Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 428/2004 Sb.Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Částka 140/2004
Platnost od 21.07.2004
Účinnost od 01.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

428

VYHLÁŠKA

ze dne 2. července 2004

o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 44b odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 356/2003 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) způsob zřízení a složení komise pro přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické1) (dále jen "zkouška"),

b) formu a obsah přihlášky ke zkoušce,

c) základní obsah a podmínky provedení zkoušky.

§ 2

Komise pro přezkoušení odborné způsobilosti

(1) Komise podle § 1 písm. a) je tříčlenná. Předsedu a ostatní členy jmenuje vedoucí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, při kterém se komise zřizuje.

(2) Členy zkušební komise včetně jejího předsedy mohou být jmenovány pouze osoby odborně způsobilé podle § 44b odst. 1 písm. a) zákona, s tím, že předsedou může být jmenovaná pouze osoba, která je činná na úseku hygieny práce po dobu nejméně pěti let.

(3) Zkušební komise se usnáší většinou hlasů svých členů.

§ 3

Přihláška ke zkoušce

(1) V přihlášce podle § 1 písm. b) ke zkoušce uchazeč uvede

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, jakož i datum a místo narození,

b) dosažené vzdělání včetně akreditovaného programu, popřípadě studijního oboru,

c) vykonávanou praxi a její délku,

d) skupiny chemických látek nebo přípravků, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,

e) datum a podpis.

(2) K přihlášce se připojí

a) doklad o ukončeném vzdělání,

b) doklad o vykonané praxi a její délce.

(3) Přihlášku ke zkoušce uchazeč zašle příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Přihlášku lze zaslat jak formou listinnou, tak i formou elektronickou.

§ 4

Zkouška

(1) Zkouška se provádí ústní formou.

(2) Znalosti požadované ke složení zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.

(3) Po úspěšném složení zkoušky se vydá uchazeči osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické1). V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, je možné zkoušku opakovat nejdříve za šest týdnů. Na základě jedné podané žádosti lze zkoušku opakovat pouze dvakrát.

§ 5

(1) O průběhu zkoušky vyhotoví předseda zkušební komise protokol o zkoušce, ve kterém uvede

a) jména a příjmení členů zkušební komise,

b) datum a místo konání zkoušky a dobu jejich zahájení a ukončení,

c) seznam uchazečů o konání zkoušky a u každého uchazeče uvede jméno, případně jména, příjmení, popřípadě titul, bydliště a datum a místo narození a seznam položených zkušebních otázek,

d) zhodnocení výsledků zkoušek uchazečů slovy uspěl-neuspěl,

e) datum vyhotovení protokolu.

(2) Protokol o zkoušce podepisují všichni členové zkušební komise.

(3) Protokol o zkoušce spolu s kopiemi vydaných osvědčení o zkoušce se ukládá v místě příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po dobu šesti let.

§ 6

Osvědčení o složení zkoušky

(1) Náležitosti osvědčení o složení zkoušky odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické1) jsou upraveny v příloze č. 2 vyhlášky.

(2) Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání. Platnost osvědčení se neprodlužuje. Před uplynutím doby jeho platnosti je možno podat přihlášku k nové zkoušce podle § 3.

(3) Osvědčení se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnost uvedenou v § 44a odst. 1 zákona, pokud prokáže, že

a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie,

b) je držitelem oprávnění k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud se v takovém státě takové oprávnění vyžaduje.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.


Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 428/2004 Sb.

Znalosti požadované ke složení zkoušky odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

1. Právní předpisy (zákon č. 356/2003 Sb., § 44a a 44b zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

2. cesty vstupu látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické (dále jen „látky") do organismu člověka obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,

3. působení látek na zdraví člověka (akutní otrava, chronická otrava) se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,

4. zásady bezpečnosti a hygieny práce při nakládání s látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,

5. zásady první předlékařské pomoci při zasažení látkami obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,

6. zneškodňování látek a zásady ochrany životního prostředí se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2004 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 5 písm. f) zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

Přesunout nahoru