Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 475/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.

Částka 162/2004
Platnost od 26.08.2004
Účinnost od 01.09.2004
Zrušeno k 01.10.2006 (448/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

475

VYHLÁŠKA

ze dne 12. srpna 2004,

kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 1, § 7 a 8 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) písemné prohlášení o nediskriminačním přístupu ke svým členům,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

2. V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:

(3) Provádí-li se testování a posuzování koní v klasických disciplínách jezdeckého sportu, formou dostihů, formou chovatelských přehlídek nebo chovatelských výstav (dále jen „soutěž“), nesmí podle pravidel jezdeckého sportu, podle dostihového řádu nebo podle jiných soutěžních pravidel docházet k diskriminaci6a) koní registrovaných v jiných členských státech Evropské unie nebo pocházejících z jiných členských států Evropské unie, a to zejména jde-li o kritéria pro přihlašování do soutěží, testování a posuzování koní v průběhu soutěží, peněžní výhry nebo jiné zisky, které mohou ze soutěží plynout. Toto ustanovení neplatí pro soutěže pořádané na testování vlastností koní zapsaných v určité plemenné knize, pro regionální šlechtitelské soutěže nebo pro soutěže tradičního nebo historického charakteru.

(4) Podíl z peněžní výhry nebo jiného zisku, které plynou ze soutěží, určený pro zachování, rozvoj nebo zkvalitnění chovu koní, nesmí překročit výši 20 %.

6a) Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9.

3. V § 13 odst. 6 věta první zní: „Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby vedou záznamy o výsledcích testování a posuzování klisen a hřebců, které včetně seznamu6b) soutěží uvedených v odstavci 3 větě poslední zasílají nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku osobě pověřené vedením ústřední evidence.“.

Poznámka pod čarou č. 6b zní:

6b) Rozhodnutí Komise 92/216/EHS ze dne 26. března 1992 o sběru dat týkajících se soutěží koňovitých podle čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 90/428/EHS.“.

4. V § 13 odst. 8 se na konci věty druhé doplňují slova „podle odstavce 2 písm. c)“.

5. V § 30 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

6. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu A. Testování a posuzování užitkových vlastností I. Mléčná užitkovost se v písmenu a) variantě A4 v bodu 1 slova „v rozmezí 24 až 36 dní“ nahrazují slovy „v rozmezí 22 až 37 dní“.

7. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu A. Testování a posuzování užitkových vlastností IV. Růstová schopnost v odstavci Hlavní zásady zkoušky vlastní užitkovosti v písmenu e) se slova „ ; v případě volného ustájení je zajištěna fixace při krmení krmnou směsí, nebo dávkování jadrného krmiva pomocí krmných boxů s využitím mikročipů v obojcích“ zrušují.

8. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu A. Testování a posuzování užitkových vlastností V. Masná užitkovost plemen kombinovaného typu se v odstavci Hlavní zásady testování masné užitkovosti písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

9. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav v odstavci Hodnocení se v písmenu b) slova „v období 30 - 300 dnů“ nahrazují slovy „pro potřeby kontroly dědičnosti v období 30 - 210 dnů“.

10. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se v odstavci Lineární popis v písmenu b) slova „ ; minimální rozsah znaků podle hodnocených plemen je uveden v tabulce č. 1“ zrušují.

11. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se tabulka č. 1 zrušuje.

12. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se věta „Pro účely kontroly dědičnosti se u krav zjišťují tělesné rozměry podle tabulky č. 4.“ nahrazuje větou „Pro účely kontroly dědičnosti se u krav zjišťuje výška v kříži.“.

13. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se tabulka č. 4 zrušuje.

14. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku II. Lineární popis a hodnocení zevnějšku plemenných býků se v odstavci Hodnocení zrušuje písmeno b).

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

15. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku II. Lineární popis a hodnocení zevnějšku plemenných býků se v odstavci Lineární popis věta „Provádí se u znaků uvedených v tabulce č. 1 a upravovaných v souladu se změnami doplněnými a vyhlášenými uznaným chovatelským sdružením, alespoň v období mezi 3 a 4 rokem věku býka.“ zrušuje.

16. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku II. Lineární popis a hodnocení zevnějšku plemenných býků se v odstavci Pro účely lineárního popisu a hodnocení zevnějšku písmeno b), které zní: „při provádění lineárního popisu zevnějšku mezi 3 a 4 rokem věku býka“, zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

17. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku tabulka č. 2 zní:

„Tabulka č. 2

KRÁVY
Plemena kombinovaného typu Holštýnské plemeno
Charakteristika Koeficient Charakteristika Koeficient
Rámec 0.35 Mléčný charakter 0.15
Osvalení 0.25 Kapacita 0.10
Končetiny 0.10 Stavba těla 0.15
Vemeno 0.30 Končetiny 0.20


Vemeno 0.40
BÝCI
Plemena kombinovaného typu Holštýnské plemeno
Charakteristika Koeficient Charakteristika Koeficient
Užitkový typ 0.30 Užitkový typ 0.30
Kapacita 0.20 Kapacita 0.20
Tělesná stavba 0.20 Tělesná stavba 0.20
Končetiny 0.10 Končetiny 0.10
Záď 0.20 Záď 0.20“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.


Ministr:

Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru