Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 429/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele

Částka 140/2004
Platnost od 21.07.2004
Účinnost od 26.07.2004
Zrušeno k 01.07.2008 (237/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

429

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2004,

kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

PRAVIDLA JEDNÁNÍ INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE SE ZÁKAZNÍKY

§ 1

Kvalifikované, čestné a spravedlivé poskytování investiční služby

Investiční zprostředkovatel poskytuje své služby kvalifikovaně, čestně a spravedlivě, v nejlepším zájmu zákazníků, a to zejména tím, že

a) je poskytuje prostřednictvím důvěryhodných a odborně způsobilých zaměstnanců, společníků či členů,

b) investiční zprostředkovatel 1. úrovně zajistí výkon činností podle § 29 odst. 1 zákona prostřednictvím důvěryhodných a odborně způsobilých investičních zprostředkovatelů 2. úrovně,

c) postupuje podle vnitřních předpisů a podkladů podle § 9 odst. 5 a zajišťuje kontrolu tohoto postupu,

d) informuje zákazníka o postupu uplatňování reklamací a stížností a jejich vyřizování,

e) jasným a srozumitelným způsobem informuje zákazníka o způsobu odměňování investičního zprostředkovatele,

f) v jednání se zákazníkem v nejvyšší možné míře přihlíží k jeho individuálním podmínkám,

g) činí potřebná opatření, aby zabránil střetu zájmů mezi ním a jeho zákazníky, a

h) poskytuje zákazníkům rovné a spravedlivé zacházení.

§ 2

Pravidla navázání kontaktu se zákazníkem

Investiční zprostředkovatel sdělí při prvním kontaktu se zákazníkem informace o sobě a o službách, které poskytuje, zejména

a) údaje o osobě1)investičního zprostředkovatele, s výjimkou data narození,

b) údaje o osobě1), které investiční zprostředkovatel předává zákazníkovy pokyny [§ 29 odst. 1 písm. b)zákona], případně též o zprostředkovateli 1. úrovně,

c) údaj o tom, že investiční zprostředkovatel je registrován u Komise pro cenné papíry,

d) popis investiční služby, kterou investiční zprostředkovatel poskytuje; investiční zprostředkovatel zejména uvede, že v rámci výkonu činnosti podle § 29 odst. 1 zákona neposkytuje investiční poradenství2).

§ 3

Pravidla vyžadování informací od zákazníka

(1) Investiční zprostředkovatel vyžaduje od zákazníka informace o jeho finanční situaci, o zkušenostech v oblasti investic do investičních nástrojů a o záměrech, kterých chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby. Při získávání informací od zákazníků je investiční zprostředkovatel povinen

a) poučit zákazníka o tom, že odpovědět na položené otázky není povinností zákazníka, a pokud tak učiní, činí tak zcela dobrovolně; pokud zodpovězení některé otázky představuje podmínku uzavření smlouvy nebo přijetí pokynu, investiční zprostředkovatel o tom zákazníka rovněž poučí,

b) poučit zákazníka o důsledcích odmítnutí poskytnutí informace zákazníkem nebo podání informace neúplné, nepřesné nebo nepravdivé,

c) poučit zákazníka o tom, že na jím sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle zákona3),

d) průkazným způsobem zaznamenat a vyhodnotit informace o zákazníkovi z hlediska úrovně odborných znalostí a zkušeností zákazníka, jeho finanční situace, požadavků na službu a vztahu k riziku a tyto informace včetně vyhodnocení zaznamenat do evidence informací získaných od zákazníků; tím nejsou dotčeny povinnosti investičního zprostředkovatele podle zvláštních zákonů4) a

e) v případě, že zákazník odmítne informace poskytnout, učinit o tom záznam do evidence podle písmene d).

(2) V případě, že pokyn zákazníka není pro zákazníka vhodný vzhledem k informacím, které od něj investiční zprostředkovatel získal, investiční zprostředkovatel na to zákazníka prokazatelným způsobem upozorní a zapíše tuto skutečnost do evidence podle odstavce 1 písm. d).

§ 4

Pravidla informování o podstatných skutečnostech souvisejících s poskytnutím investiční služby

(1) Investiční zprostředkovatel je povinen informovat zákazníka před přijetím pokynu

a) o druhu investičního nástroje5), ke kterému se pokyn vztahuje, včetně jeho charakteristiky a rizicích spojených s investováním do tohoto druhu investičního nástroje,

b) o aktuálním kurzu nebo ceně investičního nástroje na regulovaných trzích nebo kurzu či ceně, za které byl investiční nástroj obchodován naposled; u podílových listů otevřených podílových fondů o aktuální ceně podílového listu, za kterou investiční společnost podílový list odkupuje, a způsobu jejího stanovení,

c) jasným a srozumitelným způsobem o cenách, které souvisí s poskytnutím investiční služby (poplatcích),

d) o možných rizicích, která mohou být spojena s požadovanou službou nebo pokynem,

e) o tom, že předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené a že zaručena nemusí být ani návratnost investované částky,

f) o nových skutečnostech, které by mohly mít významný vliv na dosud neprovedený pokyn při respektování zákazu využívání vnitřních informací,

g) o všech podstatných smluvních podmínkách, které se vztahují k zamýšleným investičním službám, které mohou ovlivnit investiční rozhodnutí zákazníka, a

h) o existenci či neexistenci záručních systémů pro zákazníky6)a podmínkách poskytování náhrady z nich.

(2) Investiční zprostředkovatel je povinen neprodleně informovat zákazníka po přijetí pokynu, ledaže je poskytnutí informace zajištěno osobou uvedenou v § 29 odst. 1 písm. b) zákona, o

a) uskutečněných pokynech, nebo

b) důvodu, pro který nemohl být pokyn realizován.

§ 5

Pravidla propagace služeb

(1) Investiční zprostředkovatel při propagaci investičních služeb zajistí, aby

a) z obsahu propagace bylo zřejmé, která investiční služba je nabízena, který investiční nástroj je předmětem této investiční služby a kdo investiční službu nabízí,

b) pokud je obsahem propagace srovnání nabízené investiční služby, investičního nástroje nebo osoby, která investiční službu nabízí, s jinou službou, nástrojem nebo osobou, byly uvedeny všechny skutečnosti, které mohou mít na výsledek takového srovnání podstatný vliv,

c) obsahem propagace bylo upozornění na rizika, se kterými jsou poskytovaná služba nebo investiční nástroj spojeny. Obsah, rozsah a formu poskytnutí informace o rizicích a výnosu stanoví investiční zprostředkovatel s přihlédnutím k povaze nabízené investiční služby nebo investičního nástroje; je-li obsahem propagace též údaj o výnosu z investiční služby nebo investičního nástroje dosaženém v minulosti, investiční zprostředkovatel je povinen zajistit, aby obsahem propagace bylo též upozornění na to, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že investice obsahuje riziko kolísání hodnoty a že návratnost původně investovaných prostředků není zaručena,

d) obsahem propagace nebyly číselné odhady nebo předpovědi budoucího výnosu spojeného s poskytováním investiční služby nebo s investičním nástrojem, pokud z povahy investiční služby nebo investičního nástroje nevyplývá, že tento výnos je pevně stanoven,

e) informace o daňových zvýhodněních souvisejících s poskytováním investičních služeb nebo jiné obdobné informace byly obsahem propagace jen současně s informacemi o okruhu osob, kterých se tyto výhody týkají, a o podmínkách a rozsahu poskytování těchto výhod,

f) použité informace nebyly zavádějící,

g) informace o existenci záručních systémů pro zákazníky6) nebyly způsobilé vyvolat domněnku, že výnosy z investiční služby nebo investičního nástroje nebo návratnost investice jsou zaručeny,

h) informace o Komisi pro cenné papíry, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem nebyly způsobilé vyvolat domněnku, že tyto instituce zaručují výnosy z investiční služby nebo návratnost investice, nebo že tyto instituce investici doporučují,

i) u všech informací použitých pro propagaci byl uveden jejich zdroj a

j) propagace investičních služeb byla graficky a výtvarně řešena v souladu s obsahovými požadavky na propagaci, především zachovávala vyváženost ve zdůraznění nápadnosti a zřetelnosti informací týkajících se výhod a rizik investice.

(2) Poskytuje-li investiční zprostředkovatel investiční služby prostřednictvím internetu, uveřejňuje na svých internetových stránkách pravdivé a aktuální informace.

(3) Propaguje-li investiční zprostředkovatel investiční služby formou nevyžádaného přímého oslovení zákazníka, činí tak výhradně v pracovní dny v době od 8 do 19 hodin. Při oslovení zákazníka se investiční zprostředkovatel na počátku komunikace se zákazníkem ujistí, že zákazníka tato forma propagace služeb neobtěžuje.

(4) Ustanovením odstavců 1 až 3 nejsou dotčeny povinnosti podle zvláštních právních předpisů7).

ČÁST DRUHÁ

ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY

§ 6

Administrativní postupy

(1) Administrativními postupy, které investiční zprostředkovatel zavede v rámci svého vnitřního provozu, jsou alespoň

a) kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat (§ 7),

b) postup při vyřizování stížností, zajišťující spravedlivé, efektivní a průkazné vyřízení stížnosti v přiměřené lhůtě a úplné informování zákazníka o výsledku vyřízení stížnosti,

c) evidence stížností obsahující zejména údaje o datu obdržení stížnosti, předmětu stížnosti, datu a výsledku jejího vyřízení,

d) postup tvorby, zpracování a nakládání s daty a dokumenty, které souvisí s poskytnutím investiční služby, v jehož rámci se úkoly jednotlivých osob a obsah těchto dat a dokumentů řídí předem stanovenými pravidly,

e) postup uchovávání dat a dokumentů, v jehož rámci se zejména způsob a doba jejich uchovávání řídí předem průkazně stanovenými pravidly,

f) postup při ověřování splnění předpokladů pro výkon činnosti u zaměstnanců investičního zprostředkovatele, kteří přijímají a předávají pokyny týkající se investičních nástrojů, při kterém investiční zprostředkovatel průběžně sleduje a vyhodnocuje soulad s požadavky zákona8), a na základě tohoto vyhodnocení přijímá opatření zajišťující soulad s těmito požadavky.

(2) Investiční zprostředkovatel 1. úrovně sjedná ve smlouvě s investičním zprostředkovatelem 2. úrovně povinnost investičního zprostředkovatele 2. úrovně dodržovat pravidla podle § 3, 4 a 5 tak, jak je má zpracovány ve formě písemných podkladů (§ 9 odst. 5) investiční zprostředkovatel 1. úrovně.

(3) Investiční zprostředkovatel 1. úrovně informuje investičního zprostředkovatele 2. úrovně o skutečnostech podle § 31 zákona bez zbytečného odkladu poté, co je získal od osoby podle § 29 odst. 1 písm. b) zákona.

§ 7

Kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci dat

(1) Investiční zprostředkovatel

a) zajistí, aby se přístup zaměstnanců k evidenci přijatých a předaných pokynů a údajům v ní zaznamenaných, rozsah přístupových práv a proces jejich nastavování, včetně způsobu rozhodování o rozsahu přístupových práv jednotlivých zaměstnanců a rozhodování o jejich změnách, řídil předem průkazně stanovenými pravidly,

b) zajistí, aby se podmínky, za kterých budou do evidence přijatých a předaných pokynů vkládána data získaná v souvislosti s poskytováním investiční služby investičním zprostředkovatelem a jejich změny, a podmínky nakládání s těmito daty, řídily předem stanovenými pravidly,

c) pravidelně zálohuje a uchovává data uložená v evidenci přijatých a předaných pokynů,

d) zajistí ochranu evidence přijatých a předaných pokynů před vstupem a zásahy ze strany neoprávněných osob a před poškozením a

e) připraví postup rekonstrukce dat v případě, že došlo k neoprávněnému zásahu nebo k poškození evidence přijatých a předaných pokynů, a tento postup zachytí v písemné podobě.

