Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 434/2004 Sb.Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Částka 142/2004
Platnost od 23.07.2004
Účinnost od 31.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

434

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2004

o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon):


§ 1

(1) Osoby nesouhlasící s posmrtným odběrem tkání a orgánů (dále jen "nesouhlasící osoba") uvádějí do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů data stanovená transplantačním zákonem1) s tím, že pokud není přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození. Dále se uvádějí údaje o rozsahu nesouhlasu, a to

a) vyslovení nesouhlasu s odběrem všech tkání nebo orgánů, nebo

b) vyslovení nesouhlasu s odběrem konkrétně vymezených tkání nebo orgánu; výčet tkání a orgánů je uveden v příloze této vyhlášky.

(2) Jestliže jménem nezletilé osoby nebo osoby, jejíž svéprávnost je omezena, vyslovuje nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů této osoby zákonný zástupce, uvádí se do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů vedle dat nesouhlasící osoby podle odstavce 1 též jméno, popřípadě jména a příjmení zákonného zástupce.

(3) Vyslovení nesouhlasu je opatřeno úředně ověřeným podpisem nesouhlasící osoby, v případě postupu podle odstavce 2 úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

§ 2

(1) Nesouhlasící osoba, popřípadě zákonný zástupce doručí nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Nesouhlas s odběrem lze Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky doručit osobně nebo v zásilce s doručenkou.

(2) Jestliže byl nesouhlas s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů vysloven ve zdravotnickém zařízení2), použijí se pro zápis tohoto nesouhlasu ustanovení § 1 odst. 1 a 2 a odstavce 1 obdobně s tím, že kopii zápisu nesouhlasu doručí Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky statistickému ústavu poskytovatel zdravotních služeb.

(3) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky zašle bez zbytečného odkladu oznámení nesouhlasící osobě o zařazení jejího nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2004.


Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 434/2004

Výčet tkání a orgánů pro potřeby jejich konkrétního vymezení ve vyslovení nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Výčet orgánů:*)

1. srdce

2. plíce

3. játra

4. ledviny

5. slinivka břišní

6. tenké střevo

7. děloha

Výčet tkání:*)

1. srdeční

2. cévní

3. kostní

4. kožní

5. oční

6. vazy, šlachy, fascie

7. jiné

Poznámky pod čarou

1) § 18 odst. 4 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).

2) § 16 odst. 2 zákona č. 285/2002 Sb.

*) Ve vyslovení nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání a orgánů lze uvést pouze orgány nebo tkáně nebo některé orgány a tkáně nebo některé orgány nebo některé tkáně. Rozsah nesouhlasu lze i doplnit dalším vysvětlením, popřípadě upřesněním.

Přesunout nahoru