Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 462/2004 Sb.Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 155/2004
Platnost od 11.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

462

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním

a zkušebním ústavu zemědělském),

jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 21/2004 Sb., zákonem č. 317/2004 Sb.

a zákonem č. 321/2004 Sb.

ZÁKON
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

(1) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "Ústav") je správním úřadem podřízeným Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo"). Ústav provádí rovněž odborné a zkušební úkony (§ 2) a odborné činnosti (§ 3).

(2) Ústav je organizační složkou státu,1) je účetní jednotkou.2) Sídlem Ústavu je Brno.

(3) V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává3) ministr zemědělství; ředitel vykonává funkci v pracovním poměru.

(4) Organizaci Ústavu upravuje organizační řád Ústavu, který schvaluje ministerstvo.

§ 2

Působnost Ústavu na jednotlivých úsecích podle zvláštních zákonů

(1) Ústav provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony a kontrolní a dozorové činnosti podle zvláštních zákonů,4) a to na úseku

a) vinohradnictví,

b) krmiv,

c) odrůd, osiv a sadby pěstovaných rostlin,

d) ochrany chmele,

e) hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů a agrochemického zkoušení zemědělských půd,

f) ochrany práv k odrůdám rostlin,

g) klasifikace těl jatečných zvířat.

(2) Ústav na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty podle zvláštního zákona5) provádí státní odbornou kontrolu, kontrolu a zkoušky těchto organismů a produktů a podává v případě zjištění porušení stanovených povinností podnět České inspekci životního prostředí k zahájení správního řízení a informuje o tom Ministerstvo životního prostředí.

(3) Ústav dále plní úkoly vyplývající pro něj z bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství, zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství.

§ 3

Další činnosti Ústavu

(1) Ústav vykonává i odborné činnosti spočívající

a) ve vyvíjení a ověřování laboratorních postupů, metod zkoušení a metod provádění a vyhodnocování vegetačních a biologických zkoušek, popřípadě ve spoluúčasti na jejich vývoji nebo ověřování, a ve zpracovávání jednotných pracovních postupů provádění odborných a zkušebních úkonů a zajišťování jejich harmonizace s evropskými a mezinárodními technickými normami (dále jen "postupy a metody"),

b) v metodickém vedení fyzických nebo právnických osob, které splňují podmínky pro provádění odborných a zkušebních úkonů stanovených tímto zákonem a zvláštními zákony,4)

c) v organizování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pro zajištění kvality práce laboratoří Ústavu a laboratoří fyzických nebo právnických osob, které splňují podmínky pro provádění odborných a zkušebních úkonů stanovených tímto zákonem a zvláštními zákony,4)

d) v monitoringu

1. výskytu rizikových látek a kontaminantů v krmivech, půdě a ve vstupech do půdy ve vazbě na komplexní zajištění nezávadnosti zemědělských výrobků a potravin,

2. ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství,

e) ve vydávání odborných posudků, stanovisek nebo osvědčení na žádost organizační složky státu nebo fyzické anebo právnické osoby. Vyžaduje-li zpracování a vydání odborného posudku, stanoviska nebo osvědčení uskutečnění chemické, biochemické, mikrobiologické nebo jiné zkoušky, hradí náklady na její provedení žadatel; způsob úhrady a další podrobnosti jejího provedení dohodne se žadatelem Ústav. Organizační složka státu vydání odborného posudku, stanoviska nebo osvědčení nehradí,

f) v zajišťování vzdělávání zaměstnanců pracujících v Ústavu,

g) ve vedení evidencí potřebných k plnění svých úkolů,

h) ve vedení Registru vinic a poskytování informací z něj podle zvláštního právního předpisu.5a)

(2) Kromě činností uvedených v odstavci 1 může Ústav provádět chemické, biochemické, mikrobiologické, biologické a jiné zkoušky, a to na základě žádosti organizační složky státu nebo na základě žádosti fyzické anebo právnické osoby.

(3) Zkoušku podle odstavce 2 na vyžádání fyzické nebo právnické osoby Ústav provede za předpokladu, že k tomu nebude oprávněna žádná referenční laboratoř podle § 5 odst. 1.

(4) K provádění odborných a zkušebních úkonů a odborných činností provozuje Ústav laboratoře, biologické testační stanice, zkušební stanice, ověřovací střediska (známkovny chmele) a jiná odborná pracoviště.

(5) Ústav při plnění svých úkolů spolupracuje s obdobnými odbornými a zkušebními úřady v zahraničí. Ústav rovněž spolupracuje s příslušnými mezinárodními organizacemi, případně se podílí na jejich činnosti.