(2) Správu dat stanovenou v odstavci 1 investiční zprostředkovatel zajistí prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

(3) Investiční zprostředkovatel přijímá a předává pokyny způsobem, který zajišťuje jejich průkaznost.

ČÁST TŘETÍ

MECHANIZMUS VNITŘNÍ KONTROLY

§ 8

Mechanizmus vnitřní kontroly

(1) Investiční zprostředkovatel zavede mechanizmus vnitřní kontroly v rozsahu přiměřeném své velikosti a rozsahu a povaze poskytovaných investičních služeb a zajistí vytvoření takové organizační struktury, která umožní efektivní činnost mechanizmu vnitřní kontroly.

(2) Součástí mechanizmu vnitřní kontroly je v závislosti na rozsahu jeho zavedení

a) kontrola prováděná každým zaměstnancem při výkonu pracovní činnosti,

b) kontrola prováděná vedoucím zaměstnancem při výkonu řídící činnosti,

c) kontrola prováděná osobou pověřenou výkonem vnitřní kontroly.

(3) Investiční zprostředkovatel upraví vnitřním předpisem povinnosti v oblasti vnitřní kontroly pro všechny osoby uvedené v odstavci 2. Investiční zprostředkovatel dále upraví vnitřním předpisem metodiku pro provádění vnitřní kontroly osobou pověřenou výkonem vnitřní kontroly.

(4) Výkon vnitřní kontroly zajišťuje investiční zprostředkovatel prostřednictvím alespoň jednoho zaměstnance, ledaže pro něj výkon vnitřní kontroly zajišťuje třetí osoba na smluvním základě. Osoba pověřená výkonem vnitřní kontroly se nesmí přímo podílet na poskytování investičních služeb a musí být osobou odborně způsobilou k výkonu vnitřní kontroly.

(5) Osoba pověřená výkonem vnitřní kontroly

a) kontroluje dodržování vnitřních předpisů ze strany zaměstnanců investičního zprostředkovatele,

b) kontroluje dodržování postupů a pravidel podle § 3 a § 32 odst. 1 zákona ze strany investičních zprostředkovatelů 2. úrovně, kteří pro investičního zprostředkovatele vykonávají činnosti podle § 29 odst. 1 zákona,

c) kontroluje soulad podkladů podle § 9 odst. 5 a vnitřních předpisů s právními předpisy,

d) koordinuje tvorbu opatření vedoucích k zajištění souladu činnosti investičního zprostředkovatele a podkladů podle § 9 odst. 5 a vnitřních předpisů s právními předpisy a kontroluje soulad navržených opatření s právními předpisy,

e) o provedených kontrolách vypracuje zprávu, jejíž součástí je návrh doporučení na odstranění zjištěných nedostatků,

f) ověřuje, zda opatření přijatá na základě navrženého doporučení byla realizována ve stanovených termínech a jakým způsobem,

g) koordinuje komunikaci se státními orgány a dalšími orgány veřejné správy,

h) činí opatření proti zneužití informací, dat a dokumentů, které získá při výkonu své činnosti,

i) vykonává činnosti podle písmen a) až h) odborně, nezávisle, objektivně a čestně a

j) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu vnitřní kontroly nebo v souvislosti s ní.

(6) Investiční zprostředkovatel upraví vnitřním předpisem oprávnění osoby pověřené výkonem vnitřní kontroly

a) pasivně vstupovat do evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele a získávat z ní údaje nezbytné k výkonu vnitřní kontroly,

b) vstupovat na jednotlivá pracoviště investičního zprostředkovatele, je-li to nezbytné k výkonu vnitřní kontroly, a

c) požadovat na všech zaměstnancích investičního zprostředkovatele, případně též na třetí osobě, která na smluvním základě zajišťuje pro investičního zprostředkovatele činnosti podle § 29 odst. 1 zákona, poskytnutí informací a dokladů nezbytných k výkonu vnitřní kontroly.

(7) Investiční zprostředkovatel 1. úrovně stanoví ve smlouvě s investičním zprostředkovatelem 2. úrovně povinnost investičního zprostředkovatele 2. úrovně předkládat na vyžádání investičnímu zprostředkovateli 1. úrovně evidenci přijatých a předaných pokynů podle § 32 odst. 1 písm. a)zákona obsahující záznamy o pokynech předaných investičnímu zprostředkovateli 1. úrovně a evidenci podle § 3.

(8) Osoba pověřená výkonem vnitřní kontroly provádí kontrolní činnost ve lhůtách stanovených vnitřním předpisem, nejméně však jednou za 6 měsíců.

(9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se vztahují pouze na investiční zprostředkovatele, kteří vykonávají činnost podle § 29 odst. 1 zákona prostřednictvím svých zaměstnanců, společníků či členů nebo prostřednictvím investičních zprostředkovatelů 2. úrovně.


ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 9

Společná ustanovení

(1) Pro účely této vyhlášky se investičním zprostředkovatelem 1. úrovně rozumí investiční zprostředkovatel, pro kterého vykonává činnost podle § 29 odst. 1 zákona jiný investiční zprostředkovatel; investičním zprostředkovatelem 2. úrovně se rozumí investiční zprostředkovatel, který vykonává činnost podle § 29 odst. 1 zákona pro jiného investičního zprostředkovatele.

(2) Ustanovení § 1 písm. d)a e), § 3 a § 4 odst. 1 písm. a)až e)se nepoužijí, pokud je zákazníkem profesionální investor9), ledaže o to zákazník požádá.

(3) Využívá-li investiční zprostředkovatel k zajištění činností podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 písm. c)třetí osobu, je povinen

a) vynaložit náležitou péči při výběru třetí osoby,

b) ve smlouvě stanovit povinnosti třetí osobě tak, aby byl zajištěn řádný výkon činnosti podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 písm. c),

c) ve smlouvě stanovit povinnost třetí osoby poskytnout součinnost Komisi pro cenné papíry při výkonu státního dozoru,

d) kontrolovat výkon činnosti podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 písm. c)zajišťované třetí osobou,

e) vnitřním předpisem upravit způsob zajištění činnosti podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 písm. c)v případě, že třetí osobou nejsou zajišťovány řádně.

(4) Využívá-li investiční zprostředkovatel k zajištění činností podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 písm. c)třetí osobu, odpovídá za dodržování povinností stanovených právními předpisy investičnímu zprostředkovateli, jakoby je zajišťoval sám.

(5) Investiční zprostředkovatel zpracuje ve formě písemných podkladů podrobnosti uplatnění pravidel jednání podle § 3, 4 a § 5 odst. 1 až 3 a podrobnosti administrativních postupů podle § 6 odst. 1 písm. b) a d) až f)a § 7 odst. 1, vezme přitom ohled na povahu investičních nástrojů, ohledně kterých přijímá a předává pokyny, a postupuje při své činnosti v souladu s těmito podklady. Ustanovení věty první neplatí pro investičního zprostředkovatele 2. úrovně.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti pátým dnem po jejím vyhlášení s výjimkou částí druhé a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2004.


Člen prezídia vykonávající funkci předsedy:

Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. b)zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

2) § 4 odst. 3 písm. e)zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

3) § 117 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

4) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

6) § 128 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

7) Například zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, § 44 až 54 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 44d zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 30 odst. 2 a 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

9) § 2 písm. a)zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Přesunout nahoru