Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 468/2004 Sb.Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Částka 159/2004
Platnost od 13.08.2004
Účinnost od 13.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

468

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2004

o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje rozsah požadovaného vzdělání, obsah zkoušky, podmínky prodloužení autorizace a důvody pro odnětí autorizace k provádění posouzení podle § 45i a hodnocení podle § 67 zákona.

§ 2

Rozsah požadovaného vzdělání

(1) Podmínkou pro získání autorizace pro účely posouzení podle § 45i zákona je vysokoškolské vzdělání získané v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu1) v oblasti přírodních věd se zaměřením na odbornou biologii, ekologii, aplikovanou ekologii, ochranu přírody, ochranářskou biologii nebo ochranu životního prostředí.

(2) Podmínkou pro získání autorizace pro účely biologického hodnocení podle § 67 zákona je vysokoškolské vzdělání získané v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu1) v oblasti přírodních věd, zemědělství a lesnictví se zaměřením na odbornou biologii, ekologii, aplikovanou ekologii, ochranu přírody, ochranářskou biologii nebo ochranu životního prostředí.

Zkouška odborné způsobilosti

§ 3

(1) Odborná způsobilost pro účely posouzení podle § 45i zákona zahrnuje

a) znalost zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vnitrostátních i evropských právních předpisů z oblasti ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí týkajících se výkonu autorizované činnosti2),

b) znalost požadavků vyplývajících z politiky a práva Evropských společenství v oblasti ochrany přírody a souvisejících oblastech,

c) znalost postupů zpracování a obsahu dokumentace, pořizované v procesu posouzení podle § 45i zákona a zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí3),

d) znalost obecné ekologie, krajinné ekologie, ekologie a biologie planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, zejména druhů a typů stanovišť, jež jsou předmětem ochrany stanovené předpisy pod písmeny a) a b),

e) znalost problematiky vlivu činností člověka na stanoviště a existenční podmínky planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a na typy přírodních stanovišť, zejména těch, jež jsou předmětem ochrany stanovené předpisy pod písmeny a) a b),

f) schopnost syntézy shromážděných údajů z hlediska účelu posouzení.

(2) Odborná způsobilost pro účely biologického hodnocení podle § 67 zákona zahrnuje znalost

a) zákona a souvisejících právních předpisů týkajících se výkonu autorizované činnosti,

b) obecné ekologie, krajinné ekologie, ekologie a biologie planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, zejména druhů a typů stanovišť, jež jsou předmětem ochrany stanovené předpisy pod písmenem a),

c) problematiky vlivu činností člověka na stanoviště a existenční podmínky planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a na typy přírodních stanovišť, zejména těch, jež jsou předmětem ochrany stanovené právními předpisy pod písmenem a).

(3) Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti podává uchazeč písemně Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). Náležitosti přihlášky stanoví příloha č. 1 této vyhlášky.

§ 4

(1) Zkouška pro účely posouzení podle § 45i zákona se člení na dvě části. První část tvoří prokázání odborných znalostí uchazeče písemnou formou. Úspěšné složení první části zkoušky je předpokladem pro konání její druhé části. Druhou část tvoří prezentace uchazečem předem zpracované případové studie o fiktivní nebo skutečné koncepci nebo záměru s předpokládaným významným vlivem, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, na konkrétní nebo modelovou ptačí oblast nebo evropsky významnou lokalitu v České republice. Součástí prezentace musí být návrh variantních řešení s vyhodnocením jejich vlivů na tuto lokalitu a obhajoba optimálního návrhu řešení v souladu s požadavky právních předpisů a soudobou úrovní poznání dané problematiky. Zadání případové studie musí být uchazeči doručeno alespoň 30 dnů před konáním zkoušky. Písemný souhrn případové studie doručí uchazeč ministerstvu alespoň 7 dnů před konáním zkoušky.

(2) Zkouška pro účely biologického hodnocení podle § 67 zákona se člení na dvě části. První část tvoří prokázání odborných znalostí uchazeče písemnou formou. Úspěšné složení první části zkoušky je předpokladem pro konání její druhé části. Druhou část tvoří ústní pohovor s uchazečem. Vzor potvrzení o vykonané zkoušce odborné způsobilosti podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze č. 2.

§ 5

Podmínky prodloužení autorizace

(1) Předpokladem prodloužení autorizace je podání písemné žádosti o její prodloužení alespoň 6 měsíců před skončením platnosti stávající autorizace. Náležitosti žádosti stanoví příloha č. 1 této vyhlášky.

(2) Ministerstvo do 60 dnů od obdržení žádosti ověří, zda žadatel splňuje podmínky pro udělení autorizace stanovené zákonem (§ 45i odst. 3 zákona), a rozhodne o jejím prodloužení. Došlo-li v období od předchozího udělení autorizace ke změně skutečností rozhodných pro posouzení odborné způsobilosti autorizované osoby, ministerstvo nařídí přezkoušení odborné způsobilosti žadatele. Pro přezkoušení platí ustanovení o zkoušce odborné způsobilosti obdobně. Pokud žadatel některou z podmínek stanovených pro udělení autorizace nesplňuje, nevyhověl přezkoušení nebo je naplněna některá z podmínek pro odnětí autorizace, ministerstvo žádost o prodloužení autorizace zamítne.

§ 6

Odnětí autorizace

Důvody pro odnětí autorizace ministerstvem jsou tyto:

a) autorizace byla vydána na podkladě nesprávných údajů,

b) autorizovaná osoba přestane splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení autorizace (§ 45i odst. 3 zákona),

c) autorizovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně poruší právní předpisy související s výkonem její činnosti nebo neprovádí posouzení nebo hodnocení v souladu s účelem zákona, nebo

d) autorizovaná osoba o odejmutí autorizace požádá.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 468/2004 Sb.

Náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a náležitosti žádosti o u dělení autorizace nebo o její prodloužení

1. Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a žádost o udělení nebo o prodloužení autorizace obsahují

a) jméno a příjmení, akademický nebo jiný titul, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště,

b) údaje o dosaženém vzdělání s uvedením absolvovaného studijního programu a studijního oboru včetně jeho zaměření,

c) datum a podpis.

2. K přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti uchazeč přiloží

a) úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, případně obdobných rejstříků států, ve kterých se uchazeč zdržoval v posledních třech letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního zákona4),

c) doklady o vykonané praxi v oblasti ochrany přírody.

3. K žádosti o udělení autorizace uchazeč přiloží potvrzení o úspěšně složené zkoušce odborné způsobilosti.

4. V žádosti o prodloužení autorizace žadatel uvede číslo jednací rozhodnutí o udělení autorizace a k žádosti přiloží

a) přehled posouzení nebo hodnocení zpracovaných do doby podání žádosti o prodloužení autorizace,

b) výpis z evidence Rejstříku trestů obdobně jako podle bodu 2 písmene b).

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 468/2004 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 468/2004 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 46 a 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.

2) Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí, směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, směrnice Rady 97/11/ES, kterou se mění směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

3) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

Přesunout nahoru