Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 466/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 157/2004
Platnost od 13.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

466

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 354/1999 Sb., zákonem č. 117/2000 Sb.,

zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 57/2001 Sb., zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 407/2001 Sb.,

zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 223/2003 Sb. a zákonem č. 362/2004 Sb.

ZÁKON
o návykových látkách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Působnost zákona

(1) Tento zákon upravuje

a) zacházení s návykovými látkami, s přípravky obsahujícími návykové látky (dále jen "přípravky"), s některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování návykových látek (dále jen "prekursory") a zacházení s pomocnými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,1)

b) pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny.

(2) Tento zákon se nevztahuje na zacházení s prekursory a pomocnými látkami1a) obsaženými

a) v léčivech v lékové formě,2) s výjimkou léčivých přípravků obsahujících efedrin a léčivých přípravků obsahujících větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy,

b) v jiných výrobcích, pokud složení těchto výrobků je takové, že prekursory a pomocné látky v nich obsažené nemohou být snadným způsobem použity nebo znovu získány snadno použitelnými způsoby, které stanoví bezprostředně závazný předpis Evropských společenství.1a)

§ 2

Pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky uvedené v přílohách č. 1 až 7 tohoto zákona,

b) přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující jednu nebo více návykových látek,

c) prekursorem látka uvedená v příloze č. 9 tohoto zákona, jakož i roztok, směs nebo přírodní produkt v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující jednu nebo více látek uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona, kromě látek uvedených v § 1 odst. 2 tohoto zákona,

d) pomocnou látkou látka uvedená v příloze č. 10 nebo v příloze č. 11 tohoto zákona, jakož i směs nebo přírodní produkt v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující alespoň jednu takovou látku, kromě látek uvedených v § 1 odst. 2 písm. b) tohoto zákona,1a)

e) makovinou všechny nadzemní části (kromě semen) máku setého (Papaver somniferum), jakož i jejich drť,

f) konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík,

g) keřem koka všechny druhy keře rodu Erythroxylon a listem koka listy z keře koka s výjimkou listů, z nichž byl extrahován všechen ekgonin, kokain a jiné ekgoninové alkaloidy,2a)

h) konečným příjemcem látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto zákona každá fyzická osoba nebo právnická osoba podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,2b)

i) uváděním na trh dodání látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto zákona vyrobených v zemích Evropského společenství třetí straně nebo do volného oběhu v zemích Evropského společenství, a to za úplatu nebo bezplatně,

j) vývozem nebo dovozem návykových látek a přípravků je obsahujících jejich fyzické přemístění z jednoho státu do druhého.2a),2c)

HLAVA II

ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI, PŘÍPRAVKY, PREKURSORY A POMOCNÝMI LÁTKAMI

§ 3

Zacházení s návykovými látkami a přípravky

(1) Zacházením s návykovými látkami a přípravky se rozumí

a) výzkum, výroba, zpracování, odběr, skladování, dodávání a používání návykových látek a přípravků,

b) koupě a prodej návykových látek a přípravků, jakož i nabývání a pozbývání dalších věcných nebo závazkových práv s nimi spojených, zprostředkování takových smluv a zastupování při jejich uzavírání.

(2) Návykové látky uvedené v příloze č. 3 nebo 4 tohoto zákona a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení. Ostatní návykové látky a přípravky je obsahující mohou být použity pouze k terapeutickým, vědeckým, výukovým, veterinárním účelům nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví.

§ 3a

Zacházení s prekursory a pomocnými látkami

(1) Zacházením s prekursory se rozumí

a) výroba prekursorů a jejich uvádění na trh včetně činností s tím souvisejících,

b) vývoz, dovoz a tranzit prekursorů uvedených v bezprostředně závazném předpise Evropských společenství2d) z nebo do celního území Evropského společenství.

(2) Zacházením s pomocnými látkami se rozumí

a) výroba a uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona nebo jejich směsí, s výjimkou manganistanu draselného,

b) vývoz pomocných látek uvedených v bezprostředně závazném předpise Evropských společenství2d) z celního území Evropských společenství, dovoz těchto látek do uvedeného celního území nebo tranzit těchto látek přes uvedené celní území.

(3) K zacházení s pomocnými látkami je třeba registrace podle § 16 tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon dále jinak.

§ 4

Povolení k zacházení

K zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory je třeba povolení k zacházení, nestanoví-li tento zákon dále jinak.

§ 5

Zacházení s návykovými látkami a přípravky bez povolení k zacházení

(1) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 tohoto zákona a přípravky je obsahující nebo přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin mohou bez povolení k zacházení

a) nabývat, pozbývat a skladovat osoby provozující lékárnu2e) pouze pro provoz lékárny,

b) zneškodňovat, pokud nejsou skladovány, osoby oprávněné k tomu podle zvláštního zákona.3)

(2) Přípravky obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6 nebo 7 tohoto zákona a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin mohou bez povolení k zacházení

a) pouze pro poskytování zdravotní péče nabývat, pozbývat a skladovat osoby provozující zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče,

b) pouze pro poskytování veterinární péče nabývat, pozbývat a skladovat fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností,

c) předepisovat lékaři při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče,

d) používat pro terapeutické účely lékaři a jiní zdravotničtí pracovníci v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních a v zařízeních ústavní sociální péče,

e) předepisovat a používat pro účely veterinární péče veterinární lékaři,4)

f) podle lékařem vyplněného a podepsaného recepturního tiskopisu (dále jen "recept") nebo objednávky fyzických a právnických osob oprávněných poskytovat zdravotní péči nebo veterinární péči (dále jen "žádanka") připravovat a vydávat lékárníci v lékárnách,

g) přejímat a připravovat do lékových forem v lékárnách lékárníci nebo farmaceutičtí laboranti pod dohledem lékárníka,

h) nabývat, a to i v zastoupení, na základě lékařem vydaného receptu, uchovávat a používat podle vydaného receptu pro vlastní potřebu fyzické osoby,

i) nabývat, a to i v zastoupení, na základě receptu veterinárního lékaře nebo nabývat od fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu veterinárních činností, uchovávat a používat podle vydaného receptu nebo podle stanovené diagnózy pro účely poskytování veterinární péče fyzické a právnické osoby,

j) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat a používat zadavatelé a zkoušející při přípravě a provádění klinického hodnocení humánních léčiv podle zvláštního zákona,5)

k) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat nebo používat zadavatelé nebo zkoušející při přípravě nebo provádění klinického hodnocení veterinárních léčiv podle zvláštního právního předpisu.5a)

(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje při dopravě návykových látek, přípravků a prekursorů, uskutečňované pro osobu, která je oprávněna k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory.

(4) Bez povolení k zacházení lze přepravovat v dopravních prostředcích určených k mezinárodní dopravě omezená množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 6 nebo 7 tohoto zákona a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin pro poskytnutí první pomoci a pro naléhavé případy.

(5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.

(6) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost státních orgánů v rámci jejich působnosti, pro činnost územních samosprávných celků v rámci jejich přenesené působnosti a při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v jejich samostatné působnosti a pro činnost Armády České republiky, Policie České republiky a Celní správy České republiky při plnění jejich úkolů.

(7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

(8) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro osoby provozující lékárnu, které nabývají, pozbývají a skladují návykové látky uvedené v přílohách č. 3 a 4 tohoto zákona za účelem jejich dodání osobám uvedeným v odstavci 7.

§ 6

Zacházení s prekursory bez povolení k zacházení

(1) Prekursory mohou bez povolení k zacházení

a) nabývat, pozbývat, zpracovávat a skladovat osoby provozující lékárnu pouze pro provoz lékárny,

b) přejímat a připravovat do lékových forem v lékárně lékárníci nebo farmaceutičtí laboranti pod dohledem lékárníka,

c) zneškodňovat, pokud nejsou skladovány, osoby oprávněné k tomu podle zvláštního zákona.3)

(2) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost státních orgánů v rámci jejich působnosti, pro činnost územních samosprávných celků v rámci jejich přenesené působnosti a při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v jejich samostatné působnosti, osob zastupujících v celním řízení,5b),5c) skladových deponentů5c) a pro činnost Armády České republiky, Policie České republiky a Celní správy České republiky při plnění jejich úkolů.

(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost osob uvedených v § 5 odst. 7.

§ 7

Ministerstvo zdravotnictví může stanovit vyhláškou další případy, kdy se k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory nevyžaduje povolení k zacházení.

§ 8

Vydávání povolení k zacházení

(1) Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Na vydání povolení k zacházení není právní nárok.

(2) Povolení k zacházení opravňuje pouze k činnostem v něm uvedeným, a jedná-li se o povolení k výrobě, může v něm být stanoven nejvyšší přípustný objem výroby návykových látek, přípravků nebo prekursorů. Změny v povolených činnostech nebo jejich rozšíření je možno provést jedině na základě nového povolení k zacházení. Vydáním nového povolení k zacházení zaniká dosavadní povolení k zacházení.

(3) Povolení k zacházení se vydává na dobu 5 let. Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení vydáno i na kratší dobu.

(4) Povolení k zacházení je nepřevoditelné.

(5) Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice neplatí, jedná-li se o občana členského státu Evropské unie, o občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt, nebo o právnickou osobu se sídlem v členském státě Evropské unie. Právnická osoba je povinna prokázat bezúhonnost fyzických osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako osoby oprávněné za ni jednat; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, prokáže bezúhonnost fyzických osob, které jsou označeny ve zřizovacích dokumentech jako osoby oprávněné za ni jednat. Bezúhonností se pro účely tohoto zákona rozumí skutečnost, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin ani pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zacházením s návykovými látkami, prekursory a léčivy. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů nikoli starším 3 měsíců.

(6) Povolení k zacházení může být vydáno pouze právnické nebo fyzické osobě, která ustanovila odpovědnou osobu. To neplatí, pokud fyzická osoba-podnikatel prokáže, že splňuje požadavky kladené na odpovědnou osobu tímto zákonem.

(7) Žádost o povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. Pokud se žádá o povolení k výrobě návykových látek, přípravků a prekursorů uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona, přiloží se k žádosti technologický předpis zamýšlené výroby.

(8) Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti povolení k zacházení.

(9) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.

(10) Při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, jakož i při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o povolení k zacházení a z důvodů stanovených bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství,5c) může Ministerstvo zdravotnictví rozhodnout o odnětí povolení k zacházení. Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel povolení pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností.5d)

(11) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, ke které jí bylo vydáno povolení k zacházení, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které povolení k zacházení svým rozhodnutím zruší. Žádost o zrušení povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

(12) Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí v rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má s návykovými látkami, přípravky a prekursory naložit.

§ 9

Odpovědná osoba

(1) Osoba, která zachází s návykovými látkami, přípravky a prekursory na základě povolení k zacházení, musí mít ustanovenu odpovědnou osobu po celou dobu platnosti povolení k zacházení. To neplatí, bylo-li při vydání povolení k zacházení upuštěno od ustanovení odpovědné osoby podle § 8 odst. 6 věty druhé tohoto zákona.

(2) Odpovědná osoba odpovídá

a) za evidenci a dokumentaci předepsanou tímto zákonem,

b) za plnění ohlašovacích povinností předepsaných tímto zákonem.

(3) Odpovědnou osobou může být ustanovena fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Podmínka trvalého pobytu v České republice neplatí, jedná-li se o občana členského státu Evropské unie nebo o občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt. Tato osoba musí splňovat předpoklady obecné, zdravotní a odborné způsobilosti k zacházení s návykovými látkami.

(4) Zdravotní způsobilost odpovědné osoby se prokazuje lékařským posudkem, který v den ustanovení odpovědné osoby není starší 3 měsíců. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě dalších odborných vyšetření. V případech, kdy je odpovědná osoba zaměstnancem v pracovním poměru, je posuzujícím lékařem lékař zařízení zajišťující závodní preventivní péči, v ostatních případech registrující praktický lékař. Za zdravotně způsobilou odpovědnou osobu nemůže být uznána osoba, u které vzniklo důvodné podezření, že by při výkonu této funkce bylo ohroženo její zdraví nebo život nebo že by mohlo dojít při výkonu funkce odpovědné osoby v souvislosti se zdravotním stavem této osoby k ohrožení zdraví nebo života dalších osob.

(5) Odpovědnou osobou může být ustanoven jedině zaměstnanec v pracovním poměru sjednaném na stanovenou týdenní pracovní dobu, nebo společník veřejné obchodní společnosti, komplementář komanditní společnosti, jednatel společnosti s ručením omezeným, člen představenstva akciové společnosti nebo družstva, člen správní rady obecně prospěšné společnosti nebo prokurista.

(6) Vnitřní předpisy vydané osobou, která je povinna ustanovit odpovědnou osobu, musí zajišťovat, že činnosti, ke kterým se vyžaduje povolení k zacházení, nemohou být prováděny bez souhlasu odpovědné osoby.

(7) Odpovědná osoba spolupodepisuje

a) žádost o vydání povolení k zacházení,

b) žádost o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení,

c) hlášení podávaná v rámci plnění ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona.

(8) Odpovědná osoba, která není zaměstnancem, se může vzdát výkonu své funkce písemným oznámením osobě, pro kterou funkci odpovědné osoby vykonává.

(9) Je-li odpovědná osoba nebo osoba plnící její funkci podle § 8 odst. 6 dočasně neschopna vykonávat svoji funkci, ustanoví osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, neprodleně zástupce odpovědné osoby. Ustanovení zástupce odpovědné osoby a ukončení jeho funkce musí být neprodleně sděleno písemnou formou Ministerstvu zdravotnictví. Zástupce odpovědné osoby musí splňovat předpoklady obecné, zdravotní a odborné způsobilosti stanovené tímto zákonem pro odpovědnou osobu.

(10) Přestane-li odpovědná osoba splňovat stanovené předpoklady nebo je z jiných důvodů trvale neschopna vykonávat svoji funkci nebo se vzdá výkonu své funkce, je osoba, které bylo vydáno povolení k zacházení, povinna do 10 dnů ustanovit novou odpovědnou osobu a požádat Ministerstvo zdravotnictví o změnu povolení k zacházení. Žádost o změnu povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví a spolupodepisuje ji nově ustanovená odpovědná osoba.

§ 10

Skladování

(1) Návykové látky, přípravky a prekursory musí být skladovány v uzamčených místnostech, jejichž stěny, stropy, podlahy, okna a dveře jsou z materiálu znesnadňujícího proniknutí ke skladovaným látkám, nebo v nepřenosných uzamykatelných schránách z oceli nebo ve zvláštním k tomu účelu vyrobeném uzamykatelném zařízení neoddělitelně ukotveném do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z pevných materiálů (například cihel nebo betonových panelů).

(2) Klíče od místností, ve kterých jsou skladovány návykové látky, přípravky a prekursory, mohou být vydávány pouze určeným osobám a musí být uloženy odděleně od klíčů od ostatních místností v objektu.

(3) Skladované návykové látky, přípravky a prekursory, jakož i výrobní zařízení k jejich výrobě musí být chráněny před ztrátou, odcizením a zneužitím, a to zejména nepřetržitou fyzickou ostrahou a vhodnými technickými prostředky (oplocení, elektronické zabezpečovací zařízení apod.).

(4) Povinnosti uvedené v předchozích odstavcích nemusí být plněny při skladování, ke kterému není třeba povolení k zacházení. Skladování v těchto případech však musí být zajištěno tak, aby ke skladovaným látkám neměly přístup nepovolané osoby. Ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociální péče a u osob oprávněných k poskytování veterinární péče musí být skladovány v nepřenosných uzamykatelných schránách z kovu návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona a přípravky je obsahující.

§ 11

Doprava

(1) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona, přípravky je obsahující a prekursory smějí být dopravovány pouze v uzamykatelných kovových kontejnerech nebo ve speciálně konstruovaných zavazadlech opatřených zámkovým mechanismem nebo v uzavřeném prostoru dopravních prostředků, upravených tak, aby nemohlo dojít k úniku těchto látek mimo uzavřený prostor. Při jejich nakládání, přepravě a vykládání musí dopravce zajistit nepřetržitou ostrahu. Dopravní trasy musí být nepravidelně měněny a nesmí být zveřejněny.

(2) Návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 tohoto zákona, přípravky je obsahující a prekursory musí být při dopravě označeny takovým způsobem, aby bylo možné zjistit, že se jedná o tyto látky, přípravky či prekursory, přičemž označení musí být provedeno takovým způsobem, aby nepovolané osoby nemohly zjistit, co se dopravuje.

§ 12

Obchod

(1) Návykové látky, přípravky a prekursory mohou být prodány pouze osobám, které jsou oprávněny k zacházení s nimi. Totéž platí o převodu jiných práv spojených s návykovými látkami, přípravky a prekursory.

(2) Pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou manganistanu draselného, mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které předloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení odběratele podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.5f)

(3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na osoby, které hodlají předat nebo prodat pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona, jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství stanovené Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.

(4) Osoby, které hodlají vyrábět, dovážet, vyvážet, předávat nebo prodávat prekursory a pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona, jsou povinny zabezpečit, aby tyto látky byly před svým uvedením na trh opatřeny štítkem. Na štítku musí být uveden název látky, který musí odpovídat přílohám tohoto zákona,5g) a může být na něm uvedeno i její obvyklé obchodní označení; obdobné označení se vyžaduje i při tranzitu prekursorů a pomocných látek (§ 23).

§ 13

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

(1) Léčiva6) obsahující návykové látky a léčiva obsahující efedrin a léčiva obsahující větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy mohou být vydávány v lékárně osobě, které nebylo vydáno povolení k zacházení, pouze na recept nebo žádanku. Jedná-li se o léčiva, která obsahují návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, musí být recept nebo žádanka označeny modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Jedná-li se o léčivé přípravky obsahující návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona a současně uvedené i v příloze č. 8 tohoto zákona, mohou být vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem.

(2) Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem s vyznačením pořadového čísla tiskopisu a kódu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal, podléhají evidenci.

(3) Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností pouze osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona prostřednictvím svých pověřených zástupců. O dalším použití vedou tyto osoby evidenci.

(4) Výrobu a distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem zabezpečují obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

(5) O výdeji, vrácení a znehodnocování vrácených receptů a žádanek s modrým pruhem vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností evidenci.

(6) Znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem jsou osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona povinny odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal.

(7) Osoby, které přestaly splňovat podmínky stanovené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona, jsou povinny odevzdat prostřednictvím svých pověřených zástupců nepoužité nebo znehodnocené tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem do 5 dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal. O převzetí odevzdaných tiskopisů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností potvrzení.

(8) Při úmrtí osoby, které byly vydány tiskopisy receptů nebo žádanek s modrým pruhem pověřeným zástupcem nebo přímo obecním úřadem obce s rozšířenou působností, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto tiskopisy odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, v ostatních případech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(9) Distribuci, vrácení, likvidaci a vedení evidence o receptech a žádankách s modrým pruhem upravuje zvláštní právní předpis.6a)

(10) Léčiva obsahující návykové látky a léčiva obsahující efedrin a pseudoefedrin nemohou být vydávána opakovaně na jeden recept.

(11) Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí vydávají pro zdravotnická a veterinární zařízení patřící do jejich působnosti tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem s uvedením kódu příslušného ministerstva. Pro nakládání s těmito tiskopisy platí obdobně ustanovení odstavců 2 až 8 s tím, že místo obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje stanovené činnosti Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo financí.

§ 14

Zneškodňování odpadů a přebytečných a nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů

(1) Nepoužitelné návykové látky, přípravky a prekursory, jakož i odpad je obsahující, musí být zneškodněny.

(2) Zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které jsou léčivem, se řídí zvláštním právním předpisem.6b)

(3) Zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona,6) lze provádět jedině za přítomnosti zástupce krajského úřadu. Osoba provádějící zneškodnění o něm sepíše zápis, který podepíše přítomný zástupce krajského úřadu.

§ 15

Zákazy

Zakazuje se

a) umísťovat návykové látky a přípravky v celních skladech, svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech,7)

b) dovážet a vyvážet prekursory a pomocné látky z důvodů uvedených v bezprostředně závazném předpisu Evropských společenství,7a)

c) zasílat návykové látky, přípravky a prekursory

1. poštou jako obyčejné zásilky,

2. prostřednictvím poštovních schránek, nebo

3. osobám, které nejsou oprávněny zacházet s návykovými látkami,

d) předávat jakýmkoli způsobem jiné osobě houby rodu lysohlávka (Psilocybe),

e) získávat opium z máku setého (Papaver somniferum),

f) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis),

g) reklama na návykové látky, přípravky a prekursory.

§ 16

Registrace výrobců, vývozců, dovozců a osob uvádějících na trh pomocné látky

(1) Osoby, které hodlají vyrábět, vyvážet, dovážet, uvádět na trh nebo se hodlají zabývat tranzitem pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou výroby a uvádění na trh manganistanu draselného, a osoby, které hodlají vyvážet pomocné látky uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jsou povinny podle zvláštního právního předpisu7b) se před zahájením činnosti zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve dvou vyhotoveních na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které hodlají vyvážet pomocné látky uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.7c)

(3) Registrace může být vydána pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které splňují podmínky podle § 8 odst. 5.

(4) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.

(5) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, která byla předmětem registrace, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které registraci zruší.

(6) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne u osob uvedených v odstavci 1 o zamítnutí žádosti o registraci nebo o pozastavení, odejmutí nebo zrušení již vydané registrace

a) při zjištění nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o registraci,

b) při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, nebo

c) pokud byl držitel registrace pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností, ledaže se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.

HLAVA III

ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI, PŘÍPRAVKY A PREKURSORY

§ 17

Obecná způsobilost

(1) Činnosti, pro které se požaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a b) a odst. 6 a v § 6 odst. 1 písm. a) a odst. 2, a při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami, přípravky a prekursory, smějí vykonávat pouze bezúhonné (§ 8 odst. 5) fyzické osoby způsobilé k právním úkonům a starší 18 let. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů nikoli starším 3 měsíců.

(2) Předpoklady uvedené v odstavci 1 musí splňovat rovněž fyzické osoby, které přímo řídí vykonávání činností uvedených v odstavci 1.

§ 18

Zdravotní způsobilost

(1) Činnosti, pro které se požaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) až g) a odst. 6 a v § 6 odst. 1 písm. a) a v odst. 2, a při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami, přípravky a prekursory, nesmějí vykonávat fyzické osoby, v jejichž organismu je přítomna návyková látka, pokud se nejedná o přítomnost návykové látky z důvodu lékařem předepsané léčby.

(2) Předpoklady uvedené v odstavci 1 musí splňovat rovněž fyzické osoby, které přímo řídí vykonávání činností uvedených v odstavci 1.

(3) Zaměstnanci osob uskutečňujících činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou povinni podrobit se na výzvu zaměstnavatele lékařské prohlídce ke zjištění přítomnosti návykové látky v organismu.

§ 19

Odborná způsobilost

(1) Jako odpovědnou osobu lze ustanovit fyzickou osobu, která dosáhla vysokoškolského magisterského vzdělání v oblasti farmacie, lékařství, veterinárního lékařství nebo v oboru chemicko-technologickém.

(2) Každý, kdo provádí činnosti, pro které se vyžaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a b) a v § 6 odst. 1 písm. a), a při kterých se přichází do přímého styku s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinen zabezpečit, aby fyzické osoby, které při těchto činnostech přicházejí do přímého styku s návykovými látkami, přípravky a prekursory nebo které tyto činnosti přímo řídí, získaly znalosti o povaze a účincích těchto látek a o zacházení s nimi.

HLAVA IV

VÝVOZ, DOVOZ A TRANZITNÍ OPERACE

§ 20

Vývoz návykových látek a přípravků s jejich obsahem

(1) Ke každému jednotlivému vývozu návykových látek a přípravků je třeba povolení Ministerstva zdravotnictví (dále jen "vývozní povolení"). Toto povolení nenahrazuje povolení k vývozu podle zvláštních předpisů.8)

(2) Vývozní povolení se nevyžaduje

a) k vývozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou vyváženy lékařem za účelem poskytnutí první pomoci nebo veterinárním lékařem za účelem poskytnutí neodkladné veterinární péče při přepravě zvířat nebo fyzickou osobou pro vlastní potřebu v množství a druhu odpovídajícím délce cesty a zdravotnímu stavu podle stanovené diagnózy,

b) k vývozu přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud je vývoz uskutečňován osobou, které bylo vydáno povolení k zacházení s přípravky uvedenými v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin,

c) k vývozu omezeného množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin v dopravních prostředcích určených k mezinárodní dopravě za účelem poskytnutí první pomoci nebo pomoci v naléhavých případech,

d) k vývozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou vyváženy pro potřeby zdravotnické a veterinární služby jednotek Armády České republiky působících v zahraničí,

e) k vývozu konopí pro výrobu vláken a semen a pro pokusnictví.

(3) Vývozní povolení může být vydáno jedině po předložení dovozního povolení vydaného státem, kam má být uskutečněn vývoz, nebo souhlasu příslušného státního orgánu státu, kam má být uskutečněn vývoz, pokud tento stát nevyžaduje dovozní povolení; přitom nesmí být překročen limit stanovený Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek pro zemi dovozu.8a)

(4) Jeden stejnopis vývozního povolení zašle Ministerstvo zdravotnictví příslušnému orgánu státu, do kterého se vývoz uskutečňuje.

(5) Jeden stejnopis vývozního povolení musí být předán celnímu úřadu, který rozhoduje o propuštění zboží v zásilce. Tento celní úřad v něm vyznačí údaje o zboží v zásilce.

§ 20a

Vývoz prekursorů

(1) Při vývozu prekursorů se postupuje podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.8b)

(2) Ministerstvo zdravotnictví vydá oznámení o předpokládaném vývozu podle zvláštního právního předpisu8c),8d) a zašle jej státu, do kterého má být vývoz uskutečněn. Na základě vyjádření příslušného orgánu státu, do kterého má být vývoz uskutečněn, rozhodne Ministerstvo zdravotnictví o vydání vývozního povolení.8e)

(3) Rozhodnutí o žádosti o vývozu mimo členské státy Evropského společenství musí Ministerstvo zdravotnictví vydat do 15 pracovních dnů od data, kdy obdrží odpověď příslušného orgánu státu, do kterého má být vývoz uskutečněn.8f),8g)

(4) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání vývozního povolení nebo o odejmutí již vydaného vývozního povolení, pokud se jedná o nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo pokud jde o případ stanovený bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství.8h)

(5) Ministerstvo zdravotnictví vývozní povolení pozastaví nebo zruší, pokud existují důvody podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.8i)

§ 20b

Vývoz pomocných látek

(1) Při vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona se postupuje podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství8j),8k) a podle § 20a tohoto zákona obdobně.

(2) V případě vývozu manganistanu draselného nebo anhydridu kyseliny octové v množství nad limit stanovený vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se postupuje takto:

a) fyzická nebo právnická osoba je povinna sdělit tuto skutečnost Ministerstvu zdravotnictví,

b) Ministerstvo zdravotnictví na základě tohoto sdělení vystaví oznámení o předpokládaném vývozu podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství8c),8d) a zašle jej státu, do kterého má být vývoz uskutečněn,

c) vyjádření příslušného orgánu státu, do kterého má být vývoz uskutečněn, nebo Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek sdělí Ministerstvo zdravotnictví fyzické nebo právnické osobě, která hodlá vyvézt manganistan draselný nebo anhydrid kyseliny octové, a dále Ministerstvu průmyslu a obchodu.

§ 21

Dovoz návykových látek a přípravků s jejich obsahem

(1) Ke každému jednotlivému dovozu návykových látek a přípravků je třeba povolení Ministerstva zdravotnictví (dále jen "dovozní povolení"). Toto povolení nenahrazuje povolení k dovozu podle zvláštních předpisů.8)

(2) Dovozní povolení se nevyžaduje

a) k dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou dováženy lékařem za účelem poskytnutí první pomoci nebo veterinárním lékařem za účelem poskytnutí neodkladné veterinární péče při přepravě zvířat nebo fyzickou osobou pro svoji potřebu v množství a druhu odpovídajícím délce cesty a zdravotnímu stavu podle stanovené diagnózy,

b) k dovozu přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud je dovoz uskutečňován osobou, které bylo vydáno povolení k zacházení s přípravky uvedenými v příloze č. 8 tohoto zákona nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin,

c) k dovozu omezeného množství přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, v prostředcích mezinárodní dopravy za účelem poskytnutí první pomoci nebo pomoci v naléhavých případech,

d) k dovozu konopí pro výrobu vláken a semen a pro pokusnictví,

e) k dovozu hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona, anebo léčivých přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin, pokud jsou dováženy jednotkami Armády České republiky po ukončení nebo omezení jejich působení v zahraničí jako zůstatek zásoby, kterou byly pro svoji činnost vybaveny.

(3) Celní úřad, který rozhoduje o propuštění zboží v zásilce, vyznačí na stejnopisu dovozního povolení údaje o zboží v zásilce a datum propuštění a zašle jej Ministerstvu zdravotnictví.

(4) Po uskutečnění dovozu vrátí Ministerstvo zdravotnictví vývozní povolení státu, který jej vydal, s poznámkou o skutečně dovezeném množství návykových látek, přípravků, prekursorů nebo pomocných látek.

§ 22

Společná ustanovení o vývozu a dovozu

(1) Na vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení není právní nárok. Vývozní povolení nebo dovozní povolení je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce.

(2) Žádost o vývozní povolení nebo o dovozní povolení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. Změny údajů uvedených v žádosti o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení je fyzická nebo právnická osoba povinna písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ke změnám došlo.

(3) Dovozní povolení se vydává na dobu 6 měsíců nebo na žádost dovozce se může vydat i na dobu kratší. Dobu platnosti vývozního povolení stanoví Ministerstvo zdravotnictví podle doby platnosti dovozního povolení státu, na jehož území má být vývoz uskutečněn, pokud vývozce nepožádá o dobu kratší. Pokud se vývoz nebo dovoz v této době neuskuteční, je osoba, které bylo vydáno vývozní povolení nebo dovozní povolení, povinna to bezodkladně písemně oznámit Ministerstvu zdravotnictví a vrátit Ministerstvu zdravotnictví všechny stejnopisy vývozního povolení nebo dovozního povolení, které má k dispozici. Ministerstvo zdravotnictví vrátí vývozní povolení státu, který jej vydal, s poznámkou, že dovoz se neuskutečnil, nebo oznámí neuskutečnění vývozu státu, na jehož území byl vývoz povolen Ministerstvem zdravotnictví.

(4) Bez ohledu na to, zda se jedná o vývoz nebo dovoz, musí být zásilka vždy doprovázena vývozním povolením, ledaže podle právního řádu státu původu zásilky se vývozní povolení nevyžaduje nebo je stanoven jiný úřední postup. Při nesplnění této povinnosti se provede zajištění9) nebo odnětí10) zásilky.

(5) Při vývozu návykových látek a přípravků se celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu podává u celního úřadu místně příslušného podle bydliště nebo místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Dále se předkládá vývozní povolení podle § 20, 20a a 20b tohoto zákona, pokud musí být podle tohoto zákona vydáno.

(6) Při dovozu návykových látek a přípravků se celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo do režimu s ekonomickými účinky podává u celního úřadu místně příslušného podle bydliště nebo místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Dále se předkládá dovozní povolení podle § 21 tohoto zákona, pokud musí být podle tohoto zákona vydáno.

(7) Ministerstvo zdravotnictví rozhodne o zamítnutí žádosti o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení, o pozastavení, odejmutí nebo zrušení vývozního povolení nebo dovozního povolení, pokud se jedná o

a) nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána,

b) uvedení nepravdivých údajů nebo nedoplnění neúplných údajů v žádosti o vývozní povolení nebo dovozní povolení ve stanovené lhůtě,

c) porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona nebo z rozhodnutí vydaného na jeho základě, nebo

d) držitele povolení k zacházení pravomocně odsouzeného za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností, ledaže se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen.

