metalurgie olova a zinku
A224 metalurgie drahých kovů
A225 metalurgie jiných neželezných kovů
A226 výroba feroslitin
A227 výroba elektrod
A230Slévárenství a zpracování kovů
A231 odlévání železa
A232 odlévání neželezných kovů
A233 zpracování kovů (nezahrnující obrábění)
A240Výroba mechanických, elektrických a elektronických výrobků
A241 obrábění
A242 tepelné zpracování
A243 povrchová úprava kovů
A244 nanášení barev
A245 montáž, elektrická instalace
A246 výroba baterií a suchých článků
A247 výroba elektrických drátů a kabelů (plátování, pokovování, izolace)
výroba elektronických dílů

Výroba a zpracování stavebních materiálů, keramiky a skla

A260Důlní a povrchová těžba nerud
A270Stavební materiály, keramika, sklo
A271 výroba vápna, cementu a sádry
A272 výroba keramických produktů
A273 výroba produktů obsahujících azbestový cement
A274 výroba jiných stavebních materiálů
A275 výroba a zpracování skla
A280Pozemní a inženýrské stavby

Výroba chemických výrobků

A300 Výroba základních chemických látek
A301výroba a zpracování chlóru
A351výroba průmyslových hnojiv
A401výroba základních anorganických chemických látek
A451zpracování uhlí a ropy
A501výroba plastů v primární formě
A551výroba základních organických chemických látek
A601 výroba základních látek pro výrobu detergentů
A651výroba léčiv, pesticidů, biocidů
A669výroba ostatních chemických látek

Zpracování chemických výrobků

A700Výroba inkoustů, laků, barev, lepidel
A701 výroba inkoustů
A702 výroba barev
A703 výroba laků
A704 výroba lepidel
A710Výroba fotografických produktů
A711 výroba fotografických desek
A712 výroba chemických výrobků pro fotografické účely
A720Výroba parfémů, mýdel a detergentů
A721 výroba mýdel
A722 výroba detergentů
A723 výroba parfémů
A730Výroba pryžových a plastových výrobků
A731 výroba pryžových produktů
A732 výroba plastových výrobků
A740Výroba azbestocementových výrobků
A750Výroba výbušnin a výbušných předmětů

Textilní a oděvní průmysl, zpracováni kožešin, výroba a zpracování usní

A760Textilní a oděvní průmysl
A761 česání a mykání textilních vláken
A762 úprava, předení, tkaní textilních vláken
A763 bělení, barvení, tištění textilních materiálů
A764 oděvní průmysl
A770Výroba a zpracování usní, zpracování kožešin
A771 výroba usní, úprava kůží
A772 zpracování kožešin
A773 výroba usňové obuvi a jiných výrobků z usní

Dřevařský průmysl a výroba nábytku

A780Průmysl dřevařský a výroba nábytku
A781 výroba pilařská, výroba dřevěných panelů
A782 zpracování dřeva a výroba nábytku
A790Příbuzná odvětví

Papírenský a polygrafický průmysl, vydavatelské činnosti

A800Výroba papíru a lepenky
A801 výroba vlákniny
A802 výroba papíru a lepenky
A803 výroba zboží z papíru a lepenky
A810Polygrafický průmysl, vydavatelství
A811 tisk, vydavatelství
A812 fotografické laboratoře

Obchodní služby

A820Prádelny, chemické čištění a barvení
A830Obchodní podniky
A840Prodej, údržba a oprava motorových vozidel, doprava
A841 prodej, údržba a oprava motorových vozidel
A842 doprava
A850Hotely, kavárny, restaurace

Služby všeobecně

A860Zdravotnictví
A861zdravotnictví (zejména zdravotnická zařízení ambulantní péče, lékárenské péče, odborné léčebné ústavy)
A870Výzkum
A871 výzkum (včetně laboratoří)
A880Administrativní činnosti, kanceláře

Domácnost

A890Domácnosti

Odstraňování odpadů a čištění odpadních vod

A900Čištění a údržba veřejných ploch
A910Čištění odpadních vod
A920Odstraňování komunálního a jemu podobného odpadu z obcí
A930Zpracování odpadů z průmyslu
A931 spalování
A932 fyzikálně chemické zpracování
A933 biologické zpracování
A934 solidifíkace odpadů
A935 shromažďování a/nebo úprava odpadů
A93 6 skládkování

Regenerace - opětovné použití

A940Regenerace odpadních materiálů
A941 regenerace olejů
A942 regenerace rozpouštědel
A943 regenerace ionexových pryskyřic
A950Opětovné použití odpadních materiálů“.

23. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č.381/2001 Sb.

Vzor potvrzení o převzetí kauce
Vzor potvrzení o převzetí kauce

24. Přílohy č. 5 až 10 se zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.

2) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

3) Pro kapaliny se uvede před číselným kódem písmeno L, pro kaly písmeno P a pro pevné látky písmeno S.

Přesunout nahoru