§ 4

Zajišťování odborných a zkušebních úkonů Ústavem

(1) Ústav provádí odborné a zkušební úkony k plnění svých úkolů v rámci správních činností podle zvláštních zákonů.4) Ústav může provádění těchto úkonů zajistit uzavřením smlouvy s fyzickou nebo právnickou osobou, jestliže

a) její technické vybavení odpovídá příslušnému druhu a rozsahu odborných a zkušebních úkonů,

b) odborné a zkušební úkony budou provádět fyzické osoby nejméně s úplným středním odborným vzděláním zemědělského, chemického nebo biologického zaměření,

c) výsledky ověřovacích laboratorních zkoušek podle zvláštních zákonů4) byly shledány v rozmezí přípustných tolerancí,

d) na její majetek nebyl prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní nebo vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku,

e) má příslušné oprávnění k podnikání.6)

(2) Před uzavřením smlouvy musí fyzická nebo právnická osoba, se kterou má být uzavřena smlouva, předložit

a) doklad o oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsána, ne starší než 6 měsíců,

b) další doklady nezbytné k ověření splnění podmínek podle odstavce 1 písm. a) až c) a e).

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 mohou být předloženy též ve formě úředně ověřené kopie.

(4) Smlouva podle odstavce 1 upraví rovněž

a) vymezení rozsahu prováděných odborných a zkušebních úkonů,

b) určení technického vybavení, které bude k provádění odborných a zkušebních úkonů použito,

c) určení postupů a metod, podle kterých budou odborné a zkušební úkony prováděny,

d) způsob náhrady nákladů za provádění odborných a zkušebních úkonů,

e) způsob výkonu odborného dozoru Ústavu nad odbornými a zkušebními úkony, které budou prováděny na základě této smlouvy.

§ 5

Oprávnění udělovaná Ústavem k výkonu odborných činností a národní referenční laboratoře

(1) Zkušební úkony při biologickém zkoušení krmných surovin, krmných produktů nebo doplňkových látek určených pro silážování a laboratorní zkoušky jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů podle zvláštního zákona,7) odběry vzorků půd a jejich chemické rozbory pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd podle zvláštního zákona,8) zkušební úkony při chemických rozborech hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a statkových hnojiv podle zvláštního zákona,9) odborné a zkušební úkony při uznávání množitelských porostů nebo rozmnožovacího materiálu a při registraci odrůdy podle zvláštního zákona9a) a odborné a zkušební úkony při označování a certifikaci chmele podle zvláštního zákona9b) mohou kromě Ústavu provádět pouze fyzické nebo právnické osoby, které mají k výkonu odborných činností oprávnění udělené Ústavem.

(2) Podmínky, za kterých lze oprávnění k výkonu odborných činností podle odstavce 1 udělit, změnit, odejmout nebo zrušit, upravují zvláštní zákony.7), 8), 9), 9a), 9b)

(3) Za účelem prohlubování, koordinace a sjednocování laboratorní, diagnostické a jiné zkušební činnosti jsou laboratoře Ústavu národní referenční laboratoří s rozsahem činností podle odstavce 1.

(4) Ministerstvo schvaluje na návrh Ústavu další národní referenční laboratoře, a to pro odborné a zkušební úkony, které neprovádí Ústav. Schválení může ministerstvo z podnětu Ústavu odejmout, jestliže národní referenční laboratoř nevykonává svoji činnost řádně nebo jestliže se změnily podmínky, za nichž ke schválení došlo.

(5) Ministerstvo jmenuje na návrh Ústavu osoby oprávněné k výkonu odborných činností podle odstavce 1 referenčními laboratořemi v rozsahu oprávnění.

(6) Seznam referenčních laboratoří podle odstavce 5 se zveřejňuje ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na materiální a personální vybavení národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří a na zaměření, organizaci a metody jejich činnosti.

§ 6

Náhrada nákladů za provedení odborných a zkušebních úkonů

(1) Ústav je oprávněn požadovat za provedení odborných a zkušebních úkonů podle zvláštních zákonů4) náhradu vynaložených nákladů, které je povinen podle těchto zvláštních zákonů hradit žadatel. Výše náhrad nákladů vychází z propočtu nákladů spojených s odbornými a zkušebními úkony.

(2) Náhrady nákladů za odborné a zkušební úkony se stanoví

a) v oblasti biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití podle zvláštního zákona,10) a to podle jednotlivých druhů zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo doplňkové látky určeny; celkové náklady jsou tvořeny součtem nákladů za všechny provedené zkušební úkony,

b) v oblasti zkoušení odrůd pro registraci podle zvláštního zákona11) a pro udělení ochranných práv podle zvláštního zákona12) za každoročně provedené zkoušky odrůd zařazených do skupin podle náročnosti zkoušek, a to pro zkoušky odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty a pro technologické rozbory a speciální testy,

c) v oblasti uznávacího řízení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu podle zvláštního zákona,11) a to podle plochy množitelských porostů, počtu přehlídek a rozsahu laboratorního zkoušení,

d) v oblasti registrace hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů podle zvláštního zákona,13) a to jako souhrn nákladů za provedené biologické zkoušky a testy, chemické rozbory a související úkony.

(3) Ústav je oprávněn požadovat od žadatele podle zvláštních zákonů,4) na jehož žádost se mají odborné a zkušební úkony provést, přiměřenou zálohu, popřípadě i náhradu nákladů předem, je-li nepochybné, že tyto úkony budou muset být Ústavem provedeny a je-li známa výše jejich náhrady.

(4) Výdaje vynaložené Ústavem v souvislosti s prováděním odborných a zkušebních úkonů podle § 4 odst. 1 lze kompenzovat14) náhradami nákladů za odborné a zkušební úkony podle odstavce 2 hrazenými žadatelem podle zvláštních zákonů.4) Kompenzovat lze i výdaje vynaložené Ústavem na odborné a zkušební úkony prováděné na vyžádání fyzických a právnických osob.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují obdobně i na činnosti podle § 3 odst. 1 písm. e) a § 3 odst. 2 a 3, provádí-li je Ústav pro fyzické nebo právnické osoby.

§ 7

Kontrola a státní dozor

(1) Při výkonu kontroly nebo státního dozoru (dále jen "kontrola") podle § 2 postupuje Ústav vůči fyzickým nebo právnickým osobám, na které se vztahují povinnosti stanovené zvláštními zákony,4) (dále jen "kontrolované osoby") podle zákona o státní kontrole,15) nestanoví-li zvláštní zákony4) upravující působnost Ústavu na jednotlivých úsecích jeho činnosti jinak, a podle tohoto zákona.

(2) Zaměstnanci v Ústavu vykonávající kontrolu jsou mimo práv a povinností stanovených podle zákona o státní kontrole,15)popřípadě podle zvláštních zákonů4) podle odstavce 1, při kontrole oprávněni

a) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

b) pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů, které jsou předkládány při kontrole,

c) pořizovat v souvislosti s prováděním kontroly fotodokumentaci,

d) v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na komunikační cesty, na pozemky a do provozních a skladovacích prostor a zařízení kontrolovaných osob.

(3) Zaměstnanci v Ústavu vykonávající kontrolu se prokazují písemným pověřením, v němž je vymezen předmět kontroly a okruh kontrolovaných osob.

(4) Zjistí-li Ústav při výkonu kontroly podle odstavce 1 skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných organizačních složek státu, je povinen je těmto složkám oznámit.

(5) Ústav při výkonu kontroly postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.16)

(6) Zjistí-li Ústav při provádění kontroly porušení zákona, uloží za to sankci stanovenou podle zvláštních právních předpisů.4) V případě, že došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, může Ústav upustit od uložení pokuty.

(7) Při porušení bezprostředně závazných právních předpisů Evropských společenství může Ústav uložit sankci až do výše 1 000 000 Kč.

§ 8

Vyžadování a poskytování informací a spolupráce

(1) Ústav je v rozsahu své působnosti stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony4) oprávněn vyžadovat od organizačních složek státu, zejména od orgánů ochrany veřejného zdraví, orgánů veterinární správy, živnostenských úřadů a celních úřadů, a od orgánů územních samosprávných celků bezúplatné poskytování informací souvisejících se zajišťováním kontroly.

(2) Ústav v rozsahu své působnosti stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony4) poskytuje informace a spolupracuje s organizačními složkami státu a orgány územních samosprávných celků a se zájmovými a profesními sdruženími.

§ 9

Využívání údajů katastru nemovitostí a výsledků zeměměřických činností

Ústav je při výkonu své působnosti stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony4) oprávněn v nezbytném rozsahu a bezúplatně využívat údajů katastru nemovitostí17) včetně katastrálních map a výsledků zeměměřických činností,18) zejména státních mapových děl.19)

§ 10

Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

(1) Ústav vydává Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "Věstník"). Věstník vychází periodicky nejméně čtyřikrát ročně.

(2) Ve Věstníku se zveřejňují zejména

a) údaje stanovené zvláštními zákony,4)

b) postupy a metody podle § 3 odst. 1 písm. a),

c) oznámení a informace Ústavu.

(3) Ústav rovněž zveřejňuje údaje obsažené ve Věstníku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Ústav při zveřejňování údajů obsažených ve Věstníku postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.16)

§ 11

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústavu podle zvláštních zákonů.4)

§ 16

Přechodná ustanovení

(1) Žádosti o udělení pověření k laboratorním zkouškám jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů podle zákona o krmivech7) nebo žádosti o udělení pověření k odběru vzorků půd a k jejich chemickým rozborům pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd podle zákona o hnojivech8) podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za žádosti o udělení oprávnění podle tohoto zákona.

(2) Pověření udělená Ústavem k laboratorním zkouškám jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů podle zákona o krmivech7) a pověření udělená Ústavem k odběru vzorků půd a k jejich chemickým rozborům pro účely agrochemického zkoušení zemědělských půd podle zákona o hnojivech8) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za oprávnění udělená podle tohoto zákona.

§ 17

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2002.

* * *

Zákon č. 21/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (23. ledna 2004).

Zákon č. 317/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (27. května 2004).

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (28. května 2004).

Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 27 odst. 4 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám).
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 19 zákona č. 153/2000 Sb.

5a) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

6) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) § 17 zákona č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) § 10 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) § 4 zákona č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb.

9a) § 7 a 30 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

9b) Zákon č. 97/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 408/2000 Sb.

13) Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) § 49 odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17) § 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18) § 4 a 6 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

19) § 2 písm. g) a h) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.
§ 2 odst. 1 písm. b) a c) nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.

Přesunout nahoru