Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 444/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.

Částka 148/2004
Platnost od 30.07.2004
Účinnost od 01.08.2004
Zrušeno k 01.01.2010 (448/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

444

VYHLÁŠKA

ze dne 16. července 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) a odst. 4, § 27 a § 28 odst. 1 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví hygienické požadavky na složení a vlastnosti kosmetických prostředků, jejich značení na obalu a vybavení návodem k použití, požadavky na rozsah uchovávaných údajů o kosmetických prostředcích, náležitosti žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a náležitosti žádosti o povolení přípustnosti jiných látek než těch, které jsou uvedeny v seznamech látek povolených.

1) Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování zákonů členských států o kosmetických výrobcích, ve znění směrnice Komise 2003/83/ES ze dne 23. září 2003, kterou se přizpůsobují přílohy II, III a VI směrnice Rady 76/738/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků technickému pokroku.".

Dosavadní § 1 se označuje jako § 1a a dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 2, a to včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

2. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

"§ 2

(1) Na obalu kosmetického prostředku, do kterého je kosmetický prostředek naplněn, jakož i na případném vnějším obalu kosmetického prostředku musí být ve srozumitelném, čitelném a nesmazatelném provedení uvedeny tyto údaje:

a) obchodní firma nebo název výrobce nebo dovozce1a) a adresa jejího sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popř. jména a příjmení výrobce nebo dovozce, adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, a země původu kosmetického prostředku. Tyto údaje mohou být uvedeny ve zkratce, pokud umožňují identifikaci výrobce nebo dovozce;

b) nominální obsah výrobku v době balení, udaný hmotností (g) nebo objemem (ml), s výjimkou kosmetických prostředků s obsahem menším než 5 g nebo 5 ml, neprodejných vzorků a balení k jednorázovému použití. U výrobků předbalených a prodávaných jako několik balení, u nichž údaje o hmotnosti nebo objemu nejsou zásadního významu, nemusí být obsah uveden za předpokladu, že je počet balení uveden na obalu. Tento údaj se nemusí uvádět, je-li počet balení snadno viditelný z vnějšku, nebo je-li výrobek za normálních podmínek prodáván pouze jednotlivě;

c) datum minimální trvanlivosti vymezující minimální dobu, po kterou si kosmetický prostředek při dodržování stanovených skladovacích podmínek zachovává svoji původní funkci a je bezpečný. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy "spotřebujte nejlépe do...", za kterými následuje vyznačení data nebo údaj, kde je datum uvedeno na obalu. Datum musí být zřetelně uvedeno a musí obsahovat buď měsíc a rok, nebo den, měsíc a rok, a to v tomto pořadí. Je-li to třeba, musí se informace o trvanlivosti doplnit údajem o podmínkách, které je třeba dodržet, aby byla uvedená trvanlivost zachována. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetického prostředku, jehož minimální trvanlivost přesahuje třicet měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou lze prostředek po otevření používat, aniž by došlo k poškození spotřebitele. Tato informace se vyznačí symbolem otevřené nádobky na krém, uvedeným v příloze č. 8a, za kterým následuje údaj o době (v měsících a/nebo rocích);

d) zvláštní opatření, která je nutno dodržovat při použití kosmetického prostředku nebo jeho uchovávání, zejména ta, která jsou uvedena ve sloupci "Podmínky použití a varování, které musí být vytištěno na obalu" v přílohách č. 3, 4, 6 a 7, a dále speciální bezpečnostní informace o kosmetických prostředcích pro profesionální použití, zejména v kadeřnictví. Tyto údaje musí být uvedeny v českém jazyce. Pokud z praktických důvodů nelze tyto údaje uvést na příslušném obalu, lze je uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem na příslušném obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8;

e) identifikace výrobní šarže. Pokud z praktických důvodů, protože je výrobek příliš malý, nelze tento údaj uvést na příslušném obalu, lze ho uvést pouze na vnějším obalu;

f) funkce výrobku, pokud není zřejmá z prezentace výrobku spotřebiteli v českém jazyce;

g) seznam ingrediencí (přísad) v sestupném pořadí podle hmotnosti v době jejich přidání. Seznamu musí předcházet slovo "Ingredients". Pokud z praktických důvodů nelze seznam ingrediencí uvést na příslušném obalu, lze jej uvést na samolepce, pásce nebo příbalovém listu, který je vložen nebo připevněn ke kosmetickému prostředku. Na tento způsob uvedení údajů musí být spotřebitel upozorněn buď zkrácenou slovní informací nebo symbolem umístěným na obalu, jehož vzor je uveden v příloze č. 8. Přítomnost parfémů se označuje slovem "parfum" a přítomnost aromat slovem "aroma". Látky, jejichž přítomnost musí být vyznačena v souladu s požadavky přílohy č. 3, se uvádějí v seznamu ingrediencí bez ohledu na jejich funkci ve výrobku. Ingredience v koncentracích nižších než 1% mohou být uvedeny vjakémkoliv pořadí po ingrediencích, jejichž koncentrace překračuje 1%. Barvicí činidla mohou být uvedena v jakémkoliv pořadí po ostatních ingrediencích; uvádějí se indexovým číslem barviv nebo názvem podle přílohy č. 4. U dekorativních kosmetických prostředků uváděných na trh v několika barevných odstínech mohou být uvedena všechna barvicí činidla použitá ve škále pod podmínkou, že jsou připojena slova "může obsahovat" nebo symbol "+/-". Název ingredience musí být uveden v souladu se zvláštním právním předpisem1b) podle společného názvosloví INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients) nebo, není-li to možné, chemickým názvem, názvem podle CTFA ( ), názvem podle Evropského lékopisu, názvem INN (International Non-proprietary Names) doporučeným WHO, číslem EINEX, IUPAC, CAS nebo číslem CI (colour index). U mýdla, koupelových kuliček a dalších malých kosmetických prostředků lze seznam ingrediencí uvést jako upozornění v bezprostřední blízkosti místa, na kterém je výrobek vystaven k prodeji.

(2) Vyžaduje-li to povaha kosmetického prostředku, výrobce nebo dovozce uvede v návodu k použití způsob použití kosmetického prostředku. Návod k použití kosmetického prostředku musí být v českém jazyce a musí být přiložen ke kosmetickému prostředku.

(3) Za ingredience podle odstavce 1 písm. g) se nepovažují

a) nečistoty v použitých surovinách,

b) pomocné technické materiály užívané při výrobě, ale nepřítomné v hotovém výrobku,

c) materiály užívané jen v nezbytných množstvích jako rozpouštědla nebo nosiče pro parfémy a aromatické směsi.

(4) Uvedením údajů podle odstavce 1 písm. d) není dotčena povinnost nahradit škodu.

1a) § 2 odst. 11 a 13 zákona č. 258/2000 Sb.

1b) Vyhláška č. 75/2003 Sb., o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků.".

3. V § 3 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 1c zní:

"d) zhodnocení bezpečnosti pro zdraví fyzických osob v rozsahu stanoveném zákonem1c);

1c) § 29 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) údaje o jakémkoliv zkoušení na zvířatech provedeném výrobcem, jeho zprostředkovateli nebo dodavateli, které má souvislost s vývojem nebo hodnocením bezpečnosti kosmetického prostředku nebo jeho ingrediencí, včetně údajů o jakémkoliv zkoušení na zvířatech provedeném s cílem splnit požadavky právních předpisů nebo opatření zemí, které nejsou členy Evropské unie.".

5. V § 4 odst. 2 se slova "do oběhu" nahrazují slovy "na trh".

6. § 6 se zrušuje.

7. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Seznam látek, které nesmějí být součástí složení kosmetických prostředků

1. N-(5-Chlorbenzoxazol-2-yl)acetamid•;

N-5-Chlorbenzoxazol-2-ylacetamid°

2. (2-Acetoxyethyl)trimethylamonium-hydroxid•(acetylcholin a jeho soli);

ß-Acetoxyethyl trimethyl ammonium hydroxide (acetylcholine and its salts)°

3. Deanol aceglumát; Deanol aceglumate*

4. Spironolakton; Spironolactone*

5. Kyselina [4-(4-hydroxy-3-jodfenoxy)-3,5-dijodfenyl]octová• a její soli;

[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophfenyl] acetic acid and its salts°

6. Metotrexát; Methotrexate*

7. Kyselina aminokapronová• a její soli; Aminocaproic acid* and its salts

8. Cinchofen, jeho soli, deriváty a soli těchto derivátů;

Cinchophen* , its salts, derivatives and salts of these derivatives

9. Kyselina trijodthyropropionová• a její soli;

Thyropropic acid• and its salts

10. Kyselina trichloroctová•;

Trichloroacetic acid and its salts°

11. Aconitum napellus L. (listy, kořeny a přípravky z nich vyrobené)

12. Akonitin (hlavní alkaloid Aconitum napellus L.) a jeho soli;

Aconitine and its salts°

13. Adonis vernalis L. a přípravky z něj vyrobené

14. Epineřrin; Epinephrine*

15. Alkaloidy z Rauwolfia serpentina (Rauwolfie plazivá) a jejich soli

16. Alkynoly, jejich estery, ethery a soli; Alkyne alcohols, their esters, ethers and salts°

17. Isoprenalin; Isoprenaline*

18. Allylisothiokyanát•;

Allyl isothiocyanate°

19. Amid kyseliny allocholanové• a jeho soli;

Alloclamide* and its salts

20. Nalorfin, jeho soli a ethery;

Nalorphine*, its salts and ethers

21. Sympatikomimetické aminy působící na centrální nervovou soustavu:

všechny léčivé látky a léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis;

22. Anilin•, jeho soli a jeho halogenované a sulfonované deriváty;

Aniline, its salts and its halogenated and sulphonated derivatives°

23. Betoxykain a jeho soli; Betoxycaine* and its salts

24. Zoxazolamin; Zoxazolamine*

25. Prokainamid, jeho soli a deriváty; Procainamide*, its salts and derivatives°

26. Benzidin•; Benzidine°

27. Tuaminoheptan, jeho isomery a soli; Tuaminoheptane*, its isomers and salts

28. Oktodrin a jeho soli; Octodrine* and its salts

29. 2-Amino-1,2-bis(4-methoxyfenyl)ethan-1-ol• a jeho soli;

2-Amino-l,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol and its salts°

30. 1,3-Dimethylpentylamin• a jeho soli;

1,3-Dimethylpentylamine and its salts°

31. Kyselina 4-aminosalicylová (4-amino-2-hydroxýbenzoová)• a její soli;

4-Aminosalicylic acid and its salts°

32. Toluidiny•, jejich isomery, soli, halogenované a sulfonované deriváty;

Toluidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives°

33. Xylidiny•, jejich isomery, soli, halogenované a sulfonované deriváty;

Xylidines, their isomers, salts and halogenated and sulphonated derivatives°

34. Imperatorin (9-[(3-methoxybut-2-en-1 -yl)oxy]furo[3,2-g]chromen-7-on)•;

Imperatorin [9-(3-methoxylbut-2-enyloxy)furo(3,2-g)chromen-7-one]°

35. Ammi majus a přípravky z něj vyrobené;

36. 2,3-Dichlor-2-methylbutan•;

2,3-Dichloro-2-methylbutane°

37. Látky s androgenním účinkem

38. Anthracenový olej; Anthracene oil°

39. Antibiotika

40. Antimon a jeho sloučeniny; Antimony and its compounds°

41. Apocynum cannabinum L. (toješť konopný) a přípravky z něj vyrobené

42. Apomorfm (6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibezol[de,g]chinolin/10,11-diol•) a jeho soli;

Apomorphine (5,6,6a,7-tetrahydro-6-methyl-4H-dibenzo(de,g)-quinoline-10,11-dihydric alcohol) and its salts°

43. Arsen a jeho sloučeniny; Arsenic and its compounds°

44. Atropa belladonna L. a přípravky z něj vyrobené

45. Atropin, jeho soli a deriváty; Atropine, its salts and derivatives°

46. Barnaté soli (Barium salts°) s výjimkou síranu barnatého, sirníku barnatého za podmínek stanovených v příloze č. 3, část 1, a komplexů, solí a pigmentů připravených z barviv uvedených s odkazem (3) v příloze č. 4.

47. Benzen•; Benzene°

48. Benzimidazol-2(3H)-on•; Benzimidazol-2(3H)-one°

49. Benzazepiny a benzodiazepiny; Benzazepines and benzadiazepines°

50. 1-[(Dimemylamino)memyl]-1-methylpropyl-benzoát•(amylokain) a jeho soli;

1 -Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts°

51. 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoát• (benzamin) a jeho soli;

2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) and its salts°

52. Isokarboxazid; Isocarboxazide*

53. Bendroflumethiazid a jeho deriváty; Bendroflumethiazide* and its derivatives

54. Berylium a jeho sloučeniny; Beryllium and its compounds°

55. Brom, elementární; Bromine, elemental°

56. Bretylium-tosylát; Bretylium tosilate*

57. Karbromal; Carbromal*

58. Bromisoval; Bromisoval*

59. Bromfeniramin a jeho soli; Brompheíúramine* and its salts

60. Benzilonium-bromid; Benzilonium bromide*

61. Tetrylamonium-bromid; Tetrylammonium bromide*

62. Brucin; Brucine°

63. Tetrakain a jeho soli; Tetracaine* and its salts

64. Mofebutazon; Mofebutazone*

65. Tolbutamid; Tolbutamide*

66. Karbutamid; Carbutamide*

67. Fenylbutazon; Phenylbutazone*

68. Kadmium a jeho sloučeniny; Cadmium and its compounds°

69. Cantharides, Cantharis vesicatoria

70. (1R,2S)-1,2-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydroftalanhydrid• (3α,7α-dimethylhexahydro-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dion, kantharidin);

(1R,2S)-Hexahydro-1,2-dimethyl-3,6-epoxyphtalic anhydride (cantharidin)°

71. Fenprobamat; Phenbrobamate*

72. Nitroderiváty karbazolu•; Nitroderivatives of carbazol°

73. Sirouhlík•; Carbon disulphide°

74. Kataláza; Catalase°

75. Kefaelin a jeho soli; Cephaeline and its salts°

76. Chenopodium ambrosioides (esenciální olej)

77. 2,2,2-Trichlorethan-1,1-dior• (chloralhydrát); 2,2,2-Trichloroemane-1,1-diol°

78. Chlor; Chlorine°

79. Chlorpropamid; Chlorpropamide*

80. Difenoxylát-hydrochlorid; Diphenoxylate* hydrochloride

81. 4-(Fenylazo)-1,3 -fenylendiamin-citrát-hydrochlorid• (chiysoidin-citrát-hydrochlorid);

4-Phenylazophenylene-1,3-diamine citráte hydrochloride (chrysoidine citráte hydrochloride)°

82. Chlorzoxazon; Chlorzoxazone*

83. 2-Chlor-4-dimemylamino-6-memylpyrimidin• (krimidin - ISO);

2-Chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine (crimidine - ISO)°

84. Chlorprothixen a jeho soli; Chlorprothixene* and its salts

85. Klofenamid; Clofenamide*

86. Bis(2-Chlorethyl)methylaminoxid• a jeho soli;

N,N-bis(2-chloroethyl)methylamine N-oxide and its salts

87. Chlormethin a jeho soli; Chlormethine* and its salts

88. Cyklofosfamid a jeho soli; Cyclophosphamide* and its salts

89. Mannomustin a jeho soli; Mannomustine* and its salts

90. Butanilikain a jeho soli; Butanilicaine* and its salts

91. Chlormezanon; Chloromezanone*

92. Triparanol; Triparanol*

93. 2-[2-(4-Chlorfenyl)-2-fenylacetyl]indan-1,3-dion* (chlorfacinon-ISO);

2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl)indan -1,3-dione (chlorophacinone-ISO)°

94. Chlorfenoxamin; Chlorphenoxamine*

95. Fenaglykodol; Phenaglycodol*

96. Chlorethan•; Cloroethane°

97. Chrom, kyselina chromová a její soli; Chromium, Chromic acid and its salts°

98. Claviceps purpurea Tul., jeho alkaloidy a přípravky z nich vyrobené;

99. Conium maculatum L. (plody, prášek, přípravky z nich vyrobené)

100. Glycyklamid; Glycyclamide*

101. Benzensulfonát kobaltnatý; Cobalt benzenesulphonate°

102. Kolchicin, jeho soli a deriváty; Colchicine, its salts and derivatives°

103. Kolchikosid a jeho deriváty; Colchicoside and its derivatives°

104. Colchicum autumnale L. a přípravky z něj vyrobené;

105. Konvallatoxin; Convallatoxin°

106. Anamirta cocculus L. (plody)

107. Croton tiglium L. ( krotonový olej)

108. (E)-1 -[4-(But-2-enamido)benzensulfonyl]-3-butylmočovina•;

1 -Butyl-3-(N-crotonoylsulphanilyl)urea°

109. Kurare a kurarin; Curare and curarine°

110. Synthetické kurarizanty; Synthetic curarizants°

111. Kyanovodík a jeho soli; Hydrogen cyanide and its salts°

112. 2-[Cyklohexyl(fenyl)methyl]-N,N,N,ʻN'-tetraethylpropan-1,3-diamin• (fenetamin);

2-a-Cyclohexylbenzyl(N,N,Nʻ,N'-tetraemyl)trimemylenemamine (phenetamine)°

113. Cyklomenol a jeho soli; Cyclomenol* and its salts

114. Hexacyklonát sodný; Sodium hexacyclonate*

115. Hexapropymát; Hexapropymate*

116. Dextropropoxyfen; Dextropropoxyphene*

117. O,O'-diacetyl-N-allyl-N-normorfin•; O,O-Diacetyl-N-allyl-N-normorphine°

118. Pipazetát a jeho soli; Pipazetate* and its salts

119. 5-(1,2-Dibrom-2-fenylethyl)-5-methylhydantoin•;

5-(α,ß-Dibromphenethyl)-5-methylhydantoin°

120. Pentan-1,5-diylbis(trimethylamoniové soli)•, např. Pentamethonium-bromid;

N,N'-Pentamethylenebis(trimethylammonium) salts°, e.g.Penthamethonium bromide*

121. [(Memylimino)diethylen]bis(ethyldimethylamoniové soli)•, např. Azamethonium-bromid;

N,N'-[(Memylimino)diethylene]bis(emyldimemylammomum) salts°, e.g. Azamethonium bromide*

122. Cyklarbamát; Cyclarbamate*

123. Klofenotan; Clofenotane*, (DDT-ISO)

124. Hexan-1,6-diylbis(trimethylamomové soli)•,např.Hexamethonium-bromid;

Hexamemylenebis(trimethylammonium) salts°, e.g. Hexamethonium bromide*

125. Dichlorethany (ethylenchloridy) •;

Dichloroethanes (ethylene chlorides)°

126. Dichloretheny (acetylenchloridy) •;

Dichloroethylenes (acetylene chlorides)°

127. Lysergid a jeho soli; Lysergide* and its salts

128. [2-(Diethylamino)ethyl]-3-hydroxy-4-fenylbenzoát• a jeho soli;

2- Diethylaminoethyl-3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts°

129. Cinchokain a jeho soli; Cinchocaine* and its salts

130. [3-(Diethylamino)propyl]-3-fenylprop-2-enoát•;

3- Diethylaminopropyl cinnamate°

131. O,O-Diethyl-0-(4-nitrofenyl)-fosforothioát• (parathion-ISO);

O,O-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion-ISO )°

132. [Oxalylbis(iminoethylen)]bis[(2-chlorbenzyl)diethylamoniové soli]•, např. Ambenomium-chlorid;

[(Oxalylbis-(iminoethylene)]bis[(O-chloroberizyl)diethylammonium] salts°, e.g.Ambenomium chloride*

133. Methyprylon a jeho soli; Methyprylon* and its salts

134. Digitalin a všechny heterosidy z Digitalis purpurea L.;

Digitaline and all heterosides of Digitalis purpurea L.°

135. 7-{2-Hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)methylamino]propyl}-1,3-dimethyl-l,2,3,6-tetrahydro-9H-purin-2,6-dion• (xanthinol)

7-[2-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl-N-methylamino)propyl] theophylline (xanthinol)°

136. Dioxethedrin a jeho soli; Dioxethedrin* and its salts

137. Piprokurarium; Piprocurarium*

138. Propyfenazon; Propyphenazone*

139. Tetrabenazin a jeho soli; Tetrabenazine* and its salts

140. Kaptodiam; Captodiame*

141. Mefeklorazin a jeho soli; Mefeclorazine* and its salts

142. Dimethylamin•; Dimethylamine°

143. 1,1-Bis[(dimethylamino)methyl]propyl-benzoát• (amydrikain, alypin) a jeho soli;

1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts°

144. Methapyrilen a jeho soli; Methapyrilene* and its salts

145. Metamfepramon a jeho soli; Metamfepramone* and its salts

146. Amitriptylin a jeho soli; Amitriptyline* and its salts

147. Metformin a jeho soli; Metformin* and its salts

148. Isosorbid-dinitrát; Isosorbide dinitrate*

149. Malononitril; Malononitrile°

150. Sukcinonitril (nitril kyseliny jantarové); Succinonitrile°

151. Izomery dinitrofenolů*; Dinitrophenol isomers°

152. Inprokvon; Inproquone*

153. Dimevamid a jeho soli; Dimevamide* and its salts

154. Difenylpyralin a jeho soli; Diphenylpyraline* and its salts

155. Sulfmpyrazon; Sulfinpyrazone*

156. (3,3-Difenyl-3-karbamoylpropyl)diisopropyl(methyl)amomové soli•, např. Isopropamid- jodid;

N-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-N,N-diisopropylmethylanimonium salts°, e.g. Isopropamide iodide*

157. Benaktyzin; Benactyzine*

158. Benzatropin a jeho soli; Benzatropine* and its salts

159. Cyklizin a jeho soli; Cyclizine* and its salts

160. 5,5-Difenylimidazolidin-4-on•; 5,5-Diphenyl-4-imidazolidone°

161. Probenecid; Probenecid*

162. Disulfiram; Disulfiram* (thiram - ISO)

163. Emetin, jeho soli a deriváty; Emetine, its salts and derivatives°

164. Efedrin a jeho soli; Ephedrine and its salts°

165. Oxanamid a jeho deriváty; Oxanamide* and its derivatives

166. Eserin nebo physostigmin a jejich soli; Eserine or physostigmine and its salts°

167. Estery kyseliny 4-aminobenzoové• (Esters of 4-aminobenzoic acid°) s volnou aminoskupinou, s výjimkou danou v příloze č. 7.

168. Soli a estery cholinu, např. cholin-chlorid;

Choline salts and their esters, e.g. choline chloride°

169. Karamifen a jeho soli; Caramiphen* and its salts

170. Diethyl(4-nitrofenyl) fosfát•; Diethyl 4-nitrophenyl phosphate°

171. Metethoheptazin a jeho soli; Metethoheptazine* and its salts

172. Oxfeneridin a jeho soli; Oxpheneridine* and its salts

173. Ethoheptazin a jeho soli; Ethoheptazine* and its salts

174. Metheptazin a jeho soli; Metheptazine* and its salts

175. Methylfenidát a jeho soli; Methylphenidate* and its salts

176. Doxylamin a jeho soli; Doxylamine* and its salts

177. Tolboxan; Tolboxane*

178. 4-(Benzyloxy)fenol a 4-ethoxyfenol•;

4-Benzyloxyphenol and 4-ethoxyphenol°

179. Parethoxykain a jeho soli; Parethoxycain* and its salts

180. Fenozolon; Fenozolone*

181. Glutethimid a jeho soli; Gluthetimide* and its salts

182. Ethylenoxid•; Ethylene oxide°

183. Bemegrid a jeho soli; Bemegride* and its salts

184. Valnoktamid; Valnoctamide*

185. Haloperidol; Haloperidol*

186. Paramethason; Paramethasone*

187. Fluanison; Fluanisone*

188. Trifluperidol; Trifluperidol*

189. Fluoreson; Fluoresone*

190. Fluoruracil; Fluorouracil*

191. Kyselina fluorovodíková, její normální soli, její komplexy a hydrogenfluoridy (Hydrofluoric acid, its normal salts, its complexes and hydrofluorides°), s výjimkou danou v příloze č. 3, část 1.

192. Furfuryl(trimethyl)amoniové• soli, např. Furtrethonium-jodid;

Furfuryltrimethylammonium salts, e.g. Furtrethonium iodide*

193. Galantamin; Galantamine*

194. Progestogeny; Progestogens°

195. 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan• (BHC - ISO)(lindan);

1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexane (lindane)°

196. (1R,4S,5R,8S)/1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen• (endrin - ISO)

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10 -Hexachloro -6,7-epoxy-1,4,4a,5, 6,7,8,8a- oktahydro-1,4:5,8-dimethanonaphtalene°

197. Hexachlorethan•; Hexachloroethane°

198. (1R,4S,5R,8S)/1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftalen• (isodrin - ISO)

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10 -Hexachloro -1,4,4a,5,8,8a- hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene °

199. Hydrastin, hydrastimn a jejich soli; Hydrastine, hydrastinine and their salts°

200. Hydrazidy a jejich soli; Hydrazides and their salts°

201. Hydrazin, jeho deriváty a jejich soli; Hydrazine, its derivatives and their salts°

202. Oktamoxin a jeho soli; Octamoxin* and its salts

203. Warfarin a jeho soli; Warfarin* and its salts

204. Ethyl-bis(4-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetát• a soli odpovídající kyseliny;

Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl)acetate and salts of the acid°

205. Methokarbamol; Methocarbamol*

206. Propatyl-nitrát; Propatylnitrate*

207. 4,4'-Dihydroxy-3,3'-[3-(memylsulfanyl)propan-1,1-diyl]bis(2H-chromen-2-on)•

4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-memylthiopropylidene) dicoumarin°

208. Fenadiazol; Fenadiazole*

209. Nitroxolin a jeho soli; Nitroxoline and its salts°

210. Hyoscyamin, jeho soli a deriváty; Hyoscyamine, its salts and derivatives°

211. Hyoscyamus niger L. (listy, semena, prášek a přípravky z nich vyrobené)

212. Pemolin a jeho soli; Pemoline* and its salts

213. Jod; Iodine°

214. Dekan-1,10-diylbis(trimethylamoniové) soli•, např. Dekamethonium-bromid;

Decamemylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. Decamethomum bromide°

215. Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. a příbuzné druhy ) (kořeny, prášek a přípravky z nich vyrobené)

216. (2-Isopropylpent-4-enoyl)močovina• (apronalid);

(2-Isopropylpent-4-enoyl)urea (apronalide)°

217. α-Santonin, (3S,5aR,9bS)-3,5a,9-trimemyl-3a,5,5a,9b-tetrahydronaflo[1,2-b]furan-2,8(3H,4H)-dion•; (3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethyl naphto (1,2-b) furan-2,8-dione°

218. Lobelia inflata L. a přípravky z ní vyrobené;

219. Lobelin a jeho soli; Lobeline* and its salts

220. Barbituráty; Barbiturates°

221. Rtuť a její sloučeniny (Mercury and its compounds°), vyjma speciálních případů zahrnutých v příloze č. 6, část 1.

222. (3,4,5-Trimethoxyfenethyl)amin• a jeho soli; 3,4,5-Trimethoxyphenethylamine and its salts°

223. Metaldehyd•; Metaldehyde°

224. 2-(4-Allyl-2-methoxyfenoxy)-A^V-diethylacetamid• a jeho soli;

2-(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)-N,N-diethylacetamide and its salts°

225. Kumetarol; Coumetarol*

226. Dextromethorfan a jeho soli; Dextromethorphan* and its salts

227. 2-Methylheptylamin• a jeho soli; 2-Methylheptylamine and its salts°

228. Isomethepten a jeho soli; Isometheptene* and its salts

229. Mekamylamin; Mecamylamine*

230. Guaifenesin; Guaifenesin*

231. Dikumarol; Dicoumarol*

232. Fenmetrazin, jeho deriváty a soli; Phenmetrazine*, its derivatives and salts

233. Thiamazol; Thiamazole*

234. 4-Fenyl-2-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-2H,5H-pyrano[3,2-c]chromen-5-on• (cyklokumarol);

3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H- pyrano (3,2-c)-(1)benzopyran-5-one (cyclocoumarol)°

235. Karisoprodol; Carisoprodol*

236. Meprobamat; Meprobamate*

237. Tefazolin a jeho soli; Tefazoline* and its salts

238. Arekolin; Arecoline°

239. Poldin-methylsulfát; Poldine methylsulfate*

240. Hydroxyzin; Hydroxyzine*

241. 2-Naftol•; 2-Naphthol°

242. 1 a 2-Naftylaminy• a jejich soli; 1- and 2-Naphthylamines and their salts°

243. 4-Hydroxy-3-(1-naftyl)-2H-chromen-2-on•; 3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin°

244. Nafazolin a jeho soli; Naphazoline* and its salts

245. Neostigmin a jeho soli, např. neostigmin-bromid;

Neostigmine and its salts, e.g. Neostigmine bromide*

246. Nikotin a jeho soli; Nicotine and its salts°

247. Amylnitrity•; Amyl nitrites°

248. Anorganické dusitany s výjimkou dusitanu sodného;

Inorganic nitrites, with the exception of sodium nitrite°

249. Nitrobenzen•; Nitrobenzene°

250. Nitrokresoly• a jejich soli s alkalickými kovy;

Nitrocresols and their alkali metal salts°

251. Nitrofurantoin; Nitromrantoin*

252. Furazolidon; Furazolidone*

253. Propan-1,2,3-triol-trinitrát•; Propane-l,2,3-triyl-trinitrate°

254. Acenokumarol; Acenocoumarol*

255. Pentakyanonitrosylželezitany• (2-) alkalických kovů;

Alkali pentacyanonitrosylferrate (2-)°

256. Nitrostilbeny, jejich homology a jejich deriváty;

Nitrostilbenes, their homologues and their derivatives°

257. Noradrenalin a jeho soli; Noradrenaline and its salts°

258. Noscapin a jeho soli; Noscapine* and its salts

259. Guanethidin a jeho soli; Guanethidine* and its salts

260. Estrogeny; Oestrogens°

261. Oleandrin; Oleandrin°

262. Chlortalidon; Chortalidone*

263. Pelletierin a jeho soli; Pelletierine and its salts°

264. Pentachlorethan•; Pentachloroethane°

265. 2,2-bis(Hydroxymethyl)propan-1,3-diol-tetranitrát•, Pentaerithritol-tetranitrát;

Pentaerithrityl tetranitrate*

266. Petrichloral; Petrichloral*

267. Oktamylamin a jeho soli; Octamylamine* and its salts

268. Kyselina pikrová, 2,4,6-trinitrofenol•; Picric acid°

269. Fenacemid; Phenacemide*

270. Difenkloxazin; Difencloxazine*

271. 2-Fenylindan-1,3-dion•(fenindion); 2-Phenylindane-1,3-dione (phenindione)°

272. Ethylfenacemid; Ethylphenacemide*

273. Fenprokumon; Phenprocoumon*

274. Fenyramidol; Fenyramidol*

275. Triamteren a jeho soli; Triamterene* and its salts

276. Tetraethyl-pyrofosfát, tetraethyl-difosfát•; Tetraethyl pyrophosphate° (TEPP-ISO)

277. Tritolyl-fosfát•; Tritolyl phosphate°

278. Psilocybin; Psilocybine*

279. Fosfor a fosfidy kovů; Phosphorus and metal phosphides°

280. Thalidomid a jeho soli; Thalidomide* and its salts

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Pikrotoxin; Picrotoxin°

283. Pilokarpin a jeho soli; Pilocarpine and its salts°

284. [Fenyl(2-piperidyl)methyl]-acetát•, levotočivá threo-forma (Levophacetoperan) a jeho soli;

α-Piperidin-2-yl benzyl acetate laevorotary threoform (Levophacetoperane) and its salts°

285. Pipradrol a jeho soli; Pipradrol* and its salts

286. Azacyklonol a jeho soli; Azacyclonol* and its salts

287. Bietamiverin; Bietamiverine*

288. Butopiprin a jeho soli; Butopiprine* and its salts

289. Olovo a jeho sloučeniny (Lead and its compounds°) s výjimkou uvedenou v příloze č. 3, položka č. 55, za podmínek zde uvedených

290. Koniin; Coniine°

291. Prunus laurocerasus L. („višňová voda");

Prunus laurocerasus L. („cherry laurel water")°

292. Metyrapon; Metyrapone*

293. Radioaktivní látky1); Radioactive substances°

294. Juniperus sobina L. (listy, esenciální olej a přípravky z nich vyrobené)

295. Hyoscin, jeho soli a deriváty; Hyoscine, its salts and derivatives°

296. Soli zlata; Gold salts°

297. Selen a jeho sloučeniny, s výjimkou sulfidu seleničitého (Selenium and its compounds with the exception of selenium disulphide°) za podmínek daných v položce č. 49, příloha č. 3, části.

298. Solanum nigrům L. a přípravky z něj vyrobené;

299. Spartein a jeho soli; Sparteine and its salts°

300. Glukokortikoidy; Glucocorticoids°

301. Datura stramonium L. a přípravky z něj vyrobené;

302. Strofantiny, jejich aglukonáty a jejich deriváty; Strophantines, their aglucones and their respective derivatives°

303. Strophantus species a přípravky z nich vyrobené;

304. Strychnin a jeho soli; Strychnine and its salts°

305. Strychnos species a přípravky z nich vyrobené;

306. Omamné a psychotropní látky2) Narcotics, natural and synthetic°

307. Sulfonamidy (sulfanilamid a jeho deriváty získané substitucí jednoho či více atomů vodíku v aminoskupinách) a jejich soli; Sulphonamides (sulphanylamide and its derivatives) and their salts°

308. Sultiam; Sultiame*

309. Neodym a jeho soli; Neodymium and its salts°

310. Thiotepa; Thiotepa*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes (mrštnoplod peřenolistý) a přípravky z něj vyrobené;

312. Telur a jeho sloučeniny; Tellurium and its compounds°

313. Xylometazolin a jeho soli; Xylometazoline* and its salts

314. Tetrachlorethen•; Tetrachloroethylene°

315. Tetrachlormethan•; Carbon tetrachloride°

316. Hexaethyl-tetrafosfát; Hexaethyl tetraphosphate°

317. Thallium a jeho sloučeniny; Thallium and its compounds°

318. Thevetia neriifolia Juss., glykosidický extrakt

319. Ethionamid; Ethionamide*

320. Fenothiazin a jeho sloučeniny; Phenothiazine* and its compounds

321. Thiomočovina• a její deriváty (Thiourea and its derivatives°), s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze č. 3, část 1.

322. Mefenesin a jeho estery; Mephenesin* and its esters

323. Vakcíny, toxiny a séra určená k přípravě léčivých přípravků3); Vaccines, toxins or serums°

324. Tranylcypromin a jeho soli; Tranylcypromine* and its salts

325. Trichlornitromethan• (chlorpikrin); Trichloronitromethane (chloropicrine)°

326. 2,2,2-Tribromethan-1-ol• (tribromethylalkohol); 2,2,2-Tribromoethanol (tribromoethyl alcohol)°

327. Trichloimethin a jeho soli; Trichlormethine* and its salts

328. Tretamin; Tretamine*

329. Gallamin triethiodid; Gallamine triethiodide*

330. Urginea scilla Stern, a galenické přípravky

331. Veratrin, jeho soli a galenické přípravky; Veratrine, its salts and galenical preparations°

332. Schoenocaulon officinale Lind. (semena a přípravky z nich vyrobené) ;

333. Veratrum species, a jejich přípravky;

334. Vinylchlorid monomer; Vinyl chloride monomer°

335. Ergokalciferol a cholekalciferol (vitaminy D2 a D3); Ergocalciferol* and cholecalciferol°

336. Soli O-alkyl-dithiokarboxylových kyselin•; Salts of O-alkyldithiocarbonic acids°

337. Yohimbin a jeho soli; Yohimbine and its salts°

338. Dimethylsulfoxid; Dimethyl sulfoxide*

339. Difenhydramin a jeho soli; Diphenhydramine* and its salts

340. 4-terc-Butylfenol•; 4-tert-Butylphenol°

341. 4-terc-Butylpyrokatechol•; 4-tert-Butylpyrocatechol°

342. Dihydrotachysterol; Dihydrotachysterol•

343. Dioxan; Dioxane°

344. Morfolin a jeho soli; Morpholine and its salts°

345. Pyrethrum album L. a přípravky z něj vyrobené;

346. N-(4-Methoxyfenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-(2-pyridyl)ethan-1,2-diamin-maleát•;

2-(4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl) amino) ethyldimethylamine maleate°

347. Tripelennamin; Tripelennamine*

348. Tetrachlorsalicylanilidy•; Tetrachlorosalicylanilides°

349. Dichlorsalicylanilidy•; Dichlorosalicylanilides°

350. Tetrabromsalicylanilidy•; Tetrabromosalicylanilides°

351. Dibromsalicylanilidy•; Dibromosalicylanilides°

352. Bithionol; Bithionol*

353. Ttaurammonosulfidy•; Thiuram monosulphides°

354. Thiuramdisulfidy•; Thiuram disulphides°

355. Dimethylformamid•; Dimethylformamide°

356. 4-Fenylbut-3-en-2-on•; 4-Phenylbut-3-en-2-one°

357. Estery kyseliny benzoové a 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)prop-2-en-1-olu• (Benzoates of 4-hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol°), kromě jejich přirozeného obsahu v přírodních esencích

358. Furokumariny• (např. trioxysalan, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen) s výjimkou jejich obsahu v přírodních esencích;

Furocoumarines (e.g.trioxysalan•, 8-methoxypsoralen, 5-methoxypsoralen)°

V opalovacích ochranných prostředcích a v prostředcích na zhnědnutí pokožky musí být obsah furokumarinů z přírodních esencí menší než 1 mg/kg.

359. Olej ze semen Laurus nobilis L.

360. Safřol (Safrole°) s výjimkou přirozeného obsahu v éterických olejích za předpokladu, že jeho koncentrace nepřesáhne 100 ppm ve finálním produktu a 50 ppm v prostředcích pro hygienu dutiny ústní. V zubních pastách pro děti je nepřípustný.

361. 5,5'-Diisopropyl-2,2'-dimethylbifenyl-4,4'-diyl-dihypojodit•;

5,5'-Di-isopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite°

362. 1-(3-Ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftyl)ethan-1-on•, nebo 7-acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen;

3'-Ethyl-5 ',6 ',7,8 '-tetrahydro-5 ',6 ',8 ',8 '-tetramethyl-2 '-acetonaphthone or

1,1,4,4-tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphtalene (acethyl ethyl tetramethyl tetralin, AETT)°

363. 1,2-Fenylendiamin• a jeho soli; o-Phenylenediamine and its salts°

364. 4-Methyl-1,3-fenylendiamin• a jeho soli; 4-Methyl-m-phenylenediamine and its salts°

365. Kyselina aristolochová a její soli; Aristolochic acid and its salts°;

Aristolochia species a jejich přípravky

366. Chloroform; Chloroform°

367. 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo[1,4]dioxin•; 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin°

368. 2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-ol-acetát•(dimethoxan);

2,6-Dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate(Dimethoxane)°

369. Sodná sůl pyrithionu (INNM); Pyrithione sodium (INNM)°

370. N-[(Trichlormethyl)sulfanyl]cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid• (kaptan);

N-(Trichlormethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide (Captan)°

371. 3,3',5,5',6,6'-Hexachlor-2,2'-dihydroxydifenylmethan• (hexachlorofen);

2,2 '-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6' -hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene)°

372. 6-Piperidinopyrimidin-2,4-diamin-3-oxid•(Minoxidil) a jeho soli;

6-(Piperidmyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil) and his salts and derivatives°

373. 3,4',5-Tribromsalicylanilid• (tribromsalan); 3,4',5-Tribromsalicylanilide (Tribromsalan)°

374. Phytolacca species a jejich přípravky

375. Tretinoin (kyselina retinová a její soli); Tretinoin* (retinoic acid and its salts)

376. 4-Methoxybenzen-l,3-diamin• (2,4-diaminoanisol - CI 76050) a jejich soli;

1-Methoxy-2,4- diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050 ) and their salts°

377. 2-Methoxybenzen-l,4-diamin• (2,5-diaminoanisol) a jejich soli;

1-Methoxy-2,5- diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) and their salts°

378. Barvivo CI 12140

379. Barvivo CI 26105

380. Barvivo CI 42555

Barvivo CI 42555-1

Barvivo CI 42555-2

381. Pentyl-4-(dimethylamino)benzoát•, směs isomerů;

Amyl 4-dimethylaminobenzoate, mixed isomers (Padimat A - INN)°

382. Položka neobsazena.

383. 2-Amino-4-nitrofenol•; 2-Amino-4-nitrophenol°

384. 2-Amino-5-nitrofenol•; 2-Amino-5-nitrophenol°

385. 11α-Hydroxypregn-4-en-3,20-dion• a jeho estery;

11α-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione and its esters°

386. Barvivo CI 42640

387. Barvivo CI 13065

388. Barvivo CI 42535

389. Barvivo CI 61554

390. Antiandrogeny steroidní struktury; Antiandrogens with steroid structure°

391. Zirkonium a jeho sloučeniny (Zirconium and its compounds°), s výjimkou látek uvedených pod položkou č.50 příloha č. 3, část 1. a s výjimkou komplexů, solí a pigmentů s obsahem zirkoma specifikovaných v odkazu 3) v příloze č. 4, část 1.

392. Thyrothricin; Thyrothricine°

393. Acetonitril•; Acetonitríle°

394. Tetrahydrozolin a jeho soli; Tetrahydrozoline and its salts°

395. Chinolin-8-ol• a jeho sulfát (Hydroxy-8-quinoline and its sulphate°), vyjma použití uvedeného pod položkou č.51 v příloze č. 3, část 1.

396. 2,2'-Disulfandiylbis(pyridin-1-oxid)• (additiv s trihydrátem síranu hořečnatého) (pyrithiondisulfid + síran horečnatý);

Dithio-2,2'-bispyridine-dioxide 1,1' (additive with trihydrated magnesium sulphate) (pyrithione disulphide + magnesium sulphate)°

397. Barvivo CI 12075 a jeho komplexy, pigmenty, soli

398. Barvivo CI 45170 a CI 45170 : 1

399. Lidokain; Lidocaine°

400. 1,2-Epoxybutan•; 1,2-Epoxybutane°

401. Barvivo CI 15585

402. Mléčnan strontnatý, stroncium-laktát•; Strontium lactate°

403. Dusičnan strontnatý; Strontium nitrate°

404. Polykarboxylát strontnatý•; Strontium polycarboxylate°

405. Pramokain; Pramocaine°

406. 4-Emoxy-1,3-fenylendiamin• a jeho soli; 4-Ethoxy-m-phenylenediamine and its salts°

407. (2,4-Diaminofenyl)ethanol• a jeho soli; 2,4-Diaminophenylethanol and its salts°

408. Pyrokatechol•; Catechol°

409. Pyrogallol; Pyrogallol°

410. Nitrosarniny•; Nitrosamines°

411. Sekundární alkyl- a alkanolaminy a jejich soli•; Secondary alkyl- and alkanolamines and their salts°

412. 4-Amino-2-nitrofenol•; 4-Amino-2-nitrophenol°

413. 2-Methyl-l,3-fenylendiamin•; 2-Methyl-m-phenylenediamine°

414. 1-terc-Butyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzen•;

4-tert-Butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluene (Musk Ambrette)°

415. Položka neobsazena;

416. Buňky, tkáně a produkty lidského původu;

417. 3,3-Bis(4-hydroxyfenyl)ftalid•(fenolflalein);

3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalide° (Phenolphthalein•)

418. Kyselina 3-(hnidazol-4-yl)akrylová• (urokanová kyselina)a její ethylester;

3-Imidazol-4-ylacrylic acid (urocanic acid) and its ethyl ester°

419. Od data uvedeného v článku č.22 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 999/2001 (Úř.věst. č.L 147, 31.5.2001, s.l) specifikované rizikové materiály, které jsou uvedené v příloze V tohoto nařízení a ingredience z nich odvozené. Do tohoto data specifikované rizikové materiály uvedené v příloze XI části A nařízení č. 999/2001 a ingredience z nich odvozené.

Použity mohou být deriváty z loje, pokud při jejich zpracování byly respektovány následující postupy a jsou přísně výrobcem dodržovány a garantovány:

transesterifikace nebo hydrolýza nejméně při 200 °C a odpovídajícím tlaku po dobu 20 minut (glycerol, mastné kyseliny a estery mastných kyselin),

zmýdelnění pomocí 12 M NaOH (glycerol a mýdlo):

- zahřívání na 95 °C na dobu 3 hodin nebo

- kontinuálně při 140 °C, tlaku 2 barů (2 000 hPa) po dobu 8 minut nebo při ekvivalentních podmínkách.

420. Surové a čištěné uhelné dehty; Crude and refined coal tars°

421. 1,1,3,3,5-Pentamethyl-4,6-dinitroindan•;

1,1,3,3,5-Pentamethyl- 4,6-dinitroindane (moskene)°

422. 1-terc-Butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen•;

5-tert-Butyl-l,2,3-trimemyl-4,6-dinitrobenzene (musk tibetene)°

423. Olej z omanu pravého (Inula helenium) (CAS 97676-35-2), při použití jako vonná přísada.

424. Fenylacetonitril (benzylkyanid) • (CAS 140-29-4), při použití jako vonná přísada.

425. Cyklamenalkohol (2-(4-isopropylbenzyl)propan-1-ol) • (CAS 4756-19-8), při použití jako vonná přísada.

426. Diethyl-maleinát• (CAS 141-05-9), při použití jako vonná přísada.

427. Chroman-2-on, 3,4-dihydrokumarin • (CAS 119-84-6), DIHYDROCOUMARIN •, při použití jako vonná přísada.

428. 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyd• (CAS 6248-20-0), při použití jako vonná přísada.

429. 3,7-Dimethylokt-2-en-1-ol (6,7-dihydrogeraniol) • (CAS 40607-48-5), při použití jako vonná přísada.

430. 4,6-Dimemyl-8-terc-butylchromen-2-on (4,6-dimethyl-8-terc-butylkumarin) • (CAS 17874-34-9), při použití jako vonná přísada.

431. 2-Isopropylmaleinát• (CAS 617-54-9), při použití jako vonná přísada.

432. 7,11 -Dimethyldodeka-4,6,10-trien-3-on• (CAS 26651 -96-7), při použití jako vonná přísada.

433. 6,10-Dimethylundeka-3,5,9-trien-2-on • (CAS 141-10-6), při použití jako vonná přísada.

434. Difenylamin• (CAS 122-39-4), při použití jako vonná přísada.

435. Ethyl-akrylát • (CAS 140-88-5), při použití jako vonná přísada.

436. Čistý extrakt (absolut) ze smokvoně ovocné (Ficus caricá) (CAS 68916-52-9), při použití jako vonná přísada.

437. (E)-Hept-2-enal• (CAS 18829-55-5), při použití jako vonná přísada.

438. (E)-Hex-2-enal-diethylacetal • (CAS 67746-30-9), při použití jako vonná přísada.

439. (E)-Hex-2-enal-dimethylacetar (CAS 18318-83-7), při použití jako vonná přísada.

440. 7-Isopropyl-1,4a-dimemyltetradekahydrodekahydrofenanthren-1-methanol (hydroabietylalkohol) • (CAS 13393-93-6), při použití jako vonná přísada.

441. 6-Isopropyldekahydro-2-naftol• (CAS 34131 -99-2), při použití jako vonná přísada.

442. 7-Methoxychromen-2-on (7-methoxykumarin) • (CAS 531-59-9), při použití jako vonná přísada.

443. 4-(4-Methoxyfenyl)but-3-en-2-on• (CAS 943-88-4), při použití jako vonná přísada.

444. 1-(4-Methoxyfenyl)pent-1-en-3-on• (CAS 104-27-8), při použití jako vonná přísada.

445. Methyl-(E)-but-2-enoát• (CAS 623-43-8), při použití jako vonná přísada.

446. 7-Methylchromen-2-on (7-methylkumarin) • (CAS 2445-83-2), při použití jako vonná přísada.

447. 5-Methylhexan-2,3-dion• (CAS 13706-86-0), při použití jako vonná přísada.

448. 2-Pentylidencyklohexan-1-on• (CAS 25677-40-1), při použití jako vonná přísada.

449. 3,6,10-Trimethylundeka-3,5,9-trien-2-on• (CAS 1117-41-5), při použití jako vonná přísada.

450. Olej z verbeny (Lippia citriodora Kunth.) (CAS 8024-12-2), při použití jako vonná přísada.

451. Methyleugenol• (CAS 93-15-2), kromě normálního obsahu v používaných přírodních esencích a za předpokladu, že nebudou překročeny tyto koncentrace:

(a) 0,01 % v parfémech

(b) 0,004 % v toaletních vodách

(c) 0,002 % v parfémech ve formě krému

(d) 0,001 % v prostředcích, které se oplachují

(e) 0,0002 % v ostatních prostředcích, které se neoplachují, a ve výrobcích pro ústní hygienu.

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky „Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Geneva, August 1975.

(•) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle „Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.

(°) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu „The Cosmetics Directive 76/768/EEC", Colipa, Brussels, v platném znění.

(■) V této příloze je tímto způsobem označen název v nomenklatuře dle INCI.".

1) Směrnice Euratom č. 96/29 Úředního věstníku č. L 159, 29. 6. 1996, s. 1., kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy pro ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření. Přítomnost přírodních radionuklidů a přítomnost radioaktivních látek způsobená uměle z životního prostředí je přípustná za předpokladu, že radioaktivní látky nejsou přidávány pro výrobu kosmetických prostředků a jejich koncentrace vyhovuje zvláštnímu právnímu předpisu.

2) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb.

3) Dle § 2, odst.6 zákona č.79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

8. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Část 1

Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek a podmínky použití

Ref. čísloLátkaOmezeníPodmínky použití a varování, které musí být vytištěny na obalu
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn. %) ve finálním výrobkuDalší omezení
abcdef
1aKyselina boritá, boritany a tetraboritany/Boric acid, borates and tetraborates/°a) talek, pudry, zásypya) 5,0% (jako kyselina boritá)a) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let. 2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5% (hmotn.% jako kyselina boritá).a) 1. Nepoužívat pro děti do tří let. 2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.
b) prostředky pro hygienu dutiny ústníb)0,1 % (jako kyselina boritá)b) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let.b) 1. Nepolykat. 2. Nepoužívat pro děti do 3 let.
c) ostatní prostředky (s výjimkou prostředků do koupele a prostředků k trvalé ondulaci vlasů)c) 3,0 % (jako kyselina boritá)c) 1. Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let. 2. Nesmí se používat po peelingu nebo na podrážděnou kůži, pokud koncentrace volně rozpustných boritanů přesahuje 1,5% (hmotn.% jako kyselina boritá).c) 1. Nepoužívat pro děti do tří let. 2. Nepoužívat po peelingu nebo na podrážděnou kůži.
1bTetraboritany /Tetraborates/°a) prostředky do koupele b) prostředky k trvalé ondulaci vlasůa) 18% (jako kyselina boritá)
b) 8% (jako kyselina boritá)
Nesmí být použito do prostředků pro děti do 3 let.a) Nepoužívat do koupele u dětí do 3 let.
b) Dobře opláchněte.
2aKyselina thioglykolová a její soli; Kyselina sulfanyloctová a její soli•/Thioglycollic acid and its salts/°a) prostředky k trvalé ondulaci a rovnání vlasů - obecné použitíVyjádřeno v přepočtu na kyselinu:8% v aplikační formě prostředku
pH: 7,0-9,5
a), b), c) - návod k použití musí obsahovat: Zamezte styku s očima. Při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.a) Obsahuje thioglykolát. Dodržujte návod k použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- profesionální použití11% v aplikační formě prostředku
pH: 7,0-9,5
a), c) - Používejte vhodné ochranné rukavice.Jen pro profesionální použití.
b)depilační prostředky5% v aplikační formě prostředku
pH: 7,0-12,7
 b), c) Obsahuje thiogykolát.
Dodržujte návod k použití.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
c) ostatní prostředky pro péči o vlasy, po aplikaci odstraňované2% v aplikační formě prostředku pH: 7,0-9,5  
2bEstery kyseliny thioglykolové; Estery kyseliny sulfanyloctové• /Thioglycollic acid esters/°prostředky k trvalé ondulaci a rovnání vlasů - obecné použitíprofesionální použitíVyjádřeno v přepočtu na kyselinu: 8% v aplikační formě prostředku
pH: 6,0-9,5 11 % v aplikační formě prostředku
pH: 6,0-9,5
Návod k použití musí obsahovat:
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
Obsahuje thioglykolát.
Dodržujte návod k použití.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Jen pro profesionální použití.
3Kyselina šťavelová•, její estery a alkalické soli /Oxalic acid, its esters and alkaline salts/°prostředky k péči o vlasy5% Jen pro profesionální použití.
4Amoniak /Ammonia/° 6%
v přepočtu na NH3
 Pro více než 2 %:
Obsahuje amoniak.
5Tosylchloramid sodný; N-chlor-4-metyl-benzensulfonamid, sodná sůl• /Tosylchloramide sodium/°    
6Chlorečnany alkalických kovů /Chlorates of alkali metals/°a) zubní pasty b) ostatní použitía) 5% b) 3%  
7Dichlormethan; Methylenchlorid• /Dichloromethane/° 35% (ve směsi s 1,1,1-trichlorethanem nesmí celková koncentrace překročit 35 %)0,2 % max. obsah nečistot 
81,3-a 1,4-fenylendiamin, jejich N- substituované deriváty a jejich soli, N-substituované deriváty 1.2-fenylen-diaminů• (1), kromě derivátů uvedených jinde v této příloze
/m- and p-Phenylene diamines, their N-substituted derivatives and their salts; N-substituted derivatives of o-phenylenediamines /°(1)
oxidační vlasová barviva a) pro obecné použití b) pro profesionální použití    6%jako volná base a) Obsahuje fenylendiaminy.
Může způsobit alergickou reakci.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí. b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje fenylendiaminy.
Může způsobit alergickou reakci.
Používejte vhodné ochranné rukavice.

(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.

abcdef
9Methylfenylendiaminy•, jejich N-substituované deriváty a jejich soli (1), s výjimkou látky č.364 v příloze č. 2 /Methylphenylenedi-amines, their N- substituted derivates and their salts /° (1)oxidační vlasová barviva a) pro obecné použitíb) pro profesionální použití10% v přepočtu na volnou basi a) Obsahuje fenylendiaminy.
Může způsobit alergickou reakci..
Nepoužívejte k barvení řas a obočí. b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje fenylendiaminy.
Může způsobit alergickou reakci.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
10Diaminofenoly• (1) /Diaminophenols/° (1)oxidační vlasová barviva a) pro obecné použitíb) pro profesionální použití10% v přepočtu na volnou basi a) Obsahuje diaminofenoly.
Může způsobit alergickou reakci.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí. b) Jen pro profesionální použití.
Obsahuje diaminofenoly.
Může způsobit alergickou reakci.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
112,2-mehylenbis(4- chlorfenol• Dichlorophen* 0,5% Obsahuje dichlorofen.

(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.

abcdef
12Peroxid vodíku a ostatní sloučeniny a směsi, které peroxid vodíku uvolňují, včetně peroxidu močoviny a peroxidu zinečnatého /Hydrogen peroxide, and other compounds or mixtures that release hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide/°a) prostředky k péči o vlasy b) prostředky k péči o pokožkuc) prostředky pro tvrzení nehtůd) prostředky pro hygienu úst12% H2O2 přítomného nebo uvolněného 4 % H2O2 přítomného nebo uvolněného 2 % H2O2 přítomného nebo uvolněného 0,1 % H2O2 přítomného nebo uvolněného a) Používejte vhodné ochranné rukavice. a),b),c) Obsahuje peroxid vodíku.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
13Formaldehyd• /Formaldehyde/°na tvrzení nehtů5 % v přepočtu na formaldehyd Obsahuje formaldehyd (2).
Nehtovou kůžičku chraňte tukem nebo olejem.

(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.

(2) Pouze jestliže koncentrace přesahuje 0,05%.

abcdef
14Hydrochinon• (1)/Hydroquinone/° (1)a) oxidační činidlo pro barvení vlasů 1. pro obecné použití2. pro profesionální použití0,3 % a) 1. Obsahuje hydrochinon.
Nepoužívejte pro barvení řas a obočí.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
2. Jen pro profesionální použití.
Obsahuje hydrochinon.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
b) Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku kůží.
Čtěte pečlivě návod k použití.
b) systémy umělých nehtů0,02% (ve směsi určené k použití)Pouze pro profesionální použití.
15aHydroxid sodný nebo draselný/Potassium or sodium hydroxide/°a) odstraňovače nehtové kůžičkya) 5 % váhově (3) a) Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
b) 1.- Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
2. - Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
c) Zamezte styku s očima.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
b) prostředky pro rovnání vlasůb)
1. pro obecné použití1. 2% váhově (3)
2. pro profesionální použití2. 4,5 % váhově (3)
c) k úpravě pH pro depilační prostředkyc) až do pH 12,7
d) k úpravě pH jiných prostředkůd) až do pH 11,0
15bHydroxid lithný LITHIUM HYDROXIDE•
/Lithium hydroxide/°
a) pro rovnání vlasů
1. pro obecné použití
a)
1. 2% váhově (3)
 a) 1.Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

(3) Množství hydroxidu sodného, draselného a lithného je vyjádřeno jako váha hydroxidu sodného. V případě směsí suma nesmí přesáhnout limity dané ve sloupci d.

  2. pro profesionální použití2. 4,5 %váhově(3) 2.Jen pro profesionální použití
Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.b) Obsahuje žíravinu.
Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s očima
b) k úpravě pH pro depilační prostředky b) až do pH 12,7
c) ostatní použití -jako regulátor pH (pouze do prostředků, které se oplachují) c) až do pH 11
15cHydroxid vápenatý/Calcium hydroxide/°CALCIUM HYDROXIDE•a) pro prostředky pro rovnání vlasů obsahující dvě složky: hydroxid vápenatý a sůl guanidinua) 7 % váhově v přepočtu na hydroxid vápenatý a) Obsahuje žíravinu.
Zamezte styku s očima.
Může způsobit oslepnutí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
b) k úpravě pH pro depilační prostředky b) až do pH 12,7b) Obsahuje žíravinu.
Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s očima
c) ostatní použití (např. jako regulátor pH, pomocná látka) c)až do pH 11 
161-naftol•(CAS 90-15-3) a jeho soli
/1-naphthol/°and its salts
1-NAPHTHOL ■
oxidační barvící činidlo pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%Může způsobit alegickou reakci.
17Dusitan sodný /Sodium nitrite/°inhibitor koroze0,2 %Nepoužívejte spolu se sekundárními nebo terciárními aminy nebo jinými látkami tvořícími nitrosaminy. 
18Nitromethan• /Nitromethane/°inhibitor koroze0,3 %  
19Fenol• a jeho alkalické soli
/Phenol and its alkali salts/°
mýdla a šampony1 % v přepočtu na fenol Obsahuje fenol.
20Položka neobsazena    
21Chinin a jeho soli /Quinine and its salt/°a) šampony b) vlasové lotiony0,5 % v přepočtu na chininovou bazi
0,2 % v přepočtu na chininovou bazi
  
22Resorcinol• (1)/Resorcinol/° (1)a) oxidační činidlo pro barvení vlasů5%a) 1. Obsahuje resorcinol.
Vlasy po aplikaci dobře opláchněte.
Nepoužívejte k barvení řas a obočí.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
2. Jen pro profesionální použití.
Obsahuje resorcinol
Při zasažení očí okamžitě důklaně vypláchněte vodou,
b) Obsahuje resorcinol.
1. pro obecné použití
2. pro profesionální použití
 
b) vlasové lotiony a šampony0,5%
23a)Alkalické sulfidy /Alkali sulphides/°a) depilatoria2%v přepočtu na síru pH do 12,7a), b) Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima.
b)Sulfídy kovů alkalických zemin /Alkaline earth sulphides/°b) depilatoria6%v přepočtu na síru pH do 12,7 

(1) Tyto látky smějí být použity samostatně nebo v kombinaci za předpokladu, že součet poměrů hladin každé z nich v kosmetickém prostředku vyjádřený s odkazem na maximální hladinu povolenou pro každou z nich nepřesáhne 1.

abcdef
24Soli zinku rozpustné ve vodě s výjimkou 4-hydroxybenzen -sulfonátu zinečnatého a zinečnaté soli pyrithionu• /Water-soluble zinc salts with the exception of zinc-4-hydroxy-benzenesulphonate and zinc pyrithione/° 1%v přepočtu na Zn  
254-hydroxybenzen -sulfonát zinečnatý• /Zinc 4-hydroxy-benzenesulphonate/°deodoranty, antiperspiranty, adstringentní lotiony6% v přepočtu na bezvodou substanci Zamezte styku s očima.
26Monofluorofosforečnan amonný /Ammonium monofluorophosphate/°prostředky pro ústní hygienu0,15 % v přepočtu na F.
Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%.
 Obsahuje monofluorofosforečnan amonný.
27Monofluorofosforečnan sodný /Sodium monofluorophosphate/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje monofluorofosforečnan sodný.
28Monofluorofosforečnan draselný /Potassium monofluorophosphate/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje monofluorofosforečnan draselný.
29Monofluorofosforečnan vápenatý /Calcium monofluorophosphate/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje monofluorofosforečnan vápenatý.
30Fluorid vápenatý /Calcium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorid vápenatý.
31Fluorid sodný /Sodium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorid sodný.
32Fluorid draselný /Potassium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorid draselný.
33Fluorid amonný /Ammonium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorid amonný.
34Fluorid hlinitý /Aluminium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorid hlinitý.
35Fluorid cínatý /Stannous fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorid cínatý.
36Hexadecylamonium-fluorid• /Hexadecyl ammonium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje hexadecylamonium-fluorid.
37N-hexadecyl-N,N',N'- tris(2-hydroxyethyl)propan-l,3-diamin-bis(hydrogenfluorid)• /3-(N-Hexadecyl-N-2- hydroxyethylammonio)propylbis(2-hydroxyethyl)ammo-nium dihydrofluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje N-hexadecyl-N,N',N'-tris(2-hydroxyethyl)propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid).
38N-hexadecyl-N,N',N'-tris [poly(oxyethylen)] propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid)• /N,N',N'-Tris(poly-oxyethylene)-N-hexa-decylpropylenediamine dihydrofluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje N-hexadecyl-N,N',N'-tris[poly(oxyethylen)] propan-1,3-diamin-bis(hydrogenfluorid).
39Oktadecenylamonium-fluorid• /Octadecenyl-ammonium fluoride/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje oktadecenylamonium-fluorid.
40Fluorokřemičitan sodný /Sodium fluorosilicate/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorokřemičitan sodný.
41Fluorokřemičitan draselný /Potassium fluorosilicate/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorokřemičitan draselný.
abcdef
42Fluorokřemičitan amonný /Ammonium fluorosilicate/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorokřemičitan amonný.
43Fluorokřemičitan horečnatý /Magnesium fluorosilicate/°jako čl. 26.jako čl. 26. Obsahuje fluorokřemičitan horečnatý.
44l,3-Bis(hydroxy-methyl)-imidazolidin-2-thion•/l,3-Bis(hydroxy-methyl) imidazoline-2-thione/°a) prostředky pro péči o vlasya) do 2 %a) zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích)Obsahuje 1,3 -Bis(hydroxymethyl) -imidazolidin-2-thion.
b) prostředky pro péči o nehtyb) do 2 %b) pH aplikační formy prostředku musí být nižší než 4
45Benzylalkohol* /Benzyl alcohol/°rozpouštědla, parfémy, aromata   
466-metyl-2H-chromen- 2-on•; 6-metylkumarin /6-metylcoumarin/°prostředky pro ústní hygienu0,003 %  
47Nikomethanol-hydrogenfluorid• / Nicomethanol hydrofluoride/°prostředky pro ústní hygienu0,15%v přepočtu na F Ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou nesmí celková koncentrace F překročit 0,15%. Obsahuje nikomethanol-hydrogenfluorid.
48Dusičnan stříbrný /Silver nitráte/°jen pro prostředky pro barvení řas a obočí4% Obsahuje dusičnan stříbrný.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
49Sulfid seleničitý /Selenium disulphide/°šampony proti lupům1% Obsahuje sulfid seleničitý
Zamezte styku s očima a poškozenou kůží.
50Chloro(hydroxo)komplexy hliníku a zirkonia AlxZr(OH)yClz a chloro(glycinato)hydroxokomplexy hliníku a zirkonia• /Aluminium zirconiumchloride hydroxide complexes AlxZr(OH)yClz and the aluminium zirconium chloride hydroxide glycene complexes/°antiperspiranty20% v přepočtu na bezvodý komplex5,4% v přepočtu na zirkonium1. Poměr počtu atomů AI k atomům Zr musí být mezi 2 a 10.
2. Poměr počtu atomů (Al+Zr) k počtu atomů Cl musí být mezi 0,9a2,1.
3. Zakázáno v rozprašovačích aerosolů (sprejích).
Neaplikujte na podrážděnou nebo poškozenou kůži.
51Chinolin-8-ol• a bis (chinolin-8-ol)-sulfát• /Quinolin-8-ol and bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate/°Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových prostředcích, které se oplachují.
Stabilizátor peroxidu vodíku ve vlasových prostředcích, které se neoplachují
0,3 % v přepočtu na bazi0,03 % v přepočtu na bazi  
52Methanol• /Methanol/°denaturační přísada pro ethyl- a isopropylalkohol5%v přepočtu na % ethyl- a izopropyl-alkoholu  
53Kyselina etidronová a její soli; kyselina 1-hydroxyethan-1,1-diyldifosfonová a její soli•/Etidronic acid and its salts (1-hydroxy-ethylidenediphosphonic acid and its salts 1°a) prostředky pro péči o vlasya) 1,5% vyjádřeno jako kyselina etidronová  
b) mýdlab) 0,2 % vyjádřeno jako kyselina etidronová
541 -Fenoxypropan-2-ol* /1 -Phenoxy-propan-2-ol/°jen pro prostředky, které se oplachují, zakázáno ve výrobcích ústní hygieny2%jako konzervační přísada, viz příloha č.6, část 1, položka č.43 
55Octan olovnatý• /Lead acetate/°jen pro prostředky na barvení vlasů0,6 % v přepočtu na olovo Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte styku s očima.
Umyjte si ruce po použití.
Obsahuje octan olovnatý.
Nepoužívejte pro barvení řas, obočí a vousů.
Dojde-li k podráždění, přerušte používání.
56Fluorid hořečnatý /Magnesium fluoride/°prostředky pro ústní hygienu0,15 % v přepočtu na F ve směsi s jinými sloučeninami fluoru povolenými touto přílohou, celková koncentrace F nesmí překročit 0,15 %. Obsahuje fluorid hořečnatý.
57Chlorid strontnatý hexahydrát /Strontium chloride hexahydrate/°a) zubní pasty     b) šampony a prostředky k péči o obličeja) 3,5 % v přepočtu na stroncium. Při směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5 % b) 2,1% v přepočtu na stroncium. Pokud jde o směs s jinými povolenými sloučeninami stroncia, pak celkový obsah stroncia nesmí přesáhnout 2,1%. Obsahuje chlorid strontnatý.
Časté použití dětmi se nedoporučuje.
58Octan strontnatý hemihydrát• /Strontium acetate hemihydrate/°zubní pasty3,5 % v přepočtu na stroncium. Při směsi s dalšími povolenými sloučeninami stroncia nesmí celkový obsah stroncia překročit 3,5 % Obsahuje octan strontnatý.
Časté použití dětmi se nedoporučuje.
59Talek (hydratovaný křemičitan hořečnatý) /Talc:Hydrated magnesium silicate/°a) pudry a zásypy určené pro děti do 3 let b) ostatní výrobky  a) Uchovávejte pudr z dosahu nosu a úst dětí.
60Dialkylamidy mastných kyselin a dialkanolamidy• /Fatty acid dialkylamides and dialkanolamides/° max. obsah sekundárních aminů: 0,5 %Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.
Max. obsah sekundárních aminů :
5% (týká se surovin).
Max. obsah nitrosaminů : 50 μg/kg.
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
 
61Monoalkylaminy, monoalkanolaminy a jejich soli• /Monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts/° max. obsah sekundárních aminů: 0,5 %Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.
Minimální čistota: 99%.
Max. obsah sekundárních aminů:
0,5% (týká se surovin),
Max. obsah nitrosaminů : 50 μg/kg.
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů
 
62Trialkylaminy, Trialkanolaminy a jejich soli• / Trialkanolamines and their salts/°a) prostředky, které se neoplachují b) ostatní prostředkya) 2,5 %a),b)
Nepoužívejte se systémy s nitrosačním účinkem.  Minimální čistota: 99%.
Max. obsah sekundárních aminů:
0,5% (týká se surovin).
Max. obsah nitrosaminů 50 μg/kg.
Uchovávejte v nádobách bez obsahu dusitanů.
 
63Hydroxid strontnatý /Strontium hydroxide/°Regulátor pH v prostředcích k depilaci3,5 % v přepočtu na stroncium max. pH 12,7 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zamezte styku s očima.
64Peroxid strontnatý / Strontium peroxide/°Jen do vlasových prostředků pro profesionální použití, které se oplachují.4,5% v přepočtu na stroncium v aplikační formě prostředkuVšechny výrobky musí splňovat požadavky na uvolňování peroxidu vodíku.Jen pro profesionální použití.
Zamezte styku s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
65Alkyl(C8-C18) (benzyl)dimethylamo-nium-chlorid, -bromid a sůl cukerné kyselinyi• (benzalkonium-chlorid, -bromid a sůl cukerné kyseliny)/Benzalkonium chloride, bromide and saccharinate/°prostředky k péči o vlasy (hlavu), které se oplachujía) 3% (jako benzalkonium-chlorid)a) Ve finálních výrobcích koncentrace benzalkonium-chloridu, benzalkonium-bromidu a soli benzalkonia s cukernou kyselinou s alkylovým řetězcem C14 nebo kratším nesmí přesáhnout 0,1%
(jako benzalkonium-chlorid)
a) Zamezte styku s očima.
b) ostatní výrobkyb) 0,1% (jako benzalkonium-chlorid)b) Zamezte styku s očima.
66Polyakrylamidyi• /Polyacrylamides/ °a) Prostředky k péči o tělo, které se neoplachují b) Ostatní kosmetické prostředky a) Maximální zbytkový obsah akrylamidu 0,1 mg/kg b) Maximální zbytkový obsah akrylamidu 0,5 mg/kg 
672-benzylidenheptanali• (CAS 122-40-7) /Amyl cinnamal/°AMYL CINNAMAL■  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle §2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
68Benzylalkohol•°(CAS 100-51-6) /Benzyl alcohol/°BENZYL ALCOHOL■  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
693-fenylprop-2-en-1-ol• (CAS 104-54-1) /Cinnamyl alcohol/°CINNAMYL ALCOHOL■  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
703,7-dimethylokta-2,6-dienal•
(CAS 5392-40-5) /Citral/°CITRAL■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
712-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol•
(CAS 97-53-0) /Eugenol/°EUGENOL■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje :
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
723,7-dimethyl-7-hydroxyoktanal•
(CAS 107-75-5) /Hydroxy-citronellal/°HYDROXYCITRO-NELLAL■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
732-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)fenol•
(CAS 97-54-1) /Isoeugenol/°ISOEUGENOL■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
743 -fenyl-2-pentylprop-2-en-1-or•
(CAS 101-85-9) / Amylcin namyl alcohol/°
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
75Benzyl-salicylát•
(CAS 118-58-1) /Benzyl salicylate/°BENZYL SALICYLATE■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
763-fenylprop-2-enal• (CAS 104-55-2) /Cinnamal/°CINNAMAL■  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
77Kumarin•
(CAS 91-64-5) /Coumarin/°  COUMARTN■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
78(E) -3,7-dimethylokta-2,6-dien-l-ol•
(CAS 106-24-1) /Geraniol/°GERANIOL■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
794-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyklohex-3 -en-1-karbaldehyd• (CAS 31906-04-4) /Hydroxy-methylpentyl-cyclohexenecarbox-aldehyde/°  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
804-methoxy benzylalkohol•
(CAS 105-13-5) /Anisyl alcohol/°
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostíedcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
81Benzyl-(3-fenylpropenoát) •
(CAS 103-41-3) /Benzyl cinnamate/°BENZYL CINNAMATE■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
823,7,11-trimethyldodeka-2,6,10-trien-l-ol•
(CAS 4602-84-0) /Farnesol/°FARNESOL■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
832-(4-terc-butylbenzyl)propanal•
(CAS 80-54-6) /2-(4-tert-Butylbenzyl)propionald ehyde/°
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
843,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol•
(CAS 78-70-6) /Linalool/°LINALOOL■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
85Benzyl-benzoát•
(CAS 120-51-4) /Benzyl benzoate/°BENZYL BENZOATE■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001% v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
863,7-dimethylokt-6-en-l-ol•
(CAS 106-22-9) /Citrolellol/°CITRONELLOL■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
872-benzylidenoktana•l
(CAS 101-86-0) /Hexyl cinnam-aldehyde/°
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
88d-limonen•
(CAS 5989-27-5) /d-limonene/°
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostí edcích, které se oplachují
 
89Methyl-okt-2-ynoát•
(CAS 111-12-6) /Methyl heptin carbonate/°
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
903-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1 -yl)but-3-en-2-on•
(CAS 127-51-5) α-isomethyljonon
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
91Výtažek z větvičníku slívového, Evernia prunastri
(CAS 90028-68-5) /Oak moss extract/°EVERNIA PRUNASTRI■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01 % v prostředcích, které se oplachují
 
92Výtažek z terčovky otrubičnaté, Evernia řurfuracea
(CAS 90028-67-4) / Treemoss extract/°EVERNIA FURFURACEA■
  Přítomnost látky musí být uvedena v seznamu ingrediencí podle § 2, písm.g), pokud její koncentrace překračuje:
- 0,001 % v prostředcích,které se neoplachují
- 0,01% v prostředcích, které se oplachují
 
932,4-Diaminopyrimidin-3-oxid•
(CAS 74638-76-9)
/2,4-Diamino-pyrimidine-3 -oxide/°
Prostředky pro péči o vlasy1,5%  
94Dibenzoylperoxid•
/Benzoyl peroxide/°
Systémy umělých nehtů0,7% (ve směsi určené k použití)Pouze pro profesionální použitíJen pro profesionální použití. Zamezte styku kůží. Čtěte pečlivě návod k použití.
95Hydrochinon(methyl) ether•
/Hydroquinone methylether/°
Systémy umělých nehtů0,02% (ve směsi určené k použití)Pouze pro profesionální použitíJen pro profesionální použití. Zamezte styku kůží. Čtěte pečlivě návod k použití.

(*) V této příloze je tímto způsobem označen název publikovaný v seznamu mezinárodně nechráněných názvů pro farmaceutické výrobky „Computer print-out 1975, International Non-proprietary Names (INN) for pharmaceutical products Lists 1-33 of proposed INN", WHO, Geneva, August 1975.

(•) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle „Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.

(°) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu „The Cosmetics Directive 76/768/EEC", Colipa, Brussels, v platném znění.

(■) V této příloze je tímto způsobem označen název v nomenklatuře dle INCI.

Část 2

Seznam látek přípustných v kosmetických prostředcích jen s omezením a dočasně, nejvyšší přípustné koncentrace vybraných látek, podmínky použití a datum, do kdy je použití povoleno.

Ref. čísloLátkaOmezeniPodmínky použití a varování, které musí být vytištěny na etiketěPovoleno do
Oblast aplikace a/nebo použitíMaximální povolená koncentrace (hmotn.%) ve finálním výrobkuDalší omezení
abcdefg
1[(4-{[4-(diethylamino)fenyl] [4-(ethylamino)-1-naftyl] methyliden} cyklohexa-2,5-dien-l-yliden)] diethylamonium-chlorid•
(CAS 2390-60-5)
/Basic Blue 7/°
BASIC BLUE 7■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů0,2 % Může způsobit alergickou reakci30.9.2004
22-Amino-3 -nitrofenol•
(CAS 603-85-0) a jeho soli
/2-Amino- 3-nitrophenol and its salts/°
2-AMINO- 3-NITROPHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5 %a) b) Může způsobit alergickou reakci30.9.2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 3,0%
34-Amino-3-nitrofenol•
(CAS 610-81-1) a jeho soli
/4-Amino- 3-nitrophenol and its salts/°
4-AMINO-3-NTTROPHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,5 %a) b) Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 3,0%
4Naftalen-2,7-diol•
(CAS 582-17-2)a jeho soli
/2,7-Naphthalenediol and its salts/°
2,7-NAPHTHALENEDIOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 0,5 % 30. 9. 2004
53-Aminofenol•
(CAS 591-27-5) a jeho soli
/m-Aminophenol and its salts/°
m-AMINOPHENOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
62,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridin•
(CAS 84540-47-6)a jeho soli
/2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě 1,0%Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
74-Hydroxy-2-nitro-N-(3 -hydroxypropyl)anilin •
(CAS 92952-81-3) a jeho soli/4-Hydroxypropylamino-3 -nitrophenol and its salts/° 4-HYDROXYPROPYLAMIN 0-3 -NITROPHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 5,2%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
2,6 %
a) b) Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,6%
86-Nitropyridin-2,5 -diamin•
(CAS 69825-83-8) a jeho soli /6-Nitro-2,5-pyridinediamine and its salts/°
6-NTTRO-2,5-PYRIDINEDIAMINE■
Přímé neoxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů3,0% Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
94-[bis(2 hydroxyethyl) amino] -l-[(2-methoxyethyl) amino] -2-nitrobenzen•
(CAS 23920-15-2) a jeho soli/HC Blue No 11 and its salts/°HC BLUE NO. 11■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5%
a) b) Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,0%
10N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-nitroanilin•
(CAS 100418-33-5) a jeho soli
/Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine and its salts/°
HYDROXYETHYL-2-NITRO-p-TOLUIDINE■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0%V kombinacis peroxidem vodíkupovolena maximálníkoncentracev aplikační formě1,0%a) b) Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0%
112-[(2-Hydroxyethyl)amino] -4,6-dinitrofenol•
(CAS 99610-72-7) a jeho soli
/2-Hydroxyethylpicramic acid and its salts/°
2-HYDROXYETHYL-PICRAMIC ACID■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
a) b) Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,0%
124-(Methylamino)fenol•
(CAS 150-75-4) a jeho soli
/p-Methylaminophenol and its salts/°
p-METHYL-AMINOPHENOL■
Oxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
132-(2,4-Diamino-5-methylfenoxy)ethan-1 -ol•
(CAS 141614-05-3) a jeho soli
/2 , 4-Diamino- 5-methylphenoxyethanol and its salts/°
Oxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
144-[bis(2-hydroxyethyl)amino] -1 -[(3 -hydroxypropyl)amino]-2-nitrobenzen•
(CAS 104226-19-9) a jeho soli
/HC Violet No 2 and its salts/°
HC VIOLET NO. 2■
Přímé neoxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů2,0%  30. 9. 2004
154-[(2-Hydroxyethyl)amino] -1 -methoxy-3,5-dinitrobenzen•
(CAS 122252-11-3) a jeho soli
/Hydroxyethyl- 2,6-dinitro-p-anisidine and its salts/°
HYDROXYETHYL-2,6-DINITRO-p-ANISIDINE■
Přímé neoxidační barvicí činidlo pro barvení vlasů3,0% Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
164-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-l -[(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrobenzen•
(CAS 104516-93-0) a jeho soli
/HC Blue No12 and its salts/°
HC BLUE NO. 12■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 1,5%V kombinacis peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,75 %
a) b) Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,5 %
174-Ethoxy-6-methyl-1,3-fenylendiamin•
(CAS 113715-25-6) a jeho soli
/2, 4-Diamino- 5-methylphenetol and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
184,4'-(Propan-1,3-diyldioxy)bisbenzen-1,3-diamin•
(CAS 81892-72-0) a jeho soli
/l,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane and its salts/°
1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)-PROPAN■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
193-Amino-2,4-dichlorfenol•
(CAS 61693-43-4) a jeho soli
/3-Amino-2,4-dichlorophenol and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
201-Fenyl-3-methyl-2,5-dihydropyrazol-5 -on•
(CAS 89-25-8) a jeho soli
/Phenyl methyl pyrazolone and its salts/°
PHENYL METHYL PYRAZOLONE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů0,5 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,25 %
 30. 9. 2004
215 - [(2-Hy droxyethyl)amino] -o-kresol•
(CAS 55302-96-0) a jeho soli
/2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol and its salts/°
2-METHYL-5-HYDROXYETHYL-AMINOPHENOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
223,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-ol•
(CAS 26021-57-8) a jeho soli
/Hydroxybenzomorpholine and its salts/°
HYDROXYBENZOMORPHOLINE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
23Naftalen-l,7-diol•
(CAS 575-38-2) a jeho soli
/Hydroxybenzomorpholine and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,5 %
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
241-chlor-2,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]-5-nitrobenzen•
(CAS 109023-83-8) a jeho soli
/HC Yellow No 10 and its salts/°
HC YELLOW NO. 10■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů0,2%  30. 9. 2004
252,6-Dimethoxypyridin-3,5-diamin•
(CAS 85679-78-3) a jeho soli
/2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů0,5 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,25 %
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
261-[(2-aminoethyl)amino]-4-(2-hydroxyethoxy)-2-nitrobenzen•
(CAS 85765-48-6) a jeho soli
/HC Orange No 2 and its salts/°
HC ORANGE NO. 2 ■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%  30. 9. 2004
272-(4-amino-2-methyl-5-nitroanilino)ethan-1-ol •
(CAS 82576-75-8) a jeho soli
/HC Violet No 1 and its salts/°
HC VIOLET NO. 1■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 0,5%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,25 %
 30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů  b) 0,5%
282- [3 -(Methylamino)-4-nitrofenoxy]ethan-1 -ol•
(CAS 59820-63-2) a jeho soli
/3 -Methylamino-4-nitro-phenoxy-ethanol and its salts/°
3- METHYLAMINO-4-NITRO-PHENOXYETHANOL■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%  30. 9. 2004
292-(2-Methoxy-4-nitroanilino)ethan-1 -ol•
(CAS 66095-81-6) a jeho soli
/2-Hydroxy-ethylamino-5 -nitro-anisole and its salts/°
2-HYDROXYETHYLAMINO -5-NITROANISOLE■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%  30. 9. 2004
302-(4-Amino-2-chlor-5 -nitroanilino)ethan-1-ol•
(CAS 50610-28-1) a jeho soli
/2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine and its salts/°
2-CHLORO-5-NITRO-N-HYDROXY-ETHYLp-PHENYLENEDIAMINE■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0%
31HC Red No 13 (CAS 9415813-1) a jeho soli
/HC Red No 13 and its salts/°
HC RED NO. 13■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,5%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,25%
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,5 %
32Naftalen-1,5-diol•
(CAS 83-56-7) a jeho soli
/1,5-Naphthalenediol and its salts/°
1,5-NAPHTHALENEDIOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů1,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,5 %
 30. 9. 2004
33Hydroxypropylbis(N-hydroxyethylfenyl-1,4-diamin) •
(CAS 128729-30-6) a jeho soli
/Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
Může způsobit alergickou reakci30. 9. 2004
342-Aminofenol•
(CAS 95-55-6) a jeho soli
/o-Aminophenol and its salts/°
o-AMINOPHENOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
 30. 9. 2004
355 -Amino-2-methylfeno•1
(CAS 2835-95-2) a jeho soli
/4-Amino- 2-hydroxytoluene and its salts/°
4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5%
 30. 9. 2004
362-(2,4-Diaminofenoxy)ethan-1-ol•
(CAS 66422-95-5) a jeho soli
/2,4-Diaminophenoxyeťhanol and its salts/°
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů4,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
2,0 %
 30. 9. 2004
372-Methylbenzen-1,3-diol•
(CAS 608-25-3) a jeho soli
/2-Meťhylresorcinol and its salts/°
2-METHYLRESORCINOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0 %
 30. 9. 2004
384-Amino-3 -methylfenol •
(CAS 2835-99-6) a jeho soli
/4-Amino-m-cresol and its salts/°
4-AMINO-m-CRESOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
 30. 9. 2004
392-(3-Amino-4-methoxyanilino)ethan-1-ol•
(CAS 83763-47-7) a jeho soli
/2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole and its salts/°
2-AMINO-4-HYDROXYETHYL AMINO ANISOLE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
 30. 9. 2004
403,4-Diaminobenzoová kyselina•
(CAS 619-05-6) a její soli
/3,4-Diaminobenzoic acid and its salts/°
3,4-DIAMINOBENZOIC ACID■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
 30. 9.2004
416-Amino-2-methylfenol•
(CAS 17672-22-9) a jeho soli
/6-Amino-o-cresol and its salts/°
6-AMINO-o-CRESOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5%
 30. 9. 2004
424-Amino-2-(aminomethyl)fenol•
(CAS 79352-72-0) a jeho soli
/2-Aminomethyl-p-aminophenol and its salts/°
2-AMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL ■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
 30. 9. 2004
434-Amino-2-{[(2-hydroxyethyl)amino]methyl} fenol•
(CAS 110952-46-0) a jeho soli
/Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol and its salts/° HYDROXYETHYLAMINO-METHYL-p-AMINOPHENOL■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5%
 30. 9. 2004
442-[(1,3 -Benzodioxol-5-yl)amino]ethan-1-ol•
(CAS 81329-90-0) a jeho soli
/Hydroxyethyl- 3,4-methylenedioxyaniline and its salts/°
HYDROXYETHYL-3 4-METHYLENEDIOXY-ANILINE■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
 30. 9. 2004
45Acid Black 52
(CAS 3618-58-4) a jeho soli
/Acid Black 52 and its salts/°
ACID BLACK 52■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
 30. 9. 2004
462-Nitro-1,4-fenylendiamin•
(CAS 5307-14-2) a jeho soli
/2-Nitro-p-phenylenediamine and its salts/°
2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 0,3 %V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,15%
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 0,3%
472,2'-({4-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenyl}imino)diethan-1-ol•
(CAS 33229-34-4) a jeho soli
/HC Blue No 2 and its salts/°
HC BLUE NO. 2■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,8 %  30. 9. 2004
484-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrofenol•
(CAS 65235-31-6) a jeho soli
/3-Nitro-p-hydroxy-ethylaminophenol and its salts/°
3-NTTRO-p-HYDROXYETHYL AMINO PHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 6,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
3,0 %
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 6,0%
491-[2-(4-Nitroanilino)ethyl]močovina•
(CAS 27080-42-8) a její soli
/4-Nitrophenyl aminoethylurea and its salts/°
4-NITROPHENYL-AMINOETHYLUREA■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 0,5%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,25 %
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 0,5%
501-amino-5-chlor-4-[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-nitro-benzen a l,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino] -2-chlor-5 -nitrobenzen a
1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-2-chlor-5-nitrobenzen•
(CAS 95576-89-9 + 9557692-4) a soli
/HC Red No 10 + HC Red No 11 and its salts/°
HC RED NO. 10 + HC RED NO. 11■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0%
51N-(2,3-dihydroxypropyl)-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin•
(CAS 104333-00-8) a jeho soli
/Yellow No 6 and its salts/°
YELLOW NO. 6 ■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0%
524-chlor-2-nitro-N-(2-hydroxyethyl)anilin•
(CAS 59320-13-7) a jeho soli
/HC Yellow No 12 and its salts/°
HC YELLOW NO. 12■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 1,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,5 %
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 0,5%
531-[(2,3-dihydroxypropyl) amino]-4-[methyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrobenzen•
(CAS 102767-27-1) a jeho soli
/HC Blue No 10 and its salts/°
HC BLUE NO. 10■
Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
 30. 9. 2004
541-[(2,3-dihydroxypropyl)amino] -4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-nitrobenzen •
(CAS 114087-47-1) a jeho soli
/HC Blue No 9 and its salts/°
HC BLUE NO. 9■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 1,0%
552-Chlor-6-(ethylamino)-4-nitrofenol•
(CAS 131657-78-8) a jeho soli
/2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol and its salts/°
2-CHLORO-6-ETHYLAMINO-4-NITROPHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 3,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,5 %
30.9.2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 3,0%
562-Amino-6-chlor-4-nitrofenol• (CAS 6358-09-4) a jeho soli
/2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol and its salts/°
2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 2,0%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
1,0%
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 2,0%
57(4-{(4-anilino-1-naftyl)[4-(dimethylamino)fenyl]methyl iden} cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium-chlorid•
(CAS 2580-56-5)
(CI 44045) a jeho soli
/Basic Blue 26 and its salts/°
BASIC BLUE 26■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 0,5%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,25 %
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 0,5%
58dinatrium-5 -amino-3-(fenylazo)-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonát •
(CAS 3567-66-6)
(CI 17200) a jeho soli
/Acid Red 33 and its salts/°
ACID RED 33■
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%  30. 9. 2004
59dinatrium-3-[(2,4-dimethyl-5-sulfonatofenyl)azo]-4-hydroxynaftalen-1-sulfonát•
(CAS 4548-53-2)
(CI 14700) a jeho soli
/Ponceau SX and its salts/°
CI 14700
Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasů2,0%  30. 9. 2004
604-[(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1 -yliden)methyl] -2-methylanilin-hydrochlorid •
(CAS 632-99-5) (CI 42510) a jeho soli
/Basic Violet 14 and its salts/°
BASIC VIOLET 14■
a) Oxidační barvicí činidla pro barvení vlasůa) 0,3%V kombinaci s peroxidem vodíku povolena maximální koncentrace v aplikační formě
0,15 %
30. 9. 2004
b) Přímá neoxidační barvicí činidla pro barvení vlasůb) 0,3%
61Mošusový xylol 5-terc-butyl-1,3-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen•
(CAS 81-15-2)
/Musk xylene/°
MUSK XYLENE■
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústnía) 1,0 % v parfémech
b) 0,4 % v toaletních vodách
c) 0,03 % v ostatních výrobcích
  30. 9. 2004
62Mošusový keton 1-(4-terc-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitrofenyl)ethan-1-on •
(CAS 81-14-1)
/Musk ketone/°
MUSK KETONE■
Všechny kosmetické prostředky kromě prostředků pro péči o dutinu ústnía) 1,4 % v parfémech
b) 0,56 % v toaletních vodách
c) 0,042 % v ostatních výrobcích
  30. 9. 2004

(•) V této příloze je tímto způsobem označen název vytvořený podle „Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC (Doporučení 1993)", Academia, Praha 2000.

(°) V této příloze je tímto způsobem označen název v anglickém jazyce, převzatý z originálu „The Cosmetics Directive 76/768/EbC , Colipa, Brussels,v platném znění.

(■) V této příloze je tímto způsobem označen název v nomenklatuře dle INCI.".

9. V příloze č. 6 části 1 se položka pod referenčním číslem 36 nahrazuje tímto:

„abcde
361,2-Dibrom-2,4-dikyanbutan0,1 %Pouze pro prostředky, které se oplachují.“.        
/1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane/°
METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE▪

10. V příloze č. 7 se vkládají položky pod referenčními čísly 26 a 27 takto:

„abcde
26Dimethikodiethylbenzalmalonát
(CAS 207574-74-1)
/Dimethicodiethylbenzalmalonate/°
10 %                
27Oxid titaničitý
CI 77891
/Titanium dioxide/°
TITANIUM DIOXIDE▪
25 %“.         

11. Za přílohu č. 8 se vkládá nová příloha č. 8a, která zní:

"Příloha č. 8a k vyhlášce č. 26/2001 Sb.

Symbol představující otevřenou nádobku na krém


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004 s výjimkou

a) bodu 2, pokud jde o § 2 odst. 1 písm. c) a g), které nabývají účinnosti dnem 11. března 2005, a

b) bodu 7, pokud jde o položky pod referenčními čísly 178 a 382, bodu 8, pokud jde o položky pod referenčními čísly 14, 94 a 95, a bodu 9, pokud jde o položku pod referenčním číslem 36, které nabývají účinnosti dnem 24. března 2005.


Ministr:

MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

Přesunout nahoru