Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 457/2004 Sb.Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování

Částka 154/2004
Platnost od 10.08.2004
Účinnost od 01.09.2004
Zrušeno k 25.11.2006 (482/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

457

VYHLÁŠKA

ze dne 21. července 2004

o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 139 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy a vymezení pojmů

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) podílem na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování podíl na zisku z výsledku hospodaření s majetkem v podílovém fondu nebo dividenda investičního fondu,

b) cílovým fondem kolektivního investování fond kolektivního investování, jehož cenné papíry nabývá jiný fond kolektivního investování.

§ 2

Minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu

(1) Statut se člení alespoň na části odpovídající jednotlivým paragrafům hlav I až III části druhé této vyhlášky.

(2) Náležitosti vyžadované v § 15 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí.

(3) Pokud jde o údaje podle § 4 odst. 2 písm. g) a h), § 8 písm. b) a c) a § 12 písm. f), g), h) a i), lze v příslušné části statutu odkázat na přílohu statutu, ve které je takový údaj uveden.

(4) Zjednodušený statut obsahuje náležitosti v pořadí uvedeném v § 19.

(5) Údaje obsažené ve zjednodušeném statutu musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu.

ČÁST DRUHÁ

MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

HLAVA I

OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

§ 3

Obecnými náležitostmi statutu jsou

a) základní údaje o fondu kolektivního investování (§ 4),

b) obhospodařuje-li majetek fondu kolektivního investování investiční společnost, údaje o této investiční společnosti (§ 5),

c) investiční cíle a politika (§ 6),

d) informace o rizicích (§ 7),

e) informace o historické výkonnosti (§ 8),

f) zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování (§ 9),

g) informace o výplatě podílů na zisku (§ 10),

h) údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování (§ 11),

i) informace o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu kolektivního investování (§ 12),

j) údaje o depozitáři (§ 13),

k) údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním (§ 14) a

l) další informace (§ 15).

§ 4

Základní údaje o fondu kolektivního investování

(1) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě podílového fondu

a) název,

b) označení rozhodnutí o udělení povolení, na jehož základě došlo k vytvoření podílového fondu2) (označení instituce, která rozhodnutí vydala, datum vydání rozhodnutí a číslo jednací), a

c) údaje o působnosti, pravomocích a pravidlech pro svolávání a rozhodování shromáždění podílníků, je-li zřízeno.

(2) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou v případě investičního fondu

a) údaje o osobě3) investičního fondu,

b) výše základního kapitálu,

c) datum zápisu investičního fondu do obchodního rejstříku,

d) označení rozhodnutí o udělení povolení k činnosti (vzniku) investičního fondu4) (označení instituce, která rozhodnutí vydala, datum vydání rozhodnutí a číslo jednací rozhodnutí),

e) údaje o konsolidačním celku5), ke kterému investiční fond patří,

f) údaj, zda investiční fond svěřil obhospodařování svého majetku investiční společnosti,

g) seznam vedoucích osob investičního fondu s uvedením jejich funkcí a

h) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční fond, pokud mají význam ve vztahu k investičnímu fondu.

(3) Základními údaji o fondu kolektivního investování jsou vždy

a) doba, na kterou je fond kolektivního investování založen (vytvořen),

b) údaj, zda je fond standardním nebo speciálním fondem6); jde-li o speciální fond, též kategorie fondu podle § 49 odst. 2 zákona,

c) údaje o osobě auditora fondu kolektivního investování,

d) místo, kde může každý upisovatel cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování bezúplatně na požádání získat statut nebo zjednodušený statut fondu kolektivního investování a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu fondu kolektivního investování, a to i formou zaslání v elektronické podobě, včetně internetové adresy (URL adresa), na které lze tyto informace získat, a

e) historické údaje o statusových věcech fondu kolektivního investování (např. předchozí názvy fondu, údaje o sloučení, změnách obhospodařovatele, datum přeměny speciálního fondu na standardní fond); v případě, že určitý historický údaj není obhospodařovateli znám nebo má pochybnost o správnosti takového údaje, uvede se vysvětlující dodatek.

§ 5

Údaje o investiční společnosti

Údaji o investiční společnosti jsou

a) údaje o osobě3) investiční společnosti,

b) výše základního kapitálu a údaj o splacení základního kapitálu,

c) datum zápisu investiční společnosti do obchodního rejstříku,

d) označení rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti (označení instituce, která rozhodnutí vydala, datum vydání rozhodnutí a číslo jednací rozhodnutí),

e) seznam vedoucích osob investiční společnosti s uvedením jejich funkcí,

f) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které vykonávají mimo investiční společnost, pokud mají význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností,

g) údaje o předmětu podnikání investiční společnosti a poskytovaných službách,

h) údaje o konsolidačním celku5), ke kterému investiční společnost patří, a

i) seznam fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností.

§ 6

Investiční cíle a politika

(1) Informace o investičních cílech fondu kolektivního investování obsahují výstižný popis cílů, které fond kolektivního investování sleduje, a případně zejména

a) specifikaci záruk poskytovaných třetími osobami za účelem ochrany investorů a jejich omezení,

b) údaj, že fond kolektivního investování zamýšlí sledovat určitý index nebo ukazatel (benchmark); z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index nebo ukazatel se jedná a jakým způsobem nebo v jaké míře jej fond kolektivního investování sleduje, a

c) údaj, že fond kolektivního investování kopíruje určitý index; z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index se jedná, v jaké míře je index kopírován, ke kterému segmentu trhu se index vztahuje a kde může investor získat bližší informace o indexu včetně jeho aktuální hodnoty [zejména internetová adresa (URL adresa)].

(2) Informace o investiční politice fondu kolektivního investování obsahují

a) údaj, zda se jedná o fond standardní nebo speciální,

b) kategorii fondu podle § 49 odst. 2 zákona, jde-li o speciální fond,

c) podrobnější označení fondu kolektivního investování podle rizika druhu aktiv, do kterých převážně investuje (např. fond peněžního trhu, fond akciový, fond dluhopisový), pokud je obvykle užívané,

d) druhy aktiv, do kterých má fond kolektivního investování investovat, v členění dle tabulky č. 1 uvedené v příloze k této vyhlášce,

e) podle povahy příslušných aktiv, do kterých má fond kolektivního investování investovat,

1. maximální limit investic do investičních cenných papírů z nové emise podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona,

2. obecné označení aktiv, která vzhledem ke své povaze nemohou být svěřena do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři, a maximální limit takových investic,

3. maximální limit investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které obsahují derivát podle § 27 odst. 7 zákona, včetně jejich typu a charakteristiky jejich ekonomické podstaty a způsobu, jakým budou zohledňována rizika spojená s uvedenými investicemi,

4. výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů s uvedením regulovaných trhů, na nichž hodlá fond kolektivního investování s předmětnými deriváty nakládat, a v případě, že se bude jednat o deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona (OTC deriváty), uvedou se podmínky výběru protistran. U každého typu derivátu se uvede jeho ekonomická charakteristika a informace, zda operace s tímto derivátem budou prováděny za účelem zajištění aktiv fondu kolektivního investování proti nepříznivému vývoji kurzů cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo indexů, nebo za účelem plnění investičních cílů, které fond kolektivního investování sleduje, a upozornění na to, že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu fondu (§ 7). Výčet se doplní o způsob, jakým budou zohledňována rizika spojená s uvedenými investicemi, a upozornění, že fond kolektivního investování může operovat i s výslovně neuvedenými typy finančních derivátů, pokud jsou v souladu s jeho investičními cíli,

5. maximální limit investic pro otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům (expozice finančních derivátů),

6. maximální limit investic do nástrojů peněžního trhu uvedených v § 26 odst. 1 písm. h) bodu 4 zákona a označení jejich emitentů,

7. popis všech významných charakteristik investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona, včetně zohlednění rizik vyplývajících z investic do těchto aktiv ve srovnání s investičními cennými papíry a nástroji peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) a h) zákona,

8. označení emitentů a subjektů, které převzaly záruku za investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, pokud fond kolektivního investování hodlá uplatňovat výjimku podle § 29 odst. 1 zákona nebo možnost podle § 51 odst. 5 zákona. Standardní fond uvede rovněž údaj o tom, že se jedná o výjimku povolenou Komisí pro cenné papíry (dále jen "Komise")7),

9. druhy dluhopisů podle kategorie jejich emitenta (státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi apod.), modifikované durace dluhopisového portfolia a požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating),

11. popis způsobu, jakým bude ověřováno, zda došlo k naplnění podmínek výjimky podle § 28 odst. 2 písm. c) zákona, v případě, že fond kolektivního investování hodlá u investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu uplatňovat takovou výjimku,

f) pokud bude fond kolektivního investování koncentrovat své investice v určitém průmyslovém odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv (např. investice do finančních nástrojů v rizikových zemích), podrobnější údaje o takové investiční politice,

g) v případě uvedeném v písmenu f) upozornění, že takové investování může přinášet zvýšené riziko, ačkoliv fond investuje v souladu s principy stanovenými statutem a právními předpisy, a že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu fondu (§ 7),

h) údaj, zda fond kolektivního investování bude provádět repooperace nebo půjčovat cenné papíry, podmínky výběru protistran těchto obchodů (operací) a charakteristiky cenných papírů, které mohou být předmětem těchto obchodů (operací),

i) v případě, že návratnost investice, její části nebo jejího výnosu mají být zajištěny (tzv. zajištěné fondy), podrobnější údaje o takovém zajištění, s uvedením způsobu, jakým bude zajištění dosaženo. Pokud existují podmínky, na jejichž základě se fond kolektivního investování částečně nebo v plné míře podílí na vývoji určitého indexu nebo ukazatele, uvedou se i tyto podmínky a

j) údaj, zda je styl obhospodařování fondu kolektivního investování založen na taktickém umisťování aktiv a s jakou frekvencí portfolio přizpůsobuje.

(3) Zaměření a cíle investiční politiky obsahují dále charakteristiku typického investora, pro kterého je fond kolektivního investování určen, a to zejména z hlediska vztahu investora k rizikům spojeným s investováním do fondu kolektivního investování, požadované úrovně jeho zkušeností s investováním na kapitálovém trhu a z hlediska přibližné doby, po kterou by měla být investice držena, aby investor mohl dosáhnout očekávaného výnosu.

§ 7

Informace o rizicích

Informacemi o rizicích spojených s investováním fondu kolektivního investování (tzv. rizikový profil fondu) jsou

a) upozornění, že hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost původně investované částky,

b) v závislosti na zvolené investiční politice detailní popis všech relevantních rizik, se kterými se investor může setkat v souvislosti se svou investicí do fondu kolektivního investování, zejména

1. rizika nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného fondem kolektivního investování v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku fondu kolektivního investování,

2. tržního rizika vyplývajícího z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku fondu kolektivního investování,

3. úvěrového rizika spočívajícího v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek,

4. rizika vypořádání spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě,

5. rizika nedostatečné likvidity spočívajícího v tom, že určité aktivum fondu kolektivního investování nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že fond kolektivního investování z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování,

6. měnového rizika spočívajícího v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu,

7. rizika spojeného s jednotlivými typy finančních derivátů, které fond kolektivního investování hodlá nabývat,

8. rizika ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu kolektivního investování nebo cenné papíry vydané fondem kolektivního investování,

9. rizika souvisejícího s investičním zaměřením fondu kolektivního investování na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv,

10. rizika, že investiční společnosti vznikne při zákonem stanovených podmínkách povinnost uhradit závazky z majetku v podílovém fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu8), nebo

11. rizika vyplývajícího z možnosti, že pokud do 12 měsíců od vzniku (vytvoření) fondu kolektivního investování vlastní kapitál nedosáhne alespoň 50 000 000 Kč, Komise odejme povolení ke vzniku (k vytvoření) fondu kolektivního investování9).

§ 8

Informace o historické výkonnosti

Informacemi o historické výkonnosti fondu kolektivního investování jsou

a) upozornění, že údaje o historické výkonnosti fondu kolektivního investování v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí,

b) historická výkonnost fondu kolektivního investování v podobě sloupcového diagramu znázorňujícího roční výnosy po zdanění za posledních alespoň 10 po sobě následujících let; v případě, že fond kolektivního investování existuje po dobu kratší než 10 let, avšak po dobu delší než 1 rok, uvedou se roční výnosy za všechny roky existence. Údaje o historické výkonnosti musí být doplněny vysvětlivkou, zda výkonnost fondu zahrnuje i poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, a

c) srovnání historické výkonnosti fondu kolektivního investování [písmeno b)] s vývojem benchmarku sledovaného fondem kolektivního investování v případě, že fond kolektivního investování takový benchmark sleduje. Srovnání se uvede v podobě sloupcového diagramu zachycujícího srovnávané údaje.

§ 9

Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování

Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování obsahují

a) účetní období,

b) pravidla a lhůty pro oceňování majetku fondu kolektivního investování,

c) způsob použití zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování,

d) informaci o zákazu použití majetku fondu kolektivního investování k poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním fondu kolektivního investování podle § 34 nebo § 49 odst. 7 zákona,

e) informaci o zákazu fondu kolektivního investování provádět nekryté prodeje podle § 35 nebo § 49 odst. 9 zákona a

f) podmínky, za kterých fond kolektivního investování přijímá úvěry nebo půjčky, v případě, že fond kolektivního investování hodlá přijímat úvěry nebo půjčky podle § 33 nebo § 49 odst. 10 zákona.

§ 10

Informace o výplatě podílů na zisku

Pokud fond kolektivního investování vyplácí podíl na zisku, uvede informace o výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování, které obsahují

a) rozhodný den pro výplatu podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování,

b) lhůtu pro výplatu podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování,

c) způsob, jakým budou podíly na zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování vypláceny,

d) dobu, ve které se promlčuje nárok na výplatu podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování.

§ 11

Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování

Údaji o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování jsou

a) údaj, zda se jedná o cenné papíry registrované na oficiálním trhu, kótované cenné papíry nebo cenné papíry přijaté k obchodování na volném trhu10),

b) forma cenných papírů,

c) podoba cenných papírů,

d) jmenovitá hodnota cenných papírů, je-li stanovena,

e) označení měny, ve které je uváděna hodnota cenných papírů,

f) identifikační označení cenných papírů podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů ("ISIN"), je-li přiděleno,

g) osoby zajišťující případnou úschovu cenných papírů v listinné podobě,

h) údaje o osobě, která eviduje cenné papíry v zaknihované podobě podle zvláštního zákona11), a stručný popis způsobu této evidence,

i) popis práv spojených s cennými papíry, způsob a lhůty k jejich uplatnění a

j) označení způsobu nebo dokladu, kterým se prokazuje vlastnické právo k cenným papírům.

§ 12

Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu kolektivního investování

Informacemi o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu kolektivního investování jsou

a) způsob určení a stanovení výše úplaty investiční společnosti, pokud obhospodařuje majetek fondu kolektivního investování,

b) způsob určení a stanovení výše úplaty depozitáři,

c) způsob určení a stanovení výše úplaty osobám, kterým je svěřeno obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části, případně, které jsou pověřeny výkonem některých činností souvisejících s obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování12), pokud k takovému svěření nebo pověření dochází a pokud je hrazena z majetku fondu,

d) přehled ostatních výdajů hrazených z majetku fondu kolektivního investování, které nejsou zahrnuty v úplatách podle písmen a) až c),

e) maximální výše poplatků za obhospodařování, kterou lze účtovat jak fondu kolektivního investování samotnému, tak jinému fondu kolektivního investování, do kterého hodlá investovat, pokud fond kolektivního investování investuje podstatnou část svých aktiv do jiného fondu kolektivního investování,

f) ukazatel celkové nákladovosti fondu kolektivního investování (dále jen "TER") za předchozí účetní období, který je roven poměru celkových provozních nákladů fondu kolektivního investování k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu fondu kolektivního investování, přičemž celkovými provozními náklady se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách dle zvláštního právního předpisu13), který upravuje informování o hospodářské situaci, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu,

g) syntetický TER v případě, že fond kolektivního investování investuje alespoň 10 % hodnoty majetku do jiných fondů kolektivního investování, které zveřejňují vlastní TER. Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na celkovém majetku fondu kolektivního investování, přičemž vstupní a výstupní poplatky cílových fondů se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. V případě, že cílový fond patří do stejného konsolidačního celku jako fond kolektivního investování, pro který je syntetický TER počítán, tyto vstupní a výstupní poplatky nesmí být pro účely výpočtu TER započítány. Pokud cílový fond nezveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne.

Syntetický TER se vypočte podle následujícího vzorce

kde:

TERF = provozní náklady/VK

VK = průměrná měsíční hodnota vlastního kapitálu fondu kolektivního investování

TERCFi = ukazatel TER i-tého cílového fondu, je-li zveřejňován

wi = podíl (váha) investice do i-tého cílového fondu na majetku fondu kolektivního investování

K = počet cílových fondů

CCFin = uhrazené vstupní poplatky cílových fondů

CCFout = uhrazené výstupní poplatky cílových fondů,

h) odhad nákladů fondu kolektivního investování a jejich výše pro kalendářní rok, ve kterém je fond založen, a pro každý další kalendářní rok následující po předchozím účetním období, a to ve struktuře podle tabulky č. 2 uvedené v příloze k této vyhlášce,

i) ukazatel obrátkovosti aktiv (dále jen "PTR") za poslední účetní období, který je roven poměru rozdílu součtu nakoupených a zcizených aktiv fondu kolektivního investování a součtu upsaných (vydaných) a prodaných (odkoupených) akcií nebo podílových listů fondu kolektivního investování k průměrnému měsíčnímu vlastnímu kapitálu fondu kolektivního investování,

PTR se vypočte podle následujících vzorce:

PTR= [((PS+SS) – (I+R)) / M] x 100

kde:

PS = nabytá aktiva

SS = zcizená aktiva

I = upsané (vydané) akcie/podílové listy fondu kolektivního investování

R = upsané (odkoupené) akcie/podílové listy fondu kolektivního investování

M = průměr měsíčních hodnot vlastního kapitálu fondu kolektivního investování za sledované období.

§ 13

Údaje o depozitáři

Údaji o depozitáři jsou

a) údaje o osobě depozitáře a jeho skutečném sídle,

b) popis základních charakteristik činnosti depozitáře včetně vymezení jeho odpovědnosti zejména za úschovu a jiné opatrování majetku fondu kolektivního investování, a to i v případě, kdy depozitář delegoval výkon této činnosti na třetí osobu, a

c) údaje o osobách3), na které depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu kolektivního investování, včetně podmínek této delegace.

§ 14

Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním

(1) Údaji o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části jiné osobě14) jsou

a) informace, jaká část majetku se svěřuje do obhospodařování jiné osobě, a bližší označení příslušné části majetku a

b) údaje uvedené v odstavcích 3 a 4.

(2) Údaji o svěření výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním jsou

a) označení činností souvisejících s kolektivním investováním, které se svěřují jiné osobě15), a

b) údaje uvedené v odstavcích 3 a 4, s výjimkou ustanovení týkajících se odměn.

(3) Údaji o osobách, kterým bylo svěřeno obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkon činností souvisejících s kolektivním investováním, jsou

a) údaje o těchto osobách3) a

b) označení hlavních nebo jiných významných činností, které takové osoby vykonávají.

(4) Informacemi o podmínkách svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním jsou základní podmínky smlouvy, kterou je svěřeno obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části jiné osobě nebo svěřen výkon souvisejících činností, které mohou mít význam pro investory.

§ 15

Další informace

(1) Dalšími informacemi jsou informace o statutu a zjednodušeném statutu (odstavec 2), doplňující informace o fondu kolektivního investování a ekonomické informace (odstavec 3) a ostatní informace (odstavec 4).

(2) Informacemi o statutu a zjednodušeném statutu jsou

a) pravidla pro příjímání změn statutu a zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování a způsob jejich uveřejňování,

b) upozornění, že vedle statutu fond kolektivního investování uveřejňuje také zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu, a že tyto údaje musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu,

c) označení orgánu nebo osoby v rámci investiční společnosti nebo investičního fondu, do jejíž působnosti náleží schvalování statutu a jeho změn, a

d) datum podpisu platného znění statutu statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s uvedením jeho jména a příjmení.

(3) Doplňujícími informacemi o fondu kolektivního investování a ekonomickými informacemi jsou

a) informace o podmínkách, za kterých může být rozhodnuto o zrušení nebo přeměně fondu kolektivního investování, včetně lhůty přiměřené k investičnímu horizontu, v jaké budou investoři fondu kolektivního investování o tomto záměru informováni, a postupu při zrušení nebo přeměně,

b) informace o právech vlastníků cenných papírů fondu kolektivního investování ve vztahu ke zrušení nebo přeměně fondu kolektivního investování,

c) uvedení kontaktního místa, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace (adresa, telefon, e-mailová adresa, URL adresa, údaje o kontaktní osobě, zaměstnanci, oddělení, pracovní době),

d) základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na fond kolektivního investování, držbu a převod cenných papírů tohoto fondu, včetně upozornění, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a že v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat profesionální poradu, a

e) způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření fondu kolektivního investování.

(4) Ostatními informacemi jsou

a) údaje o dozorovém orgánu fondu kolektivního investování (název, adresa, telefon, e-mailová adresa a URL adresa) a

b) upozornění investorům, že povolení ke vzniku (vytvoření) fondu kolektivního investování, výkon státního dozoru a schválení statutu Komisí nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu kolektivního investování, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu investičním fondem nebo investiční společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU

§ 16

Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu

(1) Zvláštními náležitostmi statutu podílového fondu jsou informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu, které obsahují upozornění, že smluvní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů jsou přiloženy ke statutu, nebo upozornění, že budou investorovi na žádost poskytnuty, nebo obsahují údaj o místě, kde je možno do nich nahlédnout [§ 84 odst. 12 písm. b) zákona)].

(2) Informacemi o vydávání a odkupování podílových listů jsou dále

a) způsob určení a četnost stanovení aktuální hodnoty podílového listu a upozornění, že investiční společnost bude vydávat podílové listy otevřeného podílového fondu za částku podle § 11 odst. 2 zákona, pokud investiční společnost hodlá podle tohoto ustanovení postupovat,

b) způsob určení místa a četnosti uveřejňování aktuální hodnoty podílového listu,

c) postupy a podmínky vydávání podílových listů, zejména výše vstupní přirážky, minimální částku nebo množství podílových listů při nákupu, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, termíny pro vypořádání žádostí o nákup podílových listů, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,

d) postupy a podmínky pro odkupování podílových listů, zejména výše srážky při odkupování, minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení podílových listů, termíny vypořádání žádostí o odkupování podílových listů, způsob zaokrouhlování hodnoty podílového listu, včetně vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků,

e) důvody, pro které může být odkupování podílových listů pozastaveno,

f) údaje o místě vydávání a odkupování podílových listů; jsou-li podílové listy veřejně nabízeny nebo vydávány v jiném členském státě Evropské unie, uvede se místo odkupování v tomto státě,

g) označení poplatků hrazených podílníkem osobě zajišťující evidenci podílových listů a

h) označení regulovaných trhů, na nichž jsou podílové listy přijaty k obchodování nebo na nichž jsou uveřejňovány jejich ceny.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU

§ 17

Informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu

(1) Zvláštními náležitostmi statutu investičního fondu jsou informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu, které obsahují upozornění, že stanovy investičního fondu jsou přiloženy ke statutu, nebo upozornění, že budou investorovi na žádost poskytnuty, nebo obsahují údaj o místě, kde je možno do nich nahlédnout [§ 84 odst. 12 písm. b) zákona)].

(2) Informacemi o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu jsou dále

a) popis postupu při úpisu akcií investičního fondu s údaji o lhůtách pro upisování, včetně případné možnosti ukončit předčasně upisování nebo krátit uskutečněné upisování,

b) označení místa, kde se upisují akcie investičního fondu, případně také údaje o bankách nebo finančních institucích16), které mají úpis provést; pokud jsou akcie upisovány v jiném členském státě Evropské unie, uvede se místo v tomto státě, kde tyto akcie lze nabýt,

c) údaje o osobách3), které upsaly nebo upisují celou nebo převážnou část emise akcií nebo se za úpis této emise zaručily, a předmět jejich činnosti; jestliže se úpis nevztahuje na celou emisi, uvede se údaj o části emise, která nebyla upsána,

d) údaj o předpokládaném výnosu nebo čistém výnosu emise pro investiční fond spolu s uvedením účelu použití takto získaných prostředků,

e) označení bankovního účtu investičního fondu u depozitáře, na který upisovatelé složí peněžní prostředky na splacení upsaných akcií,

f) způsob určení četnosti stanovení aktuální hodnoty akcie,

g) způsob, místo a četnost uveřejňování aktuální hodnoty akcie17),

h) poplatky hrazené akcionářem osobě zajišťující evidenci akcií11),

i) označení regulovaných trhů, na nichž jsou akcie přijaty k obchodování, nebo na nichž jsou uveřejňovány jejich ceny, a

j) postup při zvyšování základního kapitálu investičního fondu.

HLAVA IV

ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU

§ 18

(1) Zvláštními náležitostmi statutu speciálního fondu jsou

a) maximální podíl investic speciálního fondu do aktiv, u nichž nelze pořizovací cenu porovnat s hodnotou aktiv s obdobnými charakteristikami, a postupy, které bude speciální fond používat pro stanovení ceny předmětného aktiva při ocenění, pokud statut takové investování umožňuje, a

b) zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu uvedené v odstavcích 2 až 6 podle druhu speciálního fondu.

(2) Zvláštními náležitostmi statutu speciálního fondu derivátů jsou

a) způsob stanovení hodnoty derivátů v majetku speciálního fondu, které nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona, pokud statut takové investování umožňuje, a

b) popis zamýšlených transakcí speciálního fondu, u nichž otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům (expozice) nebo riziko potenciální ztráty z finančních derivátů může převýšit hodnotu vlastního kapitálu, a způsob sledování a měření zejména tržních a úvěrových rizik a limity, po jejichž překročení bude speciální fond činit kroky směřující k uzavření pozic, včetně popisu takových případných kroků, pokud statut umožňuje provádění takových transakcí.

(3) Zvláštními náležitostmi statutu speciálního fondu rizikového kapitálu jsou

a) způsob stanovení hodnoty investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu v majetku speciálního fondu, které nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona, pokud statut takové investování umožňuje, a

b) významné charakteristiky okruhu emitentů a typů projektů, které budou financovány z prostředků získaných emisí investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu nabývaných do majetku speciálního fondu, které nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona, pokud statut umožňuje investování do takových cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu.

(4) Zvláštními náležitostmi statutu speciálního fondu zvláštního majetku jsou

a) způsob stanovení hodnoty věcí, majetkových práv a jiných druhů majetkových hodnot, do kterých statut umožňuje investovat, a

b) maximální podíl investic speciálního fondu do pohledávek po lhůtě splatnosti, do kterých statut umožňuje investovat.

(5) Zvláštními náležitostmi statutu speciálního fondu nemovitostí jsou

a) podrobný popis zásad pro investice do nemovitostí podle § 53 odst. 1 písm. a) až d) zákona,

b) upozornění na specifická rizika spojená s jednotlivými druhy investic uvedenými v § 53 odst. 1 písm. a) až d) zákona,

c) upozornění na rizika spojená s investicemi do nemovitostí, na kterých váznou práva třetích osob, a zásady takových investic,

d) upozornění na rizika spojená s investicemi do nemovitostí, které jsou přenechány do nájmu nebo na nich váznou závazky, které mohou omezovat výnosy a zásady takových investic, a

e) kritéria pro výběr odhadce ve smyslu § 53 odst. 7 zákona, který bude oceňovat nemovitosti v majetku fondu zejména s ohledem na zamezení střetu zájmů mezi odhadcem a ostatními osobami zúčastněnými na nabytí odhadované nemovitosti.

(6) Zvláštními náležitostmi statutu smíšeného fondu jsou náležitosti uvedené v odstavcích 2 až 5 v závislosti na druhu aktiv, do kterých má smíšený fond investovat.

(7) Zvláštními náležitostmi statutu jsou dále

a) u speciálního fondu nemovitostí a fondu rizikového kapitálu upozornění podle § 52 odst. 4 a § 53 odst. 5 zákona, že investice do tohoto fondu je nadprůměrně riziková a předpokládá se její dlouhodobost,

b) u speciálního fondu derivátů upozornění podle § 54 odst. 6 zákona, že investice do tohoto fondu je nadprůměrně riziková, neboť trh s deriváty může velmi kolísat,

c) u speciálního fondu zvláštního majetku a speciálního smíšeného fondu upozornění podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 3 zákona, že investice do tohoto fondu je nadprůměrně riziková.

(8) Náležitosti vyžadované v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. b), odstavci 3 písm. b), odstavci 4 písm. b), odstavci 5 písm. a) uvede speciální fond v části statutu investiční cíle a politika (§ 6); náležitosti podle odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. a), odstavce 4 písm. a) a odstavce 5 písm. e) uvede v části statutu zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování (§ 9); náležitosti podle odstavce 5 písm. b) až d) uvede v části statutu informace o rizicích (§ 7).

ČÁST TŘETÍ

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

§ 19

Povinné náležitosti zjednodušeného statutu

Povinnými náležitostmi zjednodušeného statutu jsou

a) obecné informace o fondu kolektivního investování (§ 20),

b) informace o investicích (§ 21),

c) ekonomické informace (§ 22),

d) obchodní informace (§ 23) a

e) doplňující informace (§ 24).

§ 20

Obecné informace o fondu kolektivního investování

Obecnými informacemi o fondu kolektivního investování jsou alespoň

a) údaje o osobě3) investičního fondu nebo název podílového fondu,

b) datum vzniku investičního fondu nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě došlo k povolení (vytvoření) podílového fondu2),

c) doba, na kterou je fond kolektivního investování založen (vytvořen),

d) údaje o osobě3) investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování,

e) údaje o osobě3) depozitáře fondu kolektivního investování,

f) údaje o osobě3) auditora fondu kolektivního investování a

g) údaje o konsolidačním celku5), ke kterému fond kolektivního investování patří.

§ 21

Informace o investicích

(1) Stručná charakteristika investičních cílů fondu kolektivního investování obsahuje

a) stručný a výstižný popis cílů, které fond kolektivního investování sleduje,

b) specifikace záruk poskytovaných třetími stranami za účelem ochrany investorů a omezení takových záruk,

c) údaj, že fond kolektivního investování zamýšlí sledovat určitý index nebo ukazatel (benchmark); z tohoto údaje musí způsobem srozumitelným pro běžného investora vyplývat, o jaký index nebo ukazatel se jedná, a

d) údaj, že fond kolektivního investování kopíruje určitý index; z tohoto údaje musí vyplývat, o jaký index se jedná, v jaké míře je index kopírován, ke kterému segmentu trhu se index vztahuje a kde může investor získat bližší informace o indexu včetně jeho aktuální hodnoty (zejména URL adresa).

(2) Investiční politika fondu kolektivního investování obsahuje

a) druhy aktiv, do nichž fond kolektivního investování hodlá investovat,

b) údaje, zda fond kolektivního investování hodlá koncentrovat své investice v určitém průmyslovém odvětví, státě či regionu, jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv (např. investice do finančních nástrojů v rizikových zemích),

c) upozornění, že investování podle písmena b) může přinášet zvýšené riziko, ačkoliv fond investuje v souladu s principy rozložení rizik stanovenými statutem a právními předpisy,

d) druhy dluhopisů podle kategorie jejich emitenta (státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi apod.), modifikované durace dluhopisového portfolia a požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating),

e) údaj, zda fond kolektivního investování používá finanční deriváty za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů fondu kolektivního investování, a

f) údaj, zda je styl obhospodařování fondu kolektivního investování založen na taktickém umísťování aktiv a s jakou frekvencí portfolio přizpůsobuje.

(3) Charakteristika typického investora, pro kterého je fond kolektivního investování určen, obsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 3.

(4) Stručná charakteristika rizik spojených s investováním fondu kolektivního investování (rizikový profil fondu) obsahuje

a) upozornění, že hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena návratnost původně investované částky,

b) uvedení všech podstatných rizik[§ 7 písm. b)], která mohou ovlivnit investici, včetně jejich stručného a srozumitelného vysvětlení a

c) informace, že podrobný popis všech rizik uvedených ve zjednodušeném statutu obsahuje statut.

(5) Informace o historické výkonnosti fondu kolektivního investování obsahuje

a) upozornění, že údaje o historické výkonnosti fondu kolektivního investování v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí,

b) historickou výkonnost fondu kolektivního investování v podobě sloupcového diagramu znázorňujícího roční výnosy po zdanění za posledních alespoň 10 po sobě následujících let; v případě, že fond kolektivního investování existuje po dobu kratší než 10 let, avšak po dobu delší než 1 rok, uvedou se roční výnosy za všechny roky existence. Údaje o historické výkonnosti musí být doplněny vysvětlivkou, zda výkonnost fondu zahrnuje i poplatky spojené s vydáváním (úpisem) a odkupováním cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, a

c) srovnání historické výkonnosti fondu kolektivního investování [písmeno b)] s vývojem benchmarku sledovaného fondem kolektivního investování v případě, že fond kolektivního investování takový benchmark sleduje. Srovnání se uvede v podobě sloupcového diagramu zachycujícího srovnávané údaje.

§ 22

Ekonomické informace

Ekonomickými informacemi obsaženými ve zjednodušeném statutu fondu kolektivního investování jsou

a) základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na fond kolektivního investování, držbu a převod cenných papírů tohoto fondu, včetně upozornění, že režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné, a že v případě, kdy si investor není jistý ohledně režimu zdanění týkajícího se tohoto investora, by měl vyhledat profesionální poradu,

b) TER, resp. syntetický TER fondu kolektivního investování podle § 12 písm. f) a g),

c) odhad nákladů fondu kolektivního investování a jejich výše pro kalendářní rok, ve kterém je fond založen, a pro každý další kalendářní rok následující po předchozím účetním období, a to ve struktuře podle tabulky č. 2 uvedené v příloze k této vyhlášce,

d) poplatky účtované investorům při vydávání (prodeji) a odkupování cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování a jiné výdaje, které investoři platí přímo fondu kolektivního investování,

e) ostatní náklady nebo poplatky nezahrnuté v TER, rozlišené na náklady hrazené investorem a na ostatní náklady hrazené z majetku fondu kolektivního investování, včetně stanovení úplaty za obhospodařování a

f) PTR za poslední účetní období podle § 12 písm. i).

§ 23

Obchodní informace

Obchodními informacemi obsaženými ve zjednodušeném statutu fondu kolektivního investování jsou

a) postup při vydávání nebo úpisu cenných papírů fondu kolektivního investování,

b) postup při odkupování nebo prodeji cenných papírů fondu kolektivního investování,

c) způsob stanovení výše podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování, pokud jsou vypláceny, a

d) četnost stanovení výpočtu a způsob uveřejňování aktuální hodnoty cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování a informace, kde jsou tyto informace k dispozici investorům.

§ 24

Doplňující informace

Doplňujícími informacemi obsaženými ve zjednodušeném statutu fondu kolektivního investování jsou

a) informace, že detailní popis investiční politiky fondu kolektivního investování obsahuje statut,

b) informace, že upisovateli cenného papíru fondu kolektivního investování musí být před uzavřením smlouvy bezúplatně nabídnut zjednodušený statut v aktuálním znění a že kdykoliv poté může na požádání získat statut nebo poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu fondu kolektivního investování (a to i formou zaslání v elektronické podobě), a informace o URL adrese, na které lze informace získat,

c) uvedení kontaktního místa, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace (adresa, telefon, e-mailová adresa, URL adresa, údaje o kontaktní osobě, zaměstnanci, oddělení, pracovní době),

d) informace o dozorovém orgánu fondu kolektivního investování (název, adresa, telefon, e-mailová adresa a URL adresa) a

e) datum podpisu platného znění statutu statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, s uvedením jeho jména a příjmení.


ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 25

Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu nebo zjednodušeného statutu, uvede se, je-li to možné, údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

§ 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.


Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Článek28 směrnice Rady 85/611/ES ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES a 2001/108/ES.

2) § 9 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

3) § 2 odst. 1 písm. j) bod 1 zákona o kolektivním investování.

4) § 8 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
§ 4 odst. 2 zákona o kolektivním investování.

5) § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 2 odst. 1 písm. d) a e) zákona o kolektivním investování.

7) § 29 odst. 1 zákona o kolektivním investování.

8) § 136 odst. 13 zákona o kolektivním investování.

9) § 114 a 115 zákona o kolektivním investování.

10) § 40, 44 a 46 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

11) Část sedmá zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

12) § 15 zákona o kolektivním investování.

13) Tabulka 02_04 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 271/2004 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti.

14) § 78 odst. 1 a 4 zákona o kolektivním investování.

15) § 78 odst. 3 zákona o kolektivním investování.

16) § 17a odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování.


Příloha k vyhlášce č. 457/2004 Sb.

Tabulka č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje /k § 6 odst. 2 písm. d)/

vklady v bankách
tuzemské dluhové cenné papíry
zahraniční dluhové cenné papíry
tuzemské akcie
zahraniční akcie
cenné papíry fondu kolektivního investování
nástroje peněžního trhu
cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů
finanční deriváty
nemovité věci (včetně účastí na společnostech, jejichž předmětem podnikání je správa vlastního nemovitého majetku)
komodity
pohledávky do splatnosti
pohledávky po splatnosti
jiné majetkové hodnoty

Tabulka č. 2 - Odhad nákladů fondu kolektivního investování /k § 12 písm. h)/

náklady na poplatky a provize v členění
úplata za obhospodařování
úplata depozitáři
poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky)
poplatky za služby centrálnímu depozitáři (resp. Středisku cenných papírů)
ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty
správní náklady v členění
náklady na zaměstnance
náklady na odměny statutárním orgánům
náklady na audit
náklady na právní a daňové poradenství
náklady na reklamu
správní a soudní poplatky
náklady na outsourcing
ostatní správní náklady
ostatní provozní náklady
Přesunout nahoru