Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 438/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 144/2004
Platnost od 26.07.2004
Účinnost od 01.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

438

ZÁKON

ze dne 24. června 2004,

kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Čl. I

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb. a zákona č. 455/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 3a) a 3b) zní:

"(7) Výnos z pokut, přirážek k pojistnému a penále ukládaných podle zvláštních právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění3a) a přijatých Pojišťovnou v průběhu kalendářního roku může Pojišťovna přidělit do fondu prevence; tyto příděly do fondu prevence lze v průběhu kalendářního roku provádět zálohově tak, aby jejich celková výše za kalendářní rok nepřekročila 0,3 % celkového objemu příjmů pojistného po přerozdělení provedeném podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.3b)

3a) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3b) Zákon č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 7 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) základní fond; zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a další příjmy v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost Pojišťovny, k přídělům dalším fondům a k dalším platbám v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem,".

3. V § 7 odst. 1 písm. b) větě první se slova "rezervní fond. Minimální výše rezervního fondu činí 3 %" nahrazují slovy "rezervní fond; výše rezervního fondu činí 1,5 %".

4. V § 7 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

"e) fond majetku,

f) fond reprodukce majetku.".

5. V § 7 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:

"b) fond prevence; z fondu prevence lze hradit zdravotní péči nad rámec zdravotní péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu,9) s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, je-li poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít také k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu účastníků a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem Pojišťovny, a finanční prostředky podle § 6 odst. 7.

9) § 13 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 7 odst. 4 větě první se slova "hmotného a nehmotného investičního majetku10)" nahrazují slovy "hmotného a nehmotného majetku".

Poznámka pod čarou č. 10) se zrušuje.

7. V § 7 odstavec 5 zní:

"(5) Finanční prostředky Pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.".

Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.

8. V § 8 odst. 1 se slova "opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".

9. § 12 zní:

"§ 12

(1) Organizační strukturu Pojišťovny tvoří Ústředí, krajské pobočky (zpravidla jedna krajská pobočka pro vyšší územní samosprávný celek) a další územní pracoviště. Krajské pobočky a územní pracoviště jsou organizačními složkami Pojišťovny, které jednají a vykonávají činnost jménem Pojišťovny.

(2) Organizaci Ústředí, jakož i označení, organizaci, umístění, územní působnost a úkoly krajských poboček a územních pracovišť upraví organizační řád Pojišťovny.".

10. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Ústředí

(1) Ústředí řídí činnost organizačních složek Pojišťovny.

(2) Ústředí provádí rozhodnutí Správní rady, rozhoduje o činnosti Pojišťovny, zabezpečuje součinnost se státními orgány, dalšími orgány veřejné správy, právnickými a fyzickými osobami a další činnost související s prováděním veřejného zdravotního pojištění.".

11. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14

Ředitelé

(1) Statutárním orgánem Pojišťovny je ředitel Pojišťovny, kterého na návrh Správní rady Pojišťovny volí a na návrh Správní rady Pojišťovny odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu.

(2) V čele krajské pobočky stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel Pojišťovny.".

12. § 15 a 16 se včetně nadpisů zrušují.

13. Nadpis části čtvrté zní: "Orgány Pojišťovny".

14. § 17 zní:

"§ 17

(1) Orgány Pojišťovny jsou Správní rada a Dozorčí rada.

(2) Prostřednictvím orgánů Pojišťovny je zajišťována účast pojištěnců Pojišťovny, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení Pojišťovny.".

15. V § 18 odst. 1, 2 a 4 se slova "nebo orgánu Okresní pojišťovny" zrušují.

16. V § 18 odst. 2 se slova "nebo Okresní pojišťovně" zrušují.

17. V § 18 odstavec 3 zní:

"(3) Člen Správní rady nemůže být současně členem Dozorčí rady a naopak. Člen Správní rady nemůže být členem Dozorčí rady ani ve čtyřletém funkčním období, následujícím po skončení jeho členství ve Správní radě; to platí i pro člena Dozorčí rady v případě jeho členství ve Správní radě.".

18. V § 18 odstavce 5 a 6 znějí:

"(5) Člen orgánu Pojišťovny může vykonávat opětovně tutéž funkci nejvýše ve 2 po sobě následujících funkčních obdobích.

(6) Člen orgánu Pojišťovny nevykonává svou funkci v pracovněprávním vztahu k Pojišťovně. Člen orgánu Pojišťovny má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem funkce a za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu ve výši stanovené ve zdravotně pojistném plánu.".

19. V § 18 odst. 7 se slova "a orgánů Okresní pojišťovny" zrušují.

20. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

21. V nadpisu § 20 se slova "Ústřední pojišťovny" zrušují.

22. V § 20 odstavec 1 zní:

"(1) Správní rada rozhoduje o

a) schválení organizačního řádu Pojišťovny,

b) schválení zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a výroční zprávy,

c) schválení objemu úhrad zdravotnickým zařízením,

d) změně hodnoty bodu,

e) schválení zásad smluvní politiky,

f) žádosti Pojišťovny o úvěr,

g) nákupu nemovitostí,

h) nákupu hmotného investičního majetku v pořizovací ceně vyšší než 1 000 000 Kč,

i) převzetí ručitelského závazku,

j) použití prostředků rezervního fondu,

k) dalších důležitých věcech, které souvisí s činností Pojišťovny a které si k rozhodování vyhradí.".

23. V § 20 odst. 2 se za slovo "pojištěnců" vkládá slovo "Pojišťovny".

24. V § 20 se na konci odstavce 2 doplňují tyto věty: "Vznesou-li všichni přítomní zástupci státu, všichni přítomní zástupci pojištěnců nebo všichni přítomní zástupci zaměstnavatelů pojištěnců při jednání Správní rady námitku, že navržené rozhodnutí Správní rady může ohrozit finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění nebo vyrovnané hospodaření Pojišťovny, Správní rada rozhodnutí nepřijme a stanoví lhůtu, která nesmí být delší než 3 měsíce, pro předložení doplňujících dokladů, které tuto námitku potvrdí nebo vyvrátí. Nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro předložení doplňujících dokladů Správní rada projedná navržené rozhodnutí znovu; k přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů Správní rady. Projednávání námitek nesmí ohrozit plnění zákonných závazků Pojišťovny.".

25. V § 20 odst. 6 se za slovo "pojištěnců" vkládá slovo "Pojišťovny" a za slovo "volí" vkládají slova "z řad veřejnosti a odvolává".

26. V § 20 odstavec 7 zní:

"(7) Zástupce zaměstnavatelů pojištěnců do Správní rady jmenují a odvolávají organizace zaměstnavatelů.".

27. V nadpisu § 21 se slovo "Pojišťovny" zrušuje.

28. V § 21 odst. 1 větě první se slovo "Pojišťovny" zrušuje a ve větě druhé se slova "orgánů Pojišťovny" nahrazují slovy "Správní rady".

29. V § 21 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Dozorčí rada projednává návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a návrh výroční zprávy a své stanovisko předkládá společnému jednání Správní rady a Dozorčí rady.

(3) Dozorčí radu tvoří

a) 3 zástupci státu, z nichž po jednom jmenuje a odvolává Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví,

b) 3 zástupci pojištěnců Pojišťovny volení a odvolávaní Poslaneckou sněmovnou Parlamentu,

c) 3 zástupci zaměstnavatelů pojištěnců jmenovaní a odvolávaní organizací zaměstnavatelů,

d) po jednom zástupci pojištěnců Pojišťovny pro každou krajskou pobočku voleném a odvolávaném krajským zastupitelstvem a

e) po jednom zástupci zaměstnavatelů pojištěnců pro každou krajskou pobočku voleném a odvolávaném organizací zaměstnavatelů.".

30. V § 21 se odstavce 4 až 6 zrušují.

31. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady

(1) Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady se svolává za účelem projednání návrhu zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a návrhu výroční zprávy Pojišťovny. Společné zasedání se skládá ze všech členů Správní rady, členů Dozorčí rady a ředitele Pojišťovny.

(2) Společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady svolává ředitel Pojišťovny v dostatečné lhůtě před předložením zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a návrhu výroční zprávy orgánům Pojišťovny.".

32. § 23 se včetně nadpisu zrušuje.

33. V § 24 odstavec 1 zní:

"(1) Pojišťovna spravuje, aktualizuje a rozvíjí informační systém Pojišťovny.".

34. V § 24a odst. 1 větě první se slova "nebo Okresní pojišťovny" zrušují a ve větě druhé se slova "nebo Okresní pojišťovně" zrušují.

35. V § 24c se slova "okresní pojišťovna" nahrazují slovy "krajská pobočka nebo příslušné územní pracoviště" a slova "je povinna" se nahrazují slovy "jsou povinny".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dozorčí rada musí být doplněna o zástupce pojištěnců a zaměstnavatelů pojištěnců pro jednotlivé krajské pobočky do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona; po dobu 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona plní funkci Dozorčí rady pouze členové Dozorčí rady Pojišťovny zvolení a jmenovaní podle dosavadních předpisů.

2. Pojišťovna je povinna uvést svůj organizační řád do souladu se zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Finanční prostředky rezervního fondu přesahující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona výši rezervního fondu stanovenou zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění tohoto zákona, je Pojišťovna povinna převést do základního fondu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. III

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb. a zákona č. 420/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 větě první se číslo "30" nahrazuje číslem "60".

2. V § 7 odst. 1 větě třetí se slova "opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů" nahrazují slovy "prováděcím právním předpisem".

3. V § 10 odstavec 1 zní:

"(1) Orgány zaměstnanecké pojišťovny jsou Správní rada a Dozorčí rada. Správní rada zaměstnanecké pojišťovny rozhoduje o

a) schválení zdravotně pojistného plánu, účetní závěrky a výroční zprávy,

b) schválení objemu úhrad zdravotnickým zařízením,

c) změně hodnoty bodu,

d) schválení zásad smluvní politiky,

e) žádosti zaměstnanecké pojišťovny o úvěr,

f) nákupu nemovitostí,

g) nákupu hmotného investičního majetku v pořizovací ceně vyšší než 1 000 000 Kč,

h) převzetí ručitelského závazku,

i) použití prostředků rezervního fondu,

j) dalších důležitých věcech, které souvisí s činností zaměstnanecké pojišťovny a které si k rozhodování vyhradí.".

4. V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pojištěnci, zaměstnavatelé pojištěnců a stát jsou zastoupeni v orgánech zaměstnanecké pojišťovny každý jednou třetinou. Vznesou-li všichni přítomní zástupci státu, všichni přítomní zástupci pojištěnců nebo všichni přítomní zástupci zaměstnavatelů pojištěnců při jednání Správní rady námitku, že navržené rozhodnutí Správní rady může ohrozit finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění nebo vyrovnané hospodaření zaměstnanecké pojišťovny, Správní rada rozhodnutí nepřijme a stanoví lhůtu, která nesmí být delší než 3 měsíce, pro předložení doplňujících dokladů, které tuto námitku potvrdí nebo vyvrátí. Nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro předložení doplňujících dokladů Správní rada projedná navržené rozhodnutí znovu; k přijetí takového rozhodnutí je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů Správní rady. Projednávání námitek nesmí ohrozit plnění zákonných závazků zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

5. V § 15 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené Ministerstvem financí pro předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit tomuto ministerstvu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví návrh zdravotně pojistného plánu na následující kalendářní rok, účetní závěrku a výroční zprávu za minulý kalendářní rok a zprávu auditora.12)

(3) Návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku a výroční zprávu za minulý rok podle odstavce 2 schvaluje po vyjádření vlády Poslanecká sněmovna Parlamentu v návaznosti na termíny projednávání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu. Schválenou výroční zprávu zaměstnanecká pojišťovna vhodným způsobem zveřejní.".

6. V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Nebude-li zdravotně pojistný plán zaměstnanecké pojišťovny schválen před 1. lednem příslušného kalendářního roku, řídí se činnost zaměstnanecké pojišťovny do schválení zdravotně pojistného plánu provizoriem stanoveným Ministerstvem financí. Základem pro stanovení provizoria je návrh zdravotně pojistného plánu na příslušný kalendářní rok.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 16 odst. 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 17) zní:

"b) fond prevence. Z fondu prevence lze hradit zdravotní péči nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu,17) u níž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a která je poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu prevence lze využít k realizaci preventivních zdravotnických programů sloužících k odhalování závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravotního stavu účastníků a dále na podporu projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou finanční prostředky z podílu kladného hospodářského výsledku po zdanění stanoveného statutárním orgánem zaměstnanecké pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění zaměstnanecká pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem zaměstnanecké pojišťovny, a příjmy podle § 19 odst. 1,

17) § 13 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 17 odstavec 1 zní:

"(1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, k přídělům do provozního fondu ke krytí nákladů na činnost zaměstnanecké pojišťovny, k přídělům dalším fondům a k dalším platbám v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Zdrojem základního fondu jsou platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a další příjmy v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.".

9. V § 18 odst. 1 větě první se slova "Minimální výše" nahrazují slovem "Výše" a slova "3 %" se nahrazují slovy "1,5 %".

10. V § 19 odstavec 1 zní:

"(1) Finanční prostředky vytvářené využíváním základního fondu zaměstnanecké pojišťovny a příjmy plynoucí z pokut, přirážek k pojistnému a penále účtovaných touto pojišťovnou v oblasti veřejného zdravotního pojištění může zaměstnanecká pojišťovna použít jako zdroj fondu prevence až v případě, kdy má naplněný rezervní fond a hospodaří vyrovnaně.".

11. V § 19 odstavec 2 zní:

"(2) Finanční prostředky zaměstnanecké pojišťovny musí být uloženy v bance požívající výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství.".

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Finanční prostředky rezervního fondu podle § 18 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., které přesahují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona výši rezervního fondu stanovenou tímto zákonem, převede zaměstnanecká pojišťovna do základního fondu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. V

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 písm. b) se slova "nebo 8" zrušují.

2. V § 3 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 7 až 13.

3. V § 3 odst. 7 se doplňuje písmeno e), které zní:

"e) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),".

4. V § 3 odst. 8 písm. c) se slova "v odstavci 8" nahrazují slovy "v odstavci 7".

5. V § 3 odst. 10 se slova "odstavce 1 až 9" nahrazují slovy "odstavce 1 až 8".

6. V § 3a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

7. V § 3a odst. 3 v uvozovací části věty se slovo "dále" zrušuje a v písmeni a) se slova "§ 3 odst. 8" nahrazují slovy "§ 3 odst. 7".

8. V § 3a odst. 3 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c) za kterou je plátcem pojistného stát (§ 3c),".

9. V § 3a odst. 4 písm. c) se slova "nebo 4" zrušují.

10. V § 13 se věta druhá zrušuje.

11. V § 20 odst. 1 větě druhé se slova "násobeného koeficientem věkové struktury pojištěnců" nahrazují slovy ", jejich věkové struktury, pohlaví a nákladových indexů věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění".

12. V § 20 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) K přerozdělení pojistného se použijí nákladové indexy 18 věkových skupin pojištěnců pro každé pohlaví v rozmezí od narození do 5 let, od 5 do 10 let a dále vždy po 5 letech až po věkové skupiny od 80 do 85 let a skupiny od 85 let. Tabulka věkových skupin a jejich vymezení tvoří přílohu tohoto zákona.

(3) Nákladové indexy se stanoví jako podíl průměrných nákladů na pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví a průměrných nákladů na standardizovaného pojištěnce. Průměrné náklady na pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví stanoví správce účtu jako průměr nákladů všech zdravotních pojišťoven na všechny pojištěnce v dané skupině podle věku a pohlaví. Průměrné náklady na standardizovaného pojištěnce stanoví správce účtu jako průměr nákladů všech zdravotních pojišťoven na ženy ve věku 15 - 20 let. Ke stanovení nákladových indexů podle věty první a průměrných nákladů podle věty druhé a věty třetí se použijí údaje z posledního účetně uzavřeného kalendářního roku. K tomu jsou všechny zdravotní pojišťovny povinny v termínu stanoveném pro předkládání výročních zpráv zdravotních pojišťoven sdělit správci účtu počty pojištěnců v jednotlivých věkových kategoriích podle pohlaví a celkové náklady na pojištěnce v těchto kategoriích.".

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

13. V § 20 odstavec 6 zní:

"(6) Pravidla hospodaření se zvláštním účtem včetně dodatečných korekcí, podrobnosti pro uplatnění nároku podle § 21a, metodiku výpočtu průměrných nákladů podle odstavce 3, nákladových indexů věkových skupin včetně oceňování a přiřazování nákladů do těchto skupin a průměrných nákladů na jednoho pojištěnce podle § 21a odst. 2, jednací řád dozorčího orgánu a nákladové indexy pro příslušný kalendářní rok vydá Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí vyhláškou.".

14. V § 21 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 37) zní:

"(1) Příslušné zdravotní pojišťovny sdělí do osmého dne kalendářního měsíce správci účtu počty svých pojištěnců v jednotlivých skupinách podle věku a pohlaví pojištěných k prvnímu dni tohoto měsíce u těchto pojišťoven, počty svých pojištěnců v členění podle zvláštního právního předpisu,37) za které je od prvního dne tohoto měsíce plátcem pojistného stát, a počty těchto pojištěnců, platné k prvnímu dni měsíce předcházejícího o 3 měsíce příslušné přerozdělení. Příslušné zdravotní pojišťovny dále sdělí do 22. dne každého měsíce správci účtu výši pojistného vybraného v období od 18. dne předcházejícího měsíce do 17. dne příslušného měsíce.

37) Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 21 odst. 2 se slova "součet podílů připadajících na každého jejího pojištěnce, za kterého je plátcem stát, přičemž na takového pojištěnce ve věku do 60 let připadá jeden podíl a od 60 let tři podíly" nahrazují slovy "podíl na standardizovaného pojištěnce podle odstavce 3 vynásobený počtem standardizovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Počet standardizovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se stanoví jako součet počtu pojištěnců v každé skupině podle věku a pohlaví vynásobeného příslušným nákladovým indexem této skupiny".

16. V § 21 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 40) zní:

"(3) Podíl na standardizovaného pojištěnce se stanoví tak, že se součet pojistného vybraného všemi zdravotními pojišťovnami, celkové platby státu za pojištěnce, za něž je plátcem, penále, pokut a jiných plnění, která jsou na základě tohoto zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů40) příjmem zvláštního účtu, a úroků vzniklých na zvláštním účtu, snížený o poplatky za účetní operace a za vedení zvláštního účtu, vydělí celkovým počtem standardizovaných pojištěnců všech zdravotních pojišťoven.

40) Například § 45 zákona č. 48/1997 Sb., § 6a odst. 5 a § 23a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., čl. IV zákona č. 60/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

17. V § 21 odst. 4 se věta první nahrazuje větou, která zní: "Přesahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku připadající na ni podle odstavce 2, odvede tato pojišťovna přebývající finanční prostředky na zvláštní účet, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu oznámena příslušná celková částka.".

18. V § 21 odst. 5 se věta první nahrazuje větou, která zní: "Nedosahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku připadající na ni podle odstavce 2, správce účtu poukáže příslušné zdravotní pojišťovně chybějící finanční prostředky, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu oznámena příslušná celková částka.".

19. V § 21 odst. 5 se na konci doplňuje věta, která zní: "Podle věty druhé se nepostupuje, pokud důvodem nesplnění povinností správcem účtu je nesplnění povinnosti podle odstavce 4 některou zdravotní pojišťovnou.".

20. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně poznámek pod čarou č. 40a) a 40b) zní:

"§ 21a

(1) Zvláštní účet podle § 20 slouží dále k přerozdělování pojistného a dalších příjmů zvláštního účtu podle výskytu pojištěnců, za něž byla příslušnými zdravotními pojišťovnami uhrazena zvlášť nákladná zdravotní péče (dále jen "nákladná péče").

(2) Nákladnou péčí se rozumí zdravotní péče hrazená veřejným zdravotním pojištěním poskytnutá na území České republiky pojištěncům podle zvláštního právního předpisu,40a) u níž výše úhrady příslušnou zdravotní pojišťovnou za jednoho pojištěnce překročila v období jednoho kalendářního roku částku odpovídající třicetinásobku průměrných nákladů na jednoho pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění za poslední účetně uzavřený kalendářní rok (dále jen "nákladný pojištěnec").

(3) Příslušná zdravotní pojišťovna má nárok na úhradu 80 % částky, o kterou nákladná péče překročí částku podle odstavce 2, pokud správci účtu vyúčtuje a řádně doloží případy nákladné péče.

(4) Úhrada nákladné péče se provádí formou měsíčních zálohových plateb a ročního vyúčtování po skončení příslušného kalendářního roku.

(5) Celkový objem finančních prostředků na měsíční zálohové platby zdravotním pojišťovnám je stanoven procentním podílem z finančních prostředků, které jsou v daném měsíci předmětem přerozdělení. Tento podíl odpovídá podílu finančních prostředků uhrazených ze zvláštního účtu v posledním účetně uzavřeném kalendářním roce za nákladnou péči z finančních prostředků, které byly v tomto roce předmětem přerozdělení.

(6) Výše zálohových plateb jednotlivým zdravotním pojišťovnám je dána procentním podílem z celkového objemu finančních prostředků na měsíční zálohové platby odpovídajícím jejich podílu na úhradě nákladné péče v posledním účetně uzavřeném kalendářním roce.

(7) Správce účtu oznámí příslušné zdravotní pojišťovně do 28. dne kalendářního měsíce výši zálohy na ni připadající. Je-li příslušná zdravotní pojišťovna povinna podle § 21 odst. 4 odvést přebývající finanční prostředky na zvláštní účet a zároveň má nárok na zálohovou platbu na úhradu nákladné péče, provede správce účtu vzájemné započtení těchto pohledávek a výslednou částku sdělí příslušné zdravotní pojišťovně do 28. dne kalendářního měsíce.

(8) Přesahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku, na kterou má nárok z obou přerozdělení, odvede tato pojišťovna přebývající finanční prostředky na zvláštní účet do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu výsledná částka oznámena.

(9) Nedosahuje-li pojistné vybrané příslušnou zdravotní pojišťovnou celkovou částku, na kterou má nárok z obou přerozdělení, poukáže správce účtu této pojišťovně chybějící finanční prostředky do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla správcem účtu výsledná částka oznámena.

(10) Příslušné zdravotní pojišťovny vyúčtují správci účtu do 3 měsíců po účetním uzavření kalendářního roku všechny své nákladné pojištěnce za tento rok, celkovou úhradu za jednotlivé pojištěnce a nárokovanou částku podle odstavce 3.

(11) Na kontrole oprávněnosti a správnosti vyúčtování nákladné péče se podílejí všechny zdravotní pojišťovny. Správce účtu provádí kontrolu prostřednictvím společné kontrolní skupiny složené z revizních lékařů všech zdravotních pojišťoven. Pro účely tohoto zákona jsou revizní lékaři delegovaní jednotlivými zdravotními pojišťovnami do kontrolní skupiny oprávněni kontrolovat vyúčtování nákladné péče předložené kteroukoli zdravotní pojišťovnou. Správce účtu je oprávněn vyžadovat od zdravotních pojišťoven další doklady potřebné k ověření správnosti sdělených údajů. V případech, kdy nelze ověřit správnost údajů bez součinnosti se zdravotnickými zařízeními, která nákladnou péči poskytla, je správce účtu oprávněn vyžadovat od nich nezbytné doklady a zdravotnická zařízení jsou povinna je správci účtu poskytnout.

(12) Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna sdělit správci účtu neprodleně případy, kdy na základě kontroly snížila zdravotnickému zařízení úhradu nákladné péče a výši tohoto snížení. V případech, kdy má zdravotní pojišťovna právo na náhradu škody podle zvláštního právního předpisu,40b) je oprávněna uplatnit nárok podle odstavce 3 až po vyřešení náhrady škody, a to pouze u nákladů, které nebyly pokryty náhradou škody.

(13) Správce účtu vypočte do 3 měsíců od převzetí vyúčtování celkové částky, na které mají jednotlivé zdravotní pojišťovny nárok podle odstavce 3, a porovná je s celkovou výší jim poskytnutých měsíčních zálohových plateb. Zjistí-li správce účtu rozdíl mezi nároky a výší zálohových plateb větší než 0,01 %, vypořádá tento rozdíl v rámci započtení podle odstavce 7 v následujícím měsíci, nejdéle však do listopadu příslušného roku.

40a) § 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

40b) § 55 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 258/2000 Sb.".

21. Doplňuje se příloha, která zní:

"Příloha k zákonu č. 592/1992 Sb.

Věkové skupiny pojištěnců pro přerozdělení pojistného

Věk od: do:
05
510
1015
1520
2025
2530
3035
3540
4045
4550
5055
5560
6065
6570
7075
7580
8085
85a více.

Pro účely přerozdělení podle tohoto zákona tvoří věkové skupiny 0 - 5 let pojištěnci mužského, respektive ženského pohlaví, od narození do dovršení pátého roku života, tj. 364 dní, v přestupném roce 365 dní, po dni čtvrtých narozenin.

Skupiny 5 - 10 let tvoří pojištěnci od prvního dne šestého roku života, tj. ode dne pátých narozenin do dovršení desátého roku života.

Další věkové skupiny se vymezují obdobně.".

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Při stanovení průměrných nákladů podle § 20 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve znění tohoto zákona, (dále jen "zákon") odečtou zdravotní pojišťovny od celkových nákladů na jejich pojištěnce v daných věkových skupinách náklady uhrazené podle § 21a zákona. Obdobně postupuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, která spravuje zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění (dále jen "zvláštní účet") podle § 20 zákona (dále jen "správce účtu") při stanovení podílu na standardizovaného pojištěnce podle § 21 odst. 3 zákona.

2. Při stanovení průměrných nákladů na roky 2005 a 2006 podle § 20 odst. 3 zákona odečtou zdravotní pojišťovny od celkových nákladů na jejich pojištěnce v daných věkových skupinách částky, které by jim byly uhrazeny jako nákladná péče za pojištěnce v těchto věkových skupinách podle § 21a zákona v letech 2003 a 2004, pokud by byl v těchto letech § 21a zákona účinný. Obdobně postupuje správce účtu při stanovení podílu na standardizovaného pojištěnce podle § 21 odst. 3 zákona. Při stanovení celkového objemu finančních prostředků na měsíční zálohové platby zdravotním pojišťovnám podle § 21a odst. 5 zákona a výše zálohových plateb jednotlivým zdravotním pojišťovnám podle § 21a odst. 6 zákona v letech 2005 a 2006 postupuje správce účtu tak, jako kdyby byl tento zákon účinný již v letech 2003 a 2004.

3. V roce 2005 správce účtu vypočte celkovou částku připadající příslušné zdravotní pojišťovně z přerozdělení jako součet

a) 35 % částky vypočtené podle § 20 odst. 2 a 3, § 21 odst. 1 až 3 a § 21a odst. 3 až 6 a 13 zákona a

b) 65 % částky vypočtené podle bodu 5.

5. Částku pro účely bodu 3 písm. b) tvoří součet podílů připadajících na každého pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny, za kterého je od prvního dne příslušného měsíce plátcem pojistného stát, přičemž na takového pojištěnce ve věku do 60 let věku připadá jeden podíl a nad 60 let věku tři podíly. Jeden podíl se vypočte ze součtu 60 % pojistného vybraného všemi zdravotními pojišťovnami v období od 18. dne předcházejícího měsíce do 17. dne příslušného měsíce, celkové platby státu za osoby, za něž je plátcem, penále, pokut a dalších plnění, která jsou na základě zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů1) příjmem zvláštního účtu, a úroků vzniklých na zvláštním účtu snížených o poplatky za účetní operace a vedení zvláštního účtu tak, že se tento součet vydělí celkovým počtem pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát, přičemž se každý takový pojištěnec nad 60 let věku počítá třikrát. Počty pojištěnců, za které je od prvního dne příslušného měsíce plátcem pojistného stát, v členění na pojištěnce do 60 let věku a nad 60 let věku, nahlásí zdravotní pojišťovny správci účtu spolu s ostatními údaji dle § 21 odst. 1 zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. VII

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 359/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 23c) až 23e) znějí:

"(5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování zdravotní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek uvedené v příloze č. 2, pokud držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku,23c) nebo v případě potraviny pro zvláštní lékařské účely její výrobce nebo distributor (dále jen "žadatel"), požádá Ministerstvo zdravotnictví o jejich zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").23d) V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely. Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka a transfúzní přípravky; výši jejich úhrady ze zdravotního pojištění stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Seznam podle odstavce 5 vede Ministerstvo zdravotnictví. Žádost o zapsání do Seznamu musí obsahovat

a) identifikační údaje žadatele,

b) doklad o platné registraci léčivého přípravku, včetně jeho příloh,23c) nebo v případě potraviny pro zvláštní lékařské účely, vzor etikety použité pro označení potraviny pro zvláštní lékařské účely.23e)

Do Seznamu nelze zapsat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, pokud neobsahují některou z léčivých látek ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2.

(7) O zapsání do Seznamu informuje Ministerstvo zdravotnictví žadatele do 90 dnů od obdržení jeho žádosti. Ministerstvo zdravotnictví může při posuzování žádosti o zapsání do Seznamu v případě zjištění nedostatků vyzvat žadatele, aby doplnil údaje podle odstavce 6 ve lhůtě do 30 dnů. Pokud v této lhůtě Ministerstvo zdravotnictví neobdrží doplnění požadovaných údajů, zápis neprovede.

(8) O vyřazení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze Seznamu rozhodne Ministerstvo zdravotnictví, pokud

a) skončila platnost registrace léčivého přípravku podle zvláštního právního předpisu,23c)

b) léčivá látka, kterou léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely obsahuje, není uvedena v příloze č. 2, nebo

c) o vyřazení ze Seznamu požádá žadatel.

Na rozhodnutí o vyřazení léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze Seznamu se vztahuje správní řád.47)

(9) Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje aktualizovaný Seznam na své stránce v síti Internet.

(10) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou

a) léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně hrazené ze zdravotního pojištění,

b) výši úhrady jednotlivých léčivých látek náležejících do skupin léčivých látek podle přílohy č. 2,

c) výši úhrad potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahující léčivé látky ze skupin léčivých látek podle přílohy č. 2,

d) výši úhrad individuálně připravovaných léčivých přípravků, radiofarmak a transfúzních přípravků ze zdravotního pojištění,

e) omezení a symboly stanovující podmínky předepisování léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, včetně omezení a symbolů pro používání léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích.

23c) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

23d) Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u léčiv užívaných člověkem a jejich začlenění do rámce vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.

23e) § 15 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.".

Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 11 až 17.

2. V § 15 se odstavce 11 a 12 zrušují.

Dosavadní odstavce 13 až 17 se označují jako odstavce 11 až 15.

3. V § 15 odstavec 13 zní:

"(13) Ze zdravotního pojištění se plně hradí při poskytování ústavní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely zapsané v Seznamu, individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky a prostředky zdravotnické techniky a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.".

4. V § 53 odst. 1 věta druhá a třetí znějí: "Zdravotní pojišťovny rozhodují platebními výměry. Platební výměr na dlužné pojistné je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 dnů.".

5. V § 53 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 9, které včetně poznámky pod čarou č. 47a) znějí:

"(2) Dlužné pojistné a penále může zdravotní pojišťovna předepsat k úhradě též výkazem nedoplatků. Výkaz nedoplatků musí obsahovat

a) označení plátce pojistného, jemuž se nedoplatky vykazují,

b) výši nedoplatků podle stavu účtu plátce pojistného k určitému dni vycházející z údajů vykázaných plátcem pojistného nebo z kontrol provedených zdravotní pojišťovnou, z pravděpodobné výše pojistného, byla-li stanovena, a z penále vypočteného k tomuto dni,

c) den, ke kterému byla výše nedoplatků zjištěna,

d) čísla účtů příslušné zdravotní pojišťovny, na která musí být nedoplatky uhrazeny,

e) poučení o vykonatelnosti,

f) poučení o námitkách,

g) označení zdravotní pojišťovny, která výkaz nedoplatků vydala, a datum vydání. Výkaz nedoplatků musí být opatřen úředním razítkem a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby.

(3) Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem jeho doručení. Výkaz nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako platební výměr.

(4) Proti výkazu nedoplatků lze zdravotní pojišťovně, která výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést.

(5) Na základě námitek zdravotní pojišťovna do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud zdravotní pojišťovna nerozhodne o námitkách ve lhůtě výše uvedené, pozbývá výkaz nedoplatků platnost.

(6) Zdravotní pojišťovna může výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.

(7) Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(8) Vykonatelná rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 a vykonatelné výkazy nedoplatků jsou titulem pro soudní47a) nebo správní47) výkon rozhodnutí.

(9) Správní výkon rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 provádí zdravotní pojišťovna, která platební výměr vydala v prvním stupni řízení; to platí obdobně pro výkazy nedoplatků.

47a) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 10 až 13.

6. V § 53 se na začátek odstavce 10 vkládá věta, která zní: "O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.".

7. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

Číslo skupiny Název skupiny léčivých látek
1 stomatologika
2 adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2-blokátorů, perorální podání
3 protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová léčiva
4 spasmolytika, perorální podání
5 spasmolytika, ostatní cesty aplikace
6 anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky
7 prokinetika, antiflatulencia, perorální podání
8 prokinetika, ostatní cesty aplikace
9 antiemetika, perorální podání
10 antiemetika, ostatní cesty aplikace
11 hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra
12 laxativa a další léčiva k očištění střeva
13 antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, perorální podání
14 antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, ostatní cesty aplikace
15 digestiva včetně enzymových přípravků
16 insuliny krátkodobě působící
17 insuliny střednědobě působící včetně kombinací
18 insuliny dlouhodobě působící
19 analoga insulinů a insuliny používané k aplikaci pomocí insulinové pumpy
20 perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů
21 perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další antidiabetika
22 vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání
23 vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní cesty aplikace
24 soli vápníku, perorální podání
25 kombinace solí vápníku, perorální podání
26 soli vápníku, ostatní cesty aplikace
27 soli draslíku, perorální podání
28 soli draslíku, ostatní cesty aplikace
29 soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální podání
30 soli hořčíku, ostatní cesty aplikace
31 soli fluoru, perorální podání
32 ostatní léčiva ovlivňující trávicí systém
33 antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
34 antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III
35 antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinu
36 antiagregancia kromě heparinu
37 fibrinolytické enzymy
38 antifíbrinolytika, perorální podání
39 antifíbrinolytika, ostatní cesty aplikace
40 vitamin K a jiná hemostatika
41 koagulační faktory (koagulační faktor VIII)
42 koagulační faktory (koagulační faktor IX)
43 ostatní koagulační faktory
44 soli železa, perorální podání
45 soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace
46 soli železa, ostatní cesty aplikace
47 vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika
48 erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánu
49 substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
50 substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
51 parenterální výživa
52 intravenozní roztoky fysiologického roztoku
53 ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze
54 aditiva k intravenozním roztokům
55 ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému
56 srdeční glykosidy
57 antiarytmika třída I a III, perorální podání
58 antiarytmika, ostatní cesty aplikace
59 adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka
60 vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro chronickou léčbu
61 vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro akutní léčbu
62 prostaglandiny a jiná kardiaka
63 antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo arteriol, vč. kombinací s diuretiky, perorální podání
64 antihypertenziva, ostatní cesty aplikace
65 diuretika s nižším diuretickým účinkem
66 diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
67 diuretika s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace
68 diuretika šetřící draslík
69 kombinace diuretik
70 periferní vazodilatancia, perorální podání
71 periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní cesty aplikace
72 vazoprotektiva a venofarmaka
73 neselektivní beta-blokátory, perorální podání
74 selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity, perorální podání
75 beta-blokátory, ostatní cesty aplikace
76 kombinace beta-blokátorů s jinými antihypertenzivy
77 blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů, perorální podání
78 blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání
79 blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace
80 ACE inhibitory působící méně než 24 hodin
81 ostatní ACE-inhibitory
82 kombinace léčiv působících na renin-angiotenzinový systém s dalšími antihypertenzivy
83 léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inhibitorů
84 hypolipidemika ze skupiny statinů
85 hypolipidemika ze skupiny fí bratů a ostatních skupin
86 ostatní léčiva používaná u nemocí kardiovaskulárního systému
87 antimykotika k lokálnímu použití ze skupiny antibiotik, imidazolových a triazolových derivátů
88 ostatní antimykotika k lokálnímu použití
89 emolliencia a protektiva
90 léčiva pro léčbu ran a vředů
91 antipsoriatika
92 antibiotika k zevnímu použití
93 antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu užití a virostatika
94 středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich kombinace
95 velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace
96 kortikosteroidy v kombinacích s antibiotiky nebo antiseptiky
97 kortikosteroidy v jiných kombinacích
98 antiseptika a desinficiencia
99 léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky
100 ostatní léčiva používaná u nemocí kůže
101 gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití
102 gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití
103 léčiva zvyšující tonus dělohy
104 léčiva snižující tonus dělohy
105 inhibitory prolaktinu
106 mužské pohlavní hormony
107 ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání
108 ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, ostatní cesty aplikace
109 ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
110 kombinace ženských pohlavních hormonů
111 gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
112 ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
113 jiná urologika včetně spasmolytik
114 léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty a ostatní gynekologa
115 ostatní léčiva používaná u nemocí urogenitálního systému
116 hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
117 hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
118 hormony hypotalamu a jejich analoga
119 kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
120 kortikosteroidy pro celkové použití, ostatní cesty aplikace
121 hormony štítné žlázy a jódová terapie
122 tyreostatika
123 glukagon a homeostatika vápníku a ostatní hormonální léčiva
124 ostatní léčiva ze skupiny hormonů
125 tetracyklinová a amfenikolová antibiotika
126 peniciliny se širokým spektrem, perorální podání
127 peniciliny se širokým spektrem, ostatní cesty aplikace
128 peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
129 peniciliny citlivé k betalaktamáze, ostatní cesty aplikace
130 peniciliny rezistentní k betalaktamáze a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání
131 jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
132 jiná betalaktamová antibiotika, ostatní cesty aplikace
133 sulfonamidy a trimetoprim
134 makrolidová antibiotika a jejich kombinace s antibakteriálními léčivy
135 linkosamidová antibiotika
136 aminoglykosidová antibiotika
137 chinolonová chemoterapeutika
138 ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně močových chemoterapeutik
139 imidazolová chemoteraputika pro celkové použití a jiné antibakteriální látky
140 antimykotika pro systémové užití
141 ostatní antimykobakteriální látky
142 systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí
143 antiretrovirotika
144 zvířecí imunoglobuliny proti stafylokokovým infekcím
145 zvířecí imunoglobuliny proti záškrtu
146 zvířecí imunoglobuliny proti hadímu jedu
147 zvířecí imunoglobuliny proti botulismu
148 zvířecí inunoglobuliny proti plynaté sněti
149 zvířecí imunoglobuliny proti vzteklině
150 imunoglobuliny, normální lidské, pro extravaskulární aplikaci
151 imunoglobuliny, normální lidské, pro intravaskulární aplikaci
152 lidské imunoglobuliny proti tetanu
153 lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
154 lidské imunoglobuliny proti vzteklině
155 ostatní lidské specifické imunoglobuliny
156 očkovací látky proti tetanu
157 jiné bakteriální vakcíny
158 očkovací látky proti tuberkulóze
159 očkovací látky proti vzteklině
160 ostatní očkovací látky a imunoglobuliny a ostatní antiinfektiva pro systémovou aplikaci
161 ostatní léčiva ze skupiny antibiotik, chemoterapeutik, imunoglobulinů nebo očkovacích látek
162 cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
163 cytostatika ze skupiny alkylačních látek, ostatní cesty aplikace
164 antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání
165 antimetabolity - analoga listové kyseliny, ostatní cesty aplikace
166 antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
167 antimetabolity - analoga purinů, ostatní cesty aplikace
168 antimetabolity - analoga pyrimidinů
169 alkaloidy z rodu vinca a analoga
170 deriváty podofylotoxinu, perorální podání
171 deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
172 taxany
173 antracykliny a jejich deriváty
174 ostatní cytotoxická antibiotika
175 platinová cytostatika
176 ostatní cytostatika, perorální podání
177 ostatní cytostatika kromě platinových, ostatní cesty aplikace
178 hormonální léčiva s cytostatickým účinkem
179 antagonisté hormonů a příbuzné látky používané v onkologii
180 inhibitory steroidních hormonů používané v onkologii
181 imunostimulační a imunomodulační léčiva včetně interferonů
182 ostatní imunostimulační a imunomodulační léčiva
183 imunosupresivní léčiva, perorální podání
184 imunosupresivní léčiva ostatní cesty aplikace a ostatní cytostatika
185 nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinů a derivátů kyseliny octové, perorální podání
186 nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, perorální podání
187 ostatní nesteroidní protizánětlivá léčiva pro perorální podání
188 nesteroidní protizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octové, ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátů, ostatní cesty aplikace
189 specifická antirevmatika a ostatní léčiva užívaná při nemocech muskuloskeletálního systému
190 lokálně aplikovaná nesteroidní protizánětlivá léčiva
191 svalová relaxancia
192 antiuratika a ostatní hrazené přípravky skupiny M nezařazené do jiných skupin
193 léčiva působící na mineralizaci kostí
194 ostatní léčiva používaná u nemocí muskuloskeletálního systému
195 lokální anestetika ze skupiny esterů
196 lokální anestetika ze skupiny amidů
197 lokální anestetika ze skupiny amidů v kombinaci s adrenalinem nebo jinou vazokonstrikční látkou
198 analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny derivátů morfinu, perorální podání
199 analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, perorální podání
200 analgetika - anodyna (opioidy) ze skupiny analogů morfinu, ostatní cesty aplikace
201 analgetika - antipyretika ze skupiny derivátů kyseliny salicylové, peroroální podání
202 ostatní analgetika - antipyretika, perorální podání
203 antimigrenika
204 antiepileptika ze skupiny barbiturátů
205 antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
206 antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
207 antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
208 ostatní antiepileptika
209 anticholinergní antiparkinsonika
210 dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
211 antiparkinsonika z ostatních skupin
212 antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
213 antipsychotika, neuroleptika pro perorální podání, neuroleptika - fenothiaziny, perorální podání
214 neuroleptika - butyrofenony a indolové deriváty perorální podání
215 neuroleptika - thioxantheny, difenylbutylpiperidiny, perorální podání
216 neuroleptika - diazepiny, oxazepiny, thiazepiny, benzamidy, perorální podání
217 ostatní antipsychotika, perorální podání
218 lithium
219 antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace - nedepotní přípravky
220 antipsychotika, neuroleptika ostatní cesty aplikace - depotní přípravky
221 anxiolytika, perorální podání
222 anxiolytika a hypnotika, ostatní cesty aplikace
223 antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
224 antidepresiva selektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
225 antidepresiva působící inhibičně na monoaminooxidázu a ostatní antidepresiva perorální podání
226 antidepresiva, ostatní cesty aplikace
227 stimulancia a nootropika a léčiva určená k léčbě demence
228 parasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, perorální podání
229 parasympatomimetika, ostatní cesty aplikace
230 léčiva používaná při léčbě závratí a ostatní léčiva užívaná u nemocí nervového systému
231 ostatní léčiva používaná u nemocí centrálního nervového systému
232 antimalarika
233 anthelmintika a antiektoparazitika a ostatní léčiva ze skupiny léčiv používaných u parazitárních nemocí
234 nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
235 inhalační sympatomimetika včetně kombinací
236 inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, aerosol
237 inhalační kortikosteroidy a anticholinergika, ostatní lékové formy
238 ostatní inhalační antiastmatika
239 antiastmatika, perorální podání
240 antiastmatika, ostatní cesty aplikace
241 ostatní antiastmatika, perorální podání
242 ostatní antiastmatika, ostatní cesty aplikace
243 expektorancia kromě kombinací, perorální podání
244 expektorancia kromě kombinací, ostatní cesty aplikace
245 antitusika ze skupiny derivátů opioidů
246 ostatní antitusika
247 nesedativní antihistaminika
248 sedativní antihistaminika pro perorální podání
249 antihistaminika, ostatní cesty aplikace
250 ostatní léčiva používaná u nemocí respiračního systému
251 oftalmologika - antibiotika
252 oftalmologika - chemoterapeutika a antiseptika
253 oftalmologika - antivirotika
254 oftalmologika - kortikosteroidy
255 oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
256 oftalmologika - kombinace protizánětlivých léků s antiinfektivy
257 antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
258 antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
259 ostatní antiglaukomatika
260 mydriatika a cykloplegika
261 dekongescenty a antialergika
262 anestetika lokální a jiná oftalmologika
263 ostatní léčiva používaná u nemocí senzorických orgánů
264 terapeutické extrakty alergenů standardizované perorální podání
265 terapeutické extrakty alergenů nestandardizované perorální podání
266 terapeutické extrakty alergenů standardizované ostatní cesty aplikace
267 terapeutické extrakty alergenů nestandardizované ostatní cesty aplikace
268 základní antidota a fágové lyzáty
269 antidota používaná při otravě organofosfáty
270 antidota používaná při otravě některými těžkými kovy
271 antidota používaná při otravě kyanidy
272 antidota používaná při léčbě cytostatiky perorální podání
273 antidota používaná při léčbě cytostatiky ostatní cesty aplikace
274 testy sekrece hormonů hypofýzy, diagnostiky funkce ledvin a funkce štítné žlázy
275 tuberkulinový test
276 testy pro alergické choroby
277 ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům perorální podání
278 ostatní léčiva k diagnostickým a terapeutickým účelům ostatní cesty aplikace
279 výživa bez fenylalaninu a ostatních aminokyselin, kombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny
280 kombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, příp. tuk a jiné kombinace pro výživu
281 aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidy
282 náhrady mléka
283 rozpouštědla a irigační roztoky a ostatní léčiva ze skupiny varií
284 vodorozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látky
285 vodorozpustné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látky
286 vodorozpustné hepatotropní a vodonerozpustné RTG kontrastní látky
287 RTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatý
288 paramagnetické kontrastní látky a kontrastní látky pro ultrazvuk
289 individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku
290 individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii
291 individuálně připravovaná léčiva ze skupiny dermatologik (s výjimkou kosmetik)
292 individuálně připravovaná léčiva ze skupiny oftalmologik a otologik
293 individiuálně připravovaná léčiva ze skupiny analgetik - anodyn (opioidů)
294 individuálně připravovaná léčiva ze skupiny gynekologik
295 individuálně připravovaná léčiva ze skupiny léčiv trávícího ústrojí
296 individuálně připravovaná léčiva ze skupiny otorhinolaryngologik a antiastmatik
297 erytrocytární přípravky
298 trombocytární přípravky
299 přípravky z plazmy
300 leukocytární přípravky".

Čl. VIII

V seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle § 15 odst. 5 věty první zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění čl. VII bodu 1 tohoto zákona, jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsažené k tomuto dni v číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle věty první Ministerstvo zdravotnictví zveřejní dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na své stránce v síti Internet.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou článku V bodů 11 až 21 a článku VI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například § 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 6a odst. 5 a § 23a odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru