Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 399/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

Částka 130/2004
Platnost od 07.07.2004
Účinnost od 01.08.2004
Zrušeno k 01.01.2014 (377/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

399

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2004,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb. a vyhlášky č. 473/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Toto ustanovení se nevztahuje na tuhá volně ložená organická hnojiva.

2. V § 4 odst. 1 se za slova "produkci hnoje" vkládají slova " , popřípadě jiných tuhých statkových hnojiv".

3. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Pokud nejsou k dispozici údaje o skutečné produkci statkových hnojiv, použijí se střední hodnoty z tabulek A a B přílohy č. 3.".

4. Nadpis části druhé zní:

"ČÁST DRUHÁ

POUŽÍVÁNÍ HNOJIV, STATKOVÝCH HNOJIV, POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK, POMOCNÝCH ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŮ A SUBSTRÁTŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A LESNÍCH POZEMCÍCH A VEDENÍ EVIDENCE O POUŽITÍ HNOJIV, STATKOVÝCH HNOJIV, POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK, POMOCNÝCH ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŮ, SUBSTRÁTŮ A UPRAVENÝCH KALŮ"

5. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch orné půdy je nutné jejich zapracování do půdy nejpozději do 24 hodin s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory. Při aplikaci hnoje a průmyslových kompostů bude zapracování provedeno do 48 hodin.

6. § 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 až 6 zní:

"§ 7

Vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků, substrátů a upravených kalů

(1) Fyzické osoby, které provozují zemědělskou nebo lesní výrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního právního předpisu4), jakož i právnické osoby, které provozují zemědělskou nebo lesní výrobu podnikatelsky5), (dále jen "podnikatel v zemědělství") a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto pozemcích jsou povinni vést evidenci o použití hnojiv a statkových hnojiv, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravků a substrátů (dále jen "pomocné látky") na zemědělské půdě a lesních pozemcích, jakož i o použití upravených kalů6) na zemědělské půdě podle vzoru vedení evidence, který je uveden v příloze č. 1.

(2) Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů pro účely určení obsahu živin v použitých statkových hnojivech, používají se obsahy živin podle tabulky uvedené v příloze č. 2.

4) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

7. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

"Příloha č.1 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.
"Příloha č.1 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech

Statkové hnojivo (průměrný obsah sušiny)dusík
(N)+)
(kg . t-1)
fosfor
(P2O5)+)
(kg.t-1)
draslík
(K2O)+)
(kg . t-1)
Hnůj skotu (23 %)5,03,17,1
Hnůj prasat (23 %)6,25,75,1
Koňský hnůj (29 %)5,23,27,3
Ovčí hnůj (28 %)7,63,710,4
Močůvka skotu a hnojůvka (2,4 %)2,50,25,3
Močůvka prasat a hnojůvka (2,0 %)2,80,52,5
Kejda skotu (7,8 %)3,21,54,8
Kejda prasat (6,8 %)5,03,02,3
Kejda drůbeže (11,8%)9,66,43,8
Čerstvý drůbeží trus (23 %)18,011,97,1
Suchý drůbeží trus (73 %)28,035,521,8
Drůbeží podestýlka (50 %)19,216,011,3

Vysvětlivka k tabulce:

+) Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech jsou uváděny již po odečtu skladovacích ztrát. Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin, nepoužijí se hodnoty uvedené v tabulce.

Poznámka

a) Pro kompost vlastní výroby z rostlinných zbytků, bez použití surovin, které obsahují rizikové látky, případně s přidáním statkových hnojiv (průměrný obsah sušiny kompostu 45 - 60 %), lze použít následující hodnoty obsahů živin: dusík (N) 5,0, fosfor (P2O5) 2,3, draslík (K2O) 3,6, kg . t-1. Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin, nepoužijí se hodnoty uvedené v této poznámce.

b) Obsahy dusíku, fosforu a draslíku v organických, případně organominerálních hnojivech se zjistí rozborem při jejich registračním řízení.

c) Analýzy na obsahy dusíku, fosforu a draslíku v upravených kalech (v sušině i v původní hmotě), i v půdách pozemků, kde budou aplikovány, zajišťují původci kalu v souladu s vyhláškou č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. (obsah P2O5 = obsah P x 2,292; obsah K2O = obsah K x 1,204).“.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

A) Průměrná roční produkce statkových hnojiv, při průměrné úrovni spotřeby steliva, v přepočtu na dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti)

druh, kategorie zvířatprodukce výkalůprodukce kejdy 2)ustájení bez produkce močůvky, zejména na hluboké podestýlceustájení s produkcí močůvky
pevné výkalymočcelkem 1)spotřeba stelivaprodukce chlévské mrvyprodukce hnojespotřeba stelivaprodukce chlévské mrvyprodukce hnojeprodukce
volné moči3)
produkce močůvky 2)
t/rokt/rokt/rokt/roksušina v%kg/dent/rokt/rokkg/dent/rokt/rokt/rokt/rok
telata11,66,618,322,67,26,820,713,92,514,79,84,48,7
jalovice, býci8,94,613,518,78,68,516,611,12,512,08,02,46,1
krávy9,05,114,021,97,58,517,111,52,512,18,12,95,2
skot9,05,014,020,97,88,517,111,52,512,18,12,85,7
prasnice3,37,510,918,75,87,713,79,24,28,65,73,88,7
výkrm4,19,513,618,07,110,017,311,64,79,96,65,48,2
prasničky5,18,813,918,07,18,016,811,24,710,97,34,78,2
dochov4,619,223,731,97,017,530,120,212,520,113,48,212,3
prasata4,29,313,519,06,89,016,811,25,010,46,94,99,5
ovce, kozy5,53,79,111,324,07,011,77,8
koně6,42,26,010,87,2
drůbež16,831,311,82,517,811,9
5,3 4)73,0

Poznámky:

1) celková produkce výkalů je rovna produkci neředěné kejdy, příp. čerstvého trusu drůbeže

2) kejda a močůvka průměrné sušiny (započítáno přidání technologické, příp. srážkové vody)

3) produkce přebytečné moči, při zohlednění průměrné nasákavosti slámy (1 kg slámy zachytí 2,4 kg moči)

4) suchý drůbeží trus

B) Požadované minimální skladovací kapacity pro průměrnou produkci statkových hnojiv, v přepočtu od jedné dobytčí jednotky (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti), průměrná roční produkce živin (kg na 1 DJ) a koeficient přepočtu zvířat na dobytčí jednotky

druh, kategorie zvířatsklad na čtyřměsíční
produkci kejdy 1),
v m3
sklad na šestiměsíční
produkci hnoje 1),
v m3
sklad na šestiměsíční
produkci hnoje 1)
v m2, při vrstvě 2 m
sklad na tříměsíční
produkci močůvky 1), vm3
produkce živin ve
výkalech 5), v kg na 1 DJ za rok
přepočet hmotnosti zvířat na DJ
neředěná 2), čerstvý drůbeží trusředěná 3)z hluboké podestýlkyz chlévské mrvyz hluboké podestýlkyz chlévské mrvyneředěná 4)ředěná 3)dusík
(N)
fosfor (P2O5)draslík (K2O)průměrná
hmotnost,
v kg
DJ
na kus
telata5,97,38,25,84,12,91,12,21100,22
jalovice, býci4,46,06,54,73,32,40,61,53500,7
krávy4,57,16,84,73,42,40,71,36501,3
skot4,56,86,74,73,42,40,71,478311005001,0
prasnice3,56,15,43,42,71,71,02,21600,32
výkrm4,45,86,83,93,41,91,42,1750,15
prasničky4,55,86,64,33,32,11,22,1750,15
dochov7,710,311,97,95,93,92,13,1200,04
prasata4,46,16,64,13,32,01,22,41005744600,12
ovce, kozy3,03,74,62,3752460500,1
koně4,22,14020305001,0
drůbež5,510,17,03,53002001191,30,0026

Poznámky:

1) za předpokladu měrné hmotnosti kejdy 1030 kg . m-3 , měrné hmotnosti hnoje 850 kg . m-3 a měrné hmotnosti močůvky 1000 kg . m-3

2) uskladnění neředěné kejdy, příp. čerstvého trusu drůbeže

3) uskladnění kejdy nebo močůvky průměrné sušiny (započítáno přidání technologické, příp. srážkové vody)

4) uskladnění pouze přebytečné moči, při zohlednění průměrné nasákavosti slámy (1 kg slámy zachytí 2,4 kg moči)

5) ve hnoji jsou navíc obsaženy i živiny dodané ve stelivu (průměrný obsah 5 kg N, 2,1 kg P2O5 a 13,2 kg K2O v 1 t obilní slámy); u bezstelivových provozů lze odpočítat ztráty dusíku ve stájích a při skladování statkových hnojiv do 20 %, u stelivových provozů do 35 %, u venkovního chovu drůbeže nebo při produkci sušeného drůbežího trusu až 50 %; ztráty fosforu a draslíku mohou při manipulaci se statkovými hnojivy a při jejich skladování dosahovat až 15 - 25 %, zejména ve stelivových provozech.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.


Ministr:
Ing. Palas v. r.

Přesunout nahoru