§ 23

Tranzitní operace

(1) Tranzitní operace nesmí být prováděna bez předložení vývozního povolení a zásilka musí být vždy doprovázena vývozním povolením, ledaže podle právního řádu státu původu zásilky se vývozní povolení nevyžaduje nebo je stanoven jiný úřední postup. Při nesplnění této povinnosti se provede zajištění9) nebo odnětí10) zásilky.

(2) Zásilka nesmí být během dopravy vyložena z dopravního prostředku.

(3) Povinnost uvedená v odstavci 2 nemusí být plněna při tranzitní operaci uskutečňované letecky, pokud letadlo nepřistane na území České republiky.

HLAVA V

PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ A KOKY A VÝVOZ A DOVOZ MAKOVINY

§ 24

Pěstování konopí a koky

Zakazuje se

a) pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů,

b) pěstovat rostliny rodu Erythroxylon (keř koka).

§ 25

Vývoz a dovoz makoviny

(1) K vývozu nebo dovozu makoviny se vyžaduje povolení k vývozu makoviny nebo povolení k dovozu makoviny. Žádost o vydání vývozního povolení nebo dovozního povolení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

(2) Povolení k vývozu makoviny a povolení k dovozu makoviny vydává Ministerstvo zdravotnictví, které je rovněž oprávněno vydané povolení odejmout, pokud je důvodné podezření, že došlo k porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona či z rozhodnutí vydaného na jeho základě nebo že se jedná o nedovolený obchod podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Povolení k vývozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více vývozů. Povolení k dovozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více dovozů. Jinak se při vydávání a odnětí povolení k vývozu makoviny a povolení k dovozu makoviny použijí ustanovení hlavy čtvrté.

HLAVA VI

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI A EVIDENCE

§ 26

Ohlašovací povinnost na základě povolení k zacházení

(1) Osoby, které jsou oprávněny zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory na základě povolení k zacházení, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a)

a) do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o výrobě a spotřebě návykových látek, přípravků a prekursorů, o obchodech s nimi a o stavu a pohybu jejich zásob,

b) do konce dubna odhad výroby a dovozu návykových látek, přípravků a prekursorů v příštím kalendářním roce; pro přípravky uvedené v příloze č. 8 tohoto zákona se uvede pouze odhad výroby; výše uvedené odhady mohou být upraveny10b) Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek,2a)

c) do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o dovozu a vývozu návykových látek, přípravků a prekursorů za uplynulý kalendářní měsíc, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin.

(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby zacházející s návykovými látkami, přípravky a prekursory uvedenými v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3. Tyto osoby jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví údaje uvedené v odstavci 1.

(3) Osoby, které jsou oprávněny zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory na základě povolení k zacházení, a osoby, u kterých se pro jejich činnost nevyžaduje vydání povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory podle § 5 odst. 7 a § 6 odst. 3, jsou povinny informovat neprodleně Ministerstvo zdravotnictví

a) o odcizení návykových látek, přípravků a prekursorů,

b) o zvláštních okolnostech, například o neobvyklých objednávkách a transakcích s těmito látkami,

c) na základě jeho žádosti o dalších podrobnostech vztahujících se k činnostem, které jsou předmětem povolení k zacházení.

(4) Při ukončení činnosti, ke které se vyžaduje povolení k zacházení nebo v případě osob podle § 5 odst. 7 a § 6 odst. 3, je osoba, která tuto činnost vykonávala, povinna podat do 30 dnů od ukončení této činnosti mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a). Totéž platí o právním nástupci fyzické osoby-podnikatele.

§ 27

Ohlašovací povinnost osob provozujících lékárnu

(1) Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat krajskému úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona. Roční hlášení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

(2) Při ukončení činnosti lékárny10c) je osoba, která tuto činnost provozovala, povinna podat do 30 dnů od ukončení této činnosti krajskému úřadu mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1.

§ 27a

(1) Osoby provozující lékárnu a distributoři léčiv10d) jsou povinni nejpozději do 10. ledna kalendářního roku nahlásit příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok. Hlášení se podává na formuláři vydaném příslušnou veterinární správou písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

(2) Krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze jsou povinny předávat Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv do konce ledna kalendářního roku hlášení za uplynulý kalendářní rok o spotřebě přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři.

(3) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv je povinen předávat Ministerstvu zdravotnictví do konce února kalendářního roku hlášení za uplynulý kalendářní rok o spotřebě přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři.

§ 28

Ohlašovací povinnost výrobců, vývozců, dovozců a osob uvádějících na trh pomocné látky

(1) Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s výjimkou osob uvádějících na trh pomocné látky, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví

a) do konce února za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona,

b) do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení,10e)

c) na jeho žádost další podrobné informace o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek,

d) veškeré informace o odcizených pomocných látkách a o dalších okolnostech podle zvláštního právního předpisu.10f)

(2) Při ukončení činnosti, ke které se vyžaduje registrace, je osoba, která tuto činnost vykonávala, povinna předat do 30 dnů od ukončení této činnosti Ministerstvu zdravotnictví mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. a).

(3) Hlášení podle odstavce 1 písm. a) a b) se podávají na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

§ 29

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý nebo konopí

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu10a)

a) do konce května

1. výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté mákem setým nebo konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)

2. odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstován mák setý nebo konopí v příštím kalendářním roce,

b) v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění máku setého, makoviny nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h) a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,

c) do konce prosince příslušného kalendářního roku

1. výměru pozemků, které byly oseté mákem setým nebo konopím, výměru pozemků, ze kterých byl sklizen mák setý nebo konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy,10g) čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území,10h)

2. množství sklizené makoviny, konopí, semene máku setého a semene konopí.

§ 30

Ohlašovací povinnost při vývozu a dovozu makoviny

Každý, kdo uskutečnil vývoz nebo dovoz makoviny, je povinen předat Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí. Čtvrtletní hlášení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

§ 31

Forma hlášení

(1) Hlášení se podávají na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví, s výjimkou hlášení podle § 27a, která se podávají na formulářích vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami nebo Městskou veterinární správou v Praze, a s výjimkou hlášení podle § 29, a to písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu.10a)

(2) Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí (§ 29) a způsob vyplňování a nakládání s uvedeným formulářem.

§ 32

Evidence a dokumentace

(1) O zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory, jakož i o jejich dovozu a vývozu se vede stanoveným způsobem10i) evidence. Evidenci jsou povinny vést osoby, které uskutečňují činnosti, k nimž je třeba povolení k zacházení, vývozního povolení nebo dovozního povolení, osoby, které provozují zdravotnické zařízení, osoby, které provozují zařízení sociální péče, osoby, které poskytují veterinární péči, a osoby uvedené v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3.

(2) Fyzická osoba nebo právnická osoba je povinna dokumentovat každé uvádění na trh prekursorů uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.5f)

(3) O vývozu, dovozu a tranzitu pomocných látek se vedení evidence řídí bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství.10j)

(4) O výrobě a uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou manganistanu draselného, se vede evidence.

(5) Fyzická osoba nebo právnická osoba registrovaná Ministerstvem zdravotnictví podle § 16 tohoto zákona je povinna podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství dokumentovat výrobu, vývoz,10k) dovoz,10k) tranzit10k) a každé uvádění na trh pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona, s výjimkou výroby a uvádění na trh manganistanu draselného.

(6) Povinnost vést dokumentaci včetně prohlášení odběratele5f) a evidenci se nevztahuje na osoby uvádějící na trh pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona v případě, že jejich celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství stanovená vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Dále se povinnost vést dokumentaci včetně prohlášení odběratele5f) nevztahuje na osoby uvádějící na trh manganistan draselný.

(7) Fyzická osoba nebo právnická osoba registrovaná Ministerstvem zdravotnictví podle § 16 tohoto zákona je povinna podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství10l) dokumentovat každý vývoz pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona.

(8) Podrobnosti o vedení evidence stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

§ 33

Uchovávání dokumentace

(1) Dokumentace vztahující se k zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami a k jejich vývozu a dovozu musí být uchovávána po dobu 5 let, a v případě prekursorů a pomocných látek po dobu nejméně 3 let.10m)

(2) Podrobnosti o způsobu a době uchovávání dokumentace stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

HLAVA VII

KONTROLA

§ 34

Inspektoři

(1) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z rozhodnutí vydaných na jeho základě vykonávají pověření zaměstnanci

a) Ministerstva zdravotnictví,

b) Policie České republiky,

c) krajů zařazení do krajského úřadu,

d) celních orgánů pouze ve věcech týkajících se pěstování máku setého a konopí,

e) krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze pouze ve věcech veterinární péče

(dále jen "inspektoři").

(2) Inspektor je při kontrolní činnosti povinen prokázat se průkazem vydaným některým z orgánů uvedených v odstavci 1.

(3) Inspektor je při výkonu kontrolní činnosti oprávněn

a) vstupovat na pozemky, do objektů a místností,

b) vyžadovat vysvětlení zjištěných skutečností a předložení listin a dokumentů,

c) pořizovat kopie listin a dokumentů a výpisy z nich, a nelze-li tak učinit a současně je to nutné pro provedení kontroly, odebrat listiny a dokumenty,

d) v rozsahu nezbytně nutném pro provedení kontroly odebírat vzorky.

(4) Požádá-li o to písemně kontrolovaná osoba, poskytne kontrolní orgán za odebrané vzorky náhradu ve výši výrobních nebo pořizovacích nákladů.

(5) Inspektor projedná s kontrolovanou osobou nedostatky zjištěné při kontrole a způsob a lhůtu jejich odstranění. O průběhu a výsledku kontroly sepíše inspektor zápis.

(6) Kontrolované osoby jsou povinny strpět kontrolu a poskytnout součinnost potřebnou k jejímu provedení.

(7) Pro účely kontroly pěstování máku setého nebo konopí poskytují katastrální úřady celním orgánům údaje z katastru nemovitostí bezplatně.

§ 35

Kontrola při přebírání

Každý je povinen při přebírání návykových látek, přípravků a prekursorů prověřit, zda jejich množství a druh odpovídá průvodním dokumentům, a zjištěné závažné nesrovnalosti ihned oznámit Policii České republiky a Ministerstvu zdravotnictví.

HLAVA VIII

SANKCE

§ 36

Správní delikty

(1) Právnická osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, se dopustí správního deliktu tím, že

a) vykonává činnost, k níž se vyžaduje registrace k zacházení s pomocnými látkami (§ 3a odst. 2), bez této registrace,

b) vykonává činnost, k níž se vyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 4), bez tohoto povolení,

c) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 8),

d) nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změny údajů, které uvedla v žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory, nebo ukončení výkonu činnosti, k níž jí bylo vydáno povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 8 odst. 9 a 11),

e) neoznámí písemně Ministerstvu zdravotnictví ustanovení zástupce odpovědné osoby nebo osoby plnící její funkci nebo ukončení jeho funkce (§ 9 odst. 9),

f) neustanoví novou odpovědnou osobu ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy stávající odpovědná osoba přestala splňovat stanovené předpoklady nebo je z jiných důvodů trvale neschopna vykonávat svoji funkci nebo se vzdá výkonu funkce a nepožádá Ministerstvo zdravotnictví o změnu odpovědné osoby uvedené v povolení k zacházení (§ 9 odst. 10),

g) nedodrží při skladování návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i zařízení k jejich výrobě, povinnosti podle § 10,

h) předá nebo prodá návykové látky, přípravky a prekursory osobám, které nejsou oprávněny s nimi zacházet, nebo na tyto osoby převede práva spojená s návykovými látkami, přípravky a prekursory (§ 12 odst. 1),

i) předá nebo prodá pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona osobám, které nepředloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení podle zvláštního právního předpisu5f) (§ 12 odst. 2),

j) vyrábí, dováží, vyváží nebo prodává prekursory nebo pomocné látky uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona a nezabezpečí označení těchto látek před jejich uvedením na trh štítkem s uvedením jejich názvu (§ 12 odst. 4),

k) neprovede zneškodnění nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadů je obsahujících podle § 14,

l) umísťuje návykové látky a přípravky v celních skladech, svobodných celních pásmech a svobodných celních skladech7) [§ 15 písm. a)],

m) zasílá návykové látky, přípravky a prekursory poštou jako obyčejné zásilky, prostřednictvím poštovních schránek nebo osobám, které nejsou oprávněny zacházet s návykovými látkami [§ 15 písm. c)],

n) nesplní před zahájením činnosti povinnost registrace nebo v žádosti o registraci uvede nepravdivé nebo neúplné údaje (§ 16),

o) nesdělí písemně Ministerstvu zdravotnictví změny údajů uváděných pro udělení registrace (§ 16 odst. 4) nebo skutečnost, že přestává vykonávat činnost, která byla předmětem registrace (§ 16 odst. 5),

p) vyveze návykové látky nebo přípravky s jejich obsahem, prekursory nebo pomocné látky bez vývozního povolení (§ 20, 20a a 20b),

q) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v případě vývozu manganistanu draselného nebo anhydridu kyseliny octové [§ 20b odst. 2 písm. a)],

r) doveze návykové látky nebo přípravky s jejich obsahem bez dovozního povolení (§ 21),

s) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o vývozní nebo dovozní povolení (§ 22),

t) pěstuje (§ 24) druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, nebo pěstuje rostliny rodu Erythroxylon (keř koka),

u) doveze nebo vyveze makovinu bez dovozního nebo bez vývozního povolení (§ 25),

v) nesplní ohlašovací povinnosti nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje (§ 26),

w) nesplní ohlašovací povinnost při zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory, k němuž se nevyžaduje povolení k zacházení (§ 26 odst. 2),

x) nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí čtvrtletní hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje (§ 30),

y) neplní povinnost evidence a dokumentace podle § 32 a 33 tohoto zákona,

z) neplní kontrolní povinnost nebo oznamovací povinnost podle § 35.

(2) Provozovatel lékárny se dopustí správního deliktu tím, že

a) nepředá krajskému úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona (§ 27),

b) uvede v ročním hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, za uplynulý kalendářní rok (§ 27) nepravdivé nebo neúplné údaje,

c) při ukončení činnosti lékárny nepředá krajskému úřadu mimořádné hlášení o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, včetně přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje.

(3) Provozovatel lékárny nebo distributor léčiv se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní povinnost (§ 27a odst. 1) nahlásit do 10. ledna kalendářního roku příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze odběr přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok,

b) uvede v hlášení (§ 27a odst. 1) o odběru přípravků obsahujících návykové látky uvedené v přílohách č. 1 a 5 tohoto zákona, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona, veterinárními lékaři za uplynulý kalendářní rok nepravdivé nebo neúplné údaje.

(4) Osoba registrovaná10n) u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s výjimkou prodejce pomocných látek, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nepředá Ministerstvu zdravotnictví do konce února za uplynulý kalendářní rok hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona [§ 28 odst. 1 písm. a)],

b) nepředá Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení [§ 28 odst. 1 písm. b)],

c) uvede v hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona nepravdivé nebo neúplné údaje [§ 28 odst. 1 písm. a)],

d) uvede v měsíčním hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení [§ 28 odst. 1 písm. b)], nepravdivé nebo neúplné údaje,

e) nepředá Ministerstvu zdravotnictví informace o odcizených pomocných látkách a o dalších okolnostech podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,10n) zejména o neobvyklých objednávkách nebo transakcích s pomocnými látkami, které mohou vést k podezření, že tyto látky určené pro dovoz, vývoz nebo tranzit mohou být zneužity pro nezákonnou výrobu omamných nebo psychotropních látek [§ 28 odst. 1 písm. d)],

f) při ukončení činnosti nepředá do 30 dnů od ukončení této činnosti mimořádné hlášení v rozsahu stanoveném v § 28 odst. 1 písm. a) nebo v hlášení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje.

(5) Právnická osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2, se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 29,

b) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.

§ 37

Pokuty

(1) Za správní delikty podle § 36 odst. 1 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), t), u), v), w), x), y) a z),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen c), q) a s),

c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen a), b), p) a r).

(2) Za správní delikty podle § 36 odst. 2 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen a) a c),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene b).

(3) Za správní delikty podle § 36 odst. 3 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene a),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene b).

(4) Za správní delikty podle § 36 odst. 4 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen a), b), e) a f),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmen c) a d).

(5) Za správní delikty podle § 36 odst. 5 se právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene a),

b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikty podle písmene b).

§ 38

Propadnutí věci

(1) Za správní delikt podle § 36 lze právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním, uložit též propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek, zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě, určených nebo užitých k jeho spáchání, pokud právnické osobě náleží.

(2) Při uplatnění sankce propadnutí věci podle odstavce 1 se přihlíží zejména ke stupni závažnosti a rozsahu následků, které porušení povinnosti způsobilo nebo mohlo způsobit, k okolnostem, za nichž k němu došlo, a k době, po kterou k porušování povinnosti docházelo.

(3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 39

(1) Fyzická osoba pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29,

b) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

§ 40

Společná ustanovení o sankcích

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikt právnické osoby podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z) spáchaného ve zdravotnickém zařízení, a správní delikt podle § 36 odst. 4 v prvním stupni projednává Ministerstvo zdravotnictví.

(5) Správní delikt právnických osob podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y) a z) spáchaný ve zdravotnickém zařízení a správní delikt podle § 36 odst. 2 písm. a), b) a c) v prvním stupni projednává krajský úřad.

(6) Správní delikt právnických osob podle § 36 odst. 5 písm. a) a b) a přestupky podle § 39 odst. 1 písm. a) a b) v prvním stupni projednává celní orgán.

(7) Správní delikt právnických osob podle § 36 odst. 3 písm. a) a b) v prvním stupni projednává příslušná krajská veterinární správa nebo Městská veterinární správa v Praze.

(8) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby10o) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(9) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro jejich zaplacení.

(10) Příjem z pokut uložených Ministerstvem zdravotnictví, celními orgány, příslušnými krajskými veterinárními správami nebo Městskou veterinární správou v Praze je příjmem státního rozpočtu. Příjem z pokut uložených krajským úřadem je příjmem kraje.

(11) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.10p)

HLAVA IX

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 41

Vztah ke zvláštním právním předpisům

Ustanovení zvláštních právních předpisů týkajících se návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek zůstávají nedotčena.11)

§ 41a

Na fyzické osoby a právnické osoby při zacházení s prekursory a pomocnými látkami v celních skladech a svobodných obchodních zónách11a) se nevztahují ustanovení § 4, 16, 20a, 20b, 26 a 28 tohoto zákona.

§ 42

Ve veškerých úředních dokladech, obchodních dokladech a tiskopisech musí být používány názvy návykových látek, prekursorů a pomocných látek podle příloh tohoto zákona.5g) V případě hromadně vyráběných léčivých přípravků11b) se jejich názvy označují jen registrovaným názvem.

§ 43

Součinnost státních orgánů

(1) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví při přípravě podkladů pro mezinárodní organizace o zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami v rozsahu vyplývajícím z jejich působnosti.

(2) Krajské úřady sdělují Ministerstvu zdravotnictví do konce února za uplynulý kalendářní rok údaje o návykových látkách, přípravcích a prekursorech zneškodněných podle § 14 odst. 3.

(3) Celní orgány jsou povinny předávat Policii České republiky jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí podle § 29 takto:

a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,

b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně.

(4) Celní orgány jsou povinny předávat Generálnímu ředitelství cel jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí podle § 29 takto:

a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,

b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,

c) hlášení podle § 29 písm. c) do 31. ledna za uplynulý kalendářní rok.

(5) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zemědělství údaje

a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,

b) podle § 29 písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,

c) podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok

na formulářích vydaných Ministerstvem zemědělství.

(6) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zdravotnictví údaje

a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,

b) podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok

na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

(7) Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

a) informují průběžně Ministerstvo zdravotnictví o

1. přijatých žádostech k registraci léčivých přípravků obsahujících návykové látky nebo prekursory,

2. porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě,

b) předávají průběžně Ministerstvu zdravotnictví stejnopisy pravomocných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících návykové látky nebo prekursory,

c) předávají Ministerstvu zdravotnictví roční hlášení podle § 26 odst. 1 písm. a),

d) informují průběžně příslušný krajský úřad o porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a o rozhodnutích vydaných na tomto základě.

§ 43a

Působnost orgánů státní správy

(1) Ministerstvo zdravotnictví mimo činnosti stanovené tímto zákonem dále v oblasti návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek

a) monitoruje pohyb vybraných pomocných látek, případně prekursorů, mezi Českou republikou a ostatními zeměmi v rámci mezinárodních projektů,

b) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutí krajského úřadu v případech uvedených v § 40 odst. 5,

c) poskytuje Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek

1. čtvrtletně údaje týkající se dovozu a vývozu omamných látek,11c) psychotropních látek11d) přílohy č. 5 tohoto zákona a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulé 3 měsíce,

2. jednou za rok do 30. června údaje týkající se produkce, výroby, spotřeby, stavu zásob a zadržených množství omamných látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý kalendářní rok,11e)

3. jednou za rok do 30. června údaje týkající se výroby, stavu zásob, dovozu a vývozu psychotropních látek a přípravků obsahujících tyto látky za uplynulý kalendářní rok,11f)

4. do 30. června odhad potřeby omamných látek,11g) psychotropních látek11h) a přípravků obsahujících tyto látky na následující kalendářní rok a jejich doplňky11i) během kalendářního roku,

d) poskytuje Evropské komisi jednou za rok údaje podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,11j)

e) vykonává působnost v oblasti prekursorů a pomocných látek podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství,11k)

f) spolupracuje s příslušnými orgány státu dovozce a vývozce.

(2) Policie České republiky

a) informuje Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých skutečnostech nezbytných pro rozhodování Ministerstva zdravotnictví podle tohoto zákona,11l) zejména o pokusech odcizení a odcizení návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek,

b) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílá Ministerstvu zdravotnictví přehled o odňatých11l) množstvích prekursorů a pomocných látek, údaje o jakékoliv jiné látce neuvedené v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona, o níž bylo zjištěno, že byla použita k nedovolené výrobě omamných látek nebo psychotropních látek, o formách, metodách a prostředcích nedovolené výroby omamných látek a psychotropních látek s použitím prekursorů a pomocných látek podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.11j)

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu

a) spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství11m),11n) před vydáváním licence Ministerstva průmyslu a obchodu k vývozu manganistanu draselného a anhydridu kyseliny octové a všeobecného vývozního povolení na pomocné látky uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona,

b) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílá Ministerstvu zdravotnictví přehled uskutečněných dovozů a vývozů pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona.

(4) Celní orgány

a) informují Ministerstvo zdravotnictví o všech důležitých skutečnostech nezbytných pro jeho rozhodování podle tohoto zákona,11j) zejména o případech zajištění11o) návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek,

b) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok zasílají Ministerstvu zdravotnictví přehled o zajištěných11o) množstvích prekursorů a pomocných látek, údaje o jakékoliv jiné látce neuvedené v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona, o níž bylo zjištěno, že byla použita k nedovolené výrobě omamných látek nebo psychotropních látek, o formách, metodách a prostředcích nedovolené výroby omamných látek a psychotropních látek s použitím prekursorů a pomocných látek podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství,11j)

c) doplňují podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství11p) v případě prekursorů a pomocných látek údaje na vývozním povolení,

d) kontrolují vyvezená množství pomocných látek přílohy č. 11 tohoto zákona, zda nepřesahují limity stanovené Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou,

e) poskytují informace o dovozu nebo vývozu návykových látek, přípravků, prekursorů nebo pomocných látek Ministerstvu zdravotnictví.

§ 44

Použití předpisů o správním řízení

(1) V rozhodování o věcech podle tohoto zákona se použijí obecné předpisy o správním řízení,12) s výjimkou registrace podle § 16 odst. 1 až 5.

(2) Skutečnosti uvedené v žádostech o povolení k zacházení, o vývozní povolení, o dovozní povolení, o povolení k vývozu makoviny a o povolení k dovozu makoviny je žadatel povinen vhodným způsobem doložit.

(3) U rozhodnutí o odnětí povolení k zacházení, o odnětí vývozního povolení, o odnětí dovozního povolení, o odnětí povolení k vývozu makoviny a o odnětí povolení k dovozu makoviny se vylučuje odkladný účinek odvolání.

§ 44a

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 45

Přechodná ustanovení

(1) Povolení k zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami nebo přípravky a zvláštní povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek nebo psychotropních látek nebo přípravků vydaná podle dosavadních předpisů se považují za povolení k zacházení, vývozní povolení, dovozní povolení, povolení k vývozu makoviny nebo povolení k dovozu makoviny podle tohoto zákona po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

(2) Řízení o vydání povolení k zacházení s omamnými látkami a psychotropními látkami nebo přípravky a o vydání zvláštního povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek nebo psychotropních látek nebo přípravků podle dosavadních předpisů,13) která nebyla pravomocně ukončena ke dni účinnosti tohoto zákona, se zastavují.

(3) Výrobci pomocných látek jsou povinni se zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví (§ 16) do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ

§ 51

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

* * *

Zákon č. 354/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (30. prosince 1999).

Zákon č. 117/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 30. června 2000, s výjimkou čl. I bodu 22, pokud jde o ustanovení § 13 odst. 2, které nabylo účinnosti dnem 30. června 2001.

Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Zákon č. 57/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (19. února 2001).

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Zákon č. 407/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Zákon č. 223/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení (30. srpna 2003).

Zákon č. 362/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. července 2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 48, 54, pokud jde o § 34 odst. 1 písm. d), 55, 56, pokud jde o § 40 odst. 6, a 59, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 167/1998 Sb.

OMAMNÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO SEZNAMU I podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický názevPoznámka
Acetorfin3-O-acetyl-7α-[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endo-ethenotetrahydrooripavin 
Acetyl-alfa-methyl fentanylN-[1-(α-methylfenethyl)-4-piperidyl]acetanilid 
Acetylmethadol3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan 
Alfacetylmethadolα-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan 
Alfameprodinα-3-ethyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin 
Alfamethadolα-4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol 
Alfa-methylfentanylN-[1-(α-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilid 
Alfa-methylthiofentanylN-[1-]1-methyl-2(2-thienyl)ethyl-[4-piperidyl]propionanilid 
Alfaprodinα-1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidin 
AlfentanilN-{1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)-ethyl]-4-methoxymethyl-4-piperidinyl}-N-fenylpropionamid monohydrochlorid 
Allylprodin3-allyl-4-fenyl-1-methyl-4-propionyloxypiperidin 
Anileridinethylester kyseliny 1-(4-aminofenethyl)-4 fenyl-4-piperidinkarboxylové 
Benzethidinethylester kyseliny 1-(2-benzyloxyethyl)-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové 
Benzylmorfin3-benzylmorfin 
Betacetylmethadolβ-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-dimethylaminoheptan 
Beta-hydroxyfentanylN-[ 1-(β-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]propionanilid 
Beta-hydroxy-3-methylfentanylN-[ 1-(β-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propinanilid 
Betameprodinβ-3-ethy 1-4-feny 1-1-methyl-4-propionyloxypiperidin 
Betamethadolβ-4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol 
Betaprodinβ-1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxypiperidin 
Bezitramid1-(3,3-difeny 1-3-kyanpropyl)-4-(2-oxo-3 propionyl-1-benzimidazoliny l)piperidin 
Dextromoramid(+)-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutyryl)-pyrrolidin 
DiampromidN-[2-(methylfenethylamino)propyl]propionanilid 
Diethylthiambuten3-diethylamino-1,1-di(2'thienyl)-1-buten 
Difenoxin1-(3,3 difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenyl-4-piperidin-karboxylová kyselina 
Difenoxylátethylester kyseliny 1-(3,3 difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové 
Dihydroetorfin7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethantetrahydrooripavin 
Dihydromorfin4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6 diol 
Dimenoxadol2-dimethylaminoethylester kyseliny ethoxydifenyl-octové 
Dimefeptanol4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanol 
Dimethylthiambuten3-dimethylamino-1,1-di(2'-thienyl)-1-buten 
Dioxafetylbutyrátethylester kyseliny 2,2-difenyl-4-morfolinomáselné 
Dipipanon4,4-difenyl-6-piperidino-3-heptanon 
Drotebanol3,4-dimethoxy-17-methylmorfman-6β,14-diol 
Ekgonin[1R-(exo,exo)]-3-hydroxy-8-methyl-8-azabicyclo-[3.2. 1]oktan-2-karboxylová kyselina - jeho estery a deriváty, ze kterých je možno transformací získat ekgonin a kokain 
Ethylmethylthiambuten1,1-di(2'-thienyl)-3-methylethylamino-1-buten 
Etonitazen1-(2-diethylaminoethyl)-2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol 
Etoxeridinethylester kyseliny 4-fenyl-1-[2-(2-hydroxy-ethoxy)ethyl]-4-piperidinkarboxylové 
Fenadoxon4,4-difenyl-6-morfolino-3-heptanon 
FenampromidN-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilid 
Fenazocin5,9-dimethyl-2-fenethyl-2'-hydroxy-6,7-benzomorfan 
FenomorfanN-fenethyl-3-hydroxymorfinan 
Fenoperidinethylester kyseliny 4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxy-propyl)-4-piperidinkarboxylové 
FentanylN-(1-fenethyl-4-piperidyl)propionanilid 
Furethidinethylester kyseliny 4-fenyl-1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-piperidinkarboxylové 
Hydrokodon4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-ondihydrokodeinon
Hydromorfinol14-hydroxy-7,8-dihydromorfin 
Hydromorfon4,5-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorfinan-6-ondihydromorfinon
Hydroxypethidinethylester kyseliny 4-(3-hydroxyfenyl)-1-methyl-4-piperidinkarboxylové 
Isomethadon4,4-difenyl-6-dimethylamino-5-methyl-3-hexanon 
Klonitazen 1-(2-diethylaminoethyl)-2-(4-chlorbenzyl)-5-nitrobenzimidazol  
Kodoxim6-karboxymethyloximdihydrokodeinonu 
Koka-list Kokainmethylester benzoylekgoninu 
Koncentrát z makoviny poloprodukt k výrobě alkaloidů získaný technologickou úpravou makoviny
Levofenacylmorfan(-)-N-fenacyl-3-hydroxymorfinan 
Levomethorfan(-)-3-methoxy-N-methylmorfinanIzomer dextromethorfan [(+)-3-methoxy-N-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Levomoramid(-)-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutyryl)-pyrrolidin 
Levorfanol(-)-3-hydroxy-N-methylmorfinanIzomer dextrorfanol [(+)-3-hydroxy-N-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Metazocin2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorfan 
Methadon4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-heptanon 
Methadon, meziprodukt2,2-difenyl-4-dimethylaminovaleronitril 
Methyldesorfin6-methyl-delta-6-desoxymorfm 
Methyldihydromorfm6-methyl-7,8-dihydromorfin 
Metopon5-methyl-7,8-dihydromorfin-6-on 
Moramid, meziproduktkyselina 2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinomáselná 
3-Methylfentanylcis nebo trans N-(1-fenethyl-3-methyl-4-piperidyl)-propionanilid 
3-MethylthiofentanylN-{3-methyl-1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl} propionanilid 
Morferidinethylester kyseliny 4-fenyl-1-(2-morfolinoethyl)-4-piperidinkarboxylové 
Morfin7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diol 
Morfin methobromid a jiné deriváty morfinu se čtyřvazným dusíkem včetně derivátů morfin-N-oxidu (i kodein-N-oxidu)
Morfin-N-oxid(5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfi-nan-3,6-diol-17-oxid 
MPPPpropylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-piperidin-karboxylové 
Myrofin6-myristoyl-3-benzylmorfm 
Nikomorfin3,6-dinikotinoy lmorfin 
Noracymethadola-(±)-3-acetoxy-4,4-difenyl-6-methylaminoheptan 
Norlevorfanol(-)-3-hydroxymorfinan 
Normethadon4,4-difenyl-6-dimethylamino-3-hexanon 
Normorfindemethylmorfin-(5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-morfinan-3,6-diol 
Norpipanon4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon 
Opium kromě homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2
Oxykodon14-hydroxydihydrokodeinon 
Oxymorfon14-hydroxydihydromorfinon 
Parafluorfentanyl4'-fluor-N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propionanilid 
PEPAPethylester kyseliny 1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidin-karboxylové 
Pethidinethylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-piperidinkarboxylové 
Pethidin, meziprodukt A4-fenyl-4-kyan-1-methylpiperidin 
Pethidin, meziprodukt Bethylester kyseliny 4-fenyl-4-piperidinkarboxylové 
Pethidin, meziprodukt Ckyselina 4-fenyl-1-methyl-4-piperidinkarboxylová 
Piminodinethylester kyseliny 4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)-4-piperidinkarboxylové 
Piritramid1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-piperidino-4-piperidinkarboxamid 
Proheptazin1,3-dimethyl-4-fenyl-4-propionyloxyhexahydro-1H-azepin 
Properidinisopropylester kyseliny 4-fenyl-1-methyl-4-piperidinkarboxylové 
Racemethorfan(±)-3-methoxy-N-methylmorfinan 
Racemoramid(±)-1-(2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobuty-ryl)pyrrolidin 
Racemorfan(±)-3-hydroxy-N-methylmorfinan 
Remifentanilmethylester kyseliny 1-(2-methoxykarbonylethyl)-4-(fenylpropionylamino)-piperidin-4-karboxylové 
SufentanilN-{4-methoxymethyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidy 1} propionanilid 
Thebain(5a)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorfinan 
Thebakonacetyldihydrokodeinon 
ThiofentanylN-{1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}propionanilid 
Tilidin(±)-ethylester trans-2-dimethylamino-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylové kyseliny 
Trimeperidin4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimethylpiperidin 

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále estery a étery omamných látek uvedených v tomto seznamu a solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů, esterů a éterů ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 2 k zákonu č. 167/1998 Sb.

OMAMNÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO SEZNAMU II podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický názevPoznámka
Acetyldihydrokodein(5α,6α)-6-acetoxy-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan 
Dextropropoxyfenα-(+)-1,2-difenyl-4-dimethylamino-3-methyl-2-propionyloxybutan 
Dihydrokodein(5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-6-ol 
Ethylmorfin3-ethylmorfin 
Folkodin3-(2-morfolinoethyl)morfín 
Kodein3-methylmorfin 
Nikodikodin6-nikotinoyl-7,8-dihydrokodein 
Nikokodin6-nikotinoylkodein 
NorkodeinN-demethylkodein 
PropiramN-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-(2-pyridyl)pro-pionamid 

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 3 k zákonu č. 167/1998 Sb.

OMAMNÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO SEZNAMU IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický názevPoznámka
Desomorfin6-desoxy-7,8-dihydromorfin 
Etorfin6,7,8,14-tetrahydro-7α-[2(R)-hydroxy-2-pentyl]-6,14-endo-ethenooripavin 
Heroin3,6-diacetylmorfin 
Ketobemidon4-(3-hydroxyfenyl)-1-methyl-4-propionylpiperi-din 
Konopí  
Pryskyřice z konopí  

Včetně solí omamných látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 4 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický názevPoznámka
BrolamfetaminDOB2-amino-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan 
 DETN,N-diethyltryptamin 
DimethoxyamfetaminDMAdl-2-amino-1-(2,5-dimethoxyfenyl)propan 
 DMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetra-hydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran 
 DMTN,N-dimethyltryptamin 
2,5-Dimethoxy-4-ethylamfetaminDOETdl-2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-ethylfenyl)propan 
EticyklidinPCEN-ethyl-1-fenylcyklohexylamin 
Etryptamin 3-(2-aminobutyl)indol 
Kathinon (-)-2-aminopropiofenon 
(+)LysergidLSD, LSD-25(+)-N,N-diethyllysergamid (diethylamid kyseliny d-lysergové) 
 Meskalin3,4,5-trimethoxyfenethylamin 
Methkathinon 2-(methy lamino)-1-fenylpropan-1-on 
5-Methoxy-3,4-methylendioxy-amfetaminMMDA2-amino-1-(5-methoxy-3,4-methylendioxyfenyl)pro-pan 
4-Methylaminorex (±)-cis-2-amino-5-fenyl-4-methyl-2-oxazolin 
3,4-Methylen-dioxy-methamfetaminMDMA1-(3,4-methy lendioxyfenyl)-2-methylaminopropan 
 4-MTA2-amino-1-(4-methy lthiofenyl)propan 
N-Ethyl MDA (±)-N-ethyI-α-methyl-3,4-(methylendioxy) fenethylamin 
N-Hydroxy MDA (±)-N[a-methyl-3,4-(methylendioxy)fenethyl]hydroxylamin 
 Parahexyl3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-tri-methyl-6H-dibenzol[b,d]pyran 
Para-methoxy-amfetaminPMA2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan 
Para-methoxy-metamfetaminPMMA1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan 
Psilocybin N,N-dimemyl-0-fosforyl-4-hydroxytryptamin 
 Psilotsin Psilocin3-(2-dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindol 
RolicyklidinPHP, PCPY1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin 
 STP, DOM2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan 
TenamfetaminMDA2-amino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan 
TenocyklidinTCP1-[1-(2-thienyl)cyklohexyl]piperidin 
 THCTetrahydrokanabinoly, všechny izomery: Δ6a(10a), Δ6a(7), Δ7, Δ8, Δ10, Δ9(11) a jejich stereochemické varianty 
Trimethoxy-amfetaminTMAdl-2-amino-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan 

Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereoizomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení a soli psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat.

Příloha č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodni nechráněný název nebo obecný názevChemický názevPoznámka
Amfetamin (±)-2-amino-1-feny lpropan 
Amineptin 7-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylamino)heptanová kyselina 
Buprenorfin 21-cyklopropyl-7-α-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethyl-propyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydro-oripavin 
 2C-B4-brom-2,5-dimethoxyfenethylamin 
Dexamfetamin (+)-2-amino-1-fenylpropan 
FencyklidinPCP1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin 
Fenetylin dl-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-{2-[(1-methyl-2-feny lethy l)amino]ethyl}-1H-purin-2,6-dion 
Fenmetrazin 2-fenyl-3-methylmorfolin 
Flunitrazepam 1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Levamfetamin 1-2-amino-1-fenylpropan 
Levometamfetamin 1-1-fenyl-2-methy laminopropan 
Meklokvalon 3-(o-chlorfenyl)-2-methyl-4(3H)-chinazolinon 
Methakvalon 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-chinazolinon 
Metamfetamin (+)-1-fenyl-2-methylaminopropan 
Metamfetamin racemát (±)-1-fenyl-2-methylaminopropan 
Methylfenidát methylester kyseliny 2-fenyl-2-(2-piperidyl)octové 
Sekobarbital 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbiturová kyselina 
Dronabinoldelta-9-THCΔ 9 tetrahydrokanabinol a jeho steriochemické variantyOdpovídá takovým stereochemickým variantám delta-9-THC, jako např. [(-)-transdelta-9-THC]
Zipeprol α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyfenethyl)-1- 

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 6 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodni nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodni nechráněný název nebo obecný názevChemický názevPoznámka
Amobarbital 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbiturová kyselina 
Butalbital 5-allyl-5-isobutylbarbiturová kyselina 
Cyklobarbital 5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-ethylbarbiturová kyselina 
Glutethimid 2-ethyl-2-fenylglutarimid 
Kathin[(+)-norpseudoefedrin]D-threo-2-amino-1-hydroxy-1-feny lpropan 
Pentazocin 6,11-dimethyl-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol 
Pentobarbital 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbiturová kyselina 

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 7 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb.)

Mezinárodni nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický názevPoznámka
Allobarbital 5,5-diallylbarbiturová kyselina 
Alprazolam 6-fenyl-8-chlor-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a]-[1,4]benzodiazepin 
Amfepramon 2-(diethylamino)propiofenon 
Aminorex 2-amino-5-fenyl-2-oxazolin 
Barbital 5,5-diethylbarbiturová kyselina 
Benzfetamin N-benzyl-N,α-dimethylfenethylamin 
Bromazepam 7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Brotizolam 2-brom-4-(o-chlorfenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin 
Butobarbital 5-butyl-5-ethylbarbiturová kyselina 
Delorazepam 1,3-dihydro-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Diazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Estazolam 6-fenyl-8-chlor-4H-s-triazolo-[4,3-a] [1,4] benzodiazepin 
Ethinamát 1-ethinylcyklohexanolkarbamát 
Ethchlorvynol 3-ethyl-1-chlor-1-penten-4-in-3-ol 
Ethylamfetamin dl-2-ethylamino-1-fenylpropan 
Ethylloflazepát ethyl 2,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7-chlor-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylát 
Fendimetrazin (+)-3,4-dimethyl-2-fenylmorfolin 
Fenkamfamin dl-2-ethylamino-3-fenylbicyklo[2,2,1]heptan 
Fenobarbital 5-ethyl-5-fenylbarbiturová kyselina 
Fenproporex dl-2-(2-kyanethylamino)-1-fenylpropan 
Fentermin 1,1-dimethylfenethylamin 
Fludiazepam 1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Flurazepam 1-[2-(diethylamino)ethyl]-1,3-dihydro-5-(o-fiuorfenyl)-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
 GHBkyselina 4-hydroxybutanová 
Halazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-(2,2,2-trifluor-ethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Haloxazolam 10-brom-11b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahy-drooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 
Chlordiazepoxid 5-fenyl-7-chlor-2-methylamino-3H-1,4-benzo-diazepin-4-oxid 
Kamazepam 1,3-dihydro-3-hydroxy-5-feny 1-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on dimethylkarbamát (ester) 
Ketazolam 8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-fenyl-11-chlor-4H-[1,3]oxazino[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-4,7-(6H)-dion 
Klobazam 5-fenyl-7-chlor-1-methyl-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion 
Klonazepam 1,3-dihydro-5-(o-chlorfenyl)-7-nitro-2H-1,4-benzo-diazepin-2-on 
Klorazepát 2,3-dihydro-2,2-dihydroxy-5-fenyl-7-chlor-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylová kyselina 
Klotiazepam 1,3-dihydro-7-ethyl-5-(o-chlorfenyl)-1-methyl-2H-thieno[2,3-e] [1,4]diazepin-2-on 
Kloxazolam 10-chlor-11b-(o-chlorfenyl)-2,3,7,11b-tetra-hydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 
LefetaminSPA(-)-1,2-difenyl-1-dimethylaminoethan 
Loprazolam 2,4-dihydro-6-(o-chlorfenyl)-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methylen]-8-nitro-1 H-imidazo-[1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1-on 
Lorazepam 1,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Lormetazepam 1,3-dihydro-3-hydroxy-7-chlor-5-(o-chlorfenyl)-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Mazindol 2,5-dihydro-5-(p-chlorfenyl)-3H-imidazo[2,1-α]-isoindol-5-ol) 
Medazepam 2,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-methyl-1H-1,4-benzodiazepin 
Mefenorex dl-2-(3-chlorpropylamino)-1-fenylpropan 
Meprobamát 2-methyl-2-(1-propyl)-1,3-propandiol dikarbamát 
Mesokarb 3-(α-methylfenethyl)-N-(fenylkarbamoyl)sydnonimin 
Methylfenobarbital 5-ethyl-5-fenyl-1-methylbarbiturová kyselina 
Methyprylon 3,3-diethyl-5-methylpiperidin-2,4-dion 
Midazolam 8-chlor-6-(o-fluorfenyl)-1-methyl-4H-imidazo-[1,5-a] [1,4]benzodiazepin 
Nimetazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Nitrazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Nordazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Oxazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Oxazolam 11b-fenyl-10-chlor-2-methyl-2,3,7,nb-tetrahydro-oxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on 
Pemolin 5-fenyl-2-imino-4-oxazolidinon 
Pinazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-1-(2-propinyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Pipradrol difenyl(2-piperidyl)methanol 
Prazepam 1-cyklopropylmethyl-1,3-dihydro-5-fenyl-7-chlor-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Pyrovaleron dl-1-(4-methylfenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon 
Sekbutabarbital 5-ethyl-5-(1-methylpropyl)barbiturová kyselina 
Temazepam 1,3-dihydro-5-fenyl-3-hydroxy-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Tetrazepam 5-(1-cyklohexenyl)-1,3-dihydro-7-chlor-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on 
Triazolam 8-chlor-6-(o-chlorfenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo-[4,3-a] [1,4]benzodiazepin 
Vinylbital 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbiturová kyselina 
Zolpidem N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo [ 1,2-a]pyridin-3-acetamid 

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 8 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PŘÍPRAVKY zařazené do seznamu III podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.)

Přípravky obsahující:Podmínky:
1) jednu z omamných látek: Acetyldihydrokodein Dihydrokodein Ethylmorfin Folkodin Kodein Nikodikodin Nikokodin NorkodeinMohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) a množství omamné látky a) v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě nesmí přesáhnout 100 mg, b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.
2) Difenoxina) Množství difenoxinu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 0,5 mg. b) Množství síranu atropinia musí být nejméně 5 % k množství difenoxinu v jedné tabletě, kapsli, ampuli, čípku, popř. jiné lékové formě.
3) Difenoxyláta) Množství difenoxylátu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 2,5 mg. b) Množství síranu atropinia musí být nejméně 1 % k množství difenoxylátu v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, popř. v jiné lékové formě.
4) DextropropoxyfenMnožství dextropropoxyfenu a) nesmí přesáhnout 135 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě, b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %. Přípravek nesmí obsahovat žádnou psychotropní látku.
5) KokainMnožství kokainu nesmí přesáhnout 0,1 % kokainu.
6) Opium nebo morfina) Množství morfinu nesmí přesáhnout 0,2 %. b) Dále mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných). Omamná látka v přípravku obsažená nesmí být snadno získána zpět v takovém množství, aby ohrozila veřejné zdraví.
7) Ipekakuanhový prášek s opiema) Množství opia v prášku nesmí být vyšší než 10 %. b) Množství ipekakuanhového kořene nesmí být vyšší než 10 %. c) Množství jedné nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) nesmí být nižší než 80 %.
8) Propirama) Množství propiramu nesmí přesáhnout 100 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě. b) Množství methylcelulózy v přípravku musí být nejméně stejné nebo vyšší než propiramu.

Včetně homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2.

Příloha č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb.

PREKURSORY zařazené do tabulky I podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb. a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenstvíx))

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický názevPodpoložka celního sazebníku
Efedrinna/ (1R,2S)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol, b/ (1S,2R)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol, c/ racemická směs látek uvedených pod písmenem a/, b/2939 41 00
ErgometrinN-[1-(hydroxymethyl)ethyl]amid D-lysergové kyseliny2939 61 00
Ergotamin5'α-benzyl-12'-hydroxy-2'-methyl-3',6',18-ergotamantrion2939 62 00
Fenylaceton1-fenyl-2-propanon2914 31 00
Isosafrol (cis+trans forma)1,2-(methylendioxy)-4-propenylbenzen (směs cis+trans forma)2932 91 00
Kyselina lysergovákyselina (8β)-9,10-didehydro-6-methylergolin-8-karboxylová2939 63 00
3,4-methylendioxyfenyl-2-propanon3,4-methy lendioxyfenyl-2-propanon2932 92 00
N-acetylantranilová kyselinakyselina 2-acetamidobenzoová2924 23 00
Norefedrin (fenylpropanolamin)erythro-2-amino-1-fenyl-1-propanol2939 49 00
Piperonal1,3-benzodioxol-5-karbaldehyd2932 93 00
Pseudoefedrina/ (1R,2R)-2-methy lamino-1-fenyl-1-propanol, b/ (1S,2S)-2-methylamino-1-fenyl-1-propanol, c/ racemická směs látek uvedených pod písmenem a/, b/2939 42 00
Safrol4-allyl-1,2-methylendioxybenzen2932 94 00

Včetně solí ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

x) Článek 1 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1232/2002.

Příloha č. 10 k zákonu č. 167/1998 Sb.

POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb. a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenstvíx))

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický názevPodpoložka celního sazebníku
Anhydrid kyseliny octovéacetanhydrid2915 24 00
Kyselina antranilovákyselina 2-aminobenzoová2922 43 00
Kyselina fenyloctovákyselina fenyloctová2916 34 00
Manganistan draselnýmanganistan draselný2841 61 00
Piperidinhexahydropyridin2933 32 00

Včetně solí uvedených látek ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

x) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1232/2002.

Příloha č. 11 k zákonu č. 167/1998 Sb.

POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb. a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenstvíx))

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický názevPodpoložka celního sazebníku
Aceton2-propanon2914 11 00
EtherDiethylether2909 11 00
Kyselina chlorovodíkovákyselina chlorovodíková2806 10 00
Kyselina sírovákyselina sírová2807 00 10
Methylethylketon (MEK)2-butanon2914 12 00
Toluenmethylbenzen2902 30 00

Včetně solí uvedených látek ve všech případech, kdy existence takových solí je možná, s výjimkou solí kyseliny chlorovodíkové a kyseliny sírové.

x) Čl. 1 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1232/2002.

Poznámky pod čarou

1) § 139 odst. 8 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.

1a) Článek 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1116/2001.

2) § 2 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

2a) Vyhláška č. 47/1965 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách, ve znění sdělení č. 458/1991 Sb., Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.

2b) Čl. 1 odst. 2 písm. f) nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

2c) Úmluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

2d) Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

2e) § 16 odst. 5 zákona č. 79/1997 Sb.

3) Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 87/1987 Sb., o veterinární péči.

5) § 33 a násl. zákona č. 79/1997 Sb.

5a) § 39 zákona č. 79/1997 Sb.

5b) § 107 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5c) Čl. 2a odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

5d) § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

5f) Nařízení Komise (ES) č. 1485/96 ze dne 26. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady č. 92/109/EHS, pokud jde o prohlášení odběratele o zvláštním použití určitých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1533/2000.

5g) Čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

6) § 2 odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb.

6a) Vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich užívání.

6b) § 50 zákona č. 79/1997 Sb.

7) § 162, 162a a 220 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

7a) Čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

7b) Čl. 2a odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

7c) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92 ze dne 21. prosince 1992, kterou se provádí a mění nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1232/2002.

8) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů.

8a) Vyhláška č. 47/1965 Sb., ve znění sdělení č. 458/1991 Sb.
Úmluva o psychotropních látkách vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

8b) Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

8c) Čl. 12 odst. 10 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami vyhlášené pod č. 462/1991 Sb.
Rezoluce č. 20/4 z roku 1998 Zvláštního zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů o drogách.

8d) Článek 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

8e) Článek 4a nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

8f) Čl. 4a odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

8g) Čl. 4a odst. 9 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

8h) Čl. 4a odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

8i) Čl. 4a odst. 8 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

8j) Články 2 a 3 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1232/2002.

8k) Články 5 a 5a nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

9) § 309 až 311 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 113/1997 Sb.

10) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

10a) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

10b) Čl. 19 odst. 2 a čl. 21 odst. 3 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

10c) Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

10d) § 4 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb.

10e) § 1 vyhlášky č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

10f) Článek 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

10g) Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

10h) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10i) Vyhláška č. 304/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.

10j) Čl. 2 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

10k) Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

10l) Čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

10m) Čl. 2 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

10n) Článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

10o) § 2 obchodního zákoníku.

10p) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

11) Např. zákon č. 79/1997 Sb., zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Čl. 18 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, vyhlášené pod č. 462/1991 Sb.

11b) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplněních některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11c) Čl. 1, 2, 13, 20 a 25 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

11d) Čl. 1 a 2 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod č. 62/1989 Sb.

11e) Čl. 1, 2, 13, 20 a 27 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

11f) Čl. 1, 2, 3, 12 a 16 Úmluvy o psychotropních látkách vyhlášené pod č. 62/1989 Sb.

11g) Čl. 1, 12 a 19 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

11h) Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů č. 1981/7.
Implementace Úmluvy o psychotropních látkách z r. 1971.
Rezoluce Hospodářské a sociální rady Organizace spojených národů č. 1991/44.
Prevence úniku psychotropních látek seznamu III a IV Úmluvy o psychotropních látkách z r. 1971 do nezákonných kanálů při mezinárodním obchodování.

11i) Čl. 12 odst. 4 a odst. 5 a čl. 19 odst. 3 vyhlášky č. 47/1965 Sb.

11j) Čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

11k) Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90.

11l) § 79 trestního řádu.

11m) Čl. 5a odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92.

11n) Čl. 5 nařízení Komise (EHS) č. 3769/92, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 900/92 a nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

11o) § 309 až 312 zákona č. 13/1993 Sb.

11p) Čl. 4a odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 3677/90, ve znění nařízení Rady (ES) č. 988/2002.

12) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

13) Nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru