Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 401/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

Částka 130/2004
Platnost od 07.07.2004
Účinnost od 01.08.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

401

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 písm. a) a b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v bodě 2 u zinku za číslovku "300" doplňují indexy "4)" a "5)" na poznámky pod čarou "4" a "5", které znějí:

"4) 400 mg/kg pro statková hnojiva.

5) 500 mg/kg pro průmyslové komposty s využitím kalů z čistíren odpadních vod.".

2. V příloze č. 3 se v tabulkové části čísel typu 17.1.1. až 17.2.2. ve sloupci 7 slova "druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami" zrušují.

3. V příloze č. 3 se v tabulkové části čísla typu 18.1 doplňuje písmeno e), které zní:

"e) 25 % spalitelných látek 0,6 % Nspalitelné látkycelkový dusíkspalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;dusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;Zejména ze statkových hnojiv anaerobní fermentacímaximální dávka 30t/ha
nejvýše jednou za 3 roky“.

4. V příloze č. 3 se v tabulkové části čísla typu 18.2 ve sloupci 5 za slova "celkový dusík" doplňují slova "v sušině".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru