Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 447/2004 Sb.Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

Částka 149/2004
Platnost od 30.07.2004
Účinnost od 01.08.2004
Zrušeno k 01.08.2012 (260/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

447

VYHLÁŠKA

ze dne 16. července 2004

o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky a v souladu s právem Evropských společenství1) se rozumí pod pojmem

a) aroma – látka určená k aromatizaci potravin, která obsahuje aromatické látky, aromatické přípravky, reakční aromatické přípravky, kouřové aromatické přípravky, a to jednotlivě nebo v kombinaci,

b) aromatická látka – chemicky definovaná látka, která působí na čichové nebo čichové a chuťové receptory člověka a vyvolává vjem vůně a chuti, a to jednotlivě nebo v kombinaci,

c) přírodní aromatická látka – látka získaná fyzikálními procesy (například destilací a extrakcí rozpouštědly), enzymovými nebo mikrobiálními postupy ze surovin rostlinného nebo živočišného původu jako takových nebo upravených pro lidskou spotřebu postupy určenými k přípravě potravin,

d) přírodně identická aromatická látka – látka získaná chemickými postupy (syntézou či izolačními kroky chemické povahy), která je chemicky identická s látkou přirozeně přítomnou ve zdrojích rostlinného či živočišného původu,

e) umělá aromatická látka – látka získaná chemickými postupy (syntézou), která není chemicky identická s látkami přítomnými ve zdrojích rostlinného či živočišného původu,

f) aromatický přípravek – přípravek získaný fyzikálními, enzymovými nebo mikrobiálními pochody ze surovin uvedených v písmenu c), který není chemicky definovanou látkou a který působí na čichové nebo čichové a chuťové receptory člověka a vyvolává vjem vůně, nebo vůně a chuti,

g) reakční aromatický přípravek – přípravek získaný záhřevem směsi výchozích surovin, které nemusí být samy o sobě aromatické, při teplotě nepřekračující 180 °C po dobu nepřekračující 15 minut. Alespoň jedna z výchozích surovin musí být dusíkatou látkou s funkční aminoskupinou a další látkou je redukující cukr, příp. cukry,

h) kouřový aromatický přípravek – přípravek získaný extrakcí zplodin pyrolýzy (tepelného rozkladu) výchozích surovin, užívaných při tradičním procesu uzení potravin,

i) nejvyšší přípustné množství zdravotně nezávadných látek2) určených k aromatizaci – množství stanovené číselnou hodnotou,

j) nezbytné množství – množství nezbytně nutné pro dosažení zamýšleného technologického účinku a při zachování zásad správné výrobní praxe,

k) číslo "FL" – číslo přidělené aromatické látce z databázového systému s názvem "FLAVIS".

Požadavky na látky určené k výrobě aromat

§ 2

(1) K výrobě aromat se používají látky získané fyzikálními procesy (například destilací nebo extrakcí rozpouštědly), chemickými postupy (například syntézou či izolačními kroky chemické povahy), enzymovými nebo mikrobiálními postupy z potravinových surovin rostlinného nebo živočišného původu nebo surovin upravených pro lidskou spotřebu postupy určenými k přípravě potravin (včetně sušení, pražení a fermentace).

(2) K výrobě aromat lze použít pouze látky, které svými vlastnostmi a použitými koncentracemi nepředstavují zdravotní nebezpečí pro spotřebitele a jejichž používání neuvede spotřebitele v omyl.

(3) K aromatizaci potravin lze používat aromatické přípravky vzniklé působením enzymů na potraviny a potravinářské suroviny podle principu nezbytného množství.

(4) Pokud je stanoveno množství aroma v potravině, používá se jako limitní hodnota nejvyšší přípustné množství. Nejvyšší přípustné množství se stanoví číselnou hodnotou anebo nezbytným množstvím pro dosažení zamýšleného technologického účinku při zachování správné výrobní praxe.

(5) Za látky určené k aromatizaci se nepovažují potraviny (například byliny, koření, houby) uvedené ve zvláštním právním předpise3) a dále látky, které mají výlučně sladkou, kyselou, hořkou nebo slanou chuť, a dále látky rostlinného či živočišného původu, které se vyznačují vlastním aromatem, ale které se nepoužívají k aromatizaci potravin.

§ 3

(1) Látky uvedené v přílohách č. 1 až 4 mohou být v aromatech přítomny jen v množství, v čistotě a za podmínek v těchto přílohách uvedených, přičemž

a) příloha č. 1 stanoví látky původu rostlinného nebo živočišného (například silice, extrakty, oleoresiny), definované číslem Asociace výrobců aromat,

b) příloha č. 2 stanoví látky, u nichž byla členskými státy EU požadována ochrana důvěrnosti údajů, aby byla chráněna práva duševního vlastnictví jejich výrobců,

c) příloha č. 3 stanoví látky povolené k aromatizaci potravin pro kojeneckou a dětskou výživu,

d) příloha č. 4 stanoví chemické požadavky na aromata a aromatizované potraviny a mikrobiologické požadavky.

(2) Podmínky použití kofeinu a chininu při výrobě potravin uvádí příloha č. 5.

§ 4

Látky, které lze používat jako součást aromat

(1) K zajištění stability aromat smějí být používány pouze antioxidanty a konzervanty, uvedené ve zvláštním právním předpise4), označené E 200, E 202, E 203, E 210 až E 228, E 300, E 301, E 302, E 304, E 306, E 307, E 312, E 320, E 321. Pro tento účel smějí být tyto látky používány pouze v nezbytném množství potřebném k zajištění údržnosti aromatu.

(2) Jako nosiče a rozpouštědla aromat se používají maltodextrin, nativní a modifikované škroby, potraviny a potravinové suroviny. Dále smí být pro tento účel používány nosiče a rozpouštědla aromat uvedené ve zvláštním právním předpise4), a to za podmínek v něm uvedených. Jako rozpouštědlo smí být také použit benzylalkohol. Přitom obsah této látky v potravině určené ke spotřebě nesmí být vyšší než 100 mg . l-1 u nealkoholických nápojů a 300 mg . kg-1 u ostatních potravin.

(3) U sypkých aromat lze použít jako protispékavé látky v nezbytném množství látky uvedené ve zvláštním právním předpise4) pro potraviny.

(4) Za účelem úpravy chuti aromatizované potraviny lze použít jako součást aromatu také tyto aminokyseliny nebo jejich sodné nebo draselné soli: L-alanin, L-arginin, kyselina L-asparágová, L-citrulin, L-cystein, L-cystin, L-histidin, L-isoleucin, L-leucin, L-lysin, L-methionin, L-fenylalanin, L-serin, taurin, L-threonin, L-tyrosin, L-valin.

(5) V potravině určené ke spotřebě nesmí být obsah jednotlivých aminokyselin nebo jejich solí uvedených v odstavci 4 (počítáno jako aminokyselina) vyšší než 300 mg . kg-1 potraviny a celkové množství těchto aminokyselin nesmí být vyšší než 500 mg . kg-1. Tato množství jsou vztažena na potraviny upravené k požívání podle návodu výrobce, pokud úpravu vyžadují.

(6) Přídatné látky neuvedené v odstavcích 1 a 2 smějí být používány k výrobě aromat určených pouze do potravin uvedených ve zvláštním právním předpise4), a to za podmínek tam stanovených.

(7) K výrobě aromat získávaných mikrobiálními postupy smějí být použity potraviny a potravinové suroviny, látky užívané k výrobě potravin a mikrobiální kultury používané pro výrobu potravin.

(8) K výrobě aromat získávaných pomocí enzymů smějí být použity potraviny, potravinové suroviny, látky povolené k výrobě potravin a enzymy užívané k výrobě potravin.

(9) K výrobě kouřových aromatických přípravků lze použít jen tvrdé dřevo neošetřené přípravky na úpravu dřeva.

(10) K výrobě reakčních aromatických přípravků smějí být použity pouze aminokyseliny a jejich směsi, hydrolyzáty vzniklé hydrolýzou bílkovin a monosacharidy, disacharidy a polysacharidy.

(11) K výrobě rumového éteru lze použít jen dřevný ocet, katalyzátor oxid manganičitý a kyselinu sírovou.

§ 5

Označování aromat, která nejsou určena k prodeji spotřebiteli, údaji důležitými z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin

(1) Slovo "přírodní" nebo jakékoliv jiné slovo s podobným významem může být použito pouze pro látky určené k aromatizaci, jejichž aromatická složka obsahuje výhradně látky určené k aromatizaci uvedené v § 1 písm. c) nebo aromatické přípravky uvedené v § 1 písm. f).

(2) Pokud označení látky určené k aromatizaci5) obsahuje odkaz na potravinu nebo zdroj aromatu, nesmí být použito slovo "přírodní" nebo jiné slovo s podobným významem, pokud nebyla aromatická složka izolovaná vhodnými postupy nebo tradičními způsoby přípravy potravin výhradně nebo téměř výhradně z dané potraviny nebo daného zdroje aromatu.

(3) Aromata musí být na obalu čitelně, zřetelně a nesmazatelně označena těmito údaji:

a) obchodní firmou nebo názvem právnické osoby nebo jménem a příjmením fyzické osoby, která je výrobcem, balírnou nebo dovozcem, a její adresou,

b) názvem látky určené k aromatizaci zahrnujícím slovo "aroma", případně spojené s dalšími slovy charakterizujícími aroma podle § 2 nebo uvádějícími jeho specifický název,

c) označením "pro potraviny" nebo bližším určením skupiny potravin či jednotlivé potraviny, pro které je aroma určeno,

d) označením šarže nebo data výroby,

e) označením kategorií látek určených k aromatizaci uvedených v sestupném pořadí podle jejich hmotnosti a pro tyto účely se rozlišují následující kategorie

1. přírodní aromatické látky,

2. aromatické látky přírodně identické,

3. umělé aromatické látky,

4. aromatické přípravky,

5. reakční aromatické přípravky,

6. kouřové aromatické přípravky,

f) údajem o množství6) v hmotnostních nebo objemových jednotkách,

g) údaji o nejvyšším množství každé složky nebo skupiny složek, pro které je stanovena zvláštním právním předpisem4) hodnota nejvyššího přípustného množství v potravině (skupině potravin), pro kterou (které) je aroma určeno. Tyto údaje je možno nahradit prohlášením uvedeným na obalu, že při určeném dávkování výrobce garantuje dodržení požadavků zvláštního právního předpisu4).

(4) V případě směsí látek určených k aromatizaci nebo směsí těchto látek s jinými látkami podle § 2 musí být označeny v sestupném pořadí podle hmotnosti ve směsi:

a) látkou určenou k aromatizaci podle § 1 písm. b) až h),

b) názvy každé z ostatních látek nebo surovin, popřípadě jejich mezinárodního číselného kódu (E číslo).

(5) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. e), g) a odstavci 5 je také možno uvést pouze v dokumentaci příslušející k dodávce aromatu, je-li dodána současně nebo před uskutečněním dodávky, jestliže je na viditelném místě na obalu nebo kontejneru příslušného výrobku uvedeno "určeno pro výrobu potravin, není určeno pro maloobchodní prodej".

(6) Údaje musí být uvedeny v českém jazyce, pokud nebyla k zajištění informovanosti odběratele učiněna jiná opatření. Toto ustanovení nebrání uvádět tyto údaje ve více jazycích.

§ 6

Označování aromat, která jsou určena k prodeji spotřebiteli, údaji důležitými z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin

(1) Na látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli, se, pokud jde o jejich označování údaji důležitými z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin, vztahuje ustanovení § 5 odst. 1, odst 2, odst. 3 písm. a), c), d) a f), odst. 4, odst. 5, odst. 6 této vyhlášky a zvláštní právní předpisy5), 7).

(2) Kromě údajů uvedených v odstavci 1 se obal označí těmito údaji:

a) návod k použití látky určené k aromatizaci, pokud by jeho vynechání zabránilo správnému použití látky určené k aromatizaci,

b) údajem o datu minimální trvanlivosti,

c) údaji o skladování či uchování, pokud to charakter výrobku vyžaduje.


Závěrečná ustanovení

§ 7

Aromata a potraviny vyrobené s použitím aromat uvedené do oběhu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 8

Zrušuje se vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.


Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování zákonů členských států týkajících se aromat pro použití do potravin a surovin pro jejich výrobu.
Směrnice Komise 91/71/EHS ze dne 16. ledna 1991, kterou se doplňuje směrnice Rady 88/388/EHS o sbližování zákonů členských států týkajících se aromat pro použití do potravin a surovin pro jejich výrobu.
Rozhodnutí Rady 88/389/EHS ze dne 22. června 1988 o seznamu surovin a látek používaných při přípravě látek určených k aromatizaci, který vytvoří Komise.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2232/96/ES ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na nich.
Nařízení Komise 1565/2000/ES ze dne 18. července 2000 stanovující opatření nezbytná pro přijetí hodnotícího programu při uplatňování nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2232/96/ES.
Doporučení Komise 98/282/ES ze dne 21. dubna 1998 o způsobech, jakými by členské státy a signatářské státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru měly chránit duševní vlastnictví ve spojitosti s vývojem a výrobou ochucovacích látek uvedených v nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2232/96/ES.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 týkající se uzených příchutí používaných nebo plánovaných k použití uvnitř potravin nebo na jejich povrchu.
Rozhodnutí Komise 1999/217/ES ze dne 23. února 1999, kterým se přijímá rejstřík aromatických látek používaných v potravinách nebo na nich.
Rozhodnutí Komise 2000/489/ES ze dne 18. července 2000, kterým se doplňuje rozhodnutí Komise 1999/217/ES, kterým se přijímá rejstřík aromatických látek používaných v potravinách nebo na nich.
Rozhodnutí Komise 2002/113/ES ze dne 23. ledna 2002, kterým se doplňuje rozhodnutí Komise 1999/217/ES, kterým se přijímá rejstřík aromatických látek používaných v potravinách nebo na nich.
Rozhodnutí Komise 2004/357/ES ze dne 7. dubna 2004, kterým se doplňuje rozhodnutí Komise 1999/217/ES, kterým se přijímá rejstřík aromatických látek používaných v potravinách.

2) § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

3) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.
Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici, ve znění vyhlášky č. 419/2000 Sb.
Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny.

4) Vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy přídatných látek a extrakčních rozpouštědel a podmínky jejich použití při výrobě potravin.

5) § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb.

7) § 6b vyhlášky č. 324/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/2003 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 447/2004 Sb.

Látky rostlinného nebo živočišného původu definované číslem Asociace výrobců aromát - FEMA

Číslo
FEMA
Číslo
CAS
Název látkyPoznámka
201384082-36-0VOJTĚŠKA SETÁ, extrakt z rostliny a semen
[Medicago sativa L.]
20178006-77-7PIMENTOVNÍK LÉKAŘSKÝ silice z plodů a plody
[Pimenta officinalis Lindl.]
20188006-77-7PIMENTOVNÍK LÉKAŘSKÝ silice z plodů a plody
[Pimenta officinalis Lindl.]
20198006-77-7PIMENTOVNÍK LÉKAŘSKÝ oleoresin, silice z plodů a plody
[Pimenta officinalis Lindl.]
20468013-76-1MANDLOŇ OBECNÁ-HOŘKÁ, silice (FFPA)
[Prunus amygdalus]
20478001-97-6ALOE, extrakt
[Aloe spp.]
2048PROSKURNÍK LÉKAŘSKÝ, kořen
[Althea officinalis L.], Marshallův kořen
20498038-65-1AMBERGRIS, tinktura
20508015-62-1IBIŠEK PIŽMOVÝ, celý, silice
[Hibiscus abelmoschus L.]
20518015-62-1IBIŠEK PIŽMOVÝ, silice
[Hibiscus abelmoschus L.]
205284455-19-6IBIŠEK PIŽMOVÝ, tinktura, silice
[Hibiscus abelmoschus L.]
208784775-41-7ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ, extrakt z kořene
[Angelica Archangelica L.]
20888015-64-3ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ, silice z kořene
[Angelica archangelica L.]
208984775-41-7ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ, extrakt ze semen
[Angelica archangelica L.]
20908015-64-3ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ, silice ze semen
[Angelica archangelica L.]
20918015-64-3ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ, silice ze stonku
[Angelica archangelica L.]
209291697-93-7KUSPARA LÉKAŘSKÁ (trojlistá), extrakt
[Galipea officinalis Hancock]
209384775-42-8BEDRNÍK ANÝZ
[Pimpinella anisum L.]
209484775-42-8BEDRNÍK ANÝZ, silice
[Pimpinella anisum L.]
20958007-70-3BADYÁNÍK PRAVÝ
[Hlicium verum Hook F.]
20968007-70-3BADYÁNÍK PRAVÝ, silice
[Illicium verum Hook f.]
21041393-63-1ORELÁNÍK BARVÍŘSKÝ, semena
[Bixa orellana L.]; Arnota semena; Annato semena
210572869-69-3MERUŇKA OBECNÁ, silice z jader
[Prunus armeniaca L.]; perská silice
21069000-04-8LOČIDLO-ČERTOVO LEJNO, tekutý extrakt
[Ferula assafoetida L.]
21079000-04-8LOČIDLO-ČERTOVO LEJNO, guma
[Ferula assafoetida L.]
21089000-04-8LOČIDLO-ČERTOVO LEJNO, silice
[Ferula assafoetida L.]
2110JASAN, extrakt z kůry
[Xanthoxylum spp. L.,Aanthoxylum clavaherculis L.]
21118014-71-9MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ
[Melissa officinalis L.];
211284082-61-1MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ, extrakt z listů
[Melissa officinalis L.];
Meduňka citrónová extrakt; Melissa extrakt
21138014-71-9MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ, silice
[Melissa officinalis L.]; Meduňka citrónová silice; Melissa silice
21148016-42-0JEDLE BALZÁMOVÁ, silice
[Abies balsamea L.];Mill
21158016-42-0JEDLE BALZÁMOVÁ, oleoresin
[Abies balsamea L.];Mill
21168007-00-9VODODŘEV BALZÁMOVÝ PEREIRUV
[Myroxylon pereirae Klotzsch]
21178007-00-9VODODŘEV BALZÁMOVÝ PEREIRUV, silice
[Myroxylon pereirae Klotzsch]
21188015-73-4BAZALKA PRAVÁ
[Ocimum basilicum L.]
21198015-73-4BAZALKA PRAVÁ, silice
[Ocimum basilicum L.]
21208015-73-4BAZALKA PRAVÁ, oleoresin
[Ocimum basilicum L.]
212191721-75-4PIMENTOVNÍK OSTRÝ, extrakt z listů
[Pimenta acris Kostel], vonná bayová silice
212291721-75-4PIMENTOVNÍK OSTRÝ, silice
[Pimenta acris Kostel]; Myrcia silice
212391721-75-4PIMENTOVNÍK OSTRÝ, oleoresin
[Pimenta acris Kostel]
21248007-48-5VAVŘÍN UŠLECHTILÝ SLADKÝ
[Laurus nobilis L.]
21258007-48-5VAVŘÍN UŠLECHTILÝ SLADKÝ, silice
[Laurus nobilis L.]
21339000-05-9STYRAČ, pryskyřice
[Styrax benzoides Dryander; S.parallelonerurus Perkins; Styacs
tonkinensis (Pierre) Craib ex hartwich nebo ostatní druhy rodu
Anthostyrax genu Styacs]; Gum Benjamin; benzoe
21538007-75-8CITRONÍK POMERANČOVÝ, odrůda hořký, silice
[Citrus aurantium L. subsp. bergamia]; Citroník oranžový, silice
215468917-50-0BŘÍZA sp., silice z listů
[Betula alba L., Betula lenta L.]; Bříza černá silice
215584787-69-9OSTRUŽINÍK OSTRUŽINATÝ, extrakt z kůry
[Rubus druhy skupiny Eubatus]
21568015-77-8ANIBA ROSAEODORA DUCKE, silice
216791771-36-7BORONIA, absolutoí silice
[Boronia megastigma Nees]
216968650-46-4TĚHOZEV, silice z listů
[Barosma betulina Bartl.et Wendl.,B.crenulata L. Hook
nebo B.serratifolia Wild.]
22258008-98-8KAJEPUT BĚLODŘEVÝ
[Melaleuca leucadendrom L.]
22278015-79-0PUŠKVOREC OBECNÝ, silice
[Acorus calamus L.]
22318008-51-3KAFROVNÍK LÉKAŘSKÝ, silice
[Cinnamonum camphora L.]
223268606-83-7KANANGA VONNÁ, silice
[Cananga odorata Hook]
22338023-77-6PAPRIKA, extrakt
[Capsicum frutescens L.; Capsicum annuum L.]
22348023-77-6PAPRIKA, oleoresin
[Capsicum frutescens L.; Capsicum annuum L.]
223685940-31-4KMÍN KOŘENNÝ
[Carům carvi L.]
22378000-42-8ČERNUCHA SETÁ
[Nigella sativa L.]
22388000-42-8KMÍN KOŘENNÝ, silice
[Carům carvi L.]
224085940-32-5KARDAMOMOVNÍK OBECNÝ, silice
[Elletaria cardamomum L. Maton]
22418000-66-6KARDAMOMOVNÍK OBECNÝ- silice ze semen
[Elletaria cardamomum L. Maton]
22448015-88-1MRKEV OBECNÁ, silice ze semen
[Daucus carota L.]
22538007-06-5KRUŠINA PURSCHOVA (řešetlák nehořký), extrakt
[Rhamnus purshiana DC]
22548007-06-5LADEL KASKARILLON, extrakt z kůry
[Croton cascarilla Benn. a Croton eluteria Benn]
22558007-06-5LADEL KASKARILLON, silice z kůry
[Croton cascarilla Benn. a Croton eluteria Benn]
225684961-46-6SKOŘICOVNÍK ČÍNSKÝ
[Cinnamomum cassia Blume]
225784961-46-6SKOŘICOVNÍK ČÍNSKÝ, extrakt z kůry
[Cinnamomum cassia Blume]
22588007-80-5SKOŘICOVNÍK ČÍNSKÝ, silice z kůry
[Cinnamomum cassia Blume]
225984961-46-6SKOŘICOVNÍK ČÍNSKÝ, pupeny
[Cinnamomum cassia Blume]
22608023-82-3KAPINICE (mimosa vonná), absolutní silice
[Acacia farnesiana L. Willd]
22618023-83-4BOBR, extrakt z pachové žlázy
[Castor fiber L. a Castor canadensis Kuhl]
22628023-83-4BOBR, kapalné, extrakt z pachové žlázy
[Castor fiber L. a Castor canadensis Kuhl]
22638001-79-4SKOČEC OBECNÝ, silice
[Ricinus communis L.]; Ricinus,silice; Palma Christi; Tangan-
tangan, silice
22648001-76-1KAPINICE KATECHOVÁ, extrakt
[Acacia catechu Willd]; černý sluncem sušený extrakt; cachou
extrakt; Pegu catechu extrakt; Cashoo extrakt
22658001-76-1KAPINICE KATECHOVÁ, prášek
[Acacia catechu]; gambir guma; palecatechu;
gagambir catechu; terra japonica
22668023-77-6PAPRIKA ROČNÍ
[Capsicum annuum L.var. longum Sendt]
22678007-20-3ZERAV ZÁPADNÍ, silice z listů
[Thuja occidentalis L.]
22688015-90-5MIŘÍK VONNÝ, semeno
[Apium graveolens L.]
22698015-90-5MIŘÍK VONNÝ pevný extrakt ze semen
[Apium graveolens L.]
227089997-35-3MIŘÍK VONNÝ, extrakt ze semen
[Apium graveolens L.]
22718015-90-5MIŘÍK VONNÝ, silice ze semen
[Apium graveolens L.]
22728015-92-7HEŘMÁNEK ANGLICKÝ, silice z květů
[Anthemis nobilis L.]
22738022-66-2HEŘMÁNEK PRAVÝ, silice z květů
[Matricaria chamomilla L.]
22748015-92-7HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ, extrakt z květů
[Anthemis nobilis L.]
22758015-92-7HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ, silice z květů
[Anthemis nobilis L.]
227684604-07-9SLIVOŇ POZDNÍ, extrakt z kůry
[Prunus serotina Ehrh.]
22778000-44-0SLIVOŇ BOBKOTŘEŠŇOVÁ, silice (FFPA)
[Prunus laurocerasus L.]
227889997-54-6TŘEŠEŇ, VIŠEŇ, extrakt z pecek
[Prunus spp.]
22791338-80-3KERBLÍK LESNÍ
[Anthriscus cerefolium L. Hofŕm.]
228068650-43-1ČEKANKA OBECNÁ, extrakt
[Cichorium intybus L.]
2281CHINOVNÍK ČERVENÝa jeho hybridy, kůra
[Cinchona succirubra Pav. nebo její hybridy]
228268990-12-5CHINOVNÍK ČERVENÝ, extrakt z kůry
[Cinchona succirubra Pav. nebo její hybridy]
228389997-71-7CHINOVNÍK ŽLUTÝ, kůra
[Cinchona ledgeriana Moens, C.calisaya Wed.nebo hybridní
druhy rodu Cinchona]
228468990-12-5CHINOVNÍK ŽLUTÝ, extrakt z kůry
[Cinchona ledgeriana Moens, C.calisaya Wed. nebo hybridní
druhy rodu Cinchona]
228589997-71-7CHINOVNÍK, extrakt
[Cinchona ledgeriana Moens et Trimen;
C.succirubra Pavon et Klotsch nebo hybridy;
C.calisaza Wedd., nebo hydridní druhy s ostatními druhy rodu
Chincona]
Chinin, extrakt
228984961-46-6SKOŘICOVNÍK CEYLONSKÝ
[Cinnamomum spp.; C.loureirii Blume; C.cassia Blume]
skořice cejlonská; skořice čínská; skořice saigonská
2290SKOŘICOVNÍK CEYLONSKÝ, extrakt z kůry
[Cinnamomum spp.; C.loureirii Blume; C.cassia Blume]
22918015-91-6SKOŘICOVNÍK CEYLONSKÝ, silice z kůry
[Cinnamomum spp.; C.loureirii Blume; C.cassia Blume]
22928007-80-5SKOŘICOVNÍK CEYLONSKÝ, silice z listů
[Cinnamomum spp.; C.loureirii Blume; C.cassia Blume]
skořice cejlonská, silice; skořice čínská, silice;
skořice saigonská, silice
23088000-29-1CITRONELA, silice
[Cymbopogon nardus Rendle]
231894266-47-4CITRUS, extrakt z kůry
[rod citrusy]
231968916-26-7KOČKA CIBETOVÁ, silice absolutní z pachové žlázy
[Viverra civetta Schreber a V.zibetha Schreber]
23208016-63-5ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ
[Šalvia sclarea L.]
23218016-63-5ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ, silice
[Šalvia sclarea L.]
232284961-50-2HŘEBÍČKOVEC KOŘENNÝ, extrakt z pupenů
[Eugénia caryophyllata Thumb., Eugénia aromatica L.Baill]
23238000-34-8HŘEBÍČKOVEC KOŘENNÝ, silice z pupenů
[Eugénia caryophyllata Thumb., Eugénia aromatica L.Baill]
232484961-50-2HŘEBÍČKOVEC KOŘENNÝ, extrakt z pupenů, oleoresin
[Eugénia caryophyllata Thumb., Eugénia aromatica L.Baill]
23258000-34-8HŘEBÍČKOVEC KOŘENNÝ, silice z listů
[Eugénia caryophyllata Thumb., Eugénia aromatica L.Baill]
232685085-25-2JETEL LUČNÍ, ČERVENÝ, tuhý extrakt[Trifolium pratense L.]
232784961-50-2HŘEBÍČKOVEC KOŘENNÝ
[Eugénia caryophyllata Thumb., Eugénia aromatica L.Baill]
23288000-34-8HŘEBÍČKOVEC KOŘENNÝ, silice ze stonku
[Eugénia caryophyllata Thumb., Eugénia aromatica L.Baill]
232984775-48-4RUDODŘEV KOKA, extrakt z listů (bez kokainu)
[Erythroxylon coca Lam.]
23318016-21-5KOŇAKOVÁ SILICE zelená
23328016-21-5KOŇAKOVÁ SILICE bílá
233384775-50-8KORIANDR SETÝ
[Coriandrum sativum L.]
23348008-52-4KORIANDR SETÝ, silice
[Coriandrum sativum L.]
2335KUKUŘICE SETÁ
[Zea mays L.]
23368023-88-9CHRPOVNÍK, silice z kořene
[Saussurea lappa Čiarke]
23388007-87-2PEPŘOVNÍK KUBEBOVÝ
[Piper cubeba L.f.]
23398007-87-2PEPŘOVNÍK KUBEBA, silice
[Piper cubeba L.f.]
23408014-13-9ŠABREJ KMÍNOVITÝ, silice
[Cuminum cyminum]
234284775-51-9ČERNUCHA SETÁ[Nigella sativa L.]
23438014-13-9ŠABREJ KMÍNOVITÝ, silice ze semen
[Cuminum cyminum]
234494266-47-4CITRONÍK ČÍNSKÝ, extrakt z kůry
[Citrus aurantium L.]
2345CITRONÍK ČÍNSKÝ, silice z kůry
[Citrus aurantium L.]
234697676-19-2MERUZALKA ČERNÁ, silice absolutní
[Ribes nigrům L.]
235768990-74-9SMETANKA LÉKAŘSKÁ, kapalný extrakt
[Taraxacum officinale Web; T.erythrospermum Andrz.]
235868990-74-9SMETANKA LÉKAŘSKÁ, tuhý extrakt z kořene
[Taraxacum officinale Web;T.erythrospermum Andrz.]
23598016-03-3PELYNĚK, silice
[Artemisia pallens Wall]
23828006-75-5KOPR VONNÝ
[Anethum graveolens L.]
23838006-75-5KOPR VONNÝ, silice
[Anethum graveolens L.]
23848006-75-5KOPR INDICKÝ, semena
[Anethum sowa Roxb.(Peucenadum graveolens Benth.a
Hook;A.graveloens L.)]
239989998-27-6DOBROMYSL
[Origanum dictamnus L.]
240384649-79-6PYR PLAZIVÝ, extrakt
[Agropyron repens L. Beauv]
24049000-19-5DRAČÍ KREV, extrakt
[rod Daemonorops]
2405RHODYMENIA PALMATA
[Rhodymenia palmata L. Grev]
240691722-58-6BEZ ČERNÝ, silice z květů
[Sambucus canadensis L.nebo Sambucus nigra L.]
24088023-89-0KANÁRNÍK LUZONSKÝ, silice
[Canarium commune L.nebo C.Luzonicum L.(Mig.) A.Gray];
silice elemi
24098007-27-0TURAN KANADSKÝ, silice
[Erigeron canadensis L.]
24128016-88-4PELYNEK KOZALEC, silice
[Artemisia dracunculus L.]; estragonová silice
24668000-48-4BLAHOVIČNÍK KULATOPLODÝ, silice
[Eucalyptus globulus Labille]
248184625-39-8FENYKL OBECNÝ
[Foeniculum vulgare Mill.]
24828006-84-6FENYKL OBECNÝ SLADKÝ
[Foeniculum vulgare Mill.var.dulce (DC) Alef];
24838006-84-6FENYKL OBECNÝ SLADKÝ, silice
[Foeniculum vulgare Mill.var.dulce (DC) Alef];
248468990-15-8PÍSKAVICE - ŘECKÉ SENO
[Trigonella foenum-graecum L.]
248584625-40-1PÍSKAVICE - ŘECKÉ SENO, extrakt
[Trigonella foenum-graecum L.]
248684625-40-1PÍSKAVICE - ŘECKÉ SENO, oleoresin
[Trigonella foenum-graecum L.]
24988024-40-6GALGAN LÉKAŘSKÝ, kořen
[Alpinia officinarum Hance; A.galanga Wild.]
24998024-40-6GALGAN LÉKAŘSKÝ, extrakt z kořene
[Alpinia officinarum Hance; A.galanga Wild]
25008024-40-6GALGAN LÉKAŘSKÝ, silice z kořene
[Alpinia officinarum Hance; A.galanga Wild]
25018023-91-4GALBANÍK, silice
[Ferula galbaniflua Bois.et Bushe a jiné druhy Ferula]
25028023-91-4LOČIDLO GALBANÍK, oleoresin
[Ferula galbaniflua Bois.et Bushe a jiné druhy Ferula]
25038000-78-0ČESNEK SETÝ, silice
[Allium sativum L.]
25048023-80-1VÍTEČNÍK SÍTINOVÝ, silice absolutní
[Spartium junceum L.]
250590131-21-8VÍTEČNÍK SÍTINOVÝ, extrakt
[Spartium junceum L.]
250672968-42-4HOŘEC ŽLUTÝ, extrakt z kořene
[Gentiana lutea L.]
25088000-46-2OLEUM GERAMI, silice
[Pelargonium graveolens ĽHer]
252084696-15-1ZÁZVOROVNÍK LÉKAŘSKÝ
[Zingiber officinale Rose]
252184696-15-1ZÁZVOROVNÍK LÉKAŘSKÝ, extrakt
[Zingiber officinale Rose]
25228007-08-7ZÁZVOROVNÍK LÉKAŘSKÝ, silice
[Zingiber officinale Rose]
252384696-15-1ZÁZVOROVNÍK LÉKAŘSKÝ, oleoresin
[Zingiber officinale Rose]
2529AFRAMOMUM MELEGUETA
[Aframomum melegueta (Rosc.)K.Schum.]
25308016-20-4CITRONÍK NEJVĚTŠÍ, silice
[Citrus paradisi Macf.nyní Citrus maxima]
25318052-39-9GUAJÁK LÉČIVÝ, guma, extrakt
[Guaiacum officinale L.;G.sanctum L.]
25338052-39-9GUAJÁK, extrakt ze dřeva
[Guaiacum officinale L.; G.sanctum L., Bulnesia sarmienti
Lorentz]
25348016-23-7GUAJÁK, silice ze dřeva
[Guaiacum officinale L.; G.sanctum L., Bulnesia sarmienti
Lorentz]
2536PAULINIE NÁPOJNÁ, Guarana, guma
[Paullinia cupana HBK] Paulinie nápojná (guarana)
2538KALINA SLÍVOLISTÁ, extrakt z kůry
[Vibumum prunifolium L.]
257791723-46-5OŘEŠÁK BÍLÝ, extrakt z kůry
[rod Carya]
25788060-46-5CHMEL OTÁČIVÝ, extrakt
[Humulus lupulus L.]
25798060-28-4CHMEL OTÁČIVÝ, tuhý extrakt
[Humulus lupulus L.]
25808007-04-3CHMEL OTÁČIVÝ, silice
[Humulus lupulus L.]
258184696-20-8JABLEČNÍK OBECNÝ, extrakt
[Marrubium vulgare L.]
25828006-85-7MONARDA, extrakt z listů
[rod Monarda]
258984603-66-7YZOP LÉKAŘSKÝ
[Hyssopus officinalis L.]
259084603-66-7YZOP LÉKAŘSKÝ, extrakt
[Hyssopus officinalis L.]
25918006-83-5YZOP LÉKAŘSKÝ, silice
[Hyssopus officinalis L.]
25928023-95-8SMIL ÚZKOLISTÝ, extrakt
[Helichrysum angustifolium DC]
25988022-96-6JASMÍN VELKOKVĚTÝ, absolutní silice
[ Jasminum grandiflorum L.]
25998022-96-6JASMÍN VELKOKVĚTÝ, silice
[Jasminum grandiflorum L.]
26008022-96-6JASMÍN VELKOKVĚTÝ, silice
[Jasminum grandiflorum L.]
26018022-96-6JASMÍN VELKOKVĚTÝ, lihový extrakt
[Jasminum grandiflorum L. ]
260284603-69-0JALOVEC OBECNÝ, plody
[Juniperus communis L.]
260384603-69-0JALOVEC OBECNÝ, extrakt z plodů
[Juniperus communis L.]
26048002-68-4JALOVEC OBECNÝ, silice z plodů
[Juniperus communis L.]
26059000-36-6LEJNICE PÁLIVÁ (karaya), oleoresin, guma
[Sterculia urens Roxb.]
260768916-19-8KOLA ZAŠPIČATĚLÁ, extrakt z ořechu
[Cola acuminata Schott a Endl.]
26088016-26-0LABDANUM, absolutní silice
[Cistus spp.]
26098016-26-0LABDANUM, silice
[Cistus spp.];Ambrein, silice
26108016-26-0LABDANUM, oleoresin
[Cistus spp.]
26128007-48-5VAVŘÍN VZNEŠENÝ, plody
[Laurus nobilis L.]
261384603-73-6VAVŘÍN VZNEŠENÝ, extrakt z listů
[Laurus nobilis L.]
26188022-15-9LAVANDULE, levandin silice Hybridy mezi
[Lavandula hybrida]
26198000-28-0LEVANDULE LÉKAŘSKÁ
[Lavandula angustifolia ]
262097660-01-0LEVANDULE LÉKAŘSKÁ, absolutní silice
[Lavandula angustifolia]
262197660-01-0LEVANDULE LÉKAŘSKÁ, konkrétní silice
[Lavandula angustifolia]
26228000-28-0LEVANDULE LÉKAŘSKÁ, silice
[Lavandula angustifolia]
2623CITRONÍK LMONOVÝ, extrakt
[Citrus limon (L.) Burm. f.]
26248007-02-1VOŇATKA, lemongrasová silice
[Cymbopogon citratus DC. a C. flexuosus Stapf.]
262584929-31-7CITRONÍK LIMONOVÝ, silice
[Citrus limon (L.) Burm. f.]
262668648-39-5CITRONÍK LIMONOVÝ, deterpenovaná silice
[Citrus limon (L.) Burm. f.] Cedro, silice
262897676-23-8LÉKOŘICE LYSÁ, extrakt
[Glycyrrhiza glabra L.a jiné druhy rodu Glycyrrhiza]
262968916-91-6LÉKOŘICE LYSÁ, extrakt, prášek
[Glycyrrhiza glabra L.]
263068916-91-6LÉKOŘICE LYSÁ, kořen
[Glycyrrhiza glabra L.] Glycyrrhiza
26318008-26-2CITRONÍK POMERANČOVÝ, silice
[Citrus aurantifolia (Christman) Swingle]
263268916-84-7CITRONÍK POMERANČOVÝ, deterpenovaná silice
[Citrus aurantifolia (Christman) Swingle]
26348006-86-8BŘEZULE, linaloové dřevo, konvalinková silice
[Bursera delpechiana Poiss. a jiné druhy Bursera]
264790063-53-9LÍPA LYSÁ, květy
[Tilia glabra Vent.]
26498016-31-7LIBEČEK LÉKAŘSKÝ
[Levisticum officinale Koch]
26508016-31-7LIBEČEK LÉKAŘSKÝ, extrakt
[Levisticum officinale Koch]
26518016-31-7LIBEČEK LÉKAŘSKÝ, silice z kořene
[Levisticum officinale Koch]
26528007-12-3MUŠKÁTOVNÍK VONNÝ, květ
[Myristica fřagrans Houtt.] arrilus (míšek,muškátový květ)
26538007-12-3MUŠKÁTOVNÍK VONNÝ, silice z květů
[Myristica fřagrans Houtt.] arrilus (míšek,muškátový květ)
26548007-12-3MUŠKÁTOVNÍK VONNÝ, oleoresin, extrakt z květů
[Myristica fřagrans Houtt.] arrilus (míšek,muškátový květ)
26578008-31-9MANDARINKA, silice
[Citrus reticulata Blanco]
265870892-20-5MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ, extrakt
[Calendula officinalis L.]
265984082-58-6MAJORÁNKA ZAHRADNÍ, oleoresin
[Majorána hortensis Moench (Origanum majorána L.)]
2660DOBROMYSL OBECNÝ
[Origanum vulgare L.)]
26618015-01-8MAJORÁNKA ZAHRADNÍ, semeno
[Majorána hortensis Moench (Origanum majorána L.)]
26628015-01-8MAJORÁNKA ZAHRADNÍ SLADKÁ
[Majorána hortensis Moench (Origanum majorána L.)]
26638015-01-8MAJORÁNKA ZAHRADNÍ SLADKÁ, silice
[Majorána hortensis Moench (Origanum majorána L.)]
275593685-96-2AKÁCIE, absolutní silice
[Acacia decurrens Willd. var.dealbata]
275791770-23-9JAVOR ZAŠPIČATĚLÝ, tuhý extrakt
[Acer spicatum Lam.]
27598001-04-5KABAR PIŽMOVÝ, pižmo tonkinské-mošus tonkinský
[Moschus moschiferus L.]
27608007^0-7HOŘČICE HNĚDÁ
[Brassica juncea (L.) Coss. (hnědá); B. nigra (L.) Koch (černá)]
27618007-40-7HOŘČICE BÍLÁ
[Brassica hirta Moench (B. alba (L.) Boiss.)]
27658016-37-3MYRHOVNÍK, oleoresin
[Commiphora molmol Engler;
C. abyssinica (Berg) Engler; a další druhy Commiphora]
27668016-37-3MYRHOVNÍK, silice
[Commiphora molmol Engler;
C. abyssinica (Berg) Engler; a další druhy Commiphora]
27718016-38-4CITRONÍK POMERANČOVÝ, silice z květů
[Citrus aurantium L.] neroliová silice
279284082-68-8MUŠKÁTOVNÍK VONNÝ, silice ze semen
[Myristica fŕagrans Houtt.] muškátový ořech
27938008-45-5MUŠKÁTOVNÍK VONNÝ, silice ze semen
[Myristica fŕagrans Houtt.] muškátový ořech
279468917-11-3DUB BÍLÝ, extrakt ze dřeva
[Quercus alba L.]
27959000-50-4VĚTVIČNÍK, dubový mech, absolutní silice
[Evemia prunastri (L.) Ach., E. ťurfuracea (L.) Mann, a jiné
lišejníky]
28168016-36-2MYRHOVNÍK ssp., silice
[Boswellia carteri Birdw. a jiné druhy rodu Boswellia]
tzv. olibanová silice
28178002-72-0CIBULE OBECNÁ, silice
[Allium cepa L.]
281868916-04-1CITRONÍK POMERANČOVÝ, absolutní silice z květů
[Citrus aurantium L. subsp. amara]
28198030-28-2CITRONÍK POMERANČOVÝ, květy
[Citrus aurantium L.]
28208030-28-2CITRONÍK POMERANČOVÝ, absolutní silice z listů
[Citrus aurantium L.]
282168606-94-0CITRONÍK ČÍNSKÝ, destilovaná silice
[Citrus sinensis (L.) Osbeck]
28228008-57-9CITRONÍK ČÍNSKÝ, deterpenovaná silice
[Citrus sinensis (L.) Osbeck]
282368916-04-1CITRONÍK POMERANČOVÝ, silice z kůry
[Citrus aurantium L.]
28248028-48-6CITRONÍK ČÍNSKÝ, extrakt z kůry sladký
[Citrus sinensis (L.) Osbeck]
28258028-48-6CITRONÍK ČÍNSKÝ, sladká silice z kůry
[Citrus sinensis (L.) Osbeck]
282668606-94-0CITRONÍK ČÍNSKÝ, sladká deterpenovaná silice z kůry
[Citrus sinensis (L.) Osbeck]
28278007-11-2OREGANO (mexické), nať, oleoresin
[Lippia spp., obvykle Lippia graveolens HBK]
28288007-11-2MATEŘÍDOUŠKA, rostlina, silice extrahovaná
[Thymus capitatus Hofŕm. a Link (syn. Coridothymus capitatus
Reichb.)]
28298002-73-1KOSATEC FLORENTSKÝ, konkrétni silice, kapalná
[Iris florentina L.]
28308002-73-1KOSATEC FLORENTSKÝ, extrakt z kořene
[Iris florentina L.]
28318014-19-5VOŇATKA, nať, silice
[Cymbopogon martini (Roxb.) Stapf]
takzvaná palmorůžová silice
283384625-29-6PAPRIKA ROČNÍ
[Capsicum annuum L.]
283484625-29-6PAPRIKA ROČNÍ, oleoresin
[Capsicum annuum L.]
283584012-68-8PETRŽEL KADEŘAVÁ
[Petroselinum crispum (Miller) Nyman (P. sativum Hoffm.)]
28368000-68-8PETRŽEL KADEŘAVÁ, silice
[Petroselinum crispum (Miller) Nyman (P. sativum Hoffm.)]
28378000-68-8PETRŽEL KADEŘAVÁ, oleoresin
[Petroselinum crispum (Miller) Nyman (P. sativum Hoffm.)]
28388014-09-3PAČULI, silice z rostliny, silice z listů
[Pogostemon cablin Benth. a P. heyneanus Benth.]
takzvaná pačuli silice
28398013-99-8MÁTA POLEJ, silice
[Mentha pulegium L. var. eriantha (evropská a severoafrická)]
284484929-41-9PEPŘOVNÍK ČERNÝ
[Piper nigrum L].
28458006-82-4PEPŘOVNÍK ČERNÝ, silice
[Piper nigrum L.]
284684929-41-9PEPŘOVNÍK ČERNÝ, oleoresin
[Piper nigrum L.]
284784082-70-2MÁTA PEPRNÁ, listy
[Mentha piperita L.]
28488006-90-4MÁTA PEPRNÁ, silice
[Mentha piperita L.]
2849PAPRIKA KŘOVITÁ ČERVENÁ
[Capsicum frutescens L. (C. annuuum L.)]
2850PEPŘOVNÍK ČERNÝ, pepř bílý
[Piper nigrum L.]
28518006-82-4PEPŘ ČERNÝ, silice
[Piper nigrum L.]
285284929-41-9PEPŘ BÍLÝ, oleoresin
[Piper nigrum L.]
28538008-56-8PETITGRAINOVÁ CITRÓNOVÁ SILICE
[Citrus limon (L.)Burm. f.]
28548014-17-3PETITGRAINOVÁ MANDARÍNKOVÁ SILICE
[Citrus reticulata Blanco var. mandarin]
28558014-17-3CITRONÍK POMERANČOVÝ, silice
[Citrus aurantium L.]
29018006-77-7PIMENTOVNÍK PRAVÝ, silice z listů
[Pimenta officinalis Lindl.]
29048000-26-8BOROVICE HORSKÁ, kleč, jehličí, silice
[Pinus mugo Turra var.pumilio (Haenke) Zenari]
pinus pumilio, silice; silice horských borovic
29058021-29-2JEDLE SIBIŘSKÁ, silice z jehličí
[Abies sibirica Lebed.; A.alba Mill.; A.mayriana Miyabe and
Kudo] jedle sibiřská, silice
29068023-99-2BOROVICE LESNÍ, silice
[Pinus silvestris L.]
2907BOROVICE BAHENNÍ a další druhy, pryskyřice, silice
[Pinus palustris Mill. a další druhy Pinus] pryskyřice, silice
2914ZIMOZELEN, extrakt z listů
[Chimaphila umbellata Nutt.]
2918MARHANÍK PUNSKÝ, extrakt z kůry
[Punica granátům L]
291984650-40-8MÁK SETÝ, semena
[Papaver somniferum L.]
297168915-32-2HOŘKOŇ ZTEPILÁ, extrakt ze dřeva
[Picrasma excelsa (Sw.) Planch; Quassia amara L.]
hořkoň dřevo, extrakt; hořkoň kůra, extrakt
2972ŠTÍTOSEMENKA KEBRAČO, extrakt z kůry
[Aspidosperma quebracho-blanco Schlecht., nebo Schinopsis
lorentzii (Griseb.) Engl]
2974KDOULOŇ PODLOUHLÁ, extrakt ze semen
[Cydonia oblonga Mill.(C.vulgaris Pers.)]
2979KRAMERIE TROJMUŽNÁ, extrakt
[Krameria triandra Ruiz a Pavon (Peruvian); K.argentea Martius
(Brazilian)]
krameria extrakt
29888007-01-0RŮŽE STOLISTÁ, absolutní silice
[Rosa alba L., Rcentifolia L. a varianty tohoto druhu]
29898007-01-0RŮŽE DAMAŠSKÁ, pravá růžová silice
[Rosa damascena Mill.] růžová vonná tresť
29908007-01-0RŮŽE ŠÍPKOVÁ, extrakt
[Rosa canina L., R.condita Scop.; R.rugosa Thumb.; a další
druhy růže]
šípky,extrakt
29918000-25-7ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ
[Rosmarinus officinalis L.]
29928000-25-7ROZMARÝN LÉKAŘSKÝ, silice
[Rosmarinus officinalis L.]
299384604-12-6RŮŽE STOLISTÁ, růžová voda, silnější
[Rosa centifolia L.]; B.B.A.
299884604-17-1ŠAFRÁN SETÝ
[Crocus sativus L.]
299984604-17-1ŠAFRÁN SETÝ, extrakt
[Crocus sativus L.] Crocus, extrakt
30008022-56-8ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ
[Salvia officinalis L.]
30018022-56-8ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ, silice
[Salvia officinalis L.]
30028022-56-8ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ, oleoresin
[Salvia officinalis L.]
30038016-65-7ŠALVĚJ ŠPANĚLSKÁ, silice
[Salvia lavandulifolia Vahl.]
30058006-87-9SANTAL BÍLÝ santalové dřevo, žlutá silice
[Santalum album L.]
santalové dřevo; východoindická silice; arheol
300991770-66-0PŘESTUP, extrakt
[Smilax spp.]
30128016-68-0SATUREJKA ZAHRADNÍ (letní)
[Satureja hortensis L.]
30138016-68-0SATUREJKA ZAHRADNÍ (letní), silice
[Satureja hortensis L.]
30148016-68-0SATUREJKA ZAHRADNÍ (letní), oleoresin
[Satureja hortensis L.]
3015SATUREJKA, HORSKÁ (zimní)
[Satureja montana L.]
30168016-68-0SATUREJKA, HORSKÁ (zimní), silice
[Satureja montana L.]
3017SATUREJKA, HORSKÁ (zimní), oleoresin
[Satureja montana L.]
301868917-52-2PEPŘOVEC OBECNÝ, silice
[Schinus molle L.] Pepper tree,silice
302090105-94-5TRNKA, plody
[Prunus spinosa L.] trnky
302190105-94-5TRNKA, extrakt z plodů
[Prunus spinosa L.] traky, extrakt
302290105-94-5TRNKA, extrakt pevný z plodů
[Prunus spinosa L.] trnky, extrakt pevný
30238016-69-1KOPYTNÍK KANADSKÝ, silice
divoký zázvor; kanadská silice
[Asarum canadense L.]
303084696-51-5MÁTA KLASNATÁ, spearmint
[Mentha špicatá L.]
303184696-51-5MÁTA KLASNATÁ, spearmint, extrakt
[Mentha špicatá L.]
30328008-79-5MÁTA KLASNATÁ, spearmint, silice
[Mentha špicatá L.]
30338016-78-2LEVANDULE ŠIROKOLISTÁ, silice
[Lavandula latifolia Vili. (l.spica DC.)]
30348008-80-8TSUGA KANADSKÁ, silice
[Tsuga canadiensis L., Carr.;T.heterophyla (Rai) Sarg.; Picea
mariana (Mill.);P.glauca (Moench) Voss]
30368046-19-3AMBROŇ VÝCHODNÍ
[Liquidambar orientalis Mill; L.styracifluaL.] styrax, klejopryskyřice
30378046-19-3AMBROŇ VÝCHODNÍ, extrakt
[Liquidambar orientalis Mill;L.styracifluaL.] styrax; klejopryskyřice
30408016-84-0AKSAMITNÍK VZPŘÍMENÝ, silice
[Tagetes erecta L.; T.patula; T.glandulifera Schrank]
30418008-31-9MANDARINKA, silice
[Citrus reticulata Blanco]
30421401-55-4DUB LUZITÁNSKÝ, tanin
[žaludy Quercus infectoria Oliv. a příbuzné druhy rodu Quercus]
galotrislová kyselina
30438016-88-4PELYNĚK KOZALEC, estragón
[Artemisia dracunculus L.]
306384929-51-1TYMIÁN
[Thymus vulgaris L.]
30648007-46-3TYMIÁN, silice
[Thymus zygis L.]
30658007-46-3TYMIÁN, silice bílá
[Thymus zygis L.]
30699000-64-0TOLU, balzám, extrakt
[Myroxylon balsamum L. Harms (M.toluiferum HBK)]
30709000-64-0TOLU, balzám
[Myroxylon balsamum L. Harms (M.toluiferum HBK)]
30799000-65-1KOZINEC SLIZODÁRNÝ
[Astragalus gumifer Lab. nebo jiné asijské druhy A.]
30848024-05-3BĚLOKVĚT, silice
[Polianthes tuberosa L.]
30858024-37-1KURKUMA DLOUHÁ, silice
[Curcuma longa L.]
30868024-37-1KURKUMA DLOUHÁ, extrakt
[Curcuma longa L.]
308784775-52-0KURKUMA DLOUHÁ, oleoresin
[Curcuma longa L.]
30889005-90-7BOROVICE BAHENNÍ, silice ze dřeva
[Pinus palustris Mill, a další druhy Pinus]
30898006-64-2BOROVICE BAHENNÍ, terpentýn destilovaný
s vodní parou
[Pinus palustris Mill, a další druhy Pinus]
309992927-02-1KOZLÍK LÉKAŘSKÝ, extrakt z kořene
[Valeriana officinalis L.]
31008008-88-6KOZLÍK LÉKAŘSKÝ, silice z kořene
[Valeriana officinalis L.]
310484650-63-5VANILOVNÍK PLOCHOLISTÝ
[Vanilla planifolia Andrews nebo V.tahitensis J.W.Moore]
31058024-06-4VANILOVNÍK PLOCHOLISTÝ, extrakt
[Vanilla planifolia Andrews nebo V.tahitensis J.W.Moore]
31068024-06-4VANILOVNÍK PLOCHOLISTÝ, oleoresin
[Vanilla planifolia Andrews nebo V.tahitensis J.W.Moore]
31108024-08-6VIOLKA VONNÁ, absolutní silice z listů
[Viola odorata L.]
311184012-43-1OŘEŠÁK VLAŠSKÝ loupaný, extrakt
[Juglans nigra L. nebo J.regia L.]
311290045-28-6LIBAVKA POLOŽENÁ, extrakt
[Gaultheria procumbens L.] Checkberry, extrakt
311390045-28-6LIBAVKA POLOŽENÁ, wintergreenová silice
[Gaultheria procumbens L.] Checkberry, silice
31148008-93-3PELYNĚK PRAVÝ
[Artemisia absinthium L.] absinthium
31158008-93-3PELYNĚK PRAVÝ, extrakt
[Artemisia absinthium L.] absinthium,extrakt
31168008-93-3PELYNĚK PRAVÝ, silice
[Artemisia absinthium L.] absinthium,silice
311784082-83-7ŘEBŘÍČEK OBECNÝ, nať
[Achillea millefolium L.]
3118YERBA SANTA, kapalný extrakt
[Eriodictyon californicum (Hook.a Arn.) Torr.]
31198006-81-3KANANGA VONNÁ, silice
[Cananga odorata Hook f. a Thomson]
312090147-57-2JUKA, joshuův strom
[Yucca brevifolia Engelm.]
312190147-57-2JUKA, MOHAVE, extrakt
[Yucca schidigera Roezl. ex Ortiges (Y.mohavensis Sarg.)]
kaktusový kořen, extrakt; plantarome
312284961-49-9KURKUMA CITVAR
[Curcuma zedoaria (Berg.) Rose]
312384961-49-9KURKUMA CITVAR, extrakt z kůry
[Curcuma zedoaria (Berg.) Rose]
374785085-26-3MASSOIA silice z kůry
[Cryptocaryo massoia]
375092347-21-2OSMANTHUS absolutní silice
[Osmanthus fragrans lour.]
3783PLEMATKA (Jambu), oleoresina
[Spilanthes acmelia (oleracea)]
3823CITRONÍK POMERANČOVÝ, silice z kůry
[Citrus aurantium L. poddruhy cyathifera Y.]
384668855-99-2LITSEA CUBEBA, silice z plodů may chang
[Litsea cubeba bery silice; Litsea cubeba Pers.]
3899CITRONÍK MÉDSKÝ, silice
[Citrus medicus L.var Sarcodactylis swingle]
fingered citron
390268647-73-4KAJEPUT STŘÍDAVOLISTÝ (tea tree), silice
[Melaleuca alternifolia]
ARTYČOK PRAVÝ, listy
[Cynara scolymus L.]
BEDRNÍK OBECNÝ, kořen
[Pimpinella saxiŕraga L.]
BENEDYKT LÉKAŘSKÝ, nať
[Cnicus benedictus L.]
Thistle
ČAJOVNÍK ČÍNSKÝ, listy
[Camelia sinensis L.]
DIVIZNA SÁPOVITÁ, květ
[Verbascum thapsiforme]
Mullein
DIVIZNA VEĽKOKVETÁ, extrakt z květů
[Verbascum phlomoides L.]
Mullein extract
FENYKL ŘÍMSKÝ, semeno
[Foeniculum vulgare Mill. ssp. piperita]
Fennel
HOŘKOŇ OBECNÁ, dřevo, kůra
[Quassia amara L.]
CHEBULE DLANITÁ, kořen
[Jateorbiza palmata Miers]
Calumba root and extract
8013-10-3JALOVEC ČERVENOPLODÝ, plody
[Juniperus oxycedrus L.]
Cade oil
KAKAOVNÍK PRAVÝ, semeno, boby
[Theobroma cacao L.]
KOMONICE LÉKAŘSKÁ, nať
[Melilotus officinalis L.]
KUKLÍK MĚSTSKÝ, oddenek
[Geum urbanum]
LÍPA SRDČITÁ, květ
[Tilia cordata Mill.]
Linden
LÍPA VEĽKOLISTÁ, květ
[Tilia grandifolia Ehrh.]
MAŘENKA VONNÁ, nať
[Asperula odorata L.]
Woodruff extract
MÁTA KADEŘAVÁ, nať
[Mentha crispa L.]
Pennyroyal oil
MOCHNA NÁTRŽNÍK, kořen
[Potentilla erecta (L.) Rauschl]
Tormenull
MUČENKA PLETNÍ, plody, nať
[Passiflora incarnata L.]
Passionflower
OMAN PRAVÝ, kořen
[lnula helenium L.]
Elecampane
PELYNĚK BROTAN, nať
[Artemisia abrotanum L.]
Southernwood
8008-93-3PELYNĚK CICVÁROVÝ, kořen, květní úbory
[Artemisia cina L.]
Artemisia wormseeds
8008-93-3PELYNĚK ČERNOBÝL, nať
[Artemisia vulgaris L.]
Armoise oil
PELYNĚK PONTICKÝ, kvetoucí nať
[Artemisia pontica L.]
Pontique wormwood
PRHA CHLUMNÍ, květ
[Arnica montana L.]
RÉVA VINNÁ, sušené bobule (rozinky)
[Vitis vinifera L.]
REVEŇ LÉKAŘSKÁ, oddenek
[Rheum officinale Baill]
REVEŇ DLANTTÁ, kořen
[Rheum palmárům L.]
REVEŇ BULHARSKÁ, řapík
[Rheum rhaponticum L.]
Rhubarb garden root
RDESNO HADÍ KOŘEN, kořen
[Polygonům bistorta L.]
RYBÍZ ČERNÝ, list
[Ribes nigrzm L.]
Currant leaves, black
ŘEBŘÍČEK MUŠKÁTOVÝ, nať, listy
[Achillea moschata L.]
Iva
SANTAL ČERVENÝ, dřevo
[Pterocarpus santalinus L.]
Sandalwood
SAPAN JEŽATÝ, dřevo
[Caesalpinia echinata Lam.]
SILOVOŇ OBECNÝ, semena
[Dipteryx odorata Willd.]
Tonka beans
68916-52-9SMOKVOŇ OBECNÁ (fíkovník), plody
[Fiscus carica L.]
Fig leaf ansolute
TOMKA SEVERNÍ, stvol (nať)
[Hierochloe borealis R & Sch.]
Hay
TOMKA VONNÁ, stvol (nať)
[Hierochloe odorata Wahl]
Hay
VACHTA TŘÍLISTÁ (hořký jetel), list
[Menyanthes trifoliata L.]
Buckbean
8016-87-3VRATIČ OBECNÝ, květ
[Tanacetum vulgare L.]
Tansy oil
VRBA BÍLÁ, listy, kůra
[Salix alba L.]
ZEMĚŽLUČ OBECNÁ, nať
[Erythraea centaurium Rafh.]
CEDROVÁ SILICE, kořen
[Juniperus virginiana L.]

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 447/2004 Sb.

Látky určené k aromatizaci, pro které byla žádána ochrana duševního vlastnictví výrobce

Kódovaná forma
aromatické látky
Den, kdy Komise obdržela oznámení
CN00317. 10. 1998
CN00417. 10. 1998
CN00917. 10. 1998
CN01017. 10. 1998
CN01217. 10. 1998
CN01317. 10. 1998
CN01417. 10. 1998
CN01617. 10. 1998
CN01917. 10. 1998
CN02217. 10. 1998
CN02317. 10. 1998
CN03017. 10. 1998
CN03117. 10. 1998
CN03317. 10. 1998
CN03517. 10. 1998
CN03617. 10. 1998
CN03717. 10. 1998
CN04217. 10. 1998
CN04517. 10. 1998
CN04817. 10. 1998
CN04917. 10. 1998
CN05017. 10. 1998
CN05217. 10. 1998
CN05317. 10. 1998
CN05417. 10. 1998
CN05717. 10. 1998
CN05830. 10. 1998
CN05918. 09. 1998
CN06026. 10. 1998
CN06126. 10. 1998
CN0643. 02. 1999
CN06526.01.2001

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 447/2004 Sb.

Látky povolené k aromatizaci potravin určených pro kojeneckou a dětskou výživu

(1) K ochucování pokračovací mléčné výživy, určené pro kojence od ukončeného čtvrtého měsíce věku, se smějí používat látky uvedené v tabulce č. 1:

Tabulka č. 1

LátkaNPM*)
mg.kg-1 resp. mg.-1
Extrakt z plodů vanilkyNM**)
Vanilin50
Ethylvanilin50

(2) K ochucování příkrmů pro výživu určenou pro kojence a malé děti se smějí používat látky uvedené v tabulce č. 2:

Tabulka č. 2

LátkaNPM
mg.kg-1 resp. mg.-1
Extrakt z plodů vanilkyNM
Extrakt z ovoceNM
Vanilin70
Ethylvanilin70

(3) Nejvyšší povolená množství jsou stanovena na potraviny upravené k požívání podle návodu výrobce, pokud takovou úpravu vyžadují.

*) Nejvyšší přípustné množství

**) Nezbytné množství

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 447/2004 Sb.

Chemické a mikrobiologické požadavky na aromata

1. Nejvyšší přípustná množství (dále jen NPM) kontaminantů v aromátech jsou uvedena v tabulce č. 1:

Tabulka č. 1

PrvekNPM
mg.kg-1, resp. mg.l-1
arzén3
olovo10
kadmium1
rtuť1

I při dodržení těchto NPM musí být dávkování aromátu takové, aby v ochucené potravině nebyla překročena NPM kontaminantů, stanovená v příloze č. 2 zvláštního předpisu*.

2. Při použití aromát k ochucení potraviny nesmí množství vnesených polyaromatických uhlovodíků aromátem do potraviny ani při nej vyšším dávkování doporučeném výrobcem aromátu překročit hodnotu 0,03 ug (počítáno jako 3,4 benzo(a)pyren) na 1 kg potraviny. U potravin, které před spotřebou vyžadují úpravu, se tato hodnota vztahuje na potravinu upravenou podle návodu.

3. Při použití aromát k aromatizaci nesmí být v ochucených potravinách překročena nej vyšší povolená množství přirozeně se vyskytujících látek uvedených v tabulce č. 2. Tyto látky nesmějí být záměrně přidávány do látek určených k aromatizaci ani do potravin. Mohou být přítomny v potravinách buď přirozeně nebo v důsledku přidání látek určených k aromatizaci připravených z přírodních zdrojů.

Tabulka č. 2

LátkaPotravinaNPM
mg.kg-1, resp. mg.l-1
Kyselina
agaricinová
nápoje20
alkoholické nápoje100
potraviny obsahující houby100
ostatní potraviny20
Aloinnápoje0,1
alkoholické nápoje50
ostatní potraviny0,1
LátkaPotravinaNPM
mg.kg-1, resp. mg.l-1
Beta - asaronnápoje0,1
alkoholické nápoje1
kořenící přípravky pro ochucení snacků a podobných výrobků1
ostatní potraviny0,1
Berberinnápoje0,1
alkoholické nápoje10
ostatní potraviny0,1
Hypericinnápoje0,1
cukrovinky1
alkoholické nápoje10
ostatní potraviny0,1
Kumarinnápoje2
karamelové cukrovinky10
alkoholické nápoje10
žvýkačka50
ostatní potraviny2
Kyselina kyanovodíkovánápoje1
alkoholické nápoje1 na každé procento
objem. alkoholu
v nápoji
kompoty z neodpeckovaného peckového ovoce5
cukrovinky typu nugát, marcipán nebo jejich náhrady nebo v podobných výrobcích50
ostatní potraviny1
Pulegonnápoje100
nápoje aromatizované mátou peprnou a dalšími druhy rodu Mentha250
cukrovinky aromatizované aromáty odvozenými z rostlin rodu Mentha350
ostatní potraviny25
Quassinnápoje5
cukrovinky ve formě pastilek10
alkoholické nápoj e50
ostatní potraviny5
Safrol a isosafrolnápoje1
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 25 % (V/V)2
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 25 % (V/V)5
potraviny obsahující muškátový květ a muškátový oříšek15
ostatní potraviny1
Santoninnápoje0,1
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 25 %(V/V)1
ostatní potraviny0,1
Alfa- a beta- thujonnápoje0,5
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu do 25 % (V/V)5
alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 25% (V/V)10
potraviny obsahující šalvěj25
lihoviny typu "bitter"35
ostatní potraviny0,5

4. Látky určené k aromatizaci nesmí obsahovat mikroorganismy a mikrobiální toxiny působící onemocnění z potravin v množství, které by mohlo ohrozit zdraví osob.

* Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití a mikrobiologické požadavky na látky přídatné, pomocné a potravní doplňky.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 447/2004 Sb.

Podmínky použití kofeinu a chininu při výrobě potravin

(1) K výrobě potravin smí být použity kofein a chinin přímo nebo jako součást aromátu.

(2) Kofein smí být použit jako chemická látka kofein anebo kofein monohydrát.

(3) Chinin smí být použit jako chemická látka chininsulfát a chinin hydrochlorid.

(4) Čistota a identita chininu a kofeinu musí odpovídat požadavkům stanoveným pro tyto látky zvláštním právním předpisem.*)

(5) Nejvyšší přípustné množství kofeinu a chininu v potravinách stanoví tabulka. Obsah těchto látek v koncentrátu pro přípravu nealkoholického nápoje smí být nejvýše takový, aby při přípravě podle návodu nebyla překročena hodnota nejvyššího povoleného množství pro tuto látku.

(6) Tato vyhláška se nevztahuje na kofein, který se vyskytuje jako přirozená součást potraviny (například káva, čaj) nebo potravinové suroviny, pokud je potravina nebo potravinová surovina jeho jediným zdrojem.

Tabulka

LátkaPotravinaNPM
mg.kg-1, resp. mg.l-1
Kofein,
kofein monohydrát
(počítáno jako kofein)
nealkoholické nápoje s výjimkou
energetických nápojů**)
250
energetické nápoje, alkoholické nápoje
s výjimkou piva a vína a lihovin
320
lihovinyNM
Chininsulfát,
chinin hydrochlorid
(počítáno jako
chininová báze)
nealkoholické nápoje na bázi vody a
alkoholické nápoje s výjimkou piva a vína a
lihovin
75
lihoviny300

*) § 7 písm. d) a e) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonnů, ve znění pozdějších předpisů.

**) Vyhláška č. 54//2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití (týká se zejména nápojů obsahujících kofein, taurin, vitamíny), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru