Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 488/2004 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj

Částka 168/2004
Platnost od 15.09.2004
Účinnost od 01.01.2005
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

488

VYHLÁŠKA

ze dne 2. září 2004

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 27 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví vymezení hranic zón ochrany přírody (dále jen "zóny") na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj1), které jsou upraveny zvláštním právním předpisem2).

§ 2

Vymezení zón

(1) Území Chráněné krajinné oblasti Český ráj se člení na I. zónu, II. zónu, III. zónu a IV. zónu.

(2) Zákresy zón ochrany přírody na podkladě Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby, jsou uloženy na Správě Chráněné krajinné oblasti Český ráj se sídlem v Turnově a v ústředním seznamu ochrany přírody (§ 42 zákona). Zobrazení zón ochrany přírody na podkladě Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a na podkladě katastrální mapy v elektronické podobě jsou uloženy na Ministerstvu životního prostředí v Praze. Zákresy zón ochrany přírody na podkladě katastrální mapy pro jednotlivé správní obvody obcí, na jejichž území zasahuje Chráněná krajinná oblast Český ráj, jsou uloženy na obecních úřadech dotčených obcí.

(3) Mapové podklady, na kterých jsou zóny zakresleny, jsou přílohou této vyhlášky.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 488/2004 Sb.

Odstupňovaná ochrana přírody v CHKO Český ráj

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj.

2) § 26 a 27 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.
§ 5 a 6 nařízení vlády č. 508/2002 Sb.

Přesunout nahoru