Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 441/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Částka 145/2004
Platnost od 27.07.2004
Účinnost od 01.09.2004
Zrušeno k 01.01.2008 (361/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

441

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. června 2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Vláda nařizuje podle § 133a odst. 6 a § 134c odst. 7 a k provedení § 134 písm. a) až c) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

"1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.
Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, ve znění směrnic 91/382/EHS a 98/24/ES, směrnice Rady 90/394/EHS ze dne 28. června 1990 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci, ve znění směrnic 97/42/ES a 1999/38/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. března 2003 novelizující Směrnici Rady č. 83/477/EHS o ochraně pracovníků před riziky vystavení azbestu při práci.
Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem zejména poškození páteře pro zaměstnance.
Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami.
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti prováděním směrnice Rady 98/24/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.
Směrnice Rady 78/610/EHS ze dne 29. června 1978 o sbližování právních a správních předpisů členských států o ochraně zdraví pracovníků vystavených monomeru vinylchloridu, ve znění směrnice 1999/38/ES.
Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic, pracovnic krátce po porodu nebo kojících pracovnic.".

2. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:

"(2) Na práce vykonávané

a) v otevřených a polootevřených pracovištích stánků se vztahují požadavky uvedené v § 3 až 5, § 7 až 12, § 14 až 23, § 24 odst. 1, § 27 a 28 a v přílohách č. 1 až 3, 5 až 9 a 11 k tomuto nařízení, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak1a), a

b) jako artistická a umělecká činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, se vztahují požadavky uvedené v § 14, 17, 21 a 28 a v přílohách č. 3 a 11 k tomuto nařízení. Požadavky uvedené v § 2 až 13, § 15 a 16, § 18 až 20, § 22 až 27 a dále v příloze č. 1 částech A, B, D a E, přílohách č. 2 až 5, č. 7 až 10 k tomuto nařízení se na artistickou a uměleckou činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, vztahují přiměřeně. Požadavky uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení se vztahují pouze na dílny umělecké výroby.

1a) Vyhláška č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin.
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou.

3. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Okna a osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a čištění. Zaměstnancům musí být umožněno manipulovat s okny, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat světlíky nebo větrací zařízení z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu.".

4. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Součástí ochranného nápoje mohou být i potravní doplňky3a).".

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

"3a) § 2 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.".

5. V § 10 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob,".

6. V § 10 se odstavec 4 zrušuje.

7. V § 14 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Nadměrnou expozicí se rozumí stav, při kterém v důsledku havárie nebo obdobné nepředvídatelné okolnosti dochází k takovému zvýšení koncentrace látek v pracovním ovzduší, u kterého je pravděpodobnost ohrožení zdraví mimořádně vysoká.".

8. V § 14 odst. 5 písmeno a) zní:

"a) do doby odstranění příčin situace, která vedla k nadměrné expozici nebo k významnému zvýšení expozice, omezen počet zaměstnanců jen na ty, kteří provádějí nezbytné práce, za účelem odstranění těchto příčin,".

9. V § 16 odst. 3 se slova "významnému zvýšení expozice" nahrazují slovy "nadměrné expozici".

10. V § 19 odst. 3 písm. e) se slovo "abnormálních" nahrazuje slovem "nadměrných".

11. V § 19 odst. 3 písm. j) se slova "abnormálně vysokou" nahrazují slovem "nadměrnou" a slovo "abnormálních" se nahrazuje slovem "nadměrných".

12. V § 19 odst. 4 větě první a druhé se slovo "abnormální" nahrazuje slovem "nadměrné".

13. V § 19 odst. 5 písm. c) se za slovo "činnosti" vkládají slova "instalováno varovné upozornění o možném překročení limitní hodnoty azbestu,".

14. V § 21 odstavec 1 zní:

"(1) Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou:

a) aktinolit CAS č. 77536-66-4,

b) amosit CAS č. 12172-73-5,

c) antofylit CAS č. 77536-67-5,

d) chrysotil CAS č. 12001-29-5,

e) krokydolit CAS č. 12001-28-4,

f) tremolit CAS č. 77536-68-6.".

15. V § 21 odst. 6 písmeno c) zní:

"c) s odpadem obsahujícím azbest se nakládá jako s nebezpečným odpadem. Odpad z materiálů obsahujících azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a v neprodyšně utěsněných obalech opatřených štítkem obsahujícím upozornění, že obsahují azbest; to se nevztahuje na těžbu azbestu,".

16. V § 21 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) po odstranění příčin nadměrné expozice provede zaměstnavatel kontrolní měření odpovídající vlastnostem dané látky a povaze příčin nadměrné expozice.".

17. V § 21 odst. 7 se slova "a f)" nahrazují slovy " , f) a h)".

18. V § 21 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Pro zaměstnance, kteří jsou nebo mohou být exponováni azbestu nebo prachu z materiálů obsahujících azbest, musí být zajištěno bezplatné školení v pravidelných intervalech, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence k ochraně zdraví při práci, a to zejména o

a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,

b) typech výrobků nebo materiálů, které mohou obsahovat azbest,

c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,

d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu,

e) bezpečných pracovních postupech a ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování,

f) výběru vhodného ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek k jeho používání,

g) správných pracovních postupech při nadměrné nebo zvýšené expozici v důsledku havárie nebo náhlého úniku během údržby či opravy,

h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest,

i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest,

j) rozsahu preventivní lékařské péče u zaměstnanců exponovaných azbestu.".

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

19. V § 23 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

"(2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, přičemž míru rizika vyjádřenou zařazením práce do kategorie druhé, třetí nebo čtvrté podle zvláštního právního předpisu9) určuje nejnebezpečnější činitel.

9) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.".

20. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Jestliže se při hodnocení prací prokáže, že nejsou spojeny s vědomým záměrem zacházet s biologickými činiteli, ale možnou expozici těmto činitelům nelze vyloučit při činnostech spojených s prací

a) v zařízeních na výrobu potravin,

b) v zemědělství,

c) při nichž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího původu,

d) ve zdravotnictví včetně prosektur,

e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou diagnostických mikrobiologických laboratoří, neboť práce zde vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2 až 4,

f) v zařízeních na odstraňování odpadu, nebo

g) v zařízeních na čištění odpadních vod,

se uplatňují požadavky ochrany zdraví obdobně jako při práci spojené s vědomým záměrem vykonávat práce s biologickými činiteli skupin 2 až 4 až do doby, než výsledky hodnocení prokáží, že tato opatření není třeba činit.".

21. V § 24 odst. 4 písm. e) se za slovo "pracovišť" vkládají slova "na kterých jsou vykonávány práce s biologickými činiteli skupin 2 až 4 zařazené podle zvláštního právního předpisu9) do kategorie třetí nebo čtvrté,".

22. V § 24 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "U činností spojených s vědomým záměrem vykonávat práce s biologickými činiteli skupin 2 až 4 se postupuje podle zvláštního právního předpisu9a).".

Poznámka pod čarou č. 9a zní:

"9a) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.".

23. V § 28 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 17 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1a a poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

24. V § 28 odst. 1 větě poslední se slova "limitům podle zvláštního právního předpisu18)" nahrazují slovy "požadavkům podle zvláštního právního předpisu18)".

Poznámka pod čarou č. 18 zní:

"18) § 3 odst. 3 a § 41a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.".

25. V příloze č. 1 se na konci části A doplňuje věta "Na pracovištích, kde je rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru tg a suchou teplotou ta menší než 1 °C, lze jako výslednou teplotu používat hodnotu ta(°C) naměřenou suchým teploměrem.".

26. V příloze č. 1 část C včetně nadpisu zní:

"Část C

Požadavky na mikroklimatické podmínky při práci v hlubinných dolech

1. Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce je stanovena v tabulkách č. 1 až 45.

2. Na pracovištích v podzemí, kde rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru (tg) a suchou teplotou vzduchu (ta) je menší než 1 °C, lze použít pro stanovení únosné doby práce hodnoty naměřené suchým teploměrem.

3. Na pracovištích, kde krátkodobě únosná doba práce (tmax) a dlouhodobě únosná doba práce (tsm) podle tabulek č. 1 až 45 je shodná, nemusí být stanoven režim práce a odpočinku. Směnová efektivní pracovní doba (PDef) nesmí však překročit dlouhodobě únosnou dobu práce (tsm).

4. Směnová efektivní pracovní doba (PDef) je stanovena vztahem:

PDef = 480 – tD – tPNP – tSM (min),

kde:

tD – je doba sjezdu a výjezdu, dopravy na pracoviště k tomu určenými pracovními prostředky a chůze na pracoviště v úklonu do 3° a ta ≤ 26 °C,

tPNP – podmínečně nutné přestávky v práci, např. čekací doba po trhací práci,

tSM – normativ směnových časů, např. pracovní porada, osobní potřeba, odstrojení a ustrojení, služební rozhovor, osobní očista, přestávka na jídlo a oddech podle zvláštního právního předpisu5).

5. Na pracovištích, kde krátkodobě únosná doba práce (tmax) je kratší než dlouhodobě únosná doba práce (tsm), musí být stanoven režim práce a odpočinku.

6. Počet pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě únosné doby práce (tsm) a krátkodobě únosné práce (tmax), přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejbližší celé vyšší číslo. Počet pracovních cyklů se vypočte ze vztahu:

c = tsm / tmax

Délka jednoho pracovního cyklu (tprc) se vypočte ze vztahu:

tprc = tsm / c (min)

Celková doba pracovních cyklů se vypočte ze vztahu:

∑tprc = tprc . c (min)

7. Minimální doba trvání jedné přestávky (tp) je stanovena na 30 minut.

a) Celková doba trvání přestávek za směnu (∑tp) se vypočte ze vztahu:

∑tp = tp . (c – 1) (min)

b) V době přestávek musí mít důlní pracovníci možnost odpočinku v prostředí, kde teplota vzduchu nepřekročí v závislosti na relativní vlhkosti níže uvedené teploty:

rh (%)ta (°C)
do 6031
61 – 7530
76 – 9029
91 – 10028

8. Na pracovištích, kde musí být stanoven režim práce a odpočinku a nejsou zajištěny podmínky podle bodu 7 písm. b), je práce zakázána. Práce je zakázána i na pracovištích, kde tmax je kratší než 30 minut.

9. Ustanovení podle bodu 8 věty druhé se nevztahuje na havarijní situace, kdy je třeba vykonat práce nezbytné pro ochranu života zaměstnanců.

27. V příloze č. 1 části D tabulka zní:

"Tabulka prahů popálení materiály

materiálprahy popálení pro trvání dotyku
10 sekund1 minuta10 minut8 hodin a déle
°C°C°C°C
kov55514843
keramické, skleněné a kamenné materiály66564843
plasty71604843
dřevo89604843“.

28. V příloze č. 2 části C bodě 1 písmenu a) se za slova "Jestliže v" vkládá slovo "pracovním" a slovo "pracoviště" se zrušuje.

29. V příloze č. 3 bodě 1 se věta první zrušuje.

30. V příloze č. 3 tabulce č. 3 se do kolony "Látka" za položku "magnezit"doplňuje položka "ledek amonný" a do kolony "PELc(mg . m-3)" se přiřazuje číslo "10,0".

31. V příloze č. 3 tabulce č. 4 se do kolony "Látka" za položku "Prach z" doplňuje položka "chromu" a do kolony "PELc(mg . m-3)" se přiřazuje číslo "0,5", za položku "prach epoxidových pryskyřic" se doplňuje položka "prach papíru" a přiřazuje se číslo "6,0", za položku "prach polymerních materiálů" se doplňuje položka "prach polystyrenu" a přiřazuje se číslo "5,0", za položku "prach polystyrenu" se doplňuje položka "prach siřičitanu vápenatého" a přiřazuje se číslo "5,0" a za položku "prach sklolaminátů" se doplňuje položka "prach škrobu" a přiřazuje se číslo "4,0".

32. V příloze č. 3 tabulce č. 5 v koloně "Látka" u položky "chrysotil" se číslo "0,6" nahrazuje číslem "0,1" a vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1 a u položky "amfibolové azbesty" se číslo "0,3" nahrazuje číslem "0,1" a vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 1.

33. V příloze č. 5 části A v textu pod tabulkou č. 3 se slovo "Poznámky" nahrazuje slovem "Vysvětlivky".

34. V příloze č. 5 části B bod 2 zní:

"2. Četnosti pohybů, při nichž jsou zatěžovány malé svalové skupiny předloktí a ruky nesmí za osmihodinovou směnu překročit při uvedených vynakládaných svalových silách hodnoty počtů pohybů za osmihodinovou směnu uvedené v tabulce č. 6.".

35. V příloze č. 5 části B bodě 4 se číslo "60" nahrazuje čísly "55-70".

36. V příloze č. 5 části C se věta druhá a věta třetí nahrazují větou "Manipulaci s břemenem vstoje nebo vsedě je možno vykonávat při dodržení počtů zdvihů a kumulativních hmotností uvedených v tabulce a předpokladu, že bude ve stanovené pracovní době rozložena rovnoměrně.".

37. V příloze č. 6 části A bodě 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a) při ploše do 20 m2 nejméně 2,50 m,".

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

38. V příloze č. 6 části A bod 3 zní:

"3. Světlá výška místností se šikmými stropy při ploše do 20 m2, na kterých se vykonává trvalá práce, musí být minimálně nad polovinou podlahové plochy 2,30 m. Místnosti s plochami uvedenými v písmenech b) až e) musí mít minimálně nad polovinou podlahové plochy světlé výšky zde uvedené.".

39. V příloze č. 6 části A bodě 5 se slova "c) a d)" nahrazují slovy "d) a e)".

40. V příloze č. 6 části D v tabulce pod obrázkem Trup Krok 1 s označením "Nepřijatelná poloha" v koloně "Dynamická poloha trupu" se věta druhá nahrazuje větami "Výrazný úklon trupu či pootočení větší než 20° při frekvenci pohybů větší nebo rovné 2/min. Záklon trupu při frekvenci větší nebo rovné než 2/min.".

41. V příloze č. 6 části D v tabulce pod obrázkem Horní končetiny Krok 1 s označením "Nepřijatelná poloha" v koloně "Statická poloha" se věta druhá nahrazuje větou "Vzpažení paže větší než 60°, není-li paže podepřena.".

42. V příloze č. 6 části D v tabulce pod obrázkem Horní končetiny Krok 2 se písmeno B zrušuje. Dosavadní písmeno C se označuje jako písmeno B.

43. V příloze č. 7 části B písmenu e) se věta první nahrazuje větou "Společným jmenovatelem komplexu těchto zátěžových činitelů je složitost vykonávané pracovní činnosti, náročnost práce vyplývající z možného obecného ohrožení zdraví výkonem dané pracovní činnosti, tedy práce spojené s odpovědností a vědomím nebezpečí ohrožení vlastního zdraví a života nebo zdraví a života dalších osob.".

44. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

Seznam karcinogenů

Skupina 1

NázevČíslo CASIndexové čísloES číslo
4-Aminobifenyl92-67-1612-072-00-6202-177-1
Azbest12001-28-4650-013-00-6
12001-29-5
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5
132207-33-1
132207-32-0
Benzen71-43-2601-020-00-8200-753-7
Benzidin92-87-5612-042-00-2202-199-1
Bifenyl-4-ylaminviz 4-Aminobifenyl
Bifenyl-4,4'-ylendiaminviz Benzidin
Bis(chlormethyl)ether542-88-1603-046-00-5208-832-8
Butan(1) a isobutan (2) obsahující >=0,1% butadienu
(203-450-8)
601-004-01-8203-448-7(1)106-97-8(1)
200-857-2(2)75-28-5(2)
Buta-1,3-dien
butadien
601-013-00-X203-450-8106-99-0
Erionit12510-42-8650-012-00-0
Hydrogenarseničnan olovnatý7784-40-9082-011-00-0232-064-2
Chlorethylen75-01-4602-023-00-7200-831-0
Chlormethylmethylether107-30-2603-075-00-3203-480-1
Chroman zinečnatý a zinečnatodraselný024-007-00-3
Kyselina arseničná a její soli033-005-00-1
2-Naftylamin;91-59-8612-022-00-3202-080-4
beta-Naftylaminviz 2-Naftylamin
Oxid arseničný1303-28-2033-004-00-6215-116-9
Oxid arsenitý1327-53-3033-003-00-0215-481-4
Oxid chromový1333-82-0024-001-00-0215-607-8
Oxid nikelnatý1313-99-1028-003-00-2215-215-7
Oxid nikličitý12035-36-8028-004-00-8234-823-3
Oxid niklitý1314-06-3028-005-00-3215-217-8
Sulfid nikelnatý16812-54-7028-006-00-9240-841-2
Soli benzidinu531-85-1612-070-00-5208-519-6
531-86-2208-520-1
21136-70-9244-236-4
36341-27-2252-984-8
Soli 4-aminobifenylu612-073-00-1
Soli 2-naftylaminu553-00-4612-071-00-0209-030-0
612-52-2210-313-6
Subsulfid niklu12035-72-2028-007-00-4234-829-6
Vinylchloridviz Chlorethylen
Xenylaminviz 4-Aminobifenyl
Dehet černouhelný8007-45-2648-081-00-7232-361-7
Dehet černouhelný vysokoteplotní65996-89-6648-082-00-2266-024-0
Dehet černouhelný nízkoteplotní65996-90-9648-083-00-8266-025-6
Dehet hnědouhelný101316-83-0648-145-00-4309-885-0
Dehet hnědouhelný nízkoteplotní101316-84-1648-146-00-X309-886-6
Destiláty (ropné) lehké parafinické64741-50-0649-050-00-0265-051-5
Destiláty (ropné) těžké parafinické64741-51-1649-051-00-6265-052-0
Destiláty (ropné) lehké naftenické64741-52-2649-052-00-1265-053-6
Destiláty (ropné) těžké naftenické64741-53-3649-053-00-7265-054-1
Destiláty (ropné) kyselinou mírně rafinované těžké naftenické64742-18-3649-054-00-2265-117-3
Destiláty (ropné) kyselinou mírně rafinované lehké naftenické64742-19-4649-055-00-8265-118-9
Destiláty (ropné) kyselinou mírně rafinované těžké parafinické64742-20-7649-056-00-3265-119-4
Destiláty (ropné) kyselinou mírně rafinované lehké parafinické64742-21-8649-057-00-9265-121-5
Destiláty (ropné) chemicky
neutralisované těžké parafinické
64742-27-4649-058-00-4265-127-8
Destiláty (ropné) chemicky
neutralizované lehké parafinické
64742-28-5649-059-00-X265-128-3
Destiláty (ropné) chemicky
neutralisované těžké naftenické
64742-34-3649-060-00-5265-135-1
Destiláty (ropné) chemicky
neutralizované lehké naftenické
64742-35-4649-061-00-0265-136-7

* Netýká se motorových paliv obsahujících benzen.

Skupina 2

Karcinogeny skupiny 2 jsou chemické látky uvedené ve zvláštním právním předpisu7) pod označením Karc. kat. 2, a dále cytostatika a prach tvrdých dřev. Tvrdými dřevy se pro účely tohoto nařízení rozumí dřevo: břízy (Betula), buku (Fagus), bílého ořechu (Hikory), dubu (Quercus), ebenu afrického cejlonského a pod. (Diospyros), habru (Carpinus), jasanu (Fraxinus), javoru (Acer), jilmu (Ulnus), kaštanu (Castanes), lípy (Tilia), olše (Alnus), ořešáku vlašského (Juglans), platanu (Platanus), švestky (Prunus), topolu (Populus), třešně (Prunus), dřeviny botanické skupiny Dalbergia - (indický palisandr, brazilské růžové dřevo, africké černé dřevo a pod.), honduraské růžové dřevo, meranti bílé a rudé (Shorea talurda acurtisii), wawa (Triplochiton sclerowylon), mahagon africký, senegalský a pod. (Khaya ivorensis anthoteca), limba - afara (Terminalia superba), kokosové dřevo (Brya ebenus), aiele (Canarian scweinfurtii), andoung (Monopetalanthus heitzii), tola/agba (Gossweilerodendron balsamiferum), Pau Marfim (Balfourodendron riedelianum).

Seznam pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity

1. Výroba auraminu.

2. Práce spojená s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům pntomným v uhelných sazích, dehtu, smole, parách nebo prachu. Práce spojená s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům vznikajícím při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud.

3. Práce na pracovištích, kde probíhají silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu.

Seznam mutagenů

Skupina 1

Do skupiny 1 zatím nejsou zařazeny žádné látky.

Skupina 2

NázevČíslo CASIndexové čísloES číslo
Akrylamid79-06-1616-003-00-0201-173-7
Benzo(a)pyren (Benzo(d,e,f) chrysen)50-32-8601-032-00-3200-028-5
Butan(1) a isobutan(2) obsahující >=0,1 % butadienu
(203-450-8)
601-004-01-8203-448-7(1)106-97-8(1)
200-857-2(2)75-28-5(2)
Buta-1,3-dien butadien601-013-00-X203-450-8106-99-0
1,2 - Dibrom-3-chlorpropan96-12-8602-021-00-6202-479-3
1,2,3,4-Diepoxybutan1464-53-5603-060-00-1215-979-1
Diethylsulfát64-67-5016-027-00-6200-589-6
Dichroman draselný7778-50-9024-002-00-6231-906-6
Dichroman amonný7789-09-5024-003-00-1232-143-1
Dichroman sodný10588-01-9024-004-00-7234-190-3
Dichroman sodný dihydrát7789-12-0024-004-01-4234-190-3
1,2-Epoxypropan
propylenoxid
methyloxiran
603-055-00-4200-879-275-56-9
Ethylenimin (Aziridin)151-56-4613-001-00-1205-793-9
Ethylenoxid (Oxiran)75-21-8603-023-00-X200-849-9
Fluorid kademnatý7790-79-6048-006-00-2232-222-0
Hexamethylfosfortriamid (Hexamethylfosforamid)680-31-9015-106-00-2211-653-8
Chroman sodný024-018-00-3231-889-57775-11-3
Chlorid kademnatý10108-64-2048-008-00-3233-296-7
Chroman draselný7789-00-6024-006-00-8232-140-5
Chromyldichlorid; chromyloxichlorid, chlorid chromylu14977-61-8024-005-00-2239-056-8
Methyl-2-akrylamido-2-methoxyacetát akrylamidu s obsahem akrylamidu ≥0,1%77402-03-0607-190-00-X401-890-7
Methyl-2-akrylamidoglykolát s obsahem akrylamidu ≥0,1%77402-05-2607-210-00-7403-230-3
1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; TGIC, triglycidylisokyanurát TGI2451-62-9615-021-00-6219-514-3
1,3,5-Tris-(S)- a(R)-2,3-epoxypropyl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion616-091-00-0423-400-059653-74-6 “.

45. Na konci přílohy č. 10 se doplňuje text:

,,ZNAČKA PRO BIOLOGICKÉ RIZIKO

Tabulka č. 1

Požadavky na provedení, vybavení a režim pracovišť s biologickými činiteli

AOpatřeníBSkupina biologických činitelů
234
1. Oddělení pracoviště od jakýchkoliv jiných činností v téže budověneanoano
2. Vzduch přiváděný na pracoviště a odváděný z něho filtrovat HEPA nebo podobně účinným zařízenímneano - odváděný vzduchano - odváděný i přiváděný vzduch
3. Omezení přístupu na pracoviště jen na určené zaměstnanceanoanoano, přes speciální předsíň
4. Možnost hermeticky utěsnit pracoviště při provádění dezinfekcenedoporučenoano
5. Specifické dezinfekční postupyanoanoano
6. Udržovat pracoviště v podtlaku oproti okolíneanoano
7. Účinná kontrola vektorů (např: hlodavců a hmyzu)anoanoano
8. Povrchy nepropouštějící vodu a snadno omyvatelnéano, pro pracovní plochyano, pro pracovní plochy, podlahy a stěnyano, pro pracovní plochy, podlahy a stěny
9. Povrchy odolné vůči kyselinám, louhům, rozpouštědlům dezinfekčním látkámdoporučenoanoano
10. Bezpečné ukládání biologického činiteleanoanoano, pod zámkem
11. Pozorovací okénko nebo jiné srovnatelné zařízení umožňující pozorovat osoby, resp. zvířata přítomné v prostorudoporučenodoporučenoano
12.Vybavení laboratoře vlastním provozním přístrojovým 1 zařízenímnedoporučenoano
13.Zacházení s infikovaným materiálem včetně všech zvířat v hazard boxu nebo izolátoru nebo jiném prostoru vhodném pro tuto práciv případě potřebyano,jde-li o infekci přenosnou vzduchemano
14. Spalovna mrtvol zvířatdoporučenoano, dostupnáano, na místě

Tabulka č. 2

Opatření při průmyslových procesech, při nichž se používají biologičtí činitelé skupiny 2, 3, nebo 4

OpatřeníSkupina biologických činitelů
234
1. S životaschopnými organismy manipulovat v systému, který fyzicky odděluje tento proces od pracovního a ostatního prostředíanoanoano
2. Se vzduchem odsávaným z uzavřeného systému zacházet tak, abybyl
minimalizován
únik
byl zamezen únikbyl zamezen únik
3. Odběr vzorků, přidávání materiálů do uzavřeného systému a přenos životaschopných organismů do jiného uzavřeného systému provádět tak, abybyl
minimalizován
únik
byl zamezen únikbyl zamezen únik
4. Tekuté kultury ve větším množství nepřemísťovat z uzavřeného systému, pokud nejsouinaktivovány
vhodnými
prostředky
inaktivovány vhodnými chemickými nebo fyzikálními prostředkyinaktivovány vhodnými chemickými nebo fyzikálními prostředky
5. Uzávěr nádob pro kultury upravit tak, aby byl únik biologických činitelůminimalizovánzamezenzamezen
6. Uzavřené systémy umístit 1 v kontrolovaném pásmufakultativněfakultativněano
(a) umístit značku pro biologické rizikofakultativněanoano
(b) přístup omezit pouze na jmenovitě určené zaměstnanceanoanoano, přes zvláštní předsíň
(c) zaměstnance vybavit ochrannými oděvyanoanoano, kompletní převlečení
(d) zřídit dekontaminační zařízení a umývárny pro zaměstnanceanoanoano
(e) zaměstnanci se před
opuštěním kontaminované 1 oblasti musí osprchovat
nedoporučenoano
(f) odpadní vodu z výlevek a sprch shromažďovat a před vypuštěním desinfikovatnedoporučenoano
(g) prostor kontrolovaného pásma dostatečně větrat tak, aby kontaminace vzduchu byla snížena na co nejnižší úroveňanoanoano
(h) v kontrolované oblasti udržovat podtlak vůči okolíneanoano
(i) vzduch přiváděný do kontrolovaného pásma a odváděný z něho filtrovat filtry HEPA nebo j iným obdobně účinným zařízenímnefakultativněano
(j) kontrolované pásmo upravit po technické stránce tak, aby byl při případném úniku zachycen celý obsah uzavřeného systémunefakultativněano
(k) zajistit, aby kontrolované pásmo bylo těsně uzavíratelné v zájmu umožnění fumigacenefakultativněano
(l) odpadní vodu před konečným vypuštěníminaktivovat schválenými prostředky pro tyto účelyinaktivovat schválenými chem. nebo fyzikálními prostředkyinaktivovat schválenými chem. nebo fyzikálními prostředky“.

46. V příloze č. 11 části A se slova "5. Záchody" nahrazují slovy "6. Záchody" a slova "6. Údržba" se nahrazují slovy "7. Údržba".

47. V příloze č. 11 části A bodě 6 se písmeno "j)" nahrazuje písmenem "c)", písmeno "k)" se nahrazuje písmenem "d)" a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) Pisoáry se navrhují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami.".

48. V příloze č. 11 části B se na konci bodu 4 slovo "jídel" nahrazuje slovy "a uchovávání jídel".


Čl. II

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Na pracoviště zřízená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se nevztahují požadavky uvedené v bodě 2 písm. a) a v bodě 3 části A přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění tohoto nařízení.

2. Na pracoviště zřízená přede dnem 1. ledna 2003 se dále nevztahují požadavky na

a) světlé výšky klimatizovaných pracovišť uvedené v bodě 2 písm. d) až e) části A přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění tohoto nařízení,

b) světlé výšky uvedené v bodě 4 části A přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění tohoto nařízení,

c) světlé výšky prostor sanitárních zařízení uvedených v bodě 2 přílohy č. 11 k nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ve znění tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2004, s výjimkou čl. I bodu 32, který nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2006.


Předseda vlády:

PhDr. Špidla v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.

Přesunout nahoru