Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 412/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

Částka 134/2004
Platnost od 15.07.2004
Účinnost od 02.08.2004
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

412

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2004,

kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, se mění takto:

1. V § 35 nadpis zní:

"Přeprava nebezpečných věcí

(K § 36 odst. 2 a § 36a odst. 7 a 8 zákona)".

2. § 37 zní:

"§ 37

(1) Plavební úřad může pověřit výkonem činností souvisejících se zajišťováním školení a zkoušek žadatelů o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce právnickou nebo fyzickou osobu podle § 36a odst. 6 zákona (dále jen "pověřená osoba") za podmínky, že

a) schválil pověřenou osobou navržený podrobný program školení, které je podmínkou získání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce (dále jen "školení"), upřesňující náplň výuky a uvádějící časový rozvrh a plánované vyučovací metody; v rámci školení musí být jeho účastníkům poskytnuty dostatečné informace o rizicích spojených s přepravou nebezpečných věcí, o právních předpisech v oblasti vnitrozemské plavby a o povinnostech bezpečnostního poradce, v rozsahu znalostí uvedených v příloze č. 3,

b) schválil pověřenou osobou vytvořený seznam otázek, které jsou ve formě testu zahrnovány do zkoušky, jejíž složení je podmínkou získání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce (dále jen "zkouška"),

c) pověřená osoba se zaváže, že bude plavební úřad včas informovat o době a místě konání školení a zkoušek tak, aby se školení a zkoušek mohli zúčastnit zástupci plavebního úřadu,

d) pověřená osoba výpisem z obchodního, živnostenského nebo obdobného rejstříku jiného členského státu Evropské unie, který není starší než 3 měsíce, doloží, že její předmět podnikání nezahrnuje činnosti spojené s nakládkou, vykládkou nebo přepravou nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách a že fyzické osoby, které pro ni zajišťují školení, mají požadované odborné znalosti podle odstavce 2,

e) schválil pověřenou osobou navržený způsob organizace zkoušek, která zejména zajišťuje nestrannost zkoušek, včetně zkušebního řádu.

(2) Fyzické osoby, které provádějí školení, musí mít odborné znalosti o předmětech, o kterých v rámci školení poskytují informace, potvrzené praxí v trvání dvou let. Fyzické osoby, které provádějí zkoušky, musí mít odborné znalosti v rozsahu podle přílohy č. 3 potvrzené praxí v trvání dvou let.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

3. § 38 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

"§ 38

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce (dále jen "osvědčení") vydá plavební úřad na základě žádosti podané plavebnímu úřadu. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, adresu bydliště a datum a místo narození žadatele a musí být doložena dokladem o úspěšně vykonané maturitní zkoušce nebo jiné srovnatelné zkoušce4), dokladem o absolvování školení vydaným pověřenou osobou a protokolem o úspěšném složení zkoušky podle odstavců 2 až 6.

(2) Zkoušku organizuje pověřená osoba. Plavební úřad písemně jmenuje a odvolává tříčlennou zkušební komisi složenou z osob oprávněných provádět zkoušky podle § 37 odst. 2, která se usnáší většinou hlasů. Žadatel o vydání osvědčení podá přihlášku ke zkoušce pověřené osobě. Po obdržení přihlášky pověřená osoba vyrozumí uchazeče o termínu, místě konání zkoušky a výši úhrady nákladů za zkoušku, kterou uchazeč uhradí před jejím konáním. Úhrada nákladů za zkoušky se stanoví podle účelně vynaložených nákladů spojených s organizací zkoušky.

(3) Zkouška zahrnuje písemný test obsahující nejméně 20 otázek alespoň v rozsahu znalostí uvedených v příloze č. 3. V případě otázek s několika možnými odpověďmi se takové dvě otázky považují za jednu otázku. Otázky musí být zaměřeny zejména na obecná ochranná a bezpečnostní opatření, klasifikaci nebezpečných věcí, obecné požadavky na obaly, označování nebezpečnosti a bezpečnostní značky, náležitosti přepravních dokladů, manipulaci s nebezpečnými věcmi, odborné školení posádek, lodní listiny, bezpečnostní pokyny a technické požadavky na plavidla. Součástí zkoušky je písemné řešení případové studie v souladu s povinnostmi bezpečnostního poradce. Písemná zkouška může být v případě potřeby dalšího ověření znalostí žadatele o vydání osvědčení doplněna ústní zkouškou. V rámci zkoušky je postupováno podle zkušebního řádu schváleného plavebním úřadem, který zveřejní Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") ve Věstníku dopravy. Zkušební řád stanoví zejména způsob vyhlašování termínů konání zkoušek společně se lhůtami pro podávání přihlášek na jednotlivé termíny konání zkoušek, způsob přihlášení ke zkoušce a přijímání přihlášek ke zkoušce, pravidla pro průběh zkoušky včetně účasti dotčených osob ve zkušební místnosti během konání zkoušky, způsob hodnocení celé zkoušky a případy, kdy písemná zkouška musí být doplněna ústní zkouškou.

(4) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci členských států získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního zákona4).

(5) Pokud zkušební komise uzná odbornou kvalifikaci pouze částečně, může uchazeč skládat rozdílovou zkoušku. U rozdílové zkoušky není uchazeč zkoušen z těch oblastí, ve kterých mu byla uznána odborná kvalifikace.

(6) O úspěšném složení zkoušky vydá pověřená osoba žadateli o vydání osvědčení protokol podepsaný všemi členy zkušební komise. V případě, že žadatel u zkoušky neuspěl, může celou zkoušku nebo část, ve které neuspěl, opakovat pouze jednou, bez absolvování nového školení. Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení.

(7) Osvědčení bezpečnostního poradce, jehož vzor je uveden v příloze č. 4, je platné po dobu 5 let ode dne vydání. Dobu platnosti osvědčení prodlouží plavební úřad o 5 let, pokud se bezpečnostní poradce během posledního roku před uplynutím platnosti osvědčení zúčastnil školení podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo složil úspěšně zkoušku a tuto skutečnost doložil.

4) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).".

4. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

"§ 38a

Účet vodní dopravy

(K § 37f odst. 3 zákona)

(1) Účet vodní dopravy (dále jen "účet") je zřízen ve formě zvláštního běžného účtu, na kterém eviduje ministerstvo prostředky provozovatelů odděleně na třech zvláštních podúčtech: podúčtu provozovatelů provádějících přepravu suchého zboží, podúčtu provozovatelů provádějících přepravu tekutého zboží a podúčtu provozovatelů provádějících přepravu pomocí remorkérů.

(2) Příjmy účtu se řídí předpisy Evropských společenství, které upravují politiku Společenství v oblasti kapacity vnitrozemského lodního parku a jeho obnovy5).

(3) Finanční prostředky z účtu lze přidělit pouze na základě žádosti, která obsahuje následující náležitosti:

a) identifikační údaje o žadateli (jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, místo podnikání a identifikační číslo podnikající fyzické osoby nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikační údaje o plavidle (jméno plavidla, druh plavidla, evidenční označení, identifikační údaje o vlastníkovi plavidla, místo registrace a rejstříkové číslo),

c) výše požadované šrotovací prémie,

d) datum sešrotování plavidla.

(4) Žádost o přidělení finančních prostředků z účtu musí být doložena:

a) lodním osvědčením platným v době sešrotování plavidla,

b) dokladem o tom, že plavidlo bylo sešrotováno rozlomením trupu, popřípadě zničením trupu a motoru,

c) dokladem o tom, že plavidlo vykonalo v průběhu 24 měsíců předcházejících podání žádosti nejméně deset plaveb za účelem přepravy zboží na vzdálenost nad 50 km při nákladové kapacitě alespoň 70 %.

(5) Má-li ministerstvo důvodné pochybnosti o technické a provozní způsobilosti plavidla, je žadatel povinen na jeho výzvu ve stanovené lhůtě předložit také odborný technický posudek prokazující tuto způsobilost, vydaný uznanou klasifikační organizací6).

(6) Na poskytnutí finančních prostředků z účtu není právní nárok.

5) Nařízení Rady (ES) č. 718/1999 z 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva společenství.

6) Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.".

5. Z přílohy č. 2 se vypouští "Poznámka: "Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, 1. díl, příloha A, podrobný seznam nebezpečných věcí je uveřejňován v publikacích SEVT.".

6. V příloze č. 2 se za slova "Jiné nebezpečné látky a předměty" vkládá nový odstavec, který zní:

"Bezpečnostní poradce nemusí být ustanoven pro přepravu:

1. pohonných hmot, mazadel a dalších látek potřebných k provozu plavidla a umístěných v předepsaných nádržích a prostorech,

2. nebezpečných věcí v množství nepřesahujícím 3 000 kg, pokud se netýká:

a) látek a věcí třídy 1 a až c,

b) látek třídy 2,

c) látek třídy 4.1 nebo 5.2,

d) látek třídy 7,

e) látek přepravovaných v cisternách,

f) látek třídy 3,

g) látek třídy 4.2,

h) látek třídy 4.3,

i) látek třídy 5.1.".

7. Za přílohu č. 2 se doplňují přílohy č. 3 a č. 4, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 7 a 8 znějí:

"Příloha č. 3

Znalosti požadované pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce

I. Všeobecná preventivní a bezpečnostní opatření:

– znalost následků nehod při přepravě nebezpečných věcí,

– znalosti hlavních příčin nehod.

II. Ustanovení vnitrostátních právních předpisů, právních předpisů Evropských společenství (ES) a mezinárodních úmluv a dohod, které se vztahují k vnitrozemské vodní dopravě, s tím, že jde zejména o:

1. klasifikaci nebezpečných věcí:

– postupy pro klasifikaci roztoků a směsí,

– struktura výčtu látek,

– třídy nebezpečných věcí a zásady jejich klasifikace,

– vlastnosti přepravovaných nebezpečných látek a předmětů,

– jejich fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti;

2. obecné požadavky na obaly včetně cisteren, cisternových kontejnerů apod.:

– druhy obalů, kódování a značení,

– požadavky na balení a předpisy pro zkoušení obalů,

– stav obalů a pravidelné kontroly;

3. označování nebezpečnosti a bezpečnostní značky:

– údaje na bezpečnostních značkách,

– umísťování a odstraňování bezpečnostních značek,

– označování;

4. náležitosti přepravních dokladů:

– informace v přepravních dokladech,

– prohlášení odesilatele o shodě;

5. způsob přepravy a omezení při odesílání:

– celolodní náklad,

– přeprava volně ložených a kusových zásilek,

– přeprava ve velkých kontejnerech pro volně ložené zásilky,

– přeprava v kontejnerech,

– přeprava v nesnímatelných a snímatelných cisternách;

6. přeprava cestujících;

7. zákazy a bezpečnostní opatření při přepravě týkající se společné nakládky;

8. vzájemné oddělování látek;

9. omezování přepravovaných množství a osvobozená množství;

10. manipulace a uložení nákladu:

– nakládka a vykládka (stupeň plnění),

– uložení a vzájemné oddělování;

11. čistění nebo odplynování před nakládkou a po vykládce;

12. posádky: odborné školení;

13. průvodní doklady:

– přepravní doklad,

– písemné pokyny,

– lodní listiny včetně osvědčení, že plavidlo je způsobilé k přepravě nebezpečných věcí,

– osvědčení o školení posádky,

– ostatní doklady;

14. bezpečnostní pokyny: uplatňování pokynů a ochranné prostředky posádky;

15. povinnost dozoru nad plavidly: kotvení a stání;

16. plavební předpisy a omezení podle zvláštních právních předpisů7);

17. únik znečisťujících látek během provozu a při nehodách, havárie8);

18. požadavky týkající se plavidel.

7) Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky č. 223/1995 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

8) § 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 4

Vzor osvědčení Osvědčení ES o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí ve vnitrozemské vodní dopravě
Vzor osvědčení Osvědčení ES o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí ve vnitrozemské vodní dopravě


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. srpna 2004.


Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

Přesunout nahoru