Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 414/2004 Sb.Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

Částka 134/2004
Platnost od 15.07.2004
Účinnost od 30.07.2004
Zrušeno k 01.01.2014 (474/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

414

VYHLÁŠKA

ze dne 16. června 2004

o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a § 139 písm. j) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) způsob stanovení výše a způsob výplaty odměny

1. za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti a investičního fondu a nuceného správce obchodníka s cennými papíry, jmenovaných Komisí pro cenné papíry (dále jen "Komise"),

2. za výkon funkce likvidátora investiční společnosti a investičního fondu jmenovaného soudem na návrh Komise a

3. za činnost správce konkursní podstaty investiční společnosti podle zákona o kolektivním investování1) a správce konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry za činnost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu2) a

b) způsob stanovení výše a způsob výplaty náhrady jejich hotových výdajů.

§ 2

Stanovení odměny likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu

(1) Základem pro určení odměny náležející likvidátorovi za provedení likvidace je hodnota majetkového zůstatku, který zbude po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace (dále jen "likvidační majetek") snížený o polovinu z hodnoty majetku zpeněženého prostřednictvím třetích osob a o 80 % z hodnoty likvidních aktiv stanovených ke dni vstupu investiční společnosti nebo investičního fondu do likvidace.

(2) Likvidátorovi náleží odměna ve výši

a) 35 000 Kč zvýšených o 5 % ze základu v případě, že základ činí nejvýše 500 000 Kč,

b) 60 000 Kč zvýšených o 2 % z rozdílu mezi výší základu a 500 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 5 000 000 Kč,

c) 150 000 Kč zvýšených o 1 % z rozdílu mezi výší základu a 5 000 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 50 000 000 Kč,

d) 600 000 Kč zvýšených o 0,5 % z rozdílu mezi výší základu a 50 000 000 Kč v případě, že základ činí více jak 50 000 000 Kč.

Odměna likvidátora však činí nejvýše 2 000 000 Kč.

(3) Nedostačuje-li likvidační majetek zcela nebo zčásti k náhradě odměny likvidátora, hradí tuto odměnu likvidátorovi investiční společnosti nebo investičního fondu stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z likvidačního majetku, nejvýše však ve výši 35000 Kč za celé období likvidace, za které likvidátor nedostal vzhledem k nedostačujícímu majetku odměnu. Skončí-li likvidace dříve, než je zjištěna výše likvidačního majetku, náleží likvidátorovi odměna ve výši 20 000 Kč.

(4) Likvidními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí

a) vklady na účtech u bank a poboček zahraničních bank v tuzemsku,

b) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, který na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět ve lhůtě nejvýše 30 dnů,

c) investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu nebo finanční deriváty, u nichž obecně uznávaný informační systém uveřejňoval v uplynulých třiceti dnech dostatečně reprezentativní údaje o průměrné ceně uskutečněných obchodů tj. údaje podložené takovým objemem obchodů, který je srovnatelný s objemem daných finančních nástrojů v majetku fondu kolektivního investování nebo investiční společnosti.

(5) Obhospodařuje-li investiční společnost ke dni vstupu do likvidace alespoň jeden podílový fond, je základem pro určení odměny náležející likvidátorovi za provedení likvidace součet hodnoty likvidačního majetku investiční společnosti a hodnoty majetku ve všech jí obhospodařovaných podílových fondech určené obdobně podle odstavce 1.

§ 3

Podílelo-li se na likvidaci postupně více likvidátorů, náleží každému z nich podíl z odměny vypočtené podle § 2 stanovený tak, že každému likvidátorovi náleží

a) částka odpovídající 35 % odměny vypočtené podle § 2 násobených podílem počtu dní, ve kterých vykonával činnost likvidátora, a počtu dní trvání likvidace a

b) částka odpovídající podílu ze zbývajících 65 % odměny vypočtené podle § 2, který odpovídá míře zpeněžení majetku realizované příslušným likvidátorem.

§ 4

Výplata odměny likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu

(1) Odměna náležející likvidátorovi investiční společnosti a investičního fondu je splatná do 15 dnů od podání návrhu na výmaz investiční společnosti nebo investičního fondu z obchodního rejstříku. Pro účely stanovení odměny předkládá likvidátor Komisi nebo soudu nejpozději 30 dnů před svoláním valné hromady, která má rozhodnout o návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, informaci o výši navrhované odměny likvidátora, informaci o výši likvidačního majetku, aktuální výpis z běžného účtu investiční společnosti nebo investičního fondu a informaci o výši likvidních aktiv vypočtených ke dni vstupu investiční společnosti nebo investičního fondu do likvidace, případně ke dni jmenování likvidátora, jestliže jde o prvního likvidátora předmětné osoby, jehož odměna je stanovena podle této vyhlášky.

(2) Pro výplatu odměny podle § 2 odst. 3 se obdobně použije ustanovení odstavce 1.

§ 5

Stanovení odměny nuceného správce investiční společnosti nebo investičního fondu

(1) Nucenému správci investiční společnosti nebo investičního fondu náleží odměna v měsíční výši

a) 20 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu nedosahuje 10 000 000 Kč,

b) 30 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu je v rozmezí 10 000 000 Kč až 100 000 000 Kč včetně,

c) 50 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu je v rozmezí 100 000 000 Kč až 1 000 000 000 Kč včetně,

d) 80 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu přesahuje 1 000 000 000 Kč.

(2) Obhospodařuje-li investiční společnost alespoň jeden podílový fond nebo alespoň jeden investiční fond, zvyšuje se pro účely stanovení odměny podle odstavce 1 hodnota vlastního kapitálu investiční společnosti o hodnotu vlastního kapitálu všech jí obhospodařovaných investičních fondů a o hodnotu vlastního kapitálu ve všech podílových fondech, jejichž majetek obhospodařuje.

(3) Pro účely stanovení odměny podle odstavců 1 a 2 se použije

a) hodnoty vlastního kapitálu investičního fondu, kterou investiční fond nebo investiční společnost, která investiční fond obhospodařuje, uveřejnily za týden bezprostředně předcházející týdnu, v němž Komise rozhodne o zavedení nucené správy,

b) hodnoty vlastního kapitálu v podílovém fondu, kterou investiční společnost uveřejnila za týden bezprostředně předcházející týdnu, v němž Komise rozhodne o zavedení nucené správy,

c) poslední známé hodnoty vlastního kapitálu investiční společnosti; není-li známa hodnota pozdější, použije se hodnota uvedená v poslední řádné účetní závěrce, nebo

d) posledních známých údajů o vlastním kapitálu, nejsou-li známy údaje podle písmen a) až c).

(4) Nedostačuje-li majetek investiční společnosti nebo investičního fondu zcela nebo zčásti k úhradě odměny nuceného správce, hradí tuto odměnu nucenému správci stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z majetku investiční společnosti nebo investičního fondu, nejvýše však ve výši 35000 Kč. Nedostačuje-li majetek investiční společnosti nebo investičního fondu zcela nebo zčásti na odměnu více nucených správců, náleží každému z nich podíl z částky hrazené podle věty první odpovídající rozsahu a délce doby výkonu funkce nuceného správce; při určování rozsahu výkonu funkce nuceného správce se bere v úvahu zejména počet a náročnost úkonů, které nucený správce vykonal jménem společnosti.

§ 6

Stanovení odměny nuceného správce obchodníka s cennými papíry

(1) Nucenému správci obchodníka s cennými papíry náleží odměna v měsíční výši

a) 20 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu obchodníka s cennými papíry nedosahuje 10000000 Kč,

b) 30 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu obchodníka s cennými papíry je v rozmezí 10 000 000 Kč až 100 000 000 Kč včetně,

c) 50 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu obchodníka s cennými papíry je v rozmezí 100 000 000 Kč až 1 000 000 000 Kč včetně,

d) 80 000 Kč, jestliže hodnota vlastního kapitálu obchodníka s cennými papíry přesahuje 1 000 000 000 Kč.

(2) Pro účely stanovení odměny podle odstavce 1 se hodnota vlastního kapitálu obchodníka s cennými papíry zvyšuje o hodnotu zákaznického majetku3) vykázaného v účetnictví obchodníka s cennými papíry.

(3) Pro účely stanovení odměny podle odstavců 1 a 2 se použije

a) hodnoty vlastního kapitálu obchodníka s cennými papíry k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí bezprostředně předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, v němž Komise rozhodne o zavedení nucené správy, a

b) hodnoty zákaznického majetku vykázaného v účetnictví obchodníka k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí bezprostředně předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, v němž Komise rozhodne o zavedení nucené správy, nebo

c) posledních známých údajů o vlastním kapitálu a posledních známých údajů o zákaznickém majetku, nejsou-li známy údaje podle písmena a) nebo b).

(4) Nedostačuje-li majetek obchodníka s cennými papíry zcela nebo zčásti k úhradě odměny nuceného správce, použije se obdobně ustanovení § 5 odst. 4.

§ 7

Výplata odměny nuceného správce investiční společnosti, investičního fondu nebo obchodníka s cennými papíry

(1) Odměna nuceného správce investiční společnosti, investičního fondu nebo obchodníka s cennými papíry je splatná pozadu za kalendářní měsíc, a to do dvacátého pátého dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud byl nucený správce investiční společnosti, investičního fondu nebo obchodníka s cennými papíry jmenován nebo odvolán v průběhu kalendářního měsíce, náleží mu poměrná část odměny odpovídající počtu pracovních dnů, během nichž působil ve funkci. Totéž platí, jestliže se funkce vzdal nebo zemřel.

(2) Odměna podle § 5 odst. 4 a § 6 odst. 4 je splatná do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila nucená správa.

§ 8

Stanovení odměny správce konkursní podstaty investiční společnosti

(1) Základem pro určení odměny náležející správci konkursní podstaty je hodnota zpeněženého majetku ve všech podílových fondech po vypořádání všech závazků a před vyplacením podílů podílníkům a vyplacením odměny a náhrady hotových výdajů správci konkursní podstaty (dále jen "zpeněžený majetek fondu") snížený o polovinu z hodnoty majetku zpeněženého prostřednictvím třetích osob a o 80 % z hodnoty likvidních aktiv vypočtených ke dni prohlášení konkursu na investiční společnost, pokud zrušení podílového fondu předchází dni prohlášení konkursu, jinak ke dni zrušení podílového fondu. Odměna a náhrada hotových výdajů správce konkursní podstaty je pohledávkou za konkursní podstatou investiční společnosti.

(2) Správci konkursní podstaty náleží odměna ve výši

a) 35 000 Kč zvýšených o 5 % ze základu v případě, že základ činí nejvýše 500 000 Kč,

b) 60 000 Kč zvýšených o 2 % z rozdílu mezi výší základu a 500 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 5 000 000 Kč,

c) 150 000 Kč zvýšených o 1 % z rozdílu mezi výší základu a 5 000 000 Kč v případě, že základ činí nejvýše 50 000 000 Kč,

d) 600 000 Kč zvýšených o 0,5 % z rozdílu mezi výší základu a 50 000 000 Kč v případě, že základ činí více jak 50 000 000 Kč.

Odměna správce konkursní podstaty však činí nejvýše 2 000 000 Kč.

(3) Nedostačuje-li konkursní podstata zcela nebo zčásti k úhradě odměny správce konkursní podstaty, hradí tuto odměnu správci konkursní podstaty investiční společnosti stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z konkursní podstaty, nejvýše však ve výši 35000 Kč. Skončí-li konkurs dříve, než je zjištěna výše zpeněženého majetku fondu, náleží správci konkursní podstaty odměna ve výši 20 000 Kč.

§ 9

Výplata odměny správci konkursní podstaty investiční společnosti

(1) Odměna náležející správci konkursní podstaty investiční společnosti je splatná do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila činnost správce konkursní podstaty podle zákona o kolektivním investování1).

(2) Pro účely stanovení odměny předkládá správce konkursní podstaty Komisi nejpozději 30 dnů před vyplacením podílů podílníkům informaci o výši navrhované odměny správce konkursní podstaty, informaci o výši zpeněženého majetku v podílovém fondu, aktuální výpis z bankovních účtů podílového fondu a informaci o výši likvidních aktiv vypočtených ke dni prohlášení konkursu na investiční společnost, pokud zrušení podílového fondu předchází dni prohlášení konkursu, jinak ke dni zrušení podílového fondu.

(3) Pro výplatu odměny podle § 8 odst. 3 se obdobně použije ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 10

Stanovení odměny správce konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry

(1) Odměnu správce konkursní podstaty tvoří součet odměny určené z hodnoty majetku vydaného zákazníkům a odměny určené podle počtu zákazníků podle odstavce 3.

(2) Odměna určená z hodnoty majetku vydaného zákazníkům činí

a) do 1 000 000 Kč 5 %,

b) z přebývající částky až do 10 000 000 Kč 2 %,

c) z přebývající částky až do 100 000 000 Kč 0,75 %,

d) nad 100 000 000 Kč 0,5 %.

(3) Odměna určená podle počtu zákazníků činí na každého zákazníka částku 500 Kč, nejméně však 5000 Kč a nejvýše 1 500 000 Kč.

(4) Odměna správce konkursní podstaty však činí nejvýše 2 000 000 Kč.

(5) Nedostačuje-li konkursní podstata zcela nebo zčásti k úhradě odměny správce konkursní podstaty, hradí tuto odměnu správci konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z konkursní podstaty, nejvýše však ve výši 35000 Kč.

§ 11

Výplata odměny správci konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry

(1) Odměna náležející správci konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry je splatná do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila činnost správce konkursní podstaty podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu2). Pokud byl správce konkursní podstaty jmenován nebo odvolán v průběhu výkonu činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu2), náleží mu část odměny, která je rovna součtu odměny určené z objemu majetku, který vydal zákazníkům, a odměny určené z počtu zákazníků. Totéž platí, jestliže se funkce vzdal nebo zemřel.

(2) Pro účely stanovení odměny předkládá správce konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry Komisi za každý kalendářní měsíc období, ve kterém vykonává činnost podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu2), přehled o objemu majetku vydaného zákazníkům, o objemu přihlášených pohledávek zákazníků do konkursu a o počtu, povaze a rozsahu úkonů, které vykonal za účelem vydání co největšího objemu majetku zákazníkům nebo přihlášení pohledávek zákazníků do konkursu, a to do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

(3) Pro výplatu odměny podle § 10 odst. 5 se obdobně použije ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 12

Hotové výdaje nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu, nuceného správce obchodníka s cennými papíry a správce konkursní podstaty investiční společnosti a obchodníka s cennými papíry

(1) Likvidátorovi, nucenému správci a správci konkursní podstaty náleží náhrada hotových výdajů účelně a důvodně vynaložených v souvislosti s prováděním likvidace, nucené správy, činnosti podle § 99 odst. 5 zákona o kolektivním investování nebo činnosti podle § 132 odst. 1 až 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem4).

§ 13

(1) Likvidátorovi, nucenému správci a správci konkursní podstaty náleží náhrada za čas promeškaný v souvislosti s prováděním úkonů směřujících k likvidaci, bezprostředně souvisejících s nucenou správou, s činností podle § 99 odst. 5 zákona o kolektivním investování nebo s činností podle § 132 odst. 1 až 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

a) při úkonech prováděných v místě, které není sídlem nebo bydlištěm likvidátora, nuceného správce nebo správce konkursní podstaty, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět,

b) za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut.

(2) Náhrada podle odstavce 1 činí 20 Kč za každou započatou půlhodinu.

§ 14

Nedostačuje-li majetek investiční společnosti, investičního fondu, obchodníka s cennými papíry nebo konkursní podstata zcela nebo zčásti k náhradě hotových výdajů likvidátora, nuceného správce nebo správce konkursní podstaty, hradí tyto výdaje stát, maximálně však do výše 100 000 Kč.

§ 15

Výplata náhrady hotových výdajů likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu

(1) Náhrada hotových výdajů likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu je splatná do 10 dnů od podání návrhu na výmaz investiční společnosti nebo investičního fondu z obchodního rejstříku.

(2) Pro účely stanovení výše náhrady hotových výdajů likvidátora předkládá likvidátor Komisi nebo soudu nejpozději 30 dnů před svoláním valné hromady, která má rozhodnout o návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, informaci o navrhované výši náhrady hotových výdajů, které je povinen prokazatelně doložit a odůvodnit jejich účelnost a důvodnost.

(3) Pro výplatu náhrady hotových výdajů podle § 14 se obdobně použije ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 16

Výplata náhrady hotových výdajů nuceného správce investiční společnosti a investičního fondu nebo nuceného správce obchodníka s cennými papíry

(1) Náhrada hotových výdajů nuceného správce investiční společnosti nebo investičního fondu nebo nuceného správce obchodníka s cennými papíry je splatná pozadu za kalendářní měsíc, a to do dvacátého pátého dne následujícího kalendářního měsíce. Pokud byl nucený správce investiční společnosti, investičního fondu nebo obchodníka s cennými papíry jmenován nebo odvolán v průběhu kalendářního měsíce, náleží mu poměrná část náhrady hotových výdajů odpovídající počtu pracovních dnů, během nichž působil ve funkci. Totéž platí, jestliže se funkce vzdal nebo zemřel.

(2) Pro účely stanovení výše náhrady hotových výdajů nuceného správce předkládá nucený správce investiční společnosti, investičního fondu nebo obchodníka s cennými papíry Komisi za každý kalendářní měsíc, ve kterém vykonává svojí funkci, informaci o navrhované výši náhrady hotových výdajů, které je povinen prokazatelně doložit a odůvodnit jejich účelnost a důvodnost, a to do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

(3) Náhrada hotových výdajů podle § 14 je splatná do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila nucená správa.

(4) Pro účely stanovení výše náhrady hotových výdajů podle § 14 předkládá nucený správce investiční společnosti, investičního fondu nebo obchodníka s cennými papíry Komisi informaci o navrhované výši náhrady hotových výdajů, které je povinen prokazatelně doložit a odůvodnit jejich účelnost a důvodnost, a to do patnáctého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila nucená správa.

§ 17

Výplata náhrady hotových výdajů správce konkursní podstaty investiční společnosti

(1) Náhrada hotových výdajů náležející správci konkursní podstaty investiční společnosti je splatná do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila činnost správce konkursní podstaty podle zákona o kolektivním investování1).

(2) Pro účely stanovení výše náhrady hotových výdajů správce konkursní podstaty předkládá správce Komisi nejpozději 30 dnů před vyplacením podílů podílníkům informaci o navrhované výši náhrady hotových výdajů, které je povinen prokazatelně doložit a odůvodnit jejich účelnost a důvodnost.

(3) Pro výplatu náhrady hotových výdajů podle § 14 se obdobně použije ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 18

Výplata náhrady hotových výdajů správce konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry

(1) Náhrada hotových výdajů správce konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry je splatná do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila činnost správce konkursní podstaty spojená s vydáním majetku zákazníkům nebo s přihlášením pohledávek zákazníků do konkursu.

(2) Pro účely stanovení výše náhrady hotových výdajů předkládá správce konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry Komisi za období, ve kterém vykonával činnost spojenou s vydáním majetku zákazníkům nebo s přihlášením pohledávek zákazníků do konkursu, informaci o navrhované výši náhrady hotových výdajů, které je povinen prokazatelně doložit a odůvodnit jejich účelnost a důvodnost, a to do patnáctého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, kdy skončila činnost správce konkursní podstaty spojená s vydáním majetku zákazníkům nebo s přihlášením pohledávek zákazníků do konkursu.

(3) Pro výplatu náhrady hotových výdajů podle § 14 se obdobně použije ustanovení odstavců 1 a 2.


§ 19

Přechodná ustanovení

(1) Náhrada hotových výdajů a odměna podle této vyhlášky náleží pouze likvidátorovi a nucenému správci, který byl jmenován nebo ustanoven po dni nabytí účinnosti zákona o kolektivním investování a zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

(2) Při stanovení odměny správce konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry jmenovaného před 1. květnem 2004 se odměna podle § 10 odst. 2 vypočte z objemu majetku, který správce konkursní podstaty vydal zákazníkům po 1. květnu 2004, a odměna podle § 10 odst. 3 se vypočte z počtu zákazníků, kterým vydal majetek nebo jejichž pohledávku přihlásil do konkursu po 1. květnu 2004. Náhrada hotových výdajů podle této vyhlášky náleží správci konkursní podstaty obchodníka s cennými papíry jen za výdaje, které vynaložil po 1. květnu 2004.

(3) Podílelo-li se na likvidaci investiční společnosti nebo investičního fondu více likvidátorů, vypočte se hodnota likvidních aktiv ke dni jmenování prvního likvidátora téže investiční společnosti nebo investičního fondu, jehož odměna je stanovena podle této vyhlášky.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Člen prezídia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 99 odst. 5 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.

2) § 132 odst. 1 až 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

3) § 129 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

4) